Ženevą užtvindė prabanga

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-10 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-10 06:00
„Audi R8 e-tron“. Scanpix nuotraukos
Že­ne­vos oro uos­te nu­si­lei­du­sius ke­lei­vius nuo pir­mų žings­nių pa­si­tin­ka bliz­gan­tys rek­la­mi­niai sten­dai, ku­riuo­se pui­kuo­ja­si ga­ran­tuo­tą pel­ną ža­dan­tys in­ves­ti­ci­nių ban­kų pa­siū­ly­mai, pra­ban­gūs švei­ca­riš­ki lai­kro­džiai bran­gak­me­niais nu­sags­ty­tais ci­ferb­la­tais, ko­ky­biš­kiau­sių pa­sau­ly­je pei­lių sten­das ir, ži­no­ma, kva­pą gniau­žian­tys su­pe­rau­to­mo­bi­liai. Su­vo­ki at­si­dū­ręs vy­rų su­kur­ta­me ro­ju­je, ku­ria­me vie­tą ei­lė­je dar vie­nos to­bu­los pa­lai­mos link le­mia pi­ni­gi­nės sto­ris.

Vi­sai gre­ta Že­ne­vos oro uos­to įsi­kū­rę „Pa­lex­po“ par­odų rū­mai. Juo­se dar iki šios sa­vai­tės pa­bai­gos griau­dės 85-oji tarp­tau­ti­nė au­to­mo­bi­lių par­oda. Šį ren­gi­nį sa­vo ma­ši­nų pra­mo­nės ne­tu­rin­tys švei­ca­rai nau­do­ja tam, kuo la­biau­siai gar­sė­ja, – ne­utra­liai dip­lo­ma­ti­jai. Že­ne­vo­je, skir­tin­gai nei Frank­fur­to, De­troi­to ar To­ki­jaus par­odo­se, kur no­ri ne­no­ri prieš­aki­nia­me avan­gar­de žy­giuo­ja ati­tin­ka­mai vo­kie­čių, ame­ri­kie­čių ar ja­po­nų ga­min­to­jai, iš­anks­ti­nių fa­vo­ri­tų ne­ma­ty­ti.

Čia ne­jau­čia­ma ir di­dak­ti­nio dau­ge­liui to­kio mas­to pa­sau­li­nių ren­gi­nių bū­din­go pa­to­so, kad „be ža­lių­jų tech­no­lo­gi­jų Že­mė nu­stos su­ktis“. Ži­no­ma, Eu­ro­pos Są­jun­go­je au­to­mo­bi­lių pra­mo­nei iš­kel­tų aukš­čiau­sių ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tų ga­min­to­jai pri­va­lės lai­ky­tis, to­dėl elek­tro­mo­bi­lių ir hib­ri­dų ga­my­bos ap­su­kos kuo to­liau, tuo la­biau di­dės. Šių me­tų Že­ne­vos par­odo­je dė­me­sio ver­ti kol kas eg­zo­ti­niai ža­lio­jo fron­to mo­de­liai - „Mit­su­bis­hi XR-PHEV II“, „Au­di Pro­lo­gue Avant“ ir „Volks­wa­gen Sport Cou­pe GTE“ kon­cep­ci­niai įkrau­na­mi hib­ri­dai.

„Lamborghini Huracan“.

Ba­te­ri­jų tal­pos bar­je­rą su­nkiai pra­lau­žian­tys ga­min­to­jai grie­bia­si leng­ves­nio at­sa­ko į kas­met griež­tė­jan­čius ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus. Be to, hib­ri­di­nę pa­va­rą tu­rin­tys mo­de­liai nė­ra pra­ra­dę vai­ruo­to­jų akiai ma­lo­nios es­te­ti­kos. Ne pa­slap­tis, kad ne­ma­ža da­lis po­ten­cia­lių pir­kė­jų tik pa­gūž­čio­ja pe­čiais iš­vy­dę siū­lo­mus elek­tro­mo­bi­lius. Žmo­nės ven­gia pirk­ti šias ma­ši­nas, nes jas ku­rian­tys di­zai­ne­riai įkvė­pi­mo ti­kriau­siai se­mia­si įsi­vaiz­duo­da­mi sa­vo is­te­riš­kas uoš­ves ir vie­toj efek­tin­go mo­de­lio nu­brai­žo šlei­vą krei­vą kars­te­lį. Žiū­ri, ste­bie­si ir net pra­de­di svars­ty­ti są­moks­lo teo­ri­ją: gal iš tie­sų vien elek­tra va­ro­mus au­to­mo­bi­lius sie­kia­ma ne pro­pa­guo­ti, o dis­kre­di­tuo­ti?

Ra­do ge­riau­sią atsakymą

Au­to­mo­bi­lių rin­kos eks­per­tų tei­gi­mu, Švei­ca­ri­jo­je vyks­tan­čia par­oda kom­pa­ni­jos daž­niau nau­do­si tam, kad pa­gal lan­ky­to­jų at­si­lie­pi­mus ir po­ten­cia­lius už­sa­ky­mus su­ži­no­tų, ku­rie jų mo­de­liai jau ne­tru­kus ga­li tap­ti su­per­hi­tais, o ne no­rė­da­mos pri­sta­ty­ti nau­jau­sią tech­no­lo­gi­nę pa­žan­gą. Šie­met Že­ne­vo­je do­mi­nuo­ja į du seg­men­tus nu­tai­ky­tos ma­ši­nos: ne­di­de­li mies­to vi­su­rei­giai vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­čioms šei­moms ir ga­lin­gi spor­ti­niai "žvė­rys" - tur­tuo­liams.

„Honda HR-V“.

Nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­ci­ja Eu­ro­pos Są­jun­go­je per­nai di­dė­jo 5,6 proc., iki 12,5 mln. vie­ne­tų, ta­čiau iki 2007-ųjų pi­ko, kai bu­vo par­duo­ta 16 mln. ma­ši­nų, dar yra kur pa­dir­bė­ti. Be to, Ru­si­ją iš­ti­kęs nuo­puo­lis ver­čia dau­giau dė­me­sio skir­ti Eu­ro­pos var­to­to­jams. Ra­cio­na­liau­sias įma­no­mas at­sa­ky­mas – mies­to vi­su­rei­giai, vi­lio­jan­tys iš­lai­dau­ti ne­si­ryž­tan­čius pir­kė­jus. Jie ati­tin­ka eko­no­mi­jos ir eko­lo­gi­jos stan­dar­tus, taip pat su­tei­kia bent jau me­na­mą so­li­des­nį sta­tu­są ke­ly­je.

Ri­bą tarp kro­so­ve­rio ir stan­dar­ti­nio heč­be­ko mi­ni­ma­liai nu­try­nė į Že­ne­vą de­biu­tuo­ti at­rie­dė­ju­si „Hon­da HR-V“, ku­rios vie­nas pa­grin­di­nių var­žo­vų bus po di­des­nio bro­lio „Nis­san Qash­qai“ šlo­vės spin­du­liais be­si­šil­dan­tis „Ju­ke“. Ta­čiau „Hon­da“, kaip gi­ria­si ga­min­to­jai, yra pra­ktiš­kes­nė už „Ju­ke“, mat „ma­giš­ko­ji“ už­pa­ka­li­nių sė­dy­nių tech­no­lo­gi­ja lei­džia kur kas pa­to­giau pa­nau­do­ti su­spaus­tas au­to­mo­bi­lio erd­ves. Čia ir ke­lei­vių ko­joms tu­rė­tų pa­kak­ti vie­tos, ir gal­vos trau­mų duo­bė­ta­me ke­ly­je, stuk­te­lė­jus į lu­bas, pa­vyk­tų iš­veng­ti. Sa­lo­ne nu­len­kus vis­ką, ką ga­li­ma nu­lenk­ti, lais­va erd­vė pa­di­dė­ja nuo 453 iki 1026 li­trų. Tai su­tei­kia ja­po­nams tei­sę gir­tis su­kū­rus erd­vės po­žiū­riu lanks­čiau­sią nykš­tu­ki­nį vi­su­rei­gį.

„Renault Kadjar“.

Į tą pa­tį rin­kos seg­men­tą nu­si­tai­kė ir Eu­ro­pos rin­kai skir­tas „Maz­da CX-3“. Pir­mo­mis par­odos die­no­mis ėmė aiš­kė­ti ir nau­jo­jo mo­de­lio kai­nų slenks­čiai at­ski­roms ša­lims. "Maz­da", kaip jau įpras­ta, ne­bus pi­giau­sia, ta­čiau kom­pa­ni­jos at­sto­vai ne­abe­jo­ja, kad CX-3 iš­orė, SKYAC­TIV tech­no­lo­gi­jų pa­ke­tas, sa­lo­no erd­vė ir kom­for­tas - tai tie pra­na­šu­mai, ku­riais sa­vo pir­kė­ją įti­kins nau­jau­sias „Maz­da“ kū­ri­nys. Ga­min­to­jo at­sto­vo Lie­tu­vo­je „Inch­ca­pe Mo­tors“ sa­lo­nuo­se „Maz­da CX-3“ tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti bir­že­lio mė­ne­sį. Kom­pak­tiš­kas mies­to vi­su­rei­gis kai­nuos nuo 16 050 eu­rų.

Vi­du­ti­nio dy­džio, bet erd­ves­nių mies­to vi­su­rei­gių ger­bė­jų sim­pa­ti­jų sie­kia ir nau­ja­sis „Re­nault Kad­jar“, ga­mi­na­mas tos pa­čios plat­for­mos kaip ir „Nis­san X-Trail“ pa­grin­du. Pra­ncū­ziš­ko au­to­mo­bi­lio prie­ki­nės gro­te­lės at­kar­to­ja anks­čiau ga­min­to­jo pri­sta­ty­tų heč­be­kų di­zai­ną. „Kad­jar“ iki ti­krų be­ke­lės ga­liū­nų to­li, bet 19 cm proš­vai­sa lei­džia vil­tis, kad pa­va­sa­rį pa­žliu­gu­sią ne­as­fal­tuo­to kai­mo ke­lio klam­py­nę jis tu­rė­tų įveik­ti. Į at­sto­vų sa­lo­nus „Kad­jar“ taip pat at­ke­liaus šią va­sa­rą.

Koks tau­pu­mas?

Be­siž­val­gan­tie­ji pra­šmat­nes­nių mies­to vi­su­rei­gių al­ter­na­ty­vų ne­abe­jo­ti­nai at­kreips dė­me­sį į „In­fi­ni­ti QX30“ kon­cep­ci­nį gra­žuo­lį. Jo kė­bu­lo kons­truk­ci­jo­se gau­siai pa­nau­do­ta nau­jau­sios au­to­mo­bi­lių pra­mo­nė­je ra­cio­na­lios me­džia­gos – ang­lies pluoš­to. Že­ne­vo­je ant 21 co­lio par­odo­mų­jų rat­lan­kių pa­sta­ty­tas „In­fi­ni­ti“ vi­lio­jo su­si­rin­ku­siuo­sius ke­lis­kart ap­žiū­rė­ti jį iš vi­sų pu­sių.

Kaip de­ser­tą pa­li­ko­me tai, dėl ko dau­ge­lis au­to­mo­bi­lių par­odų lan­ky­to­jų ir at­ke­liau­ja į to­kio po­bū­džio ren­gi­nius – pa­var­vin­ti sei­lės į su­pe­rau­to­mo­bi­lius. Jei aps­kai­čiuo­tu­me, kiek jų ten­ka vie­nam kvad­ra­ti­niam par­odos rū­mų me­trui, Že­ne­va ne­abe­jo­ti­nai nu­rung­tų stam­biau­sius kon­ku­ren­tus ir pa­gal šį par­ame­trą ga­lė­tų ly­giuo­tis į ara­bų šei­chų ga­ra­žuo­se tū­nan­čio in­ven­to­riaus ver­tę.

„Volkswagen Cross Coupe GTE“.

Nors jiems pa­gal už­mo­jus ima pri­lyg­ti ki­nų tur­tuo­liai, į ku­riuos ne­sle­pia tai­kan­tys ir dau­ge­lio pra­ban­giau­sių mo­de­lių kū­rė­jai, ši rin­ka jau da­bar, o at­ei­ty­je – dar la­biau, ža­da di­džiau­sią iš­skir­ti­nių ma­ši­nų pa­klau­sos au­gi­mą. To­dėl, ma­tyt, ne­rei­kė­tų ste­bė­tis, kai su pa­ly­da per „Pa­lex­po“ rū­mus žy­giuo­jan­tis ki­nų vers­li­nin­kas kles­te­li į 10 ci­lind­rų, 610 AG va­rik­lį tu­rin­tį „Au­di R8“, ku­ris 100 km/h grei­tį pa­sie­kia per 3,2 se­kun­dės, ta­čiau, po mi­nu­tės iš­šo­kęs ir sa­vo pa­ly­do­vams į au­sį ka­žin ką pik­tai su­mur­mė­jęs, ei­na to­liau per pa­vil­jo­nus ieš­ko­ti idea­laus pir­ki­nio.

Gal­būt juo taps „Fer­ra­ri 488 GTB“, ku­rio iš aliu­mi­nio iš­lie­tas va­rik­lis, esant 3000 aps/­min., su­ku­ria pa­gar­bos ver­tą 760 Nm su­ki­mo mo­men­tą, o gal „Lam­bor­gi­ni“ at­sa­kas kon­ku­ren­tui – už­pa­ka­li­niais ra­tais va­ro­mas „Hu­ra­can“. Kas šau­nes­nis šio­je ka­te­go­ri­jo­je – tik sko­nio rei­ka­las.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pa­sau­lio ly­de­riai penk­ta­die­nį per ypač bud­riai sau­go­mą lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ją at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu Iz­rae­lio pre­zi­den­tu, prem­je­ru ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tu Shi­mo­nu Pe­re­su, kurį JAV pre­zi­den­tas [...]
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ko­vos įsi­bė­gė­ja. In­tri­guo­jan­čiai pra­si­dė­jęs 24-asis čem­pio­na­tas skai­čiuo­ja jau ket­vir­tą­jį tu­rą. LKL.lt su „O­ra­ku­lu“ pa­tei­kia pen­kių savaitgalio ko­vų prog­no­zę.
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami