Vokiečių verslininkai automobilį renkasi taupų, lietuviai – prabangų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-07 10:20
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-07 10:20
Naujas 7 serijos BMW – vienas geidžiamiausių verslo klasės modelių. Gamintojo nuotraukos
Dau­gu­ma iš­per­ka­muo­ju bū­du įsi­gy­ja­mų au­to­mo­bi­lių - vers­lo įmo­nių pir­ki­niai, o pra­ban­giau­siais mo­de­liais le­pi­na­si aukš­čiau­sio ran­go bend­ro­vių va­do­vai. Kaip ro­do par­da­vi­mo sta­tis­ti­ka, Lie­tu­vo­je per­ka­miau­si vers­lo kla­sės au­to­mo­bi­liai ne­men­kai ski­ria­si nuo Va­ka­rų Eu­ro­po­je, ypač Vo­kie­ti­jo­je, vy­rau­jan­čių ma­ši­nų ma­dų.

„Da­ta­Cen­ter“ sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, per pir­mus pen­kis šių me­tų mė­ne­sius Lie­tu­vo­je įsi­gy­ta be­veik 8 tūkst. nau­jų au­to­mo­bi­lių – 12 proc. dau­giau ne­gu tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai. 56 proc. jų nu­pirk­ta iš­si­mo­kė­ti­nai.

Naujoji „Audi Q7“ savo formomis šiek tiek primena universalą.

Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­jos li­zin­go ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Lai­mo­nas Be­lic­kas at­krei­pė dė­me­sį į tai, jog ba­zi­nės komp­lek­ta­ci­jos vers­lo kla­sės ma­ši­nų be­veik nie­kas ne­si­ren­ka. Pir­kė­jai mėgs­ta au­to­mo­bi­lius, pri­tai­ky­tus jų in­di­vi­dua­liems po­rei­kiams, tad dvie­jų vie­no­dų pra­ban­gių mo­de­lių ne­įma­no­ma ras­ti. Šios kla­sės au­to­mo­bi­liai ir iš­sis­ki­ria iš ki­tų tuo, kad juos ga­li­ma mak­si­ma­liai in­di­vi­dua­li­zuo­ti, ki­taip sa­kant, iki ma­žiau­sių de­ta­lių su­komp­lek­tuo­ti klien­tui la­biau­siai tin­kan­čią ma­ši­ną. Pa­pil­do­mų pra­na­šu­mų po­rei­kiai ski­ria­si kaip ir pa­tys pir­kė­jai, ta­čiau daž­niau­siai pa­gei­dau­ja­ma pa­to­gių sė­dy­nių, tu­rin­čių dau­giau pa­dė­čių, ir kad ko­ky­biš­kos bū­tų me­džia­gos, iš ku­rių jos ga­mi­na­mos. Klien­tai taip pat pra­šo įvai­rių tech­no­lo­gi­nių ir spor­ti­nių ga­li­my­bių, na­vi­ga­ci­jos, ge­res­nės gar­so apa­ra­tū­ros.

„Vers­lo kla­sės au­to­mo­bi­liai, ko­kius ren­ka­ma­si Lie­tu­vo­je ir Va­ka­rų Eu­ro­po­je, ypač Vo­kie­ti­jo­je, ga­na ryš­kiai ski­ria­si. Va­ka­rų ša­ly­se yra ma­ši­nų tar­šos, pra­ban­gos mo­kes­čiai, to­dėl per­ka­mi ma­žes­nio ga­lin­gu­mo, eko­no­miš­ki ir kuo eko­lo­giš­kes­ni mo­de­liai. Ta­čiau Lie­tu­vo­je, kaip pa­ste­bi­ma, taip pat vis daž­niau krei­pia­mas dė­me­sys į au­to­mo­bi­lio eko­no­miš­ku­mą ir tar­šą, ieš­ko­ma ma­ši­nų, ku­rios iš­me­ta į ap­lin­ką ma­žiau CO2“, – kal­bė­jo bend­ro­vei „U­niC­re­dit Lea­sing“ va­do­vau­jan­tis L. Be­lic­kas.

Po­pu­lia­riau­sia vo­kiš­ka trijulė

„Kras­ta Au­to“ duo­me­ni­mis, po­pu­lia­riau­siais vers­lo kla­sės au­to­mo­bi­liais Lie­tu­vo­je šiuo me­tu iš­lie­ka 5 ir 7 se­ri­jos BMW mo­de­liai. Tai jau il­gą lai­ką ver­ti­na­ma kla­si­ka, ele­gan­ci­ja ir pra­ban­ga. Tie­sa, prieš ke­le­tą me­tų po­pu­lia­riau­sių vers­lo kla­sės au­to­mo­bi­lių gre­tas pa­pil­dė ir BMW X5 vi­su­rei­gis – jį ren­ka­si tie, ku­riems 5 se­ri­jos au­to­mo­bi­lis per ma­žas, ne­si­no­ri 7 kla­sės li­mu­zi­no, ta­čiau iš­lie­ka po­rei­kis kom­for­tiš­kam va­žia­vi­mui bei pra­ban­giai au­to­mo­bi­lio iš­vaiz­dai.

„Sil­be­rau­to“ at­sto­vų tei­gi­mu, tarp po­pu­lia­riau­sių „Mer­ce­des-Benz“ vers­lo kla­sės mo­de­lių ne­pra­len­kia­mi S kla­sės se­da­nai bei spor­tiš­kie­ji S kla­sės ku­pė au­to­mo­bi­liai. Šie mo­de­liai ver­ti­na­mi dėl pra­ban­gios iš­vaiz­dos ir ne­prie­kaiš­tin­gos va­žia­vi­mo ko­ky­bės.

„Mol­ler au­to Ke­tu­ri žie­dai“ kaip šiuo me­tu vie­na­reikš­miš­kai po­pu­lia­riau­sią vers­lo kla­sės au­to­mo­bi­lį iš­ski­ria „Au­di Q7“. Šis au­to­mo­bi­lis ne­se­niai pri­sta­ty­tas ir jo pa­si­ro­dy­mo klien­tai lau­kė jau nuo 2006 m. Taip pat aukš­čiau­sio ly­gio va­do­vų mėgs­ta­mas iš­lie­ka „Au­di A6“ au­to­mo­bi­lis.

S klasės „Mercedes-Benz“ sedanai vertinami dėl prabangios išvaizdos ir nepriekaištingos važiavimo kokybės.

Per­kant nau­ją, rei­kia skaičiuoti

„La­bai daž­nai ky­lan­tis klau­si­mas – kiek nu­ver­tė­ja nau­jas au­to­mo­bi­lis juo iš­va­žia­vus iš au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo sa­lo­no. Pa­sak L. Be­lic­ko, skai­čiuo­jant au­to­mo­bi­lio kai­ną vi­suo­met ver­ti­na­ma ko­kia jo būk­lė (ko­kia ri­da, vyk­dy­ta tech­ni­nė prie­žiū­ra, komp­lek­ta­ci­ja, pa­trauk­lu­mas rin­kai ir pan.) ir ke­li šim­tai ki­lo­me­trų si­tua­ci­ją var­gu ar pa­keis.

„Ta­čiau šio­je dis­ku­si­jo­je rei­kė­tų vi­sų pir­ma pri­si­min­ti, jog au­to­mo­bi­lis aps­kri­tai re­tai ka­da tam­pa in­ves­ti­ci­ja. Mo­kant už au­to­mo­bi­lį, su­mo­ka­ma už jo tei­kia­mą kom­for­tą, kas­die­nių po­rei­kių ten­ki­ni­mą. Nuo to, ko­kia su­ma mo­ka­ma už au­to­mo­bi­lį, pri­klau­so va­žia­vi­mo ir prie­žiū­ros kom­for­tas, ga­ran­ti­jos, sau­gu­mo ly­gis ir pan. Vie­nin­te­lis pa­ta­ri­mas, kaip įsi­gy­ti nau­ją au­to­mo­bi­lį, kad jo ver­tė kris­tų kuo ma­žiau – tai bū­tų pirk­ti nau­ją mo­de­lį ar­ba per­kant se­nes­nį, skai­čiuo­ti ar ver­tės kri­ti­mas ati­tin­ka siū­lo­mą nuo­lai­dą“, – pa­sa­ko­jo L. Be­lic­kas.

L. Be­lic­kas pa­sa­ko­ja, jog li­zin­go bend­ro­vė tai­ko ver­ti­ni­mo mo­de­lius, ku­riuo­se tai­kant prie­lai­das skai­čiuo­ja­ma, kiek nau­jas ar nau­do­tas au­to­mo­bi­lis per tam ti­krą lai­ko­tar­pį nu­ver­tė­ja. Čia bū­ti­na at­siž­velg­ti ir į au­to­mo­bi­lio po­pu­lia­ru­mą an­tri­nė­je rin­ko­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami