VIT jau rudenį puikuosis aptarnavimo greičiu ir technologijomis

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-07-08 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-07-08 06:00
Liepos 2 dieną rangovai jau buvo atlikę 62 proc. visų numatytų Vilniaus VIT statybos darbų - tiksliai pagal iš anksto numatytą planą. Alinos Ožič (LŽ) nuotraukos
„Pui­ku“, - ket­vir­ta­die­nį iš­ta­rė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, pats ini­ci­ja­vęs ša­lia Vil­niaus sta­to­mo Vai­do­tų in­ter­mo­da­li­nio ter­mi­na­lo (VIT) sta­ty­bos prog­re­so per­žiū­rą. Vy­riau­sy­bės va­do­vas ap­si­džiau­gė įsi­ti­ki­nęs, kad VIT sta­ty­bos dar­bai vyks­ta pa­gal iš anks­to nu­ma­ty­tą gra­fi­ką, tad ter­mi­na­las bus ati­duo­tas ver­tin­ti ko­mi­si­jai ir­gi lai­ku – 2014-ųjų lap­kri­tį.

Į Vai­do­tus ap­žiū­rė­ti dar­bų bu­vo su­gu­žė­ję aukš­čiau­sio ran­go val­di­nin­kai. Be A. But­ke­vi­čiaus, at­vy­ko su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos ge­ne­ra­li­niai di­rek­to­riai An­ta­nas Ši­pa­vi­čius bei Skir­man­tas Skrins­kas, Vil­niaus me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas, pro­jek­tą įgy­ven­di­nan­čios AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ (LG) ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Sta­sys Dai­lyd­ka, ki­ti LG va­do­vai, sta­ty­bos dar­bų ge­ne­ra­li­nės ran­go­vės UAB „Feg­da“ ir su­bran­go­vių at­sto­vai. Tai ro­do, koks svar­bus yra šis ob­jek­tas.

VIT sta­ty­bos kai­nuos 109,6 mln. li­tų. 85 proc. ran­gos dar­bų fi­nan­suo­ja­ma iš Eu­ro­pos Są­jun­gos sang­lau­dos fon­dų. Ta­čiau pro­jek­to ver­tė, kaip skai­čiuo­ja­ma, yra tris­kart di­des­nė ir su­da­rys dau­giau kaip 370 mln. li­tų.

Daug Vy­riau­sy­bės dė­me­sio su­lau­kia ne tik VIT, bet ir ki­ti bend­rą kro­vi­nių trans­por­ta­vi­mo in­ter­mo­da­li­niu bū­du sis­te­mą Lie­tu­vo­je su­da­ry­sian­tys ob­jek­tai - jau tie­sia­mas eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lis „Rail Bal­ti­ca“, Kau­no, Klai­pė­dos ir Šiau­lių in­ter­mo­da­li­niai ter­mi­na­lai. Taip yra dėl to, kad pa­sta­ruo­ju me­tu vis aš­trė­ja ko­va tarp Eu­ro­pos re­gio­nų, per ku­riuos ga­be­na­mi kro­vi­niai iš Se­no­jo že­my­no į Azi­ją ir at­gal. „Vė­luo­ti ne­ga­li­me, ki­taip pra­ra­si­me pir­mau­jan­čias po­zi­ci­jas re­gio­ne“, - į prem­je­ro pa­gy­rą da­ly­kiš­kai rea­ga­vo S. Dai­lyd­ka. A. But­ke­vi­čius pri­ta­rė LG va­do­vui: „Taip, pa­vė­la­vu­sie­siems liks tik tru­pi­niai.“

At­lik­ta be­veik du treč­da­liai darbų

Šiuo me­tu Lie­tu­va tarp Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių, ku­rių te­ri­to­ri­jo­mis kur­suo­ja kro­vi­niai Ry­tų ir Va­ka­rų kryp­ti­mis, pir­mau­ja. Tai liu­di­ja ir fak­tas, kad lie­tu­vių trans­por­to bend­ro­vės su­ku­ria ko­ne ket­vir­ta­da­lį Lie­tu­vos bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to – to­kio re­zul­ta­to iki šiol nė­ra pa­sie­kęs nė vie­nos Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lies trans­por­to sek­to­rius. Ti­ki­ma­si, jog da­bar mū­sų vals­ty­bė­je spar­čiai die­gia­mas pats pa­žan­giau­sias pa­sau­ly­je įvai­ria­rū­šis trans­por­tas ir itin mo­der­nios iš­ma­nio­sios jo prie­žiū­ros tech­no­lo­gi­jos pa­dės Lie­tu­vai iš­sau­go­ti ly­de­rės po­zi­ci­jas ir at­ei­ty­je.

„Ter­mi­na­las, ku­rio sta­ty­bas pla­nuo­ja­ma baig­ti dar šie­met, leis už­ti­krin­ti efek­ty­vią skir­tin­gų trans­por­to rū­šių – ke­lių ir ge­le­žin­ke­lių - in­teg­ra­ci­ją, iš­nau­do­jant kiek­vie­no jų pra­na­šu­mus – ge­le­žin­ke­lių eko­no­miš­ku­mą ener­gi­jos iš­tek­lių su­nau­do­ji­mo po­žiū­riu ir ke­lių trans­por­to grei­tį bei lanks­tu­mą pri­sta­tant kro­vi­nį ga­lu­ti­niam var­to­to­jui iki du­rų“, - kal­bė­jo S. Dai­lyd­ka.

LG va­do­vas at­krei­pė dė­me­sį, kad šiuo­lai­ki­nė­je kon­ku­ren­ci­nė­je ko­vo­je „svar­biau­sia yra grei­tis“. Ir pri­sta­tant kro­vi­nius, ir die­giant pa­žan­giau­sias tech­no­lo­gi­jas, ir sta­tant inf­ras­truk­tū­ros ob­jek­tus įvai­ria­rū­šiam trans­por­tui. Nau­jau­siais duo­me­ni­mis, pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį VIT jau bu­vo at­lik­ta 62 proc. nu­ma­ty­tų dar­bų. Tie­sa, gal­būt ste­bė­to­jams iš ša­lies kol kas to aiš­kiai ne­ma­ty­ti, nes bū­si­mo VIT te­ri­to­ri­ja la­biau pri­me­na sta­ty­bos aikš­te­lę, o ne įvai­ria­rū­šiam trans­por­tui skir­tą ter­mi­na­lą. Ta­čiau vi­si pui­kiai su­pran­ta, kad svar­biau­si dar­bai ob­jek­te at­lie­ka­mi dar prieš pa­sta­tant sta­ti­nius. Daug lai­ko uži­ma nu­ties­ti ko­mu­ni­ka­ci­jas, pri­va­žiuo­ja­muo­sius ke­lius, Lie­tu­vo­je – dar ir iš­pirk­ti že­mę. At­vy­ku­sie­ji į dar­bų per­žiū­rą svars­tė, jog at­ei­ty­je bū­ti­na keis­ti įsta­ty­mus, kad dėl per­ne­lyg go­džių že­mės sa­vi­nin­kų ne­bū­tų stab­do­mi ša­liai svar­būs stra­te­gi­niai ob­jek­tai.

Die­gia­mos mo­der­niau­sios technologijos

A. Butkevičius neslėpė džiaugsmo dėl laiku atliekamų Vilniaus VIT darbų.

Nau­ja­ja­me VIT vi­sur bus sie­kia­ma kuo di­des­nio grei­čio pri­žiū­rint kro­vi­nius. Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius ati­džiai klau­sė­si UAB „Te­le­kon­ta“, die­gian­čios in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas VIT, at­sto­vo kal­bos apie tai, kaip veiks ske­ne­riai, ske­nuo­sian­tys pro ter­mi­na­lo var­tus įve­ža­mus kro­vi­nius. Pa­si­ro­do, idea­liu at­ve­ju prie kro­vi­nių iki pat jų pa­kro­vi­mo aikš­te­lės ne­tu­rė­tų pri­si­lie­ti nė vie­no par­ei­gū­no ran­ka. Vi­są dar­bą at­liks kom­piu­te­riai. Žmo­nės įsi­kiš ne­bent ta­da, kai kils įta­ri­mų dėl kro­vi­nio kil­mės, jo ati­ti­ki­mo ve­te­ri­na­ri­jos rei­ka­la­vi­mams ar pa­na­šių da­ly­kų. Ta­čiau ir tuo at­ve­ju pa­pil­do­mai pa­ti­krai at­lik­ti kro­vi­nys bus nu­krei­pia­mas į vie­ną iš ter­mi­na­lo va­di­na­mų­jų ran­ko­vių, kad ne­truk­dy­tų pa­grin­di­niu ke­liu plau­kian­čiam kro­vi­nių kon­ve­je­riui.

Bus vi­siš­kai au­to­ma­ti­zuo­tos ir mui­ti­nės, pa­sie­nio, drau­di­mo pro­ce­dū­ros, kro­vių pa­kro­vi­mas ir iš­kro­vi­mas. „Pa­žiū­rė­jo­me, kas mo­der­niau­sio yra Eu­ro­po­je, ir vis­ką die­gia­me čia“, - in­for­ma­vo Vy­riau­sy­bės va­do­vą S. Dai­lyd­ka.

Ti­ki­ma­si, kad pra­dė­jus veik­ti ge­le­žin­ke­liui „Rail Bal­ti­ca“ ir ke­tu­riems įvai­ria­rū­šio trans­por­to ter­mi­na­lams Lie­tu­va iš vi­sų re­gio­no vals­ty­bių ir to­liau su­ge­bės grei­čiau­siai per­krau­ti jos te­ri­to­ri­ja cir­ku­liuo­jan­čius kro­vi­nius tarp Azi­jos ir Eu­ro­pos.

Pa­dau­gės dar­bo vietų

Iš­ki­lus VIT, pir­mo­jo eta­po sta­ty­bų Vai­do­tuo­se pro­jek­tas bus įgy­ven­din­tas. Bai­gus sta­ty­bos dar­bus Vil­niaus ir Kau­no ter­mi­na­luo­se, bus pa­siū­ly­ta kon­tei­ne­rių ve­ži­mo ge­le­žin­ke­liais pa­slau­ga tarp Klai­pė­dos jū­rų uos­to ir VIT, o ter­mi­na­le sau­go­mais tuš­čiais kon­tei­ne­riais pre­kėms ga­ben­ti ga­lės nau­do­tis tiek Vil­niaus vie­ša­ja­me lo­gis­ti­kos cen­tre (VLC) įsi­kū­ru­sios, tiek ki­tos re­gio­no lo­gis­ti­kos, ga­my­bos ir ki­to­kia veik­la už­sii­man­čios bend­ro­vės.

Vil­niaus VLC iš­kils at­li­kus an­tro­jo eta­po dar­bus. „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ pri­klau­san­čia­me 460 hek­ta­rų plo­te Vai­do­tuo­se dirbs Lie­tu­vos ir už­sie­nio kro­vi­nių ve­ži­mo, eks­pe­di­ja­vi­mo, san­dė­lia­vi­mo, kro­vi­nių drau­di­mo įmo­nės, veiks mui­ti­nės, ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų pa­da­li­niai. Vie­no­je vie­to­je kon­cen­truo­tos lo­gis­ti­kos pa­slau­gos leis steig­ti pre­kių san­dė­lius ir įvai­ria­rū­šiu trans­por­tu vež­ti kro­vi­nius į Ry­tų bei Va­ka­rų rin­kas.

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai" va­do­vas S. Dai­lyd­ka at­krei­pė dė­me­sį, kad jau da­bar jau­čia­ma ne­ma­ža kon­ku­ren­ci­ja tarp kom­pa­ni­jų, no­rin­čių nuo­mo­tis vals­ty­bės val­do­mos bend­ro­vės že­mes. Pa­sak S. Dai­lyd­kos, su su­in­te­re­suo­to­mis įmo­nė­mis yra pa­si­ra­šy­ti sep­ty­ni ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lai, ir pa­gei­dau­jan­čių­jų bend­ra­dar­biau­ti vis dau­gė­ja.

Skai­čiuo­ja­ma, kad Vai­duo­tuo­se at­si­ra­dus VLC ja­me bus su­kur­ta ma­žiau­siai 200 nau­jų dar­bo vie­tų.

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant su AB „Lie­tu­vos geležinkeliai“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami