Vyrai sukėlė dvigubai daugiau avarijų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-25 14:49
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-07-25 14:49
Vairuojančios moterys sukelia mažiau avarijų. Be to, jų nuostoliai mažesni. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Drau­di­kų at­lik­to dvy­li­kos me­tų ty­ri­mo duo­me­ni­mis, nuo 2002 me­tų Lie­tu­vos vai­ruo­to­jai ta­po be­veik pu­sės mi­li­jo­no (442 tūkst.) eis­mo įvy­kių kal­ti­nin­kais. Treč­da­lį šių vai­ruo­to­jų su­da­ro mo­te­rys, ati­tin­ka­mai, du treč­da­lius – vy­rai.

Ži­no­ma, vie­na­reikš­miš­kai tei­gi, kad mo­te­rys kur kas sau­giau vai­ruo­ja bū­tų ne­tiks­lu. Rei­kė­tų įver­tin­ti fak­tą, kad vaiuo­jan­čių vy­rų ša­ly­je yra dau­giau nei mo­te­rų už vai­ro.

Vy­rų ava­ri­jos kai­nuo­ja brangiau

Per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį, kaip pa­žy­mi sta­tis­ti­nius duo­me­nis iš­ana­li­za­vę ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės BTA spe­cia­lis­tai, eis­mo įvy­kių kal­ti­nin­kais ta­po dau­giau nei penk­ta­da­lis Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų, iš jų – po vie­ną įvy­kį pa­da­rė 17,5 proc., po du – 3,8 proc., o tų, ku­rie pa­te­ko į dar dau­giau eis­mo įvy­kių, skai­čius yra ma­žes­nis nei 1 proc.

Di­džio­ji da­lis vy­rų ir mo­te­rų per dvy­li­ka me­tų su­kė­lė ne dau­giau kaip vie­ną eis­mo įvy­kį, įvy­kių kal­ti­nin­kų vy­rų re­gis­truo­ta 55 tūks­tan­čiai, mo­te­rų įvy­kių kal­ti­nin­kių – 22 tūks­tan­čiai.

„Mū­sų at­lik­tas ty­ri­mas ro­do, kad vy­rai ava­ri­jų kal­ti­nin­kais tam­pa pa­ste­bi­mai daž­niau nei mo­te­rys. Ta­čiau ver­tė­tų at­kreip­ti dė­me­sį ir į tai, kad Lie­tu­vo­je vai­ruo­jan­čių vy­rų yra kur kas dau­giau nei mo­te­rų, ati­tin­ka­mai – ap­sid­rau­du­sių­jų taip pat. Es­mi­nis skir­tu­mas tarp skir­tin­gų ly­čių vai­ruo­to­jų ava­ri­jų yra eis­mo įvy­kio ža­los dy­dis bei pa­da­ri­niai. Vy­rai daž­niau mėgs­ta „pa­si­ro­dy­ti“ ke­liuo­se. Jie daž­niau vir­ši­ja grei­tį, ne­re­tai net 30-50 km/h, at­lie­ka ri­zi­kin­gus, pa­vo­jin­gus ma­nev­rus, vai­ruo­ja iš­gė­rę, ma­žiau pa­iso eis­mo ženk­lų. To­kie pra­si­žen­gi­mai la­biau bū­din­gi jau­nes­niems vai­ruo­to­jams. Dėl to­kio el­ge­sio ava­ri­jos pa­sėk­mės bū­na skau­džios, o ža­la - di­džiu­lė. Mo­te­rys, tuo tar­pu, lai­ko­si sau­gaus grei­čio, bet daž­niau pa­da­ro ne­ap­dai­rių klai­dų dėl iš­sib­laš­ky­mo, ne­pa­kan­ka­mo su­si­kau­pi­mo. Dėl jų įvy­ku­sios ava­ri­jos yra smul­kes­nės. Bet, ži­no­ma, ir mo­te­rys kar­tais ga­li „nus­te­bin­ti“,- sta­tis­ti­ką in­terp­re­ta­vo ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės BTA Eks­per­ti­zės sky­riaus va­do­vas And­rius Žiu­ke­lis.

Per die­ną – ke­tu­ri eis­mo įvykiai

Kaip tpas­te­bė­jo drau­dio spe­cia­lis­tas, per dvy­li­ka me­tų po dvi ava­ri­jas pa­da­rė pen­kis kar­tus ma­žiau vai­ruo­to­jų nei po vie­ną ava­ri­ją. Ta­čiau bu­vo ir to­kių vai­ruo­to­jų, ku­rie per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį su­ge­bė­jo su­kel­ti ir dau­giau nei pen­kis eis­mo įvy­kius, to­kių bu­vo 215-a. Iš šių pa­vo­jin­giau­sių­jų mo­te­rų – tik penk­ta­da­lis.

A.Žiu­ke­lis pa­me­na įvy­kį, kai prieš ke­le­tą me­tų vie­nas klien­tas per die­ną ta­po ke­tu­rių eis­mo įvy­kių kal­ti­nin­ku. Nors jie bu­vo smul­kūs, ta­čiau se­kė vie­nas po ki­to: pir­miau­siai vy­riš­kis įva­žia­vo į kliū­tį, ta­da nu­brau­kė au­to­mo­bi­lio šo­ną, tuo­met se­kė ki­ta ne­sėk­mė, ir po jos dar vie­na. Par­ei­gin­gas klien­tas kiek­vie­ną kar­tą po įvy­kio at­vyk­da­vo į bend­ro­vės ža­lų sky­rių ir pra­neš­da­vo apie įvy­kį. „Po ket­vir­to kar­to žmo­gus rim­tai su­si­rū­pi­no, nu­ta­rė, kad jam la­bai blo­ga die­na ir pa­pra­šė, kad leis­tu­me ma­ši­ną pa­lik­ti prie ža­lų re­gis­tra­vi­mo biu­ro, o iki na­mų jis grįš tak­si“, - pa­sa­ko­ja A. Žiu­ke­lis.

Nag­ri­nė­jant ty­ri­mo duo­me­nis, ga­li­ma teig­ti, per dvy­li­ka me­tų kas penk­tas vy­res­nis nei 30 me­tų vai­ruo­to­jas yra pa­da­ręs bent po vie­ną eis­mo įvy­kį. To pa­ties vai­ruo­to­jo su­ke­lia­mų įvy­kių daž­nu­mas pra­de­da aug­ti po 45 me­tų, ir au­ga iki vai­ruo­to­jui su­kan­ka 55-eri. Re­mian­tis sta­tis­ti­ka, ma­ty­ti, kad vy­res­ni vai­ruo­to­jai po įvy­kių daž­nai pri­si­bi­jo vai­ruo­ti ir au­to­mo­bi­lį iš­kei­čia į vie­šą­jį trans­por­tą ar tak­si, o ke­liuo­se lie­ka tie, ku­rie ne­pa­ty­rė rim­tų ava­ri­jų.

Spe­cia­lis­tas at­krei­pia dė­me­sį, kad ava­rin­giau­siais lai­ko­mi 18-25 vai­ruo­to­jai daž­niau­siai su­ke­lia tik po vie­ną eis­mo įvy­kį, ta­čiau jo pa­sėk­mės ne­re­tai bū­na itin skau­džios, o ža­la di­džiu­lė. Vis tik nu­ti­ku­si ne­lai­mė ką tik tei­ses ga­vu­siam žmo­gui daž­nai bū­na rim­ta pa­mo­ka, po ku­rios jis va­ži­nė­ja la­bai at­sa­kin­gai. Po an­trą įvy­kį vai­ruo­to­jai daž­niau­siai pa­da­ro jau bū­da­mi vy­res­ni nei 25 me­tų.

Bend­ro­vės duo­me­ni­mis, mo­te­rys dau­giau­siai ava­ri­jų pa­da­rė vai­ruo­da­mos se­da­nus, o vy­rai – ku­pė au­to­mo­bi­lius. Taip pat pa­ste­bė­ta, kad 83 proc. eis­mo įvy­kių su­kė­lė au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­ne pa­va­ra vai­ruo­to­jai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami