Žada prie interneto pajungti ir lietuvių automobilius

LŽ red@lzinios.lt 2015-11-19 17:20

red@lzinios.lt 2015-11-19 17:20
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų kom­pa­ni­ja „Te­lia­So­ne­ra“ pir­mo­ji pa­sau­ly­je pri­sta­tė de­be­sų kom­piu­te­ri­jos spren­di­mą, lei­sian­tį prie in­ter­ne­to pri­jung­ti dau­ge­lį nuo 2001 m. pa­ga­min­tų au­to­mo­bi­lių. 

No­rint nau­do­tis šio­mis funk­ci­jo­mis, te­rei­kės už­si­sa­ky­ti mė­ne­si­nę pa­slau­gą ir „Te­lia Sen­se“ su SIM kor­te­le bus pri­jung­ta per jū­sų au­to­mo­bi­lio „OBD2“ jung­tį (esan­čią vi­suo­se nuo 2001 m. ga­mi­na­muo­se ben­zi­nu va­ro­muo­se ir nuo 2004 m. ga­mi­na­muo­se dy­ze­li­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se). Tie­sa, Lie­tu­vos vai­ruo­to­jai, ma­no­ma, su­lauks šios pa­slau­gos tik po po­ros me­tų.Tuo, kuo iki šiol džiau­gė­si tik nau­jų, pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai, po ke­le­rių me­tų ga­lės mė­gau­tis dau­gu­ma Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­lių vai­ruo­to­jų. Šve­dai uni­ka­lio­mis „Te­lia Sen­se“ spren­di­mo ga­li­my­bė­mis nau­do­sis jau ki­tą­met, o per po­rą me­tų jos at­si­vers ir ki­tų Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­lių vai­ruo­to­jams. Mo­bi­lia­jam in­ter­ne­tui ke­lią į dau­ge­lį įpras­tų au­to­mo­bi­lių nu­tie­sian­tis „Te­lia Sen­se“ pri­sta­ty­tas šią sa­vai­tę Stok­hol­me vyks­tan­čia­me kas­me­ti­nia­me „Te­lia­So­ne­ra“ daik­tų in­ter­ne­to sim­po­ziu­me.

„Šis de­be­sų kom­piu­te­ri­ja par­em­tas spren­di­mas leng­vai pri­tai­ko­mas nau­juo­se ir se­nes­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se. Jis lei­džia au­to­mo­bi­lį ste­bė­ti ir leng­vai kon­tro­liuo­ti tiek ke­ly­je, tiek bū­nant tie­siog na­muo­se. Ne­sa­me au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai, bet sa­vo spren­di­mais esa­me pa­si­ren­gę at­skleis­ti ti­krą­ją iš­ma­nio­jo vai­ra­vi­mo pa­tir­tį“, – pa­sa­ko­jo „Te­lia­So­ne­ra“ Tarp­tau­ti­nių M2M spren­di­mų pa­da­li­nio va­do­vas Han­sas Dahl­ber­gas.

TeliaSonera“ pirmoji pasaulyje pristatė debesų kompiuterijos sprendimą, leisiantį prie interneto prijungti daugelį nuo 2001 m. pagamintų automobilių./ Bendrovės iliustracija

Vis­kas per iš­ma­nų­jį telefoną

„Te­lia Sen­se“ įpras­tuo­se au­to­mo­bi­liuo­se įga­lins to­kias iš­ma­nią­sias funk­ci­jas kaip au­to­mo­bi­lio būk­lės ste­bė­ji­mas ir diag­nos­ti­ka rea­liuo­ju lai­ku, spar­tu­sis in­ter­ne­tas ko­ky­biš­koms vaiz­do trans­lia­ci­joms ir ki­tiems ke­lei­vių po­rei­kiams, drau­di­mas pa­gal fak­ti­nį au­to­mo­bi­lio nau­do­ji­mą, re­ko­men­da­ci­jos, kaip su­ma­žin­ti de­ga­lų są­nau­das, au­to­mo­bi­lio sau­gu­mą di­di­nan­čios prie­mo­nės ir daug ki­tų.

No­rint nau­do­tis šio­mis funk­ci­jo­mis, te­rei­kės už­si­sa­ky­ti mė­ne­si­nę pa­slau­gą ir „Te­lia Sen­se“ su SIM kor­te­le bus pri­jung­ta per jū­sų au­to­mo­bi­lio „OBD2“ jung­tį (esan­čią vi­suo­se nuo 2001 m. ga­mi­na­muo­se ben­zi­nu va­ro­muo­se ir nuo 2004 m. ga­mi­na­muo­se dy­ze­li­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se). Vi­si pa­slau­gos pri­va­lu­mai bus prie­ina­mi iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu su spe­cia­lia mo­bi­lią­ja prog­ra­mė­le ir, ži­no­ma, spar­čiuo­ju 4G mo­bi­liuo­ju in­ter­ne­tu.

Daik­tų in­ter­ne­tas Lie­tu­vo­je – 2019 metais

Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2018 m. kiek­vie­nas Šiau­rės ša­lių gy­ven­to­jas val­dys maž­daug ke­tu­ris tar­pu­sa­vy­je su­jung­tus iš­ma­niuo­sius įren­gi­nius, o bend­ras jų skai­čius re­gio­ne tu­rė­tų per­kop­ti 100 mi­li­jo­nų.

„Di­džiau­sią pa­na­šių spren­di­mų, pa­grįs­tų va­di­na­muo­ju daik­tų in­ter­ne­tu, pro­ver­žį Lie­tu­vo­je prog­no­zuo­ja­me nuo 2019 m. Mū­sų ša­ly­je vei­kian­ti mo­bi­lio­jo in­ter­ne­to inf­ras­truk­tū­ra sa­vo tech­ni­nė­mis ga­li­my­bė­mis ir mo­der­nu­mu pra­ktiš­kai ne­nu­si­lei­džia Šiau­rės ša­lims. Ta­čiau Lie­tu­vo­je iš­ma­nių­jų daik­tų nau­do­ji­mas dar nė­ra įpras­tas reiš­ki­nys, dau­ge­lis pri­va­čių klien­tų juos ver­ti­na at­sar­giai. Čia rei­kia tam ti­kro pos­tū­mio, prie ku­rio pri­si­dės ir po ke­le­rių me­tų dau­ge­liui vai­ruo­to­jų tap­sian­tis prie­ina­mas „Te­lia Sen­se“ spren­di­mas“, – sa­kė „Om­ni­tel“ Pro­duk­tų val­dy­mo sky­riaus va­do­vas And­rius Ka­va­liaus­kas.

To­kio­se sri­ty­se kaip svei­ka­tos ap­sau­ga, au­to­mo­bi­lių pra­mo­nė bei iš­ma­nu­sis būs­tas ar­ti­miau­sius ke­le­rius me­tus iš­ma­nių­jų prie­tai­sų skai­čius augs po 23 proc. Ana­li­ti­kai tei­gia, kad vien Šve­di­jo­je prie in­ter­ne­to pri­jung­tų au­to­mo­bi­lių rin­kos ver­tė 2017 me­tais su­da­rys 1.3 mi­li­jar­do eu­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami