Ypatingas dėmesys – eismo saugumui

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-08-30 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-08-30 06:00
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Pra­si­de­dant nau­jie­siems moks­lo me­tams, Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­ba ir eis­mo prie­žiū­rą vyk­dan­tys Vil­niaus aps­kri­ties struk­tū­ri­nių po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų par­ei­gū­nai ypa­tin­gą dė­me­sį skirs eis­mo sau­gu­mui už­ti­krin­ti.

Po va­sa­ros at­os­to­gų su­grį­žę vai­kai bū­na iš­sib­laš­kę, at­pra­tę nuo in­ten­sy­vaus eis­mo są­ly­gų sos­ti­nė­je. To­dėl po­li­ci­jos par­ei­gū­nai įspė­ja ir ra­gi­na vai­ruo­to­jus bū­ti itin ati­džiais, ypač va­žiuo­jant pro mo­kyk­las ar iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas, pra­ne­ša Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Su­au­gu­siems eis­mo da­ly­viams pri­me­na, kad vai­kai se­ka jų pa­vyz­džiu, to­dėl nuo­la­ti­nis draus­min­gas ir at­sa­kin­gas el­ge­sys ke­ly­je – bū­ti­nas. Sos­ti­nės po­li­ci­ja, skir­da­ma ypa­tin­gą dė­me­sį jau­nų­jų eis­mo da­ly­vių draus­min­gu­mui, at­sa­kin­gu­mui už sa­vo el­ge­sį ke­ly­je, sie­kia, kad eis­mo įvy­kiuo­se nu­ken­tė­tų kuo ma­žiau ne­pil­na­me­čių, o jų da­ly­va­vi­mas eis­me bū­tų sau­gus, nu­ma­to vyk­dy­ti po­li­ci­nes pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės prie­mo­nes tin­ka­mam ir veiks­min­gam eis­mo sau­gu­mui ir vie­ša­jai tvar­kai už­ti­krin­ti.

Kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nai vyk­dys eis­mo sau­gu­mui skir­tas prie­mo­nes: stip­rins eis­mo kon­tro­lę prie vai­kų mo­ky­mo ir ug­dy­mo įstai­gų.Rug­sė­jo 1–9 die­no­mis po­li­ci­jos par­ei­gū­nai bu­dės prie bend­ro­jo la­vi­ni­mo ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų. Į pa­gal­bą bus pa­si­telk­ti po­li­ci­jos rė­mė­jai, jau­nie­ji po­li­ci­jos rė­mė­jai, Šau­lių są­jun­gos, pi­lie­tiš­ki bend­ruo­me­nės at­sto­vai. Rug­sė­jo mė­ne­sį prie mo­kyk­lų prieš pa­mo­kas ir po jų bus or­ga­ni­zuo­ja­mi rei­dai ir ti­kri­na­mos trans­por­to prie­mo­nės, ku­rias vai­ruo­ja mo­ki­niai (bus ti­kri­na­mi pri­va­lo­mi tu­rė­ti do­ku­men­tai, sau­gos dir­žų nau­do­ji­mas ir kt.).

Taip pat at­kreip­tas dė­me­sys į dvi­ra­čiais va­žiuo­jan­čius vai­kus (bus ti­kri­na­ma šal­mų, ryš­kias­pal­vių lie­me­nių nau­do­ji­mas ir kt.). Bus skir­tas di­des­nis dė­me­sys trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jų el­ge­siui prie san­kry­žų ir pės­čių­jų pe­rė­jų, mo­to­cik­lų ir mo­pe­dų vai­ruo­to­jų el­ge­siui ke­ly­je. Tram­do­mi pa­vo­jin­go ir chu­li­ga­niš­ko, taip pat vir­šy­to leis­ti­no grei­čio mė­gė­jai.

Par­ei­gū­nai or­ga­ni­zuos mo­kyk­li­nių au­to­bu­sų, marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų, ve­žan­čių vai­kus į mo­kyk­las, vai­ruo­to­jų blai­vu­mo pa­ti­kri­ni­mus, lan­ky­sis iki­mo­kyk­li­nio ir mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se ‒ vai­kams ir su­au­gu­sie­siems pri­mins Ke­lių eis­mo tai­syk­les, at­sa­ko­my­bę už ne­tin­ka­mą el­ge­sį ke­ly­je. Bus skir­tos su­stip­rin­tos po­li­ci­jos pa­jė­gos vie­ša­jai tvar­kai ir eis­mo sau­gu­mui už­ti­krin­ti vie­šo­sio­se vie­to­se, vals­ty­bi­nės ir vie­ti­nės reikš­mės ke­liuo­se.

Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai prie mo­kyk­lų or­ga­ni­zuos trum­pa­lai­kius rei­dus, skir­tus ti­krin­ti trans­por­to prie­mo­nes, ku­rias vai­ruo­ja mo­ki­niai, or­ga­ni­zuos at­si­tik­ti­nius mo­kyk­li­nių, taip pat marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų, ve­žan­čių vai­kus į mo­kyk­las ir iš jų, vai­ruo­to­jų blai­vu­mo pa­ti­kri­ni­mus.

Sos­ti­nės po­li­ci­ja kar­tu su mo­kyk­lų ad­mi­nis­tra­ci­ja už­ti­krins ir kon­tro­liuos, kad mo­ki­nius ve­žan­čių mo­kyk­li­nių au­to­bu­sų vai­ruo­to­jai ar ki­ti ly­din­tys as­me­nys griež­tai lai­ky­tų­si Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų. Pa­di­din­tas dė­me­sys bus skir­tas ir sau­gos dir­žų nau­do­ji­mo už­ti­kri­ni­mui, vai­kų skai­čiaus au­to­bu­se pa­gal sė­di­mas vie­tas kon­tro­lei, sau­giam vai­kų įlai­pi­ni­mui, at­švai­tų, ryš­kias­pal­vių lie­me­nių su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais nau­do­ji­mui.

Sie­kiant už­ti­krin­ti ve­ža­mų au­to­mo­bi­liais vai­kų sau­gu­mą, po­li­ci­jos par­ei­gū­nai kon­tro­liuos, kaip yra nau­do­ja­mos vai­kų pri­se­gi­mo ir sau­gu­mo sis­te­mos, spe­cia­lios kė­du­tės, ar ke­lei­viai au­to­mo­bi­lio prie­ky­je ir ga­le nau­do­ja sau­gos dir­žus.

Vai­kai tu­rės ga­li­my­bę įgy­ti sau­gaus eis­mo ži­nių, kar­tu su pe­da­go­gais ir tė­vais ap­si­lan­kę Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos val­dy­bo­je esan­čio­je Sau­gaus eis­mo kla­sė­je. Po­li­ci­ja da­ly­vaus ir ki­tų eis­mo sau­gu­mu be­si­rū­pi­nan­čių or­ga­ni­za­to­rių pre­ven­ci­niuo­se ren­gi­niuo­se, mo­kyk­lų or­ga­ni­zuo­ja­mo­se šven­tė­se, skir­to­se nau­jų­jų moks­lo me­tų pra­džiai.

Pri­min­tos jų par­ei­gas pėstiesiems

Ska­tin­da­mi at­sa­kin­gu­mą ke­ly­je ir rū­pin­da­mie­si pės­čių­jų, ypa­tin­gai rug­sė­jį pra­de­dan­čių lan­ky­ti mo­kyk­las vai­kų, sau­gu­mu gat­vė­se, par­ei­gū­nai draus­mins pės­čių­jų ne­ger­bian­čius vai­ruo­to­jus, taip pat ir pės­čiuo­sius, ne­si­lai­kan­čius Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se jiems nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų.

Bus at­kreip­tas dė­me­sys į ša­lia vai­kų mo­ky­mo ar ug­dy­mo įstai­gų, ke­liuo­se, ve­dan­čiuo­se į mi­nė­tas įstai­gas, esan­čias pa­vo­jin­gas, in­ten­sy­viu pės­čių­jų eis­mu pa­si­žy­min­čias pės­čių­jų pe­rė­jas. Prieš nau­jų moks­lo me­tų pra­džią no­ri­ma pri­min­ti vai­ruo­to­jams apie jų par­ei­gas pės­tie­siems. Vai­ruo­to­jai pra­ti­na­mi bū­ti ypa­tin­gai ati­dūs pės­čių­jų pe­rė­jo­se, ku­rios yra ke­lio ruo­žuo­se prie vai­kų įstai­gų (mo­kyk­los, žai­di­mų aikš­te­lės ir pan.), kur va­žiuo­ja­mo­jo­je da­ly­je ga­li bū­ti vai­kų, pa­žy­mė­to­se ke­lio ženk­lu „Vai­kai“.

Vai­ruo­to­jams pri­me­na­me, kad Ke­lių eis­mo tai­syk­lių 24 p. nu­sta­ty­ta, kad trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai pri­va­lo im­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­les pa­žei­du­siems vai­ruo­to­jams ir pės­tie­siems bus tai­ko­mos ad­mi­nis­tra­ci­nio po­vei­kio prie­mo­nės.

Po­li­ci­jos pa­ta­ri­mai tėvams

Ar moks­lei­vių, ypač pra­di­nu­kų, ke­lio­nės bus sau­gios, ne­ma­žai pri­klau­so nuo tė­vų. Bū­tent jie yra pir­mie­ji ir svar­biau­si vai­ko mo­ky­to­jai ir di­džiau­si au­to­ri­te­tai, ku­rių pa­vyz­džiu se­ka­ma. Tad tė­vai at­sa­kin­gi už vai­kų el­ge­sį ke­ly­je.

Vai­kai, pės­tie­ji eis­mo da­ly­viai, daž­niau­siai nu­ken­čia, ei­da­mi per gat­vę ne­nus­ta­ty­to­se vie­to­se, de­gant drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui, ne­ti­kė­tai įėję ar įbė­gę į va­žiuo­ja­mą­ją gat­vės ar ke­lio da­lį, ar ei­da­mi va­žiuo­ja­mą­ja da­li­mi, kai tai drau­džia­ma. Eis­mo įvy­kiuo­se nu­ken­čia dvi­ra­čius, ke­tur­ra­čius ar mo­pe­dus vai­ruo­jan­tys ir Ke­lių eis­mo tai­syk­lių ne­pai­san­tys pa­aug­liai.

Tad, iš­leis­da­mi vai­kus į mo­kyk­lą, tė­vai tu­rė­tų pri­min­ti jiems sa­vi­sau­gą gat­vė­se ir keliuose, o ma­ža­me­čius iš­mo­ky­ti jos pa­grin­dų. Ne tik rug­sė­jį – nuo­lat svar­bu do­mė­tis, ar vai­kai gat­vė­se el­gia­si ti­krai sau­giai, ar at­siž­vel­gia į gau­tus pa­ta­ri­mus, ar ne­lei­džia lais­va­lai­kio gat­vė­se, čia žais­da­mi, va­ži­nė­da­mi dvi­ra­čiais ar rie­du­čiais.

Ir vos pra­dė­ju­siems lan­ky­ti mo­kyk­lą pir­mo­kė­liams, ir vy­res­niems pra­di­nu­kams, mo­kyk­lą ar gy­ve­na­mą­ją vie­tą pa­kei­tu­siems vai­kams, ke­liau­jan­tiems sa­va­ran­kiš­kai pės­čio­mis, bū­ti­na par­ink­ti ne trum­piau­sią, o sau­giau­sią marš­ru­tą. Re­ko­men­duo­ja­ma kar­tu su vai­ku nu­brai­žy­ti ke­lio­nės sche­mą-pie­ši­nė­lį. Ji tu­rė­tų bū­ti pa­pras­ta, vai­kui su­pran­ta­ma ir vaiz­din­ga. To­kio­je sche­mo­je pa­žy­mė­ki­me pa­grin­di­nius ob­jek­tus, pa­gal ku­riuos vai­kas orien­tuo­tų­si, kaip, an­tai, ma­no na­mas – par­duo­tu­vė – mo­kyk­la ir pan. Bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį į pa­vo­jin­giau­sias, dau­giau­siai ati­du­mo rei­ka­lau­jan­čias marš­ru­to vie­tas.

Li­kus ke­lioms die­noms iki rug­sė­jo 1-osios, taip pat pir­mą­ją rug­sė­jo sa­vai­tę būti­na su vai­ku nu­ei­ti iki mo­kyk­los ir atgal. Pa­skui – ne­pa­mirš­ti ste­bė­ti sa­va­ran­kiš­kai ke­liau­jan­čio vai­ko el­ge­sį.

Tė­vai tu­rė­tų vai­kus mo­ky­ti pla­nuo­ti lai­ką iki ke­lio­nės į mokyklą. Svar­bu, kad pa­ke­liui į mo­kyk­lą ne­tek­tų sku­bė­ti, čia bū­ti­nas bud­ru­mas ir ap­dai­ru­mas. Vai­kai tu­ri ži­no­ti, kad per gat­vę de­ra ei­ti tik pės­čių­jų pe­rė­jo­mis (ne­re­gu­liuo­ja­mo­mis, švie­so­fo­ru re­gu­liuo­ja­mo­mis, po­že­mi­nė­mis ar esan­čio­mis virš ke­lio), o kur jų nė­ra – san­kry­žo­se pa­gal ša­li­gat­vių ar kel­kraš­čių li­ni­jas. Ten, kur nė­ra pe­rė­jų ar san­kry­žų, gat­vę ar ke­lią ga­li­ma kirs­ti tik ge­rai apž­vel­gia­mo­se vie­to­se, įsi­ti­ki­nus, kad tai sau­gu ir ne­bus truk­do­ma at­va­žiuo­jan­čiam trans­por­tui. Prieš žen­giant į va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį, bū­ti­nas akių kon­tak­tas su vai­ruo­to­ju. Ei­nant per va­žiuo­ja­mą­ją da­lį, ne­de­ra nau­do­tis au­si­nu­kais ar mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu. Tė­ve­liai, mo­ky­ki­te vai­kus įženg­ti į ne­re­gu­liuo­ja­mą pės­čių­jų pe­rė­ją ne stai­ga, o tik ap­si­dai­rius ir įsi­ti­ki­nus, kad yra pa­ste­bė­ti au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų, t. y. tik au­to­mo­bi­liams su­sto­jus. Bū­ti­na pa­aiš­kin­ti: net de­gant ža­liam švie­so­fo­ro sig­na­lui, ne­rei­kia ženg­ti į gat­vę stai­ga – pir­miau­sia rei­kia pa­žvelg­ti į gat­vės ar gat­vė­je esan­čios san­kry­žos šo­ni­nes gat­ves ir įsi­ti­kin­ti, kad vai­ruo­to­jai vai­ką ma­to ir pra­lei­džia. Pa­aiš­kin­ki­te vai­kams švie­so­fo­rų sig­na­lų ir pa­grin­di­nių, sau­giai ke­lio­nei bū­ti­nų ke­lio ženk­lų reikš­mes. Vai­kai tu­ri at­si­min­ti: ypač pa­vo­jin­ga iš­bėg­ti į gat­vę iš už sto­vin­čio au­to­mo­bi­lio ar ki­tos kliū­ties – to­kiais at­ve­jais vai­ruo­to­jai ga­li iš­bė­gu­sių­jų ne­pas­te­bė­ti ir ne­spė­ti su­stab­dy­ti au­to­mo­bi­lio.

Ke­liau­jan­čius au­to­bu­sais, tro­lei­bu­sais vai­kus svar­bu mo­ky­ti sau­gaus el­ge­sio vie­šo­jo trans­por­to stotelėse: sto­vė­ti at­okiau nuo va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies kraš­to, iš­li­pus ne­iti per gat­vę ar ke­lią la­bai ar­ti su­sto­ju­sio tro­lei­bu­so, au­to­bu­so ga­lo ar prie­kio. Svar­bu ir el­ge­sys vie­ša­ja­me trans­por­te: ne­sto­vė­ti prie pat du­rų ar ant laip­te­lių, jei yra lais­vų sė­di­mų vie­tų – at­si­sės­ti, jei nė­ra – abiem ran­ko­mis tvir­tai lai­ky­tis už tu­rėk­lų ar kė­džių at­lo­šų. Va­žiuo­jan­čia­me au­to­bu­se ar tro­lei­bu­se sto­vin­tis vai­kas taip pat ne­tu­rė­tų nau­do­tis au­si­nu­kais ar žais­ti mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu. Įspė­ki­me vai­kus ne­pra­šy­ti vai­ruo­to­jo leis­ti iš­lip­ti iš au­to­bu­so, marš­ru­ti­nio tak­si ar mo­kyk­li­nio au­to­bu­so ne su­sto­ji­mo vie­to­se.Iš­li­pus iš au­to­bu­so už­mies­ty­je ir no­rint pe­rei­ti ke­lią, kai ma­to­mu­mo zo­no­je nė­ra nei pe­rė­jos, nei san­kry­žos, rei­kia pa­ėjė­ti to­lė­liau nuo au­to­bu­so, kur ke­lias ge­rai apž­vel­gia­mas į abi pu­ses. Pa­aiš­kin­ki­me vai­kui, kad itin pa­vo­jin­ga ei­ti pro au­to­bu­so prie­kį ar ga­lą.

Vai­kus pa­si­tin­kan­tys tė­vai ar ar­ti­mie­ji tu­rė­tų lauk­ti to­je ke­lio pu­sė­je, kur vai­kai atvyksta. Pri­min­ki­me ma­žie­siems, kad už­mies­čio ke­lio kel­kraš­čiu ar­ba va­žiuo­ja­mo­sios da­lies pa­kraš­čiu ei­tų tik prieš trans­por­to ju­dė­ji­mo kryp­tį.Pa­si­rū­pin­ki­me, kad ma­ža­me­čiai dvi­ra­čiu va­ži­nė­tų tik leis­ti­no­se vie­to­se – kie­muo­se, par­kuo­se, sta­dio­nuo­se, gy­ve­na­mo­sios zo­nos te­ri­to­ri­jo­je, o va­žiuo­da­mi dvi­ra­čiu vi­sa­da dė­vė­tų šal­mą. Tai­syk­lin­gai už­seg­tas šal­mas tu­rė­tų deng­ti kak­tą iki vi­du­rio, dir­že­liai bū­ti pri­glu­dę, sag­tis už­seg­ta. Pa­aug­liams nuo 14 me­tų (ar­ba nuo 12 me­tų, jei tu­ri dvi­ra­ti­nin­ko pa­žy­mė­ji­mą), ga­lin­tiems sa­va­ran­kiš­kai va­ži­nė­ti gat­vė­mis, pri­min­ki­me: no­rint pa­tek­ti į ki­tą gat­vės pu­sę, bū­ti­na nu­lip­ti nuo dvi­ra­čio ir jį per­si­ves­ti, bū­ti­na pa­isy­ti švie­so­fo­ro sig­na­lų. Drau­džia­ma va­ži­nė­ti pės­čių­jų pe­rė­jo­mis, ne­si­lai­kant bent vie­na ran­ka vai­ro, įsi­ki­bus į ki­tas trans­por­to prie­mo­nes.

Tė­vai tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti, kad tam­siu par­os me­tu ir blo­go­mis oro są­ly­go­mis vai­kai tin­ka­mai se­gė­tų at­švai­tus ar­ba dė­vė­tų dra­bu­žius su švie­są at­spin­din­čiais ele­men­tais – jie tu­rė­tų bū­ti iš vi­sų pu­sių ma­to­mi ki­tiems eis­mo da­ly­viams.Bū­da­mi su vai­ku gat­vė­se, tė­vai pri­va­lo ro­dy­ti tik ge­rą pa­vyz­dį, elg­tis draus­min­gai ir ne­prie­kaiš­tin­gai. Vai­ruo­da­mi au­to­mo­bi­lį, pa­si­rū­pin­ti ve­ža­mų vai­kų sau­gu­mu: nau­do­ti ūgį ati­tin­kan­čias au­to­mo­bi­li­nes sė­dy­nes, o aukš­tes­nius nei 135 cm vai­kus tai­syk­lin­gai – per pe­tį ir per juo­sme­nį pri­seg­ti sau­gos dir­žais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami