Vokiečiai linksta vežti krovinius į Kiniją per Lietuvą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-07-26 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-07-26 06:00
Planuojama, kad dalis dabar per Lenkiją ir Baltarusiją iš Rusijos ir į ją gabenamų krovinių su "Volkswagen" ženklu vėliau gali būti nukreipta per Lietuvą.   "DB Cargo" nuotrauka
Ban­do­mų­jų trau­ki­nių iš Vo­kie­ti­jos į Ki­ni­ją ir at­gal re­zul­ta­tai kro­vi­nių ve­ži­mo ge­le­žin­ke­liais įmo­nes pra­džiu­gi­no tran­zi­to truk­me – trau­ki­nys iš Lie­tu­vos pa­sie­kė Ki­ni­jos sie­ną per 7 die­nas, o ke­lio at­gal lai­kas su­trum­pė­jo iki 6 die­nų.

To­kie ge­gu­žės-bir­že­lio mė­ne­siais įvy­ku­sių ban­do­mų­jų trau­ki­nių rei­sų re­zul­ta­tai pa­skelb­ti AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ (LG) ir Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės „DB Car­go GmbH“ va­do­vų su­si­ti­ki­me. Pa­sak LG pra­ne­ši­mo, svar­biau­sios to­kio grei­to tran­zi­to prie­žas­tys – ypač grei­tas per­kro­vi­mas Šeš­to­kuo­se, tru­kęs vos 2 va­lan­das, ope­ra­ty­vios sie­nos kir­ti­mo pro­ce­dū­ros Ke­nos ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je bei pro­fe­sio­na­lus eks­pe­di­ja­vi­mo įmo­nės „LG Eks­pe­di­ci­ja“ dar­bas.

„Ma­to­me di­de­lę pers­pek­ty­vą vys­ty­ti to­les­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą su AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais“, ku­ri vei­kia ne tik kaip ve­žė­jas ar ope­ra­to­rius, bet tu­ri ir sa­vo ried­me­nų par­ką per­ve­ži­mams“, – pa­žy­mė­jo Han­sas-Geor­gas Wer­ne­ris, di­džiau­sios kro­vi­nių ve­ži­mo ge­le­žin­ke­liais ope­ra­to­rės Eu­ro­po­je „DB Car­go“ val­dy­bos na­rys, at­sa­kin­gas už Ry­tų re­gio­ną. „DB Car­go“ at­sto­vai ke­ti­na nuo šiol sa­vo klien­tams siū­ly­ti pa­si­nau­do­ti Lie­tu­vos ko­ri­do­riu­mi, at­lie­kant kro­vi­nių per­kro­vi­mą Kau­no in­ter­mo­da­li­nia­me ter­mi­na­le.

Su­si­ti­ki­mo me­tu ap­tar­ti ir ki­ti po­ten­cia­lūs bend­ri pro­jek­tai. Vie­nas jų – pla­nuo­ja­mi trą­šų ve­ži­mai iš Lie­tu­vos į Len­ki­ją, Če­ki­ją ir Vo­kie­ti­ją. Dar vie­na po­ten­cia­li kro­vi­nių rū­šis – skys­ti kro­vi­niai, ku­rie da­bar Lie­tu­vo­je yra per­krau­na­mi iš ge­le­žin­ke­lių cis­ter­nų, tal­pyk­lų į au­to­mo­bi­lius ir to­liau ke­liau­ja į Len­ki­ją. Ap­tar­tas pla­nas, kaip šiuos kro­vi­nius vež­ti ge­le­žin­ke­liais vi­są marš­ru­tą.

„Džiu­gu, kad il­ga­me­tis dar­bas su „DB Car­go“ da­vė vai­sių ir mums pa­vy­ko įti­kin­ti juos iš­ban­dy­ti Lie­tu­vos ko­ri­do­rių ga­be­nant kon­tei­ne­rius į Ki­ni­ją. Tai at­vė­rė ga­li­my­bes tar­tis ir dėl per­ve­ži­mų nau­jo­mis kryp­ti­mis“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas LG va­do­vas Sta­sys Dai­lyd­ka.

LG taip pat pa­siū­lė „DB Car­go“ pa­si­nau­do­ti Lie­tu­vos ko­ri­do­riu­mi ve­žant au­to­mo­bi­lių de­ta­les iš Vo­kie­ti­jos į Ru­si­jos Ka­lu­gos ir Niž­nij Nov­go­ro­do mies­tuo­se esan­čias įmo­nės „Volks­wa­gen“ ga­myk­las. Vo­kie­ti­jos bend­ro­vė šiuo me­tu yra įsi­pa­rei­go­ju­si vež­ti šiuos kro­vi­nius per Bres­tą (per šį mies­tą kur­suo­ja 3–8 trau­ki­niai per sa­vai­tę), bet jos at­sto­vai ke­ti­na įver­tin­ti ga­li­my­bę vyk­dy­ti per­ve­ži­mus per Šeš­to­kus.

Šių me­tų ba­lan­džio 20 die­ną „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ir „DB Car­go AG“ pa­si­ra­šė kro­vi­nių eks­pe­di­ja­vi­mo su­tar­tį, ku­ri lei­džia LG teik­ti kro­vi­nių ve­ži­mo, eks­pe­di­ja­vi­mo bei lo­gis­ti­kos pa­slau­gas ge­le­žin­ke­liais Bul­ga­ri­jo­je, Ita­li­jo­je, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Len­ki­jo­je, Ny­der­lan­duo­se, Pra­ncū­zi­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je, Švei­ca­ri­jo­je, Veng­ri­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Pagrauda  78.60.231.248 2016-07-26 17:48:52
Šeštokai puikiausiai susitvarko su krovinių perkrovimais, o šiuos darbus keliant į Kauną be "blato", kd būtų greičiau, niekaip nebus apsieita... Taigi tranzitinių perkrovimų pajėgumus tikslinga stiprinti Šeštokuose, taip impulsą vystytis gautų ir šalies pakraštys. Be to, yra svarbu krovių pervežimui nenaudoti ir Europinės vėžės, nes tokiu atveju už jos naudojimą pajamos atitektų bendrai Baltijos šalių įmonei, esančiai Rygoje, taigi įplaukos už vėžės naudojimą tokiu atveju tektų Latvijos biudžetui arba jas lygiomis dalimis dalintųsi Baltijos šalys.
1 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Veng­rai sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me re­fe­ren­du­me ti­kriau­siai at­mes pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal pri­va­lo­mas kvo­tas pla­ną ir šiuo žings­niu ga­li dar su­stip­rin­ti griežtai prieš im­ig­ran­tus [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami