Vokiečių mokesčiai slegia vis daugiau vežėjų pečių

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-01 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt
2015-06-01 06:00
Vokietija yra sustabdžiusi MiLog įstatymo galiojimą tranzitu per šią šalį krovinius vežančioms įmonėms, bwet Lietuvos vežėjai toliau aktyviai priešinasi jos reikalavimui vairuotojams mokėti tos šalies minimalų atlyginimą. Alinos Ožič nuotrauka
Ži­nios iš di­džiau­sios Euo­pos Są­jun­gos eko­no­mi­kos – Vo­kie­ti­jos – ve­žė­jų kol kas ne­džiu­gi­na. Nuo šių me­tų pra­džios sa­vo mi­ni­ma­laus dar­bo už­mo­kes­čio įsta­ty­mo nuo­sta­tas (vok. - Mi­Log) už­sie­nio ve­žė­jams pri­tai­kę vo­kie­čiai pa­si­ry­žo ap­mo­kes­tin­ti ir ma­žes­niais su­nkve­ži­miais kro­vi­nius ve­žan­čias įmo­nes.

Vo­kie­ti­jos val­džia to­liau di­di­na ve­žė­jams tai­ko­mą mo­kes­ti­nę naš­tą.

Ži­nia Vo­kie­ti­jos ke­liais vyks­tan­tiems Lie­tu­vos ve­žė­jams: nuo šių me­tų spa­lio pir­mo­sios die­nos ke­lių mo­kes­tis bus tai­ko­mas su­nkia­jam trans­por­tui, ku­rio leis­ti­na ma­sė sie­kia 7,5 to­nų ir dau­giau. Iki šiol ke­lių rink­lia­va ga­lio­jo su­nkve­ži­miams, ku­rių leis­ti­nas bend­ras svo­ris di­des­nis nei 12 to­nų.

„Kaip jau bu­vo prog­no­zuo­ja­ma anks­čiau, mo­ka­mų ke­lių Eu­ro­po­je kas­met dau­gė­ja. Su­rink­tos lė­šos yra ski­ria­mos esa­mos inf­ras­truk­tū­ros ge­ri­ni­mui, – sa­kė „DKV Eu­ro Ser­vi­ce Bal­ti­kum“ va­do­vas Ar­tū­ras Mi­che­jen­ko. – Dau­gu­ma Lie­tu­vos ve­žė­jų vyks­ta trans­por­tu, ku­rio svo­ris di­des­nis nei 12 to­nų, to­dėl itin di­de­lės fi­nan­si­nės reikš­mės Lie­tu­vos ve­žė­jams šis mo­kes­tis grei­čiau­siai ne­tu­rės.“

Tu­rin­tys trans­por­to prie­mo­nes, ku­rioms įsi­ga­lios nau­ja­sis tvar­kos pa­kei­ti­mas, jau da­bar ga­li re­gis­truo­tis nau­do­da­mi stan­dar­ti­nes Vo­kie­ti­jos ke­lių mo­kes­čio bend­ro­vės „Toll Col­lect“ for­mas. Vi­sos re­gis­tra­ci­jos for­mos yra vie­šai prie­ina­mos pa­slau­gų tei­kė­jo in­ter­ne­ti­nė­se sve­tai­nė­se.

„Ve­žė­jams bū­din­ga tai, kad jie lin­kę dels­ti iki pa­sku­ti­nės mi­nu­tės, o tuo­met su­skum­ba re­gis­truo­ti tu­ri­mas trans­por­to prie­mo­nes bei rū­pin­tis mo­kes­čių nu­skai­ty­mo apa­ra­tais. Re­ko­men­da­ci­ja bū­tų ne­pa­lik­ti pa­si­ren­gi­mo dar­bų pa­sku­ti­nėms die­noms, idant bū­tų iš­veng­ta dar­bo truk­džių mo­kes­čio įsi­ga­lio­ji­mo die­ną“, – kal­bė­jo „DKV Eu­ro Ser­vi­ce Bal­ti­kum“ va­do­vas.

Su­lau­kė paramos

Tuo tar­pu, kaip pra­ne­ša Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­ja „Li­na­va“, ją pa­sie­kė Vo­kie­ti­jos CDU Eko­no­mi­kos Ta­ry­bos (vok.- Wirts­chafts­rat der CDU e.V.) raš­tas – at­sa­ky­mas į „Li­na­vos“ krei­pi­mą­si dėl pa­sek­mių, ku­rias Lie­tu­vo­je re­zi­duo­jan­čioms trans­por­to įmo­nėms ga­li su­kel­ti Vo­kie­ti­jos Mi­ni­ma­laus at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo tai­ky­mas.

Šiuo me­tu Vo­kie­ti­ja yra su­stab­džiu­si Mi­Log įsta­ty­mo ga­lio­ji­mą tran­zi­tu per šią ša­lį kro­vi­nius ve­žan­čioms įmo­nėms. Ta­čiau jei kro­vi­nys ve­ža­mas į Vo­kie­ti­ją ar­ba iš jos, ve­žė­jai ra­gi­na­mi pa­teik­ti vi­są bū­ti­ną do­ku­men­ta­ci­ją, kad už Vo­kie­ti­jo­se ke­liuo­se pra­leis­tas dar­bo va­lan­das vai­ruo­to­jams bu­vo su­mo­kė­tas 8,5 eu­ro sie­kian­tis "vo­kiš­kas" mi­ni­mu­mas.

„Li­na­vai“ ad­re­suo­ta­me raš­te CDU Eko­no­mi­kos ta­ry­bos ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Wolf­gan­gas Stei­ge­ris iš­reiš­kė ne­igia­mą nuo­sta­tą mi­nė­to įsta­ty­mo at­žvil­giu. Jo tei­gi­mu, jo va­do­vau­ja­ma or­ga­ni­za­ci­ja at­sto­vau­ja įmo­nių in­te­re­sams po­li­ti­ko­je ir pa­si­sa­ky­da­ma už eko­no­mi­kos vys­ty­mą pa­gal Lud­wi­go Er­har­do so­cia­li­nės rin­kos eko­no­mi­kos mo­de­lį, ko­vo­ja prieš vals­ty­bės pre­ro­ga­ty­vą nu­sta­ty­ti at­ly­gi­ni­mą, o taip pat prieš lais­vos pre­ky­bos ap­ri­bo­ji­mus.

At­siei­na milijardus

W. Stei­ge­ris pa­žy­mė­jo, kad eks­pe­di­ja­vi­mo įmo­nėms rei­kia aiš­ku­mo, o in­for­ma­ci­jos su­tei­kia­ma ne­pa­kan­ka­mai: „Tai, kad Jūs ne­gau­na­te in­for­ma­ci­jos, kaip rei­kia in­for­muo­ti Fe­de­ra­li­nę Va­ka­rų fi­nan­sų di­rek­ci­ją apie sa­vo dar­buo­to­jams mo­ka­mą mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą, tik dar kar­tą pa­tvir­ti­na tei­si­nį ne­apib­rėž­tu­mą. Iki šiol ne­aiš­ku, ko­kio­mis są­ly­go­mis įmo­nės lai­duo­ja už ran­go­vus, kaip jie lai­ko­si mi­ni­ma­laus at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tų.“

Ti­ki­na­ma, kad CDU Eko­no­mi­kos Ta­ry­ba ir to­liau ko­vos už tai, kad bū­tų pa­nai­kin­ta prie­vo­lė teik­ti do­ku­men­ta­ci­ją dėl įsta­ty­mo nu­ma­ty­to mi­ni­ma­laus at­ly­gi­ni­mo – pa­sak ta­ry­bos ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus, vien jau Vo­kie­ti­jos įmo­nėms kas­met tai už­krau­na de­šim­ties mi­li­jar­dų eu­rų naš­tą. Vo­kie­ti­jos spren­di­mas re­gu­liuo­ti už­sie­ny­je re­zi­duo­jan­čių įmo­nių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus ver­ti­na­mas kri­tiš­kai – kaip ki­ši­ma­sis į ta­ri­fų au­to­no­mi­ją.

Nors Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ve­žė­jų įmo­nės aps­kun­dė šį vo­kiš­ką įsta­ty­mą Eu­ro­pos ko­mi­si­jai, Kar­di­na­liai prieš­in­gos nuo­mo­nės lai­ko­si to­se įmo­nė­se dir­ban­tys vai­ruo­to­jai, ku­rių di­džio­ji dau­gu­ma nors ir ne­si­ti­ki di­de­lių po­ky­čių pi­ni­gi­nė­je, bet pa­lai­ko ne sa­vo tie­sio­gi­nių darb­da­vių fron­tą, o Vo­kie­ti­jos įsta­ty­mų lei­dė­jų po­zi­ci­ją.

Pra­dė­jo tikrinimą

Kaip LŽ in­for­ma­vo trans­por­to bir­žos Trans.eu at­sto­vė Sand­ra So­fi­ja Bi­si­kirs­ka, per pa­sta­ruo­sius ke­lis mė­ne­sius Vo­kie­ti­jos ins­ti­tu­ci­jos ėmė­si pir­mų­jų ve­žė­jų pa­ti­krų dėl mi­ni­ma­lios al­go­sįs­ta­ty­mo vyk­dy­mo. Tie­sa, į Vo­kie­ti­jos ins­pek­to­rių aki­ra­tį Lie­tu­vos ve­žė­jai dar ne­pa­te­ko. Dėl mi­ni­ma­laus Vo­kie­ti­jos dar­bo už­mo­kes­čio įsta­ty­mo šį­kart bu­vo ti­kri­na­mos pir­mo­sios trans­por­to įmo­nės Če­ki­jo­je, Veng­ri­jo­je ir Len­ki­jo­je.

Ži­nia su­kė­lė ne­ma­žą są­my­šį trans­por­to sek­to­riu­je. Len­ki­jos Trans­por­to Są­jun­ga pra­ne­šė, jog dvi įmo­nės iš kai­my­ni­nės ša­lies ruo­šia do­ku­men­tų pa­ke­tą ti­kri­ni­mui. Vo­kie­ti­jos ins­pek­to­riai par­ei­ka­la­vo pa­teik­ti vi­sus do­ku­men­tus, pa­tvir­ti­nan­čius, kad nuo 2015 me­tų sau­sio 1 d. įmo­nės mo­kė­jo su­nkve­ži­mių vai­ruo­to­jams Vo­kie­ti­jos mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą.

„Neaiš­ku, ko­kių veiks­mų ga­li­ma ti­kė­tis iš Vo­kie­ti­jos, ypač tu­rint ome­ny tai, jog Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pra­dė­jo tei­sės ak­tų pa­žei­di­mo pro­ce­dū­rą prieš Vo­kie­ti­ją dėl įves­to mi­ni­ma­laus dar­bo už­mo­kes­čio tai­ky­mo trans­por­to sek­to­riu­je ir su­nku prog­no­zuo­ti, kiek lai­ko eg­zis­tuos da­bar­ti­nė įsta­ty­mo re­dak­ci­ja“, - ko­men­ta­vo S. S. Bi­si­kirs­ka.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Lietuvis  109.156.162.88 2015-06-02 12:56:57
Gerai sitiems Lietuvos barygoms nors vokieciai gal privers teisingus atliginimus moketi o jie tyciojasi is vairuotoju mokedami jiems centus juk sukvezimyje tai zmogus darbe tai tegul tuos varganus 55 eurus isdalina i 24 valandas praleistas darbe tai kiek gaunasi I valanda cia yra totalus zmogaus isnaudojimas zmogus visalaika dirba be seimos be sallies rizikoje, strese kaip cigonas visalaika ant ratu.
0 0  Netinkamas komentaras
Ry­tų Ang­li­jo­je įsi­kū­ręs Pe­ter­bo­rough jau ne vie­nus me­tus at­si­du­ria Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų gas­tro­lių są­ra­šuo­se, pra­de­dant And­riu­mi Ma­mon­to­vu ir bai­giant le­gen­di­ne gru­pe „Ron­do“. Šiemet šis mies­tas [...]
Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nė pik­ti­na­si ke­ti­ni­mais Vil­niaus se­na­mies­ty­je plė­to­ti abe­jo­ti­nus vers­lo pro­jek­tus, pri­si­den­gus is­to­ri­nės Di­džio­sios si­na­go­gos var­du. LŽB pra­ne­šė at­si­ri­bo­jan­ti [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Du penk­ta­da­liai ar­ba 40 proc. lie­tu­vių yra svars­tę pra­dė­ti nuo­sa­vą vers­lą, ro­do „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu at­lik­ta Bal­ti­jos ša­lių apk­lau­sa apie pa­pil­do­mas pa­ja­mas.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami