Vokiečių „troika“ susivienijo už laisvąją prekybą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-10 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-10 06:00
Vokietijos automobilių pramonės vadovai Berlyne vieningai pasisakė už laisvosios transatlantinės prekybos sutartį.  „Scanpix“ nuotrauka
Skir­tin­gi au­to­mo­bi­lių rei­ka­la­vi­mai, tai­ko­mi ES ir JAV, vien Vo­kie­ti­jos ga­min­to­jams – BMW, „Volks­wa­gen“ ir „Daim­ler“ kon­cer­nams – kas­met pa­pil­do­mai kai­nuo­ja apie 5 mlrd. eu­rų.

Jei stan­dar­tus pa­vyk­tų su­de­rin­ti, o po­li­ti­kams abie­jo­se At­lan­to pu­sė­se pa­si­ra­šy­ti ren­gia­mą Tran­sat­lan­ti­nės pre­ky­bos ir in­ves­ti­ci­jų par­tne­rys­tės su­tar­tį (TPIP), pa­dė­tis iš es­mės pa­si­keis­tų, o nau­ji au­to­mo­bi­liai ga­lė­tų at­pig­ti.

Sau­gu­mo tes­tų painiava

„Švais­to­me pi­ni­gus tam, kad pa­gal da­bar­ti­nius rei­ka­la­vi­mus JAV ir ES rin­koms skir­tiems au­to­mo­bi­liams rei­kia ne­vie­no­dų veid­ro­dė­lių, ži­bin­tų ir ki­tų da­lių. Ski­ria­si sau­gu­mo tes­tų rei­ka­la­vi­mai, nors ir ES, ir JAV ke­lia griež­čiau­sius au­to­mo­bi­lių sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus pa­sau­ly­je. Bet de­ta­lės, o ne es­mė pri­ver­čia kur­ti to pa­ties au­to­mo­bi­lio dvi skir­tin­gas ver­si­jas ir jas at­ski­rai ser­ti­fi­kuo­ti“, - pa­žy­mė­jo „Daim­ler“ kor­po­ra­ci­jos, ku­riai pri­klau­so „Mer­ce­des-Benz“, va­do­vas Die­te­ris Zets­che.

Ber­ly­ne „troi­kos“ va­do­vai aną sa­vai­tę pra­ne­šė pa­lai­ky­sią TPIP su­tar­tį, ku­ri su­tei­kia uni­ka­lią ga­li­my­bę tai­ky­ti vie­no­dus tech­ni­nius ir re­gu­lia­vi­mo stan­dar­tus au­to­mo­bi­lių ga­my­bo­je, o dėl to su­men­ku­sias iš­lai­das ga­li­ma in­ves­tuo­ti į nau­jas dar­bo vie­tas ir tech­no­lo­gi­jas.

Skai­čiuo­ja­ma, kad vo­kie­čių ga­min­to­jai iš JAV rin­kos per 2014 me­tus ga­vo apie 20 mlrd. eu­rų pa­ja­mų, o po kri­zės ir vėl spar­čiai iš­au­gu­si Ame­ri­kos var­to­to­jų per­ka­mo­ji ga­lia ta­po vie­nu pa­grin­di­nių fak­to­rių, lei­du­sių vo­kie­čių kon­cer­nams per­nai pa­siek­ti 16 mln. eu­rų eks­por­to per­vir­šį, vo­kiš­kų de­ta­lių ga­min­to­jai prie šio per­vir­šio dar pri­dė­jo apie 6 mlrd. eu­rų.

Pa­nai­kin­tų im­por­to mokesčius

Au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai abie­jo­se At­lan­to pu­sė­se įsi­ti­ki­nę, kad net ne­įver­ti­nant im­por­to mo­kes­čių vie­no­dų ga­my­bos stan­dar­tų ap­ro­ba­vi­mas smar­kiai pa­ska­tin­tų au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės plė­trą, mat ne­rei­kė­tų ga­min­ti skir­tin­gų de­ta­lių. At­kreip­tas dė­me­sys ir į sau­gu­mo tes­tus. JAV tai­ko­mo IIHS sau­gu­mo tes­to me­tu, aps­kai­čiuo­jant smū­gio ža­lą ke­lei­viams, nė­ra ver­ti­na­mi sau­gos dir­žai. Tai vie­na prie­žas­čių, ko­dėl „Volks­wa­gen“ nė ne­si­var­gi­no pri­tai­ky­ti „A­ma­rok“ pi­ka­po JAV rin­kai, ku­rio­je šio ti­po trans­por­to prie­mo­nės yra tarp par­da­vi­mo ly­de­rių.

TPIP su­tar­tis pa­nai­kin­tų im­por­to mo­kes­čius, tad jos svar­ba iš­au­ga dar la­biau. JAV iš ES im­por­tuo­ja­miems au­to­mo­bi­liams, pa­gal jų ti­pą, šiuo me­tu tai­ko nuo 2,5 proc. (ma­žas­vo­riams vie­na­tū­riams) iki 25 proc. (trans­por­te­riams ir vil­ki­kams) sie­kian­čią im­por­to rink­lia­vą. Tai su­da­ro apie 590 mln. eu­rų pa­pil­do­mų iš­lai­dų. Dar pa­pil­do­mai 330 mln. eu­rų Vo­kie­ti­jos ga­min­to­jai pa­klo­ja mo­kė­da­mi 10 proc. ES im­por­to mo­kes­tį, kai į Eu­ro­pą įve­ža­mi JAV ga­myk­lo­se pa­ga­min­ti au­to­mo­bi­liai, to­kie kaip BMW X5.

La­bai svar­bia su­tar­ties de­ta­le ga­min­to­jai lai­ko ir vie­no­dą in­ves­ti­ci­jų ap­sau­gos už­ti­kri­ni­mą, ku­ris leis­tų kur kas leng­viau vo­kie­čių ga­min­to­jams kur­ti nau­jas ga­myk­las JAV ir prieš­in­gai. „No­ri­me at­kreip­ti dė­me­sį į šios su­tar­ties svar­bą, nes ma­to­me, kad pa­sta­ruo­ju me­tu yra dirb­ti­nai ska­ti­na­mos nuo­sta­tos, prieš­iš­kos TPIP“, - sa­kė Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių lo­bis­tų at­sto­vas Matt­hia­sas Wiss­man­nas.

Tarp kri­ti­kos bal­sų – ir lietuviškas

Lais­vo­sios pre­ky­bos su­tar­tis tarp ES ir JAV tap­tų di­džiau­siu to­kio po­bū­džio su­ta­ri­mu is­to­ri­jo­je, mat bend­rai eu­ro­pie­čiai ir ame­ri­kie­čiai su­ku­ria apie pu­sę pa­sau­lio pre­kių ir pa­slau­gų.

Tie­sa, ne­trūks­ta ir to­kios su­tar­ties kri­ti­kų. Var­to­to­jų tei­sių gy­ni­mo ir an­tig­lo­ba­lis­tų or­ga­ni­za­ci­jas la­biau­siai aud­ri­na ne skir­tin­gi au­to­mo­bi­lių ži­bin­tai, bet mais­to pro­duk­tų ir ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mai, ku­rie ES kai ku­riais at­žvil­giais yra kur kas griež­tes­ni nei Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se. Kaip vie­nas iš ga­li­mas ne­gan­das skel­bian­čių bal­sų už­sie­nio spau­do­je gau­siai ci­tuo­ja­mas Lie­tu­vos de­le­guo­tas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos svei­ka­tos ir mais­to sau­gos ko­mi­sa­ras Vy­te­nis And­riu­kai­tis. „Žmo­nių su­si­rū­pi­ni­mą dėl šio su­ta­ri­mo rei­kia ver­tin­ti at­sa­kin­gai. Ne­pa­mirš­ki­me, jog tam, kad to­kia su­tar­tis pra­dė­tų veik­ti, tu­ri pri­tar­ti ir vi­sų ES vals­ty­bių na­rių na­cio­na­li­niai par­la­men­tai. Kol kas ne­ma­tau įro­dy­mų, jog pa­vyk­tų su­telk­ti šiai su­tar­čiai pri­ta­rian­čią dau­gu­mą. Tu­ri­me ak­ty­viai dis­ku­tuo­ti tarp vals­ty­bių na­rių ir su vi­suo­me­ne, kad į klau­si­mus bū­tų de­ta­liai nuo pat pra­džių at­sa­ky­ta. Tuo­met žmo­nės pa­ma­tys, kad daug bai­mių yra ne­pag­rįs­tos. Bet dar kar­tą kar­to­ju, kad dėl lais­vo­sios rin­kos ne­au­ko­si­me aukš­tų ES ga­my­bos stan­dar­tų“, - in­ter­viu vo­kie­čių dien­raš­čiui „Ta­gess­pie­gel“ op­ti­miz­mu ne­tryš­ko V. And­riu­kai­tis.

Įvai­riuo­se ty­ri­muo­se Lie­tu­va iš­ski­ria­ma kaip ša­lis, ku­ri gau­tų daug nau­dos iš TPIP su­tar­ties. Vo­kie­čių vie­šo­sios po­li­ti­kos ir ty­ri­mų cen­tro „Ber­tels­mann Stif­tung“ ver­ti­ni­mu, net ir men­kai su­ma­žė­jus im­por­to ta­ri­fams abie­jo­se At­lan­to pu­sė­se, Lie­tu­vos BVP pa­kil­tų 0,58 pro­cen­to. Vi­siš­kai pa­nai­ki­nus ES ir JAV pre­ky­bos kliū­tis, mū­sų vals­ty­bės BVP vie­nam gy­ven­to­jui ga­lė­tų iš­aug­ti net 5 pro­cen­tais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami