Žaliesiems automobiliams siūlo PVM lengvatą

LŽ red@lzinios.lt 2014-10-21 06:00
red@lzinios.lt 2014-10-21 06:00
Pritaikius nulinį PVM tarifą, elektromobiliai atpigtų penktadaliu. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vius, ne­ro­dan­čius no­ro nau­do­tis hib­ri­di­niais au­to­mo­bi­liais ir ypač elek­tro­mo­bi­liais, fis­ka­li­nė­mis prie­mo­nė­mis nu­si­tai­kė per­lauž­ti Sei­mo Dar­bo par­ti­jos at­sto­vai. Šios frak­ci­jos na­riai pa­tei­kė pa­siū­ly­mą, kad elek­tra va­ro­mų ir hib­ri­di­nių au­to­mo­bi­lių bū­si­mie­ji pir­kė­jai bū­tų ska­ti­na­mi biu­dže­to lė­šo­mis.

To­kia prie­mo­ne tap­tų "dar­bie­čių" siū­ly­mas pa­nai­kin­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį (PVM) elek­tro­mo­bi­liams, o hib­ri­dams tai­ky­ti leng­va­ti­nį 9 proc. PVM ta­ri­fą.

Lie­tu­viai ven­gia pirk­ti eko­lo­giš­kus au­to­mo­bi­lius. Pir­ki­mo įpro­čiams di­de­lę įta­ką da­ro fi­nan­si­nės ga­li­my­bės - per­kant nau­jus au­to­mo­bi­lius vis dar svar­biau­sia iš­lie­ka kai­na, o apie oro už­terš­tu­mą ir gam­tos ap­sau­gą su­si­mąs­to tik vie­nas ki­tas.

Elek­tra va­ro­moms trans­por­to prie­mo­nėms yra su­teik­tos ke­lios leng­va­tos: ga­li­my­bė va­žiuo­ti au­to­bu­sų juo­sta ir ne­mo­ka­mas sto­vė­ji­mas mies­te, o hib­ri­di­niams au­to­mo­bi­liams jo­kių leng­va­tų nė­ra. Ta­čiau iš pra­kti­kos ma­ty­ti, kad leng­va­tų tai­ky­mas ne­ska­ti­na var­to­to­jų įsi­gy­ti elek­tro­mo­bi­lius.

"Tei­kia­mu įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma ska­tin­ti eko­lo­giš­kų trans­por­to prie­mo­nių įsi­gi­ji­mą ir su­da­ry­ti pa­lan­kes­nes są­ly­gas įsi­gy­ti nau­jus elek­tro­mo­bi­lius ir hib­ri­di­nius au­to­mo­bi­lius“, – pa­žy­mė­ta Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos siū­lo­mo pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.

To­kios par­amos efek­ty­vu­mu, kaip ir sa­vi­val­dy­bių tai­ko­mų leng­va­tų – ne­mo­ka­mo sto­vė­ji­mo, eis­mo juo­stų, ku­rio­mis kar­tu su vie­šuo­ju trans­por­tu ga­li va­žiuo­ti ir elek­tro­mo­bi­liai, bū­ti­ny­be, ne­abe­jo­jo ir bend­ro­vės „E­lek­tro­mo­tus“ di­rek­to­rius, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos kan­di­da­tas į Vil­niaus me­rus Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

„E­lek­tro­mo­bi­liams tai­ko­mos leng­va­tos – la­bai svar­bus mo­ty­vas, ska­ti­nant šios tech­no­lo­gi­jos po­pu­lia­rė­ji­mą. Vals­ty­bės ini­cia­ty­va – pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) su­ma­ži­ni­mas ar­ba ža­lie­siems au­to­mo­bi­liams iš­vis tai­ko­mas nu­li­nis PVM ta­ri­fas la­bai smar­kiai prie to pri­si­dė­tų. Kol kas Vy­riau­sy­bė to­kių fis­ka­li­nių prie­mo­nių ne­svars­tė. Jei vis dėl­to at­ei­ty­je jas pri­im­tų, elek­tro­mo­bi­lio kai­na su­ma­žė­tų penk­ta­da­liu ir jis tap­tų kon­ku­ren­cin­gas vi­daus de­gi­mo va­rik­lių va­ro­moms ma­ši­noms. Kai­nos su­si­ly­gin­tų, ta­čiau elek­tro­mo­bi­lio eksp­loa­ta­vi­mas at­siei­tų kur kas pi­giau“, - pa­žy­mė­jo G. Pa­luc­kas.

Spa­lį Lie­tu­vo­je bu­vo re­gis­truo­ta be­veik pus­šim­tis au­to­mo­bi­lių. Pri­tai­kius PVM leng­va­tą, elek­tro­mo­bi­lis „Nis­san Leaf“, pa­vyz­džiui, at­pig­tų 25 tūkst. li­tų. Da­bar jo pra­di­nė kai­na sie­kia apie 120 tūkst. li­tų. Hib­ri­dų ka­te­go­ri­jo­je Lie­tu­vo­je kol kas po­pu­lia­riau­si „Toyo­ta Pri­us“ hib­ri­dai.

Sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ja ne­se­niai par­eiš­kė jau ki­tą­met pra­dė­sian­ti in­ten­sy­vią elek­tro­mo­bi­lių įkro­vos sto­te­lių plė­trą. Tiks­li pro­jek­to ver­tė kol kas ne­ži­no­ma, ta­čiau spė­ja­ma, kad bus pa­si­rink­tas vo­kie­čių ga­min­to­jų siū­lo­mas įkro­vos sto­te­lių mo­de­lis, ku­ris pre­ten­duo­ja tap­ti bend­ru Eu­ro­pos Są­jun­gos stan­dar­tu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Fixa  78.56.63.153 2014-11-14 22:54:51
Jeigu panaikintu PVM is karto imu nauja elektromobili ir dar pazistu 3-5 zmones kurie tik ir laukia, kada nukris elektromobiliu kainos. Darbo partija man nelabai prie sirdies, bet uz sia iniciatyva - LIKE
1 0  Netinkamas komentaras
???  78.56.209.93 2014-10-21 07:30:40
Gal Darba partija su mazejanciais reitingais jau yr ir uz Visagino AE?
0 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami