Vokietija vers padidinti vairuotojų atlyginimus iki „vokiškų“

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-06 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-06 06:00
Vokietija nusprendė, jog uždirbti jos nustatytą minimumą privalo ir šalies teritorijoje vežimo paslaugas teikiantys kitų ES valstybių vairuotojai. LŽ archyvo nuotrauka
Šie­met nuo sau­sio 1 die­nos Vo­kie­ti­jo­je įsi­ga­lio­jęs 8,5 eu­ro už va­lan­dą (iki mo­kes­čių) mi­ni­ma­laus at­ly­gi­ni­mo ta­ri­fas bent jau teo­riš­kai tu­rė­tų pa­vers­ti "vo­kie­čiais" ir šio­je ša­ly­je trans­por­to pa­slau­gas tei­kian­čius ki­tų ES vals­ty­bių vil­ki­kų bei au­to­bu­sų vai­ruo­to­jus - jiems tu­rės bū­ti mo­ka­ma tiek pat. Lie­tu­vos ve­žė­jų aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ pik­ti­na­si, kad tai esą "skir­ta sa­viems pro­te­guo­ti".

Lie­tu­vos ve­žė­jų įmo­nėms at­sto­vau­jan­ti „Li­na­va“ šiuo me­tu sa­vo ve­žė­jams re­ko­men­duo­ja ati­tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti ir vyk­dy­ti Vo­kie­ti­jos rei­ka­la­vi­mus. At­sa­kin­gos Vo­kie­ti­jos ins­ti­tu­ci­jos dar­bą po di­džių­jų me­tų šven­čių pra­dė­jo tik va­kar, to­dėl pa­tiks­li­ni­mų, kaip rei­ka­la­vi­mas veiks, lie­tu­viai dar ne­tu­ri.

Ta­čiau jau su­lauk­ta ži­nių, kad mi­ni­ma­laus vo­kiš­ko at­ly­gi­ni­mo ta­ri­fas ga­lios ne tik Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių įmo­nėms, bet ir vi­siems Vo­kie­ti­jos te­ri­to­ri­jo­je trans­por­to pa­slau­gas tei­kian­tiems už­sie­nio ve­žė­jams be iš­im­ties.

„Krei­pė­mės dėl nau­jo­sios tvar­kos iš­aiš­ki­ni­mo, ta­čiau kon­kre­čių at­sa­ky­mų, kaip bus įgy­ven­di­na­ma ši tvar­ka ir vyk­do­ma aps­kai­ta, dar ne­su­lau­kė­me. Si­tua­ci­ja la­bai su­dė­tin­ga. Eks­pe­di­to­riai iš mū­sų ve­žė­jų jau rei­ka­lau­ja pa­tvir­ti­ni­mų, kad trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai, vyk­dy­da­mi ka­bo­ta­žą (už­sie­nio trans­por­to įmo­nės at­ly­gin­ti­nai tei­kia­mos trans­por­to pa­slau­gos ki­to­je ES vals­ty­bė­je na­rė­je - aut.) Vo­kie­ti­jo­je, ti­krai gau­na šio­je ša­ly­je nu­sta­ty­tą mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą. Nuo­sta­ta dėl mi­ni­ma­laus vo­kiš­ko at­ly­gi­ni­mo yra ab­sur­das ir aki­vaiz­dus pro­tek­cio­niz­mas. Juk mū­sų ve­žė­jai fi­nan­siš­kai ne to­kie stip­rūs, tad pa­tirs di­de­les pa­pil­do­mas iš­lai­das“, - pik­ti­no­si „Li­na­vos“ kro­vi­ni­nio trans­por­to sky­riaus va­do­vas Val­das Kaz­laus­kas.

Pa­sak „Li­na­vos“ at­sto­vo, Vo­kie­ti­jos mui­ti­nė, įsi­ga­lio­jus nau­jai tvar­kai, iš ve­žė­jų tu­ri tei­sę rei­ka­lau­ti įro­dy­mų – ta­be­lių, at­ly­gi­ni­mo la­pe­lių, fik­suo­jan­čių, kad vil­ki­ko ar au­to­bu­so vai­ruo­to­jas, teik­da­mas trans­por­to pa­slau­gas Vo­kie­ti­jo­je, iš darb­da­vio gau­na ma­žiau­siai 8,5 eu­ro už va­lan­dą at­ly­gį.

Vi­sus su tuo su­si­ju­sius do­ku­men­tus ve­žė­jai pri­va­lo sau­go­ti ne ma­žiau nei dve­jus me­tus Vo­kie­ti­jo­je ar­ba ki­tos ES ša­lies te­ri­to­ri­jo­je, skai­čiuo­jant nuo įra­šų pra­džios. Šio rei­ka­la­vi­mo ne­si­lai­ky­mas ga­li bū­ti trak­tuo­ja­mas kaip nu­si­kal­ti­mas, ir už jį darb­da­vys ga­li bū­ti nu­baus­tas bau­da, sie­kian­čia 30 tūkst. eu­rų.

Siek­da­ma iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją Vo­kie­ti­jo­je, Tarp­tau­ti­nė ke­lių trans­por­to są­jun­ga (IRU) krei­pė­si į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją. Ga­li­mos įsta­ty­mo tai­ky­mo pa­sek­mės trans­por­to įmo­nėms, ku­rios re­gis­truo­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se, yra nag­ri­nė­ja­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos užim­tu­mo ir trans­por­to di­rek­to­ra­tuo­se.

Ne­pak­lus­niems pa­siū­lė kalėjimą

Pra­ėju­sių me­tų va­sa­rą dar įdo­mes­nių me­to­dų ėmė­si Pra­ncū­zi­ja ir Bel­gi­ja. Jos par­ei­ka­la­vo, kad tarp­tau­ti­nį ve­ži­mą (ka­bo­ta­žą) vyk­dan­čių vil­ki­kų vai­ruo­to­jai kas­sa­vai­ti­nio pri­va­lo­mo 45 va­lan­dų poil­sio ke­liau­tų į vieš­bu­čius, o ne lai­ką, kaip įpras­ta, leis­tų su­nkve­ži­mių ka­bi­no­se.

Toks rei­ka­la­vi­mas pra­si­len­kė su 2006 me­tų Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) ir Ta­ry­bos reg­la­men­tu, ku­riuo nu­ma­ty­ta, kad pro­fe­sio­na­liam vai­ruo­to­jui pri­klau­so nu­sta­ty­tas kas­die­nis ir kas­sa­vai­ti­nis poil­sis. Šia­me tei­sės ak­te aiš­kiai nu­ro­dy­ta, kad šio poil­sio me­tu vai­ruo­to­jas tu­ri tei­sę il­sė­tis trans­por­to prie­mo­nė­je. Su są­ly­ga, kad jo­je tu­ri bū­ti įreng­ta mie­go­ji­mo vie­ta, o au­to­mo­bi­lis sau­giai pa­sta­ty­tas sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je.

Nu­si­tei­kę už­si­mo­ti iš pe­ties pra­ncū­zai už vie­na­ša­liš­kai įves­tos tvar­kos pa­žei­di­mus gra­si­no 30 tūkst. eu­rų bau­da ir vie­nų me­tų ka­lė­ji­mo baus­me. Bel­gai už ana­lo­giš­ką tvar­kos ne­pai­sy­mą nu­ma­tė 1800 eu­rų bau­dą.

„Dėl Ru­si­jos em­bar­go „nu­krau­ja­vu­siems“ Lie­tu­vos ve­žė­jams šian­dien gy­vy­biš­kai svar­bu su­stab­dy­ti at­ski­rų ES ša­lių na­rių pro­tek­cio­nis­ti­nes prie­mo­nes“, - sa­kė EP na­rys An­ta­nas Guo­ga, Briu­se­ly­je ve­žė­jų bė­das ap­ta­ręs su ES trans­por­to ko­mi­sa­re Vio­le­ta Bulc.

„Blo­giau­sia, jog su­si­du­ria­ma su kliū­ti­mis bei pro­tek­cio­niz­mu ES vi­daus rin­ko­je. Trans­por­to ko­mi­sa­rė ma­ne in­for­ma­vo apie EK pra­dė­tą ty­ri­mą, ku­riuo sie­kia­ma nu­sta­ty­ti, ar Pra­ncū­zi­jos ir Bel­gi­jos įves­tos tai­syk­lės ne­ap­ri­bo­ja lais­vo pa­slau­gų ju­dė­ji­mo ES. Ji pri­ta­rė idė­jai, kad rea­lu pra­dė­ti pa­žei­di­mų pro­ce­dū­rą prieš šias ša­lis dėl drau­di­mų ve­žė­jams. Be to, ko­mi­sa­rė pa­ža­dė­jo pa­spar­tin­ti Lie­tu­vai svar­bių klau­si­mų spren­di­mą“, - po su­si­ti­ki­mo kal­bė­jo A. Guo­ga.

Už greit­ke­lius mo­kė­tų visi

Lie­tu­vos ve­žė­jai ti­ki­na, kad Bel­gi­jo­je ir Pra­ncū­zi­jo­je nė­ra pa­kan­ka­mai ap­sau­go­tų sto­vė­ji­mo aikš­te­lių, ku­rio­se ve­žė­jai ga­lė­tų sau­giai pa­lik­ti sa­vo kro­vi­nį ir il­sė­tis vieš­bu­ty­je. Be to, trūks­ta vieš­bu­čių ša­lia jau vei­kian­čių ap­sau­go­tų aikš­te­lių. Tuo me­tu Pra­ncū­zi­jos ir Bel­gi­jos ve­žė­jai ga­li kro­vi­nį pri­sta­ty­ti per vie­ną die­ną ar­ba il­sė­tis sa­vo įmo­nių fi­lia­luo­se.

„Kuo vi­sa tai baig­sis, ne­ži­no­me. Pra­ncū­zi­jo­je nu­baus­tų kol kas nė­ra, nes dar nė­ra iš­leis­tų to­kiam įsta­ty­mui vyk­dy­ti rei­ka­lin­gų įgy­ven­di­na­mų­jų tei­sės ak­tų. Aps­kri­tai pra­ncū­zų nu­ma­ty­tos bau­dos ne­ati­tin­ka jo­kių pro­por­cin­gu­mo pri­nci­pų. Bel­gi­jo­je bau­dų jau yra skir­ta, ta­čiau Lie­tu­vos ve­žė­jai jų pa­grįs­tu­mą gin­či­ja teis­me“, - sa­kė „Li­na­vos“ at­sto­vas V. Kaz­laus­kas.

Kirs­ti per už­sie­nio ve­žė­jų ki­še­nes nu­si­tei­ku­sius pra­ncū­zus ir bel­gus Eu­ro­pos ins­ti­tu­ci­jo­se ak­ty­viai pa­lai­ko ir is­pa­nai bei por­tu­ga­lai, ta­čiau pa­čios nuo rea­lių veiks­mų šios pie­ti­nės ES vals­ty­bės kol kas su­si­lai­kė.

Be­je, di­de­lė da­lis Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir ki­tų vals­ty­bių ve­žė­jų, pra­ncū­zams ir bel­gams grū­mo­jant kumš­čiu, kas­sa­vai­ti­nį poil­sį vai­ruo­to­jams nu­ro­dė at­lik­ti li­be­ra­les­nių vals­ty­bių, pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jos, te­ri­to­ri­jo­se. Toks el­ge­sys an­trą pra­ėju­sių me­tų pus­me­tį ge­ro­kai ap­sun­ki­no Vo­kie­ti­jos inf­ras­truk­tū­rą – ne­re­tai bū­da­vo už­kimš­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ir trans­por­to ar­te­ri­jos. Ve­žė­jų tei­gi­mu, tai ga­li pa­ska­tin­ti vo­kie­čius im­tis ana­lo­giš­kų prie­mo­nių.

Be­je, Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bė, ne kar­tą pa­sta­ruo­ju me­tu par­eiš­ku­si su­si­rū­pi­ni­mą dėl trans­por­to srau­tų iš ki­tų vals­ty­bių smar­kiai nu­dė­vi­mų Vo­kie­ti­jos greit­ke­lių, nuo 2016 me­tų ke­ti­na rei­ka­lau­ti už nau­do­ji­mą­si jais mo­kė­ti ir iš ki­tų vals­ty­bių at­vyks­tan­tiems leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams. Nu­ma­to­ma, kad su­mo­kė­ti mo­kes­tį vai­ruo­to­jai ga­lės in­ter­ne­tu re­gis­truo­da­mi sa­vo ma­ši­nų nu­me­rius ar­ba de­ga­li­nė­se. Mo­kes­tis pri­klau­sys nuo va­rik­lio ga­lin­gu­mo, tar­šos ir ga­li siek­ti 130 eu­rų per me­tus. Ga­li­mi va­rian­tai – de­šim­ties eu­rų mo­kes­tis už de­šimt die­nų ar­ba 22 eu­rai už du mė­ne­sius.

To­kiems pla­nams nė­ra lin­ku­si pri­tar­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, to­dėl An­ge­los Mer­kel va­do­vau­ja­mos Krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos ge­na­mą ini­cia­ty­vą Briu­se­lio tei­si­nin­kai iki 2016 me­tų dar ga­li pri­ge­sin­ti. Vo­kie­ti­ja yra lai­ko­ma vie­na iš ke­lių Eu­ro­pos vals­ty­bių, kur mo­kes­čiai už greit­ke­lius nė­ra tai­ko­mi. Ša­lia esan­ti Pra­ncū­zi­ja, Aus­tri­ja bei Švei­ca­ri­ja jau tai­ko ga­lio­jan­čias rink­lia­vų sis­te­mas tiek su­nkve­ži­miams, tiek ir leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams. Tie­sa, šio­se ša­ly­se mo­kes­tis vie­no­dai są­ži­nin­gai tai­ko­mas ir vie­tos gy­ven­to­jams, ir už­sie­nie­čiams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (15)
VAIRAS  90.58.120.38 2015-05-04 11:05:10
LABAI GERAI KAD IVES IR SUGRIEZTINS MOKEJIMA ATLIGINIMU.AS PRITARIU 100 PROC.SAKAU JUMS KAIP PAVYZDI,MANO GERAS PAZYSTAMAS PAEME 3VILKIKUS IR DIRBA EUROPOJE.TEKO BENDRAUTI,ZMOGUS DZIAUGIASI NES LIEKA KAS MENESI PO 4-5 TUKST EURU NUO MASINOS.JAU SUMOKEJUS ATLIGINIMA.TAIP KAD SUSIMASTYKITE FIRMACIAI VAGIUKAI.... MES NESAME KVAILI IR ATEIS DIENA KAI JUS PRASYSITE KAD VAZIUOTUMEM I REISA NES PATS JAU TEPSI SENA SVIESTA ANT SUDZIUVUSIOS DUONOS.
2 0  Netinkamas komentaras
dainius  90.58.120.38 2015-05-04 10:58:26
sveiki kolegos.as pasirasau prie jusu kiekvieno komentaro ir jums pritariu.musu firmaciai tik daug dejuoja kad nieko nelieka,tad jiems pasiulymas lai patys maziau svaisto pinigus laksto po japonijas,po ivairius kurortus tegul ten isvazeve nesinuomoja jahtu su mergu pulkeliais.o tegul ziurti kad jis yra darbdavys jis suteikia darbo vieta ir kuo daugiau gerbs vairus tai ir fima klestes be VOGIMO PINIGELIU KURIUOS UZDIRBA VAIRAI NEBGUDAMI PO 2.3.4 MEN NAMUOSE.
1 0  Netinkamas komentaras
Audriux  5.20.189.135 2015-04-08 16:15:36
Idomu ar yra LT bent viena transporto imone rodanti visa vairuotojo atlyginima? Juk isejus i pensija gausim kapeikas.
2 0  Netinkamas komentaras
staska  78.61.25.248 2015-03-09 08:32:58
Pasirasau po visais komentarais ir paminesiu kad mes ,vairai, jau senai galime gauti,arba turetumem gauti, europini atlyginima jeigu isbuname komandiruoteje 30 ir daugiau dienu.Pav.jeigu vokietijoj prabuvom 16 dienu o kokioje F 17 tai pagal LT istatymus mes turime gauti ir D ir F vairuotoju minimalu valandini uzmokesti.
0 0  Netinkamas komentaras
Vairas  213.103.179.32 2015-03-05 14:16:30
Dar prie to pace. Skaiciau kad i ta 8.5 eur valandini atlyginima ieina ir dienpinigiai. Ce rase anglu kazkuriam puslapyje kur diskusijos apie vezejus.
0 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami