Vokiški viliotiniai po Šanchajaus dangumi

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-28 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-28 06:00
„Land Wind X7“ - it iš akies luptas „Range Rover Evoque“ dvynys. Scanpix nuotraukos
Vie­niems ke­tur­la­pį gė­lės žie­dą, ki­tiems – ke­tur­men­tį lai­vo sraig­tą pri­me­nan­tys nau­jie­ji Šan­cha­jaus na­cio­na­li­niai par­odų rū­mai, kaip ir ki­ti gi­gan­tiš­ki Ki­ni­jos ste­buk­lai, užg­niau­žia kva­pą pir­mą­kart į ša­lį at­vy­ku­siems sve­čiams. Še­šio­li­ko­je eks­po­zi­ci­jos sa­lių, į ku­rių kiek­vie­ną ga­lė­tų be var­go tilp­ti „Boeing 787 Dream­li­ner“ ke­lei­vi­nis lėk­tu­vas, iki šio tre­čia­die­nio gau­džia kas dve­jus me­tus dė­me­sį pri­kaus­tan­ti 16-oji tarp­tau­ti­nė Šan­cha­jaus au­to­mo­bi­lių par­oda.

Šan­cha­jus, ku­rio mies­to zo­no­je gy­ve­na 25 mln. žmo­nių, – di­džiau­sias Ki­ni­jos ir pa­sau­lio me­ga­po­lis. Pu­sės mi­li­jo­no kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to par­odų rū­muo­se di­džiau­si pa­sau­lio au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai ir dar dau­giau jų par­tne­rių bei kon­ku­ren­tų iš pa­čios Ki­ni­jos rin­ko­si pir­mą kar­tą. Vos prieš dve­jus me­tus šio di­džiau­sio pa­sau­ly­je par­odų cen­tro dar ne­bu­vo nė kva­po.

Iš Ry­tų Azi­jos į mū­sų že­my­ną at­vy­kę tu­ris­tai daž­ną eu­ro­pie­tį ste­bi­na nė žings­nio į gat­vę ne­ženg­da­mi be vei­dą den­gian­čių res­pi­ra­to­rių. It tirš­tas rū­kas di­džiuo­sius Ki­ni­jos mies­tus nuo­lat gau­bian­tis nuo­din­gas smo­gas – di­džiu­lė šios pa­sau­lio da­lies prob­le­ma.

To­dėl ne­nuos­ta­bu, jog elek­tra va­ro­mi ir hib­ri­di­niai au­to­mo­bi­liai nė­ra vien iš­le­pu­sių eu­ro­pie­čių už­gai­da. Ki­ni­jos vy­riau­sy­bė ski­ria mil­ži­niš­kas su­mas do­tuo­da­ma ža­lio­jo trans­por­to ir su tuo su­si­ju­sių tech­no­lo­gi­jų plė­trą šio­je ša­ly­je. Ap­lin­ką tau­so­jan­čioms tech­no­lo­gi­joms kur­ti mi­li­jar­dus ski­rian­tys Eu­ro­pos ir JAV kon­cer­nai ti­ki­si vie­nu šū­viu nu­šau­ti du zui­kius – pa­ten­kin­ti į ap­lin­ko­sau­gą orien­tuo­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos už­mo­jus ir tuo pat me­tu it šva­raus oro gurkš­nio hib­ri­di­nių tech­no­lo­gi­jų trokš­tan­čius ki­nus.

„Volkswagen C Coupe GTE“ - naujas vokiečių gamintojo flirtas su VW dievinančiais kinais.

Par­adui di­ri­ga­vo VW ir BMW

Kuo pa­na­šūs lie­tu­vių ir ki­nų vai­ruo­to­jai? Mei­le vo­kie­čių „Das Au­to“. Po­pu­lia­riau­sios Ki­ni­jos mar­kės „Volks­wa­gen“ bo­sai va­di­na Ki­ni­ją an­trą­ja na­mų rin­ka. Mat vo­kie­čių kon­cer­nas, ku­riam pri­klau­so ir per­ka­miau­sia Ki­ni­jo­je pre­mium kla­sės mar­kė „Au­di“, per­nai čia par­da­vė dau­giau nei treč­da­lį vi­sų nau­jų pa­ga­min­tų sa­vo au­to­mo­bi­lių – 3,67 mln. ir už­dir­bo dau­giau nei 5 mlrd. eu­rų gry­no­jo pel­no.

Vien per Šan­cha­jaus par­odą vo­kie­čiai pri­sta­tė 15 nau­jų bei at­nau­jin­tų hib­ri­di­nių ir elek­tro­mo­bi­lių mo­de­lių. Kom­pa­ni­jos ža­lių­jų tech­no­lo­gi­jų vė­liav­ne­šiu tu­rė­tų tap­ti iš­kil­min­gai de­mons­truo­tas įkrau­na­mas „Volks­wa­gen C Cou­pe GTE“ hib­ri­das.

„Prog­no­zuo­ju, kad po pen­ke­rių me­tų vien Ki­ni­jo­je kas­met par­duo­si­me dau­giau nei ke­lis šim­tus tūks­tan­čių nau­ją­ja ener­gi­ja va­ro­mų au­to­mo­bi­lių“, - per par­odą už­mo­jais da­li­jo­si VW Ki­ni­jos pa­da­li­nio va­do­vas Jo­che­mas Heiz­man­nas. Šis pla­nas ne­atro­do ne­rea­lus, ži­nant, kad ki­nų vy­riau­sy­bė iš­lais­vi­no nuo mo­kes­čių ne tik elek­tro­mo­bi­lius, bet ir vi­sus bent 50 ki­lo­me­trų vien elek­tri­niu re­ži­mu ge­ban­čius įveik­ti hib­ri­dus.

Bū­tent į šį li­mi­tą įtel­pa nau­jo­ji VW hib­ri­di­nė ku­pė, kaip ir par­odo­je pri­sta­ty­ti hib­ri­di­niai „Pas­sat GTE“ ar­ba „Au­di A6L e-tron“ (pa­sta­ro­jo ra­tų ba­zė, kaip ir dau­ge­lio ki­tų vo­kiš­kų se­da­nų, pa­il­gin­ta spe­cia­liai Ki­ni­jos rin­kai).

Nuo tė­vy­nai­nio bei kon­ku­ren­to ne­at­si­li­ko ir an­tras pa­gal po­pu­lia­ru­mą Ki­ni­jo­je – BMW kon­cer­nas. Jo pa­vil­jo­ne pa­grin­di­nis vaid­muo te­ko pir­mą­kart į vie­šu­mą iš­ri­den­tam „BMW X5 xDri­ve4­0e“ hib­ri­dui, ku­rio ofi­cia­lios de­ga­lų są­nau­dos sie­kia 3,3 l/100 km, o į ap­lin­ką "eko­lo­giš­ka­sis ik­sas" iš­me­ta tik 77 g/km ang­lies diok­si­do.

Tie­sa, „Au­di“ at­sto­vai, par­odo­je pri­sta­ty­da­mi sa­vo nau­jos lai­dos hib­ri­di­nę sis­te­mą, eko­lo­giš­ku­mo kar­te­lę pa­kė­lė dar aukš­čiau – 60 gra­mų vie­nam ki­lo­me­trui. Tiek yra tar­šus „Q7 e-tron 2.0 TFSI quat­tro“ hib­ri­das. Ti­kė­ti­na, kad iš­to­bu­lin­ta tech­no­lo­gi­ja ki­tą­met bus die­gia­ma ir į de­biu­tuo­sian­tį nau­ją­jį „Au­di A4“.

La­bai daug dė­me­sio par­odai sky­rė Šve­di­jos kon­cer­nas „Vol­vo“, ku­ris nuo 2010 me­tų val­do­mas ki­nų in­ves­tuo­to­jų iš „Gee­ly Au­to­mo­bi­le“ kong­lo­me­ra­to. Be hib­ri­di­nių mo­de­lių, ga­min­to­jo sten­de ža­vė­jo pra­ban­ga tvis­kan­tis nau­ja­sis bend­ro­vės flag­ma­nas – „Vol­vo XC90“, ku­rį Šan­cha­jus iš­vy­do api­pa­vi­da­lin­tą aukš­čiau­sios kla­sės „Ex­cel­len­ce“ pa­ke­tu. Iš tri­jų sė­dy­nių ei­lių šia­me vi­su­rei­gy­je li­ko tik dvi, kaip pen­kių žvaigž­du­čių vieš­bu­čio liuk­se čia ga­li jaus­tis ne tik vai­ruo­to­jas, bet ir vi­si ke­lei­viai.

„Citroen Aircross Concept“ - tokią artimiausią savo miesto visureigių ateitį mato prancūzai.

Bro­liai dvy­niai iš Kinijos

Šan­cha­jaus par­odos lan­ky­to­jai tu­rė­jo ga­li­my­bę ne tik ap­žiū­rė­ti šim­tus di­džių­jų ga­min­to­jų pa­vil­jo­nuo­se iš­ri­kiuo­tų mo­de­lių, bet ir sma­gin­tis, fik­suo­da­mi Ki­ni­jo­je, va­ka­rie­čių aki­mis, vis dar su­nkiai kon­tro­liuo­ja­mą pa­dir­bi­nė­to­jų su­kurp­tą eg­zo­ti­ką.

Dau­giau­sia dė­me­sio iš šio cir­ko par­ado su­lau­kė „Land Wind X7“, ku­rio ga­min­to­jai nė ne­si­var­gi­na ne­ig­ti, jog tai tie­siog ki­nų ki­še­nei prie­ina­mes­nis „Land Ro­ver“ ga­mi­na­mo „Ran­ge Ro­ver Evo­que“ fal­si­fi­ka­tas. Me­tais anks­čiau bri­tų kon­cer­no tei­si­nin­kai, skel­bę, jog už to­kį akip­lė­šiš­ką pa­dir­bi­nė­ji­mą šiuos au­to­mo­bi­lius nu­ko­pi­ja­vęs „Jiang­ling Mo­tor Hol­ding“ su­lauks at­pil­do teis­me, da­bar at­ro­do pa­na­šūs į cyp­sin­čius viš­čiu­kus. Ži­niask­lai­dos at­sto­vai iš­siaiš­ki­no, kad ieš­ki­nio per vi­są tą lai­ką bri­tai jo­kiam teis­mui nė ne­pa­da­vė, o gra­si­ni­mai li­ko bau­gūs Eu­ro­po­je, bet ne Ki­ni­jo­je.

"De­ža­vu" aki­mir­kų Šan­cha­jaus par­odos lan­ky­to­jai ga­lė­jo pa­tir­ti ne kar­tą ir ne du. Ypač po­pu­lia­rūs tarp ko­pi­juo­to­jų – mies­to vi­su­rei­gių seg­men­to au­to­mo­bi­liai, ku­rių pa­klau­sa Ki­ni­jo­je, kaip ir Eu­ro­po­je, šia­me de­šimt­me­ty­je au­ga sep­tin­my­liais šuo­liais. Tai­gi „Jeep Wrang­ler“ čia su­ti­ko sa­vo ne­ti­krą bro­lį dvy­nį „Bei­jing BJ40L“ , o su­ker­gus „Au­di Q7“ ir tą pa­tį „RR Evo­que“ gi­mė ki­nų hie­rog­li­fais pa­da­bin­tas „Zo­tye Au­to BJ40L“ fran­kenš­tei­nas.

„Volvo“ nestokojantiems kapitalo pasiūlė prabangiausią naujojo „XC90“ visureigio „Excellence“ modifikaciją.

Akims pa­skel­bė celibatą

Va­ka­rų bend­ro­vės, nu­si­tai­kiu­sios į di­džiau­sią pa­sau­ly­je nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ką, Ki­ni­jo­je el­gia­si pa­klus­niai. Kiek­vie­nas ban­dy­mas ne lai­ku ir ne vie­to­je įves­ti čia sa­vo žai­di­mo tai­syk­les pa­si­tin­ka­mas vie­na­reikš­miš­ku val­džios at­sa­ku. Pa­vyz­džiui, pel­no mar­žas sa­vo nau­dai ban­dęs re­gu­liuo­ti „Mer­ce­des-Benz“ už ban­dy­mą mo­no­po­li­zuo­ti Ry­tų Ki­ni­jos Jiang­su pro­vin­ci­jos rin­ką vos prieš ke­lias sa­vai­tes nė ne­mirk­te­lė­jęs ir be gin­čų su­si­mo­kė­jo 56 mln. JAV do­le­rių bau­dą.

Ki­nų par­ei­gū­nai ne­ven­gia už­si­mo­ti ne tik prieš aš­tria­dan­čius Va­ka­rų ka­pi­ta­lis­tus, bet ir prieš ne­su­de­ri­na­mų su ša­lies kul­tū­ra ma­dų sklai­dą. Šie­met Šan­cha­jaus par­odo­je au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jams te­ko lai­ky­tis „ce­li­ba­to akims“ tai­syk­lės. „Jeep“ ir ki­tų ga­min­to­jų au­to­mo­bi­lių pri­sta­ty­mai prieš po­rą me­tų ne­įti­ko par­odos or­ga­ni­za­to­riams dėl prie ma­ši­nų be­si­rai­tan­čių pus­nuo­gių mer­gi­nų, ku­rios dau­gel me­tų yra ta­pu­sios ne­ats­ki­ria­ma au­to­mo­bi­lių par­odų da­li­mi. Tai­gi šie­met dai­lia­ko­jės puo­šme­nos, ku­rių par­odo­je bu­vo ne­daug, tu­rė­jo pri­deng­ti sa­vo gro­žy­bes ne to­kia pro­vo­kuo­jan­čia ap­ran­ga.

Au­to­mo­bi­lių par­odo­je vi­są dė­me­sį rei­kia su­telk­ti tik į au­to­mo­bi­lių ir nau­jau­sių tech­no­lo­gi­jų pri­sta­ty­mą – nu­spren­dė or­ga­ni­za­to­riai. Pa­čiai idė­jai lyg ir ne­si­no­rė­tų prieš­ta­rau­ti. Bet su­ma­ny­to­jai, ma­tyt, už­mir­šo, kad di­des­nė da­lis au­to­mo­bi­lių par­odos lan­ky­to­jų vi­sų pir­ma vy­rai ir tik ta­da - vai­ruo­to­jai.

BMW Šanchajuje žaliavo su hibridiniu X5 modeliu.

Gausiai neapsirengusios merginos (2012 m. nuotr.) ankstesnėse parodose trukdė susikaupti, todėl nuogybių nuspręsta atsisakyti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Dau­gu­ma par­ti­jų at­sto­vų la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis lai­ko že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir sa­vi­val­dy­bes, o ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš opiau­sių prob­le­mų ša­ly­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy [...]
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Kas an­tra ma­ža ir vi­du­ti­nė Lie­tu­vos įmo­nė te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas įvar­di­ja kaip įstai­gas, la­biau­siai padedančias plė­to­ti vers­lą. 
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami