Ženevoje BMW pristatys galingiausią ir prabangiausią limuziną

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-26 19:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-26 19:00
„BMW i8 Protonic Edition“ Gamintojo nuotrauka
Ki­tą sa­vai­tę star­tuo­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Že­ne­vos au­to­mo­bi­lių par­odo­je pa­grin­di­ne BMW nau­jie­na taps 7 se­ri­jos flag­ma­nas – pra­ban­gus ir itin ga­lin­gas se­da­nas „BMW M760Li xDri­ve“. Kon­cer­nas taip pat ke­ti­na pri­sta­ty­ti nau­juo­sius 7 se­ri­jos hib­ri­di­nius mo­de­lius bei spe­cia­lios lai­dos ge­riau­siai pa­sau­ly­je par­duo­da­mą spor­ti­nį hib­ri­di­nį au­to­mo­bi­lį „BMW i8 Pro­to­nic Red Edi­tion“.

„BMW M760Li xDri­ve“ premjera

Že­ne­vos au­to­mo­bi­lių par­odo­je ofi­cia­liai pri­sta­to­mas pra­ban­giau­sios ir pa­jė­giau­sios komp­lek­ta­ci­jos BMW 7 se­ri­jos se­da­nas „BMW M760Li xDri­ve“. Šis pra­il­gin­tos ra­tų ba­zės mo­de­lis pa­siū­lys iš­skir­ti­nę ko­ky­bę ir nuo­la­tos į vi­sus ke­tu­ris va­ran­čiuo­sius ra­tus tie­kia­mą ne­pri­lygs­ta­mą ga­lią. Pa­sak ga­min­to­jo, toks ra­fi­nuo­tos iš­vaiz­dos, pa­jė­gu­mo ir pa­to­gu­mo de­ri­nys, ku­rį at­spin­di „BMW M760Li xDri­ve“, vi­siš­kai kei­čia pra­ban­gaus se­da­no apib­rė­ži­mą.

„BMW M760Li xDri­ve“ mo­de­ly­je pa­nau­do­tas nau­jas 12 ci­lind­rų ben­zi­ni­nis va­rik­lis „M Per­for­man­ce Twin­Po­wer Tur­bo“, iš­vys­tan­tis 441kW/600 AG jė­gą ir pa­de­dan­tis au­to­mo­bi­liui 0–100 km/val. grei­tį pa­siek­ti per 3,9 se­kun­dės. Mak­si­ma­lus au­to­mo­bi­lio iš­vys­to­mas grei­tis yra ap­ri­bo­tas iki 250 km/val., o su „M Dri­ver“s Pa­cka­ge“ jis ga­li pa­siek­ti 305 km/val. ri­bo­ja­mą grei­tį. Vi­du­ti­nės au­to­mo­bi­lio de­ga­lų są­nau­dos, ga­min­to­jo tei­gi­mu, su­da­ro 12,6 l/100 km, ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja – 294 g/km.

Mil­ži­niš­ka va­rik­lio ga­lia į ra­tus per­duo­da­ma per 8 laips­nių au­to­ma­ti­nę pa­va­rų dė­žę „Step­tro­nic Sport“. Ši pa­va­rų dė­žė, ku­ri yra stan­dar­ti­nės įran­gos są­ra­še, bu­vo spe­cia­liai pri­tai­ky­ta komp­lek­tuo­ti su V12 va­rik­liu ir įga­li­na „spor­tiš­kes­nį“ pa­va­rų per­jun­gi­mą, trum­pes­nį pe­rė­ji­mą iš aukš­tes­nės į že­mes­nę pa­va­rą.

Hib­ri­dai gaus „i­Per­for­man­ce“ pavadinimą

Nuo 2016 m. lie­pos vi­si BMW ga­mi­na­mi hib­ri­di­niai au­to­mo­bi­liai su įkro­vi­mo ga­li­my­be bus žy­mi­mi „i­Per­for­man­ce“ ženk­lu. Taip pa­žy­mė­tuo­se au­to­mo­bi­liuo­se bus pri­tai­ky­ta kon­cer­no pa­tir­tis ku­riant elek­tri­nes pa­va­ras, ba­te­ri­jas ir elek­tros kon­tro­lės sis­te­mas.

Pir­miau­sia šis ženk­liu­kas at­si­durs ant grei­tai pa­si­ro­dy­sian­čio BMW 7 se­ri­jos įkrau­na­mo hib­ri­di­nio mo­de­lio, ku­ris bus va­di­na­mas „BMW 740e iPer­for­man­ce“. Ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je BMW klien­tams pa­siū­lys rink­tis iš 5 hib­ri­di­nių mo­de­lių nuo 2 iki 7 se­ri­jos, vė­liau hib­ri­di­nių mo­de­lių pa­si­rin­ki­mas bus dar la­biau iš­plės­tas.

Nau­jais 7 se­ri­jos mo­de­liais va­žiuo­jant pa­si­rin­kus hib­ri­di­nį re­ži­mą „Au­to eD­ri­ve“, ben­zi­ni­nis mo­to­ras įsi­jungs pa­sie­kus 80 km/val. grei­tį. Ba­te­ri­jų įkro­vi­mo ly­giui sie­kiant 30–100 proc., vai­ruo­to­jas ga­lės pa­si­rink­ti ir tik elek­tri­nį va­žia­vi­mo re­ži­mą „Max eD­ri­ve“, ku­ris lei­si iš­vys­ty­ti net 140 km/val. grei­tį. Šiuo­se mo­de­liuo­se taip pat bus prie­na­mi ir stan­dar­ti­niai va­žia­vi­mo re­ži­mai „Sport“, „Com­fort“, „E­co Pro“ ir „A­dap­ti­ve“.

„BMW i8 Pro­to­nic Red Edition“

Siek­da­ma pa­žy­mė­ti per 2015 m. pa­siek­tą re­kor­di­nį hib­ri­di­nių spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mą pa­sau­ly­je, BMW pri­sta­to spe­cia­lios lai­dos flag­ma­ną „BMW i8 Pro­to­nic Edi­tion“. Per pra­ėju­sius me­tus vi­sa­me pa­sau­ly­je bu­vo par­duo­ta be­veik 5,5 tūkst. „BMW i8“ mo­de­lių – tai dau­giau ne­gu par­da­vė vi­si ki­ti hib­ri­di­nių spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai kar­tu pa­ėmus.

Ino­va­ty­vu­sis „BMW i8“ iš­sis­ki­ria 266 kW/362 AG jė­ga ir 2,1 l/100 km de­ga­lų ofi­cia­lio­mis są­nau­do­mis bei 49 g/km ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja. „BMW i8 Pro­to­nic Red Edi­tion“ mo­de­lis bus pra­dė­tas ga­min­ti nuo 2016 m. lie­pos, jį bus ga­li­ma už­si­sa­ky­ti iki šių me­tų pa­bai­gos. Šis mo­de­lis taps pir­muo­ju spe­cia­lio­je hib­ri­di­nių spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių se­ri­jo­je, ku­ri klien­tams bus siū­lo­ma tik tam ti­krą lai­ką.

Par­en­gė To­mas FEDARAVIČIUS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami