Žalesnis rytojus pirkėjams kainuos milijardus

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-09 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-09 06:00
Kvailoka išvaizda nesutrukdė „Nissan Leaf“ tapti perkamiausiu Europos elektromobiliu, mat dauguma konkurentų atrodo dar prasčiau. Gamintojo nuotrauka
Au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai ban­do įmin­ti su­dė­tin­gą re­bu­są, ku­rį jiems už­mi­nė ža­lią­sias idė­jas ak­ty­viai pro­pa­guo­jan­čios ES ins­ti­tu­ci­jos. Per at­ei­nan­čius še­še­rius me­tus kiek­vie­no ga­min­to­jo Eu­ro­pos pir­kė­jams siū­lo­mų au­to­mo­bi­lių asor­ti­men­to vi­du­ti­nis ang­lies dvi­de­gi­nio (CO2) iš­me­ti­mas tu­rės su­ma­žė­ti nuo 127 g/km (2013 m. rin­kos vi­dur­kis) iki 95 g/km. Šios nor­mos iki 2021 m. ne­pa­sie­ku­siems kon­cer­nams gre­sia mi­li­jar­dus eu­rų sie­kian­čios bau­dos.

Pir­kė­jai ne­no­ri, bet reikia

Ga­min­to­jų ver­ti­ni­mu, teks in­ves­tuo­ti apie 12 mlrd. eu­rų tam, kad ga­my­bo­je lai­ku pa­vyk­tų įdieg­ti nau­jas tech­no­lo­gi­jas, skir­tas ra­di­ka­liai su­ma­žin­ti iš­me­ta­mo ang­lies dvi­de­gi­nio kie­kį. Eu­ro­pos ga­min­to­jams teks di­džiau­sia in­ves­ti­ci­jų py­ra­go da­lis. Skai­čiuo­ja­ma, kad iš maž­daug 12 mlrd. rei­ka­lin­gų ino­va­ci­jų die­gi­mui, apie 8,5 mlrd. pa­klos bū­tent eu­ro­pie­čiai.

Ta­čiau vie­ša pa­slap­tis, kad už šva­res­nį ry­to­jų di­džią­ja da­li­mi su­mo­ka pa­tys pir­kė­jai. Rin­kos ana­li­ti­kai įver­ti­no, kad rei­ka­lin­gi pa­to­bu­li­ni­mai vie­no nau­jo au­to­mo­bi­lio kai­ną vi­du­ti­niš­kai iki 2021 m. ga­li iš­au­gin­ti dau­giau nei 1000 eu­rų. Tam kad pa­ga­min­tų efek­ty­viau de­ga­lus var­to­jan­čius au­to­mo­bi­lius, ga­min­to­jams ten­ka kiek įma­no­ma la­biau su­ma­žin­ti ga­mi­na­mų au­to­mo­bi­lių ma­sę, jų kė­bu­luo­se vie­toj įpras­tų me­ta­lų nau­do­jant ang­lies pluoš­tą. Taip pat aki­vaiz­du, jog tam, kad bū­tų įgy­ven­din­ti ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mai, teks nuo kon­ve­je­rio leis­ti dar dau­giau elek­tro­mo­bi­lių – net jei pir­kė­jai jų ne­no­ri.

„Ne­pai­sant per pa­sta­ruo­sius me­tus pa­siek­tos pa­žan­gos, ga­min­to­jai skai­čiuo­ja, kad tam jog su­ma­žin­tų au­to­mo­bi­lio ang­lies dvi­de­gi­nio iš­me­ti­mą 1 g/km, ga­lu­ti­nė au­to­mo­bi­lio kai­na iš­au­ga 40 eu­rų. Pi­ges­nių prie­mo­nių ar­se­na­las iš­nau­do­tas, to­dėl teks nau­do­ti ang­lies pluoš­tą ir ki­tus bran­gius ele­men­tus“, - iš­sa­mia­me rin­kos ty­ri­me pa­žy­mė­jo „E­ver­co­re ISI“ ana­li­ti­kai Arnd­tas El­ling­hors­tas ir Geor­ge'as Gal­lier­sas.

Elektra varomi automobiliai sunkiai skinasi kelia į tradiciškai mąstančių pirkėjų garažus./Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Hib­ri­dai ma­lo­nu­mo neatims

Ne­pai­sant ga­min­to­jų nuo­gąs­ta­vi­mų, pir­mą­jį ES iš­kel­tą iš­šū­kį – 130 g/km – jiems pa­vy­ko pa­siek­ti dar 2013 m., nors nor­ma įsi­ga­lio­jo tik šie­met. Dau­giau­siai tam pa­si­tar­na­vo nau­juo­se mo­de­liuo­se pla­čiai pri­tai­ky­ta „start-stop“ sis­te­ma ir žy­miai pra­plės­tas ma­žes­nio li­tra­žo va­rik­lių asor­ti­men­tas.

Dėl die­gia­mų nau­jo­vių Eu­ro­pos ga­min­to­jai, ku­rių au­to­mo­bi­liai do­mi­nuo­ja ES rin­ko­je, jau da­bar ly­gi­nant su pa­sau­li­nė­mis ten­den­ci­jos, yra smar­kiai iš­si­ver­žę į prie­kį. Ta­čiau tam, kad ne­lė­tin­tų tem­po, pri­reiks dar dau­giau in­ves­ti­ci­jų. Juk vi­sų vai­ruo­to­jų vie­nu ypu į ma­ža­li­tra­žius, eko­no­mi­nės kla­sės mies­to au­to­mo­bi­liu­kus ne­per­va­ry­si.

„Pa­krau­na­mų hib­ri­dų tech­no­lo­gi­ja yra es­mi­nė prie­mo­nė, lei­džian­ti spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių ir vi­su­rei­gių seg­men­tų au­to­mo­bi­lių iš­me­ti­mą nu­leis­ti že­miau 100 g/km kar­te­lės, kar­tu ne­ati­mant iš vai­ruo­to­jų vai­ra­vi­mo ma­lo­nu­mo“, - pa­žy­mė­jo BMW pre­kės ženk­lo par­da­vi­mų va­do­vas Ia­nas Ro­bert­so­nas.

Pir­mą­jį BMW elek­tro­mo­bi­lį „i3“ spe­cia­lis­tai su­ti­ko la­bai tei­gia­mai, ta­čiau ne­pai­sant liaup­sių, stan­dar­ti­niai pir­kė­jai to­li gra­žu elek­tro­mo­bi­lio pirk­ti ne­si­ver­žia ir ren­ka­si tra­di­ci­niais de­ga­lais va­ro­mus mo­de­lius. To­dėl ga­min­to­jas, įver­ti­nęs ten­den­ci­ją, at­li­ko stai­gų ma­nev­rą ir pra­ne­šė, sku­biai pa­siū­ly­sian­tis pa­krau­na­mą X5 hib­ri­di­nį vi­su­rei­gį bei elek­tros mo­to­rais ša­lia tra­di­ci­nių vi­daus de­gi­mo va­rik­lių ap­rū­pin­tus 3 se­ri­jos mo­de­lius.

Tuo tar­pu „Volks­wa­gen“ gru­pė ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų už­min­tas mįs­les ke­ti­na įveik­ti, plės­da­ma ne hib­ri­dų, o elek­tro­mo­bi­lių pa­siū­lą.

Nau­ja ri­ba – 75 g/km?

Eu­ro­pos ža­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos tvir­ti­na, jog ga­min­to­jai dirb­ti­nai iš­pū­čia elek­tro­mo­bi­lių ir hib­ri­di­nių ma­ši­nų ga­my­bos kaš­tus ir net sie­kia iš si­tua­ci­jos smar­kiai pa­si­pel­ny­ti. Ža­lie­ji įsi­ti­ki­nę, kad ga­li­ma smar­kiai su­ma­žin­ti tra­di­ci­niais de­ga­lais va­ro­mų au­to­mo­bi­lių tar­šą, ne tik ku­riant pir­kė­jų šal­tai su­tin­ka­mus hib­ri­di­nius ir elek­tra va­ro­mus mo­de­lius.

Pa­sak ap­lin­ko­sau­gos ser­gė­to­jų, te­rei­kia ak­ty­viau „per­so­din­ti“ vai­ruo­to­jus į ma­žai de­ga­lų val­gan­čias mi­nia­tiū­ras, o už ga­lin­ges­nius au­to­mo­bi­lius, val­gan­čius gau­siau de­ga­lų ir ter­šian­čius la­biau, pri­vers­ti pir­kė­jus pa­pil­do­mai su­si­mo­kė­ti.

Ga­min­to­jai ir ža­lie­ji jau ren­gia­si dar di­des­niam mū­šiui, mat Briu­se­ly­je vei­kian­čios ap­lin­ko­sau­gos lo­bis­tų gru­pės jau įti­ki­no Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją ki­tų me­tų pra­džio­je svars­ty­ti 75 g/km li­mi­tą, ku­ris sek­tų po 2021 m. įsi­ga­lio­sian­čios nor­mos.

Re­mian­tis „JA­TO Dy­na­mics“ pra­ėju­sių me­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių pre­ky­bos ES sta­tis­ti­ka, elek­tro­mo­bi­liai bu­vo spar­čiau­siai au­gan­tis seg­men­tas. Jų par­da­vi­mai šok­te­lė­jo 79,4 proc. An­tro­je vie­to­je li­ko ma­žų mies­to vi­su­rei­gių/­kro­so­ve­rių ger­bė­jai, seg­men­to par­da­vi­mus au­gi­nę 54,4 proc., tre­čio­je vie­to­je pre­mium kla­sės ku­pė seg­men­tas – šio ti­po au­to­mo­bi­lių, ly­gi­nant su 2013 m., par­duo­ta treč­da­liu dau­giau.

Ta­čiau pro­cen­ti­nė au­gi­mo iš­raiš­ka ne­daug ką pa­sa­ko apie elek­tro­mo­bi­lių par­da­vi­mus, mat jų vi­so­je Eu­ro­po­je per­nai par­duo­ta 60,4 tūkst. vie­ne­tų - tai tik 0,47 pro­cen­to vi­sų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mų. Per­ka­miau­sias elek­tro­mo­bi­lis Eu­ro­po­je bu­vo „Nis­san Leaf“, an­tro­ji vie­ta ati­te­ko - „Re­nault Zoe“, tre­čio­ji - „BMW i3“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami