Žaliasis testas – naujas galvos skausmas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-09 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-09 06:00
Europos Sąjunga artimiausiais metais dar labiau griežtins CO2 emisijos normas. LŽ archyvo nuotrauka
Eu­ro­pos Są­jun­gai griež­ti­nant ap­lin­ko­sau­gos nor­mos yra ne­abe­jo­ti­nai stip­riau­sias im­pul­sas au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jams, ska­ti­nan­tis dieg­ti nau­jas tech­no­lo­gi­jas. Sie­kia­ma, kad vi­du­ti­nis (skai­čiuo­jant sta­tis­ti­nį vi­dur­kį) nuo 2021 me­tų pa­ga­min­tas au­to­mo­bi­lis į ap­lin­ką iš­mes­tų ne dau­giau nei 95 gra­mus ang­lies diok­si­do vie­na­me ki­lo­me­tre.

Brė­žiant nau­ją­jį eta­lo­ną kei­sis ne tik nor­mos ri­bos, bet ir pats tes­tas, ku­rio me­tu aps­kai­čiuo­ja­ma, kiek au­to­mo­bi­lis į ap­lin­ką iš­me­ta ter­ša­lų. Po eko­no­mi­nės kri­zės, nors ir ne taip spar­čiai, kaip no­rė­tų­si, at­si­gau­nan­tys ES au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai tei­gia, kad jau nuo 2017 me­tų įve­dus nau­ją­ją Jung­ti­nių Tau­tų re­mia­mą Pa­sau­li­nio leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio tes­to (PLAT) pro­ce­dū­rą, tai tap­tų dar vie­nu stip­riu smū­giu jiems, po kri­zės tik sto­jan­tiems ant ko­jų.

Tes­tas paseno

Pa­tys ga­min­to­jai pri­pa­žįs­ta, kad dau­giau nei 30 me­tų nau­jiems au­to­mo­bi­liams šiuo me­tu tai­ko­mas NEDC tes­tas ne­ati­tin­ka laik­me­čio tech­no­lo­gi­jų ir rea­li­jų. NEDC tes­tas yra la­biau nu­kreip­tas ne ko­vai su vi­daus de­gi­mo va­rik­lių iš­ski­ria­mu ang­lies diok­si­du (CO2), o rūgš­ti­nius lie­tus įta­ko­jan­čiais azo­to ok­si­dais (NOx). Ne­prklau­so­mų ty­rė­jų duo­me­ni­mis, NEDC tes­to me­tu nu­sta­to­ma CO2 emi­si­ja, au­to­mo­bi­liui iš­rie­dė­jus į ti­krą ke­lią iš­au­ga 20-30 pro­cen­tų.

Tie­sa, pa­sak stam­biau­sių kon­cer­nų, po­ky­čiai pla­nuo­ja­mi per sku­bo­tai – au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai siū­lo nau­jo­jo tes­to įsi­ga­lio­ji­mą nu­kel­ti bent iki 2020-ųjų. Ki­taip, jų tei­gi­mu, nau­jo ES pa­ga­min­to au­to­mo­bi­lio kai­na dėl rei­ka­lin­gų sku­bių ino­va­ci­jų stai­ga vi­du­ti­niš­kai šok­te­lė­tų apie 1000 eu­rų ir tai stip­riai ap­sun­kin­tų kon­ku­ren­ci­nes są­ly­gas ES au­to­mo­bi­lių pra­mo­nei ir par­da­vė­jams. Šie jau da­bar yra pri­vers­ti žong­li­ruo­ti iki kri­zės ne­re­gė­to­mis nuo­lai­do­mis, kad pir­kė­jai to­liau pirk­tų ir kon­ve­je­riai vi­sai ne­sus­to­tų.

Kai­nuos skirtingai

PLAT tes­tas reiš­kia, kad kon­cer­nai spar­čiau tu­rės in­ves­tuo­ti ir pri­tai­ky­ti nau­jau­sias de­ga­lų su­var­to­ji­mą ma­ži­nan­čias tech­no­lo­gi­jas. Ta­čiau tai kar­tu pui­ki ga­li­my­bė į ino­va­ci­jas ne­spjau­nan­tiems ga­min­to­jams įjung­ti aukš­čiau­sią pa­va­rą elek­tro­mo­bi­lių ar van­de­ni­liu va­ro­mų ma­ši­nų seg­men­tuo­se.

Aki­vaiz­du, kad mi­li­jar­dus į nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas in­ves­tuo­jan­tys vo­kie­čių gi­gan­tai, kaip „Volks­wa­gen“ ar BMW su­pran­ta, kad po­ky­čiai ne­iš­ven­gia­mi. BMW ak­ty­viai in­ves­tuo­ja ne tik į pir­muo­sius pa­trauk­lius (o ne „iš rei­ka­lo“ su­kurp­tus) elek­tri­nius ar hib­ri­di­nius au­to­mo­bi­lius, kaip i3 ar i8 mo­de­liai.

Ba­va­rai aps­kri­tai brė­žia re­vo­liu­ci­jos vi­zi­ją, iš es­mės pa­kei­sian­čią au­to­mo­bi­lio samp­ra­tą – sa­ve vai­ruo­jan­čius au­to­mo­bi­lius. O kom­piu­te­ris kur kas ge­riau nei žmo­gus prie vai­ro pa­skai­čiuo­tų, kaip va­žiuo­ti, kad de­ga­lų są­nau­dos su­menk­tų mak­si­ma­liai.

BMW va­das Nor­ber­tas Reit­ho­fe­ris su­tin­ka, kad 2020-ie­ji yra tin­ka­ma da­ta, kad au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai spė­tų pri­im­ti nau­jas, CO2 iš­me­ti­mą ri­bo­jan­čias tai­syk­les. Ta­čiau, anot Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus Eri­ko Jon­naer­to, nau­jų „neį­ti­kė­ti­nai am­bi­cin­gų“ nor­mų pri­tai­ky­mas ga­min­to­jams kai­nuos skir­tin­gai Tie, ku­rie anks­čiau­siai ėmė in­ves­tuo­ti į ža­lią­sias tech­no­lo­gi­jas, tu­rės kur kas ma­žiau prob­le­mų. Taip pat E. Jon­naer­tas su­tin­ka, kad pa­pil­do­mas są­nau­das ga­min­to­jai, ti­kė­ti­na, kom­pen­suos, di­din­da­mi nau­jų au­to­mo­bi­lių kai­ną.

Vo­kie­čiai – ir vėl priekyje

Su kli­ma­to kai­ta ko­vo­jan­ti sto­vyk­la dėl griež­tos ES po­li­ti­kos plo­ja ka­tu­čių at­sis­to­ju­si, ta­čiau rin­kos ana­li­ti­kai at­krei­pia dė­me­sį, kad vie­nas iš ES eko­no­mi­kos va­rik­lių – au­to­mo­bi­lių pra­mo­nė – dėl nau­jo­jo tes­to rei­ka­la­vi­mų trum­puo­ju lai­ko­tar­piu pra­ras iki 11 mlrd. eu­rų. Duo­me­nys nė­ra leng­vai prie­ina­mi, ta­čiau, pa­vyz­džiui, au­to­ri­te­tin­go „BNP Par­ibas“ ban­ko ana­li­ti­ko Stuar­to Pear­so­no pa­tei­kia­mo­se įžval­go­se tei­gia­ma, kad šiuo me­tu į ma­si­nę au­to­mo­bi­lių ga­my­bą orien­tuo­ti kon­cer­nai iš vie­no nau­jo au­to­mo­bi­lio už­dir­ba apie 500 eu­rų. Tuo tar­pu, jo skai­čia­vi­mais, nau­ji PLAT tes­to rei­ka­la­vi­mai vie­nam au­to­mo­bi­liui kai­nuo­tų apie 800 eu­rų pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų – o tai yra net 300 eu­rų žings­nis į nuo­sto­lių zo­ną.

S. Pear­so­nas pri­pa­žįs­ta, kad nau­ja­sis ža­lia­sis tes­tas yra kur kas di­des­nis gal­vos skaus­mas ne vo­kie­čių trium­vi­ra­tui – „Volks­wa­gen“, BMW ir „Mer­ce­des-Benz“, o „Re­nault“, PSA/­Peu­geot-Ci­troen“ ar „Fiat“ kon­cer­nams, ku­rie ir šiuo me­tu tu­ri kur kas di­des­nių prob­le­mų nei ra­cio­na­lie­ji vo­kie­čiai.

Kon­ku­ren­ci­ja vers­le tuo ir įdo­mi, kad vie­niems nau­jo­vės aso­ci­juo­ja­si su gal­vos skaus­mu, o ki­tiems kve­pia lai­mė­ji­mais. Dėl griež­tė­jan­čių ES nor­mų ran­kas tri­na ne tik elek­tro­mo­bi­lių pro­pa­guo­to­jai, bet ir į de­ga­lų su­var­to­ji­mą ma­ži­nan­čias ino­va­ci­jas in­ves­tuo­jan­tys de­ta­lių ga­min­to­jai, kaip „Con­ti­nen­tal“, „Plas­tic Om­nium“ ar „Fau­re­cia“. Di­džiau­sias iš­šū­kis ir be­mie­gės nak­tys lau­kia dy­ze­li­nių va­rik­lių in­ži­nie­rių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami