VRM atsisako siūlymo dėl nulio promilių visiems vairuotojams

BNS 2016-06-12 11:00
BNS
2016-06-12 11:00
LŽ archyvo nuotrauka
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) at­si­sa­ko siū­ly­mo, kad vi­siems vai­ruo­to­jams bū­tų tai­ko­mas vi­siš­ko blai­vu­mo – nu­lio pro­mi­lių – rei­ka­la­vi­mas.

VRM nu­ro­do, kad pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­teik­to siū­ly­mo dėl nu­lio pro­mi­lių vi­siems vai­ruo­to­jams at­si­sa­ko at­siž­velg­da­ma į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pa­sta­bas.

Pa­siū­lęs pa­tai­są tuo­me­ti­nis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis sa­kė, kad šiuo me­tu ga­lio­jan­ti 0,4 pro­mi­lių ri­ba lei­džia žmo­nėms pa­tiems ap­sisp­ręs­ti – vai­ruo­ti iš­gė­rus, ar ne, to­dėl kar­tais vai­ruo­to­jai ri­zi­kuo­ja, tin­ka­mai ne­įver­ti­nę si­tua­ci­jos. Ta­čiau, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, di­džiau­sią pa­vo­jų ke­lia vai­ruo­to­jai, ku­riems nu­sta­to­mas vi­du­ti­nis (nuo 1,51 iki 2,5 pro­mi­lės) ar­ba su­nkus (nuo 2,51 pro­mi­lės ir dau­giau) ne­blai­vu­mo laips­nis, to­dėl keis­ti šiuo me­tu nu­sta­ty­tą tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą dėl leis­ti­nos al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­jos vai­ruo­to­jų bio­lo­gi­nė­se or­ga­niz­mo ter­pė­se ne­tiks­lin­ga.

Kar­tu pa­žy­mi­ma, kad esa­mas re­gu­lia­vi­mas ati­tin­ka Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jas, siū­lan­čias mak­si­ma­lią leis­ti­ną mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų al­ko­ho­lio kie­kio krau­jy­je ri­bą nu­sta­ty­ti ne dau­giau kaip 0,5 pro­mi­lės, o ki­toms eis­mo da­ly­vių gru­pėms (ne­pa­ty­ru­siems vai­ruo­to­jams, dvi­ra­čių mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jams, di­de­lių ga­ba­ri­tų trans­por­to prie­mo­nių ir ve­žan­čių pa­vo­jin­guo­sius kro­vi­nius vai­ruo­to­jams) su­ma­žin­ti iki 0,2 pro­mi­lės ar ma­žiau.

Da­bar Lie­tu­vo­je dau­gu­mai vai­ruo­to­jų mak­si­ma­li leis­ti­na al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­ja krau­jy­je yra 0,4 pro­mi­lės. Tuo me­tu pra­de­dan­tie­siems vai­ruo­to­jams, tak­si au­to­mo­bi­lių, mo­pe­dų, mo­to­cik­lų ir kai ku­rių ki­tų trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jams ga­lio­ja vi­siš­ko blai­vu­mo – nu­lio pro­mi­lių – rei­ka­la­vi­mas.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja taip pat yra pa­siū­liu­si keis­ti bau­dų už grei­čio vir­ši­ji­mą tvar­ką, pa­gal ku­rią bau­da grės­tų grei­tį vir­ši­jus jau 5 ki­lo­me­trais per va­lan­dą. Da­bar grei­čio vir­ši­ji­mas iki 10 ki­lo­me­trų per va­lan­dą ga­li už­trauk­ti tik įspė­ji­mą. Be to, siū­lo­ma nu­ma­ty­ti fik­suo­tą bau­dą už kiek­vie­ną nu­sta­ty­to grei­čio vir­šy­tą ki­lo­me­trą ir kuo la­biau bū­tų vir­šy­tas grei­tis, tuo bran­giau kiek­vie­nas ki­lo­me­tras at­siei­tų pa­žei­dė­jui.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Taip...  78.56.177.145 2016-06-12 11:54:21
Tai ne tokie jau paprasti klausimai. Jeigu bus nulis, tai prie vairo nebegalės sėsti net gurkštelėję šampano arba vyno kokia oficialia proga. Sovietmečiu buvo įsigudrinta gaudyti kunigus po mišių - juk išgėrę. Tik kad retas važiuodavo mašina, be to, ne visur būta tokių kagėbistinių ateizmo fanatikų. Greičio viršijimas taip pat slidus dalykas. Yra daugybė vietų, kur jo ribojimas niekuo nei paaiškinamas, nei pateisinamas, savo beprasmiškumu sukeldamas susierzinimą. Bet dar daugiau vietų, kur leistinas greitis yra labai per didelis. Pasakymas "saugus greitis" apskritai nerimtas - kiekvienas greitis savaime yra nesaugus. Taigi, svarbu ne tai, kokios taisyklės, o tai, koks atsakomybės jausmas, padorumas, dėmesingumas aplinkiniams. Tuo atžvilgiu tokie pažeidimas, kaip važiavimas autobusų juosta arba pliurpimas telefonu, baustini nemažiau, kaip greičio viršijimas.
3 1  Netinkamas komentaras
Laisvis  88.216.31.61 2016-06-12 11:21:28
Girtuokliai gina girtuoklius
3 0  Netinkamas komentaras
Ir...  178.236.241.33 2016-06-12 11:15:07
Labai blogai, nes kai tik padaroma avarija - niekad nerandama 0,3 promilės. Visada daug daugiau. Dėl to, kad alkoholikai negali sustoti gerti, vos tik pradėję. Labai apmaudu, kad tai yra skatinama.
4 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami