Vokietijos geležinkeliuose – rekordinis sandoris

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-09-22 12:14
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-09-22 12:14
Naujieji "Siemens Ice 4" traukiniai keleivius gali vežti 250 km/val. greičiu Gamintojo nuotrauka
Vo­kie­čių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vė „Sie­mens AG“ kar­tu su Vo­kie­ti­jos ge­le­žin­ke­lių kom­pa­ni­jai „Deuts­che Bahn“ skel­bia su­da­riu­sios re­kor­di­nį vie­tos ge­le­žin­ke­lių is­to­ri­jo­je 5,3 mlrd. eu­rų ver­tės san­do­rį. Ge­le­žin­ke­li­nin­kai įsi­pa­rei­go­jo nu­pirk­ti iš „Sie­mens AG“ šiuo me­tu pa­čių mo­der­niau­sių ket­vir­tos lai­dos ke­lei­vi­nių trau­ki­nių „I­ce 4“.

Pa­sak kom­pa­ni­jos „Sie­mens AG“ pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai. nau­jau­sios lai­dos grei­tie­ji „Sie­mens“ trau­ki­niai, pa­ly­gin­ti su pirm­ta­kais, iš­sis­ki­ria pa­ge­rin­to­mis ae­ro­di­na­mi­nė­mis cha­rak­te­ris­ti­ko­mis, ma­žes­nė­mis ener­gi­jos są­nau­do­mis, nau­jais er­go­no­mi­niais spren­di­mais va­go­nų sa­lo­nuo­se.

„Trau­ki­nys „I­ce 4“ taps nau­ju ke­lio­nių stan­dar­tu Vo­kie­ti­jo­je. Šia­me pro­jek­te su­telk­ta vi­sa mū­sų in­ži­nie­rių pa­tir­tis ir pa­stan­gos. Trau­ki­ny­je nau­do­ja­mos įvai­rios ino­va­ci­jos nuo vi­siš­kai nau­jos va­žiuok­lės, ge­ro­kai ma­žes­nių ener­gi­jos są­nau­dų iki di­des­nį ke­lei­vių kom­for­tą už­ti­kri­nan­čių spren­di­mų. Svar­bu ir tai, kad „Sie­mens“ ir „Deuts­che Bahn“ dar­buo­to­jų pa­stan­gų dė­ka šis pro­jek­tas vyk­do­mas pa­gal pla­ną“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas „Sie­mens“ val­dy­bos na­rys dr. Ro­lan­das Bus­chas.

Ket­vir­tos lai­dos „I­ce 4“ trau­ki­nio stan­dar­ti­nį sąs­ta­tą su­da­ro 12 ke­lei­vi­nių va­go­nų, ku­riais ga­li ke­liau­ti iki 830 žmo­nių. Trau­ki­nio sąs­ta­to kon­fi­gū­ra­ci­ja ga­li bū­ti ir kei­čia­ma, at­siž­vel­giant į po­rei­kius, ir jį ga­li su­da­ry­ti nuo 5 iki 14 va­go­nų. Be to, dėl pa­di­dė­ju­sio vie­no va­go­no il­gio, at­si­ra­do ga­li­my­bė op­ti­ma­liau pa­nau­do­ti erd­vę va­go­nų sa­lo­nuo­se ir nau­do­ti sąs­ta­tus su ma­žes­niu va­go­nų skai­čiu­mi.

Pa­ge­rin­tos ae­ro­di­na­mi­nės cha­rak­te­ris­ti­kos ir su­ma­žin­tas svo­ris le­mia ir su­ma­žė­ju­sias nau­jo­jo trau­ki­nio eksp­loa­ta­ci­jos ener­gi­jos są­nau­das. „I­ce 4“ trau­ki­niuo­se, pa­ly­gin­ti su mo­der­ni­zuo­ta pir­mą­ja grei­tų­jų trau­ki­nių kar­ta „I­ce 1“, vie­nam ke­lei­viui ten­kan­čios ener­gi­jos są­nau­dos yra ma­žes­nės 22 pro­cen­tais. Grei­ta­sis trau­ki­nys ga­li pa­siek­ti di­džiau­sią 250 km/val. grei­tį.

„I­ce 4“ yra pir­mas il­gų nuo­to­lių trau­ki­nys Vo­kie­ti­jo­je, iš pri­tai­ky­tas ga­ben­ti dvi­ra­čius. Vie­na­me trau­ki­nio va­go­ne įreng­tos 8 vie­tos dvi­ra­čiams ir 4 vie­tos ne­įga­lių­jų ve­ži­mė­liams. Šiuo­se trau­ki­niuo­se taip pat įreng­ta šei­mos erd­vė ir nau­jo ti­po tė­vų ir vai­kų ka­bi­na.

Bū­si­mie­siems „I­ce 4“ ke­lei­viams aukš­tą kom­for­to ly­gį ke­lio­nės me­tu už­ti­kri­na įvai­rios nau­jo­vės. Tarp jų – mo­der­ni in­for­ma­ci­nė sis­te­ma, tei­kian­ti ke­lio­nės duo­me­nis rea­liuo­ju lai­ku ir įspė­jan­ti apie jun­gia­muo­sius marš­ru­tus. Va­go­nuo­se įreng­ta efek­ty­ves­nė kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­ma, pri­tai­ky­ta veik­ti net iki 45 laips­nių pa­gal Cel­si­jų tem­pe­ra­tū­ros.

Tuo me­tu no­va­to­riš­ka apš­vie­ti­mo sis­te­ma ge­ba par­ink­ti op­ti­ma­lų va­go­nų apš­vie­ti­mą pa­gal die­nos me­tą ir pa­de­da su­kur­ti di­des­nį jau­ku­mo įspū­dį sa­lo­ne. Aiš­kus ženk­li­ni­mas va­go­nų vi­du­je ir ant krės­lų esan­tys nu­me­riai bei re­zer­va­ci­jos ženk­lai lei­džia ke­lei­viams leng­vai ras­ti sa­vo vie­tą. Vi­sa­me trau­ki­ny­je vei­kia spar­tus „Wi-Fi“ ry­šys, ku­ris nuo šiol bus prie­ina­mas ir an­trą­ja kla­se ke­liau­jan­tiems žmo­nėms.

Ino­va­ty­viau­sio tie­kė­jo ti­tu­lą Vo­kie­ti­jos ge­le­žin­ke­liai bend­ro­vei „Sie­mens“ sky­rė už sėk­min­gai įgy­ven­din­tą nau­ją trans­por­to kon­cep­ci­ją, ku­ri lei­džia lanks­čiau eksp­loa­tuo­ti trau­ki­nius ir pa­pras­čiau juos pri­tai­ky­ti bū­si­miems ke­lei­vių po­rei­kiams at­ei­ty­je.

„I­ce 4“ taps pir­muo­ju grei­tuo­ju trau­ki­niu Eu­ro­po­je, ku­ris net 14 mė­ne­sių bus tes­tuo­ja­mas rea­lio­mis są­ly­go­mis. Vo­kie­ti­jos ge­le­žin­ke­liai ban­dy­mų tiks­lais nau­dos du trau­ki­nius, va­ži­nė­sian­čius marš­ru­tu tarp Ham­bur­go ir Miun­che­no. Per ban­dy­mus nau­jie­ji trau­ki­niai iš vi­so įveiks 250 tūkst. km at­stu­mą. Pla­nuo­ja­ma, kad pir­muo­sius ke­lei­vius nau­jie­ji „I­ce 4“ trau­ki­niai pra­dės ga­ben­ti nuo 2017 m. gruo­džio.

Par­en­gė Vid­man­tas UŽUSIENIS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
250  46.249.171.40 2016-09-23 23:08:40
Šiemet teko važiuoti iš Seulo į Busaną greituoju traukiniu, kuris dažnai įsibėgėdavo virš 300 kmph. Tai koks čia vokiečių technikos stebuklas, kad vertas straipsnio...
0 0  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami