Žiemą vairuoti reikia ir akimis

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-01-28 08:26
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-01-28 08:26
Giedriaus Matulaičio nuotrauka
Ne­nu­mal­do­mai ar­tė­jant di­džiau­siam me­tuo­se žie­mos fes­ti­va­liui „Halls Win­ter Ral­ly 2015“, lenk­ty­nėms be­si­ruo­šian­tys spor­ti­nin­kai ak­ty­viai pri­si­de­da prie var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rių ini­cia­ty­vos „Mes už sau­gų ke­lią!“. Ža­dė­da­mi sa­vo va­žia­vi­mu snie­guo­to­se tra­so­se pa­ke­rė­ti tūks­tan­ti­nes žiū­ro­vų mi­nias, ra­lio meis­trai ra­gi­na vai­ruo­to­jus ke­liuo­se elg­tis sau­giai ir to­le­ran­tiš­kai.

Ra­lio tra­so­se, kaip įpras­tai, ti­ki­ma­si su­lauk­ti daug snie­go ir le­do. Spor­ti­nės au­to­mo­bi­lių pa­dan­gos su šim­tais dyg­lių ant ap­le­dė­ju­sios ke­lio dan­gos su­tei­kia ge­riau­sią su­ki­bi­mą ir lei­džia iš­vys­ty­ti mil­ži­niš­kus grei­čius. Tuo me­tu kas­die­niuo­se ke­liuo­se lenk­ty­ni­nin­kai sten­gia­si spor­tiš­ką vai­ra­vi­mą pa­lik­ti nuo­ša­ly­je, o sa­vo pa­vyz­džiu ra­gi­na sek­ti ir ki­tus vai­ruo­to­jus.

Jau ne vie­nus me­tus te­le­vi­zi­jos ete­ry­je įžy­my­bėms pa­ta­ri­nė­jan­tis daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos ra­lio čem­pio­nas Vy­tau­tas Šve­das sa­vo pa­tir­ti­mi apie sau­gų vai­ra­vi­mą da­li­ja­si ir su ar­tė­jan­čio žie­mos ra­lio sve­čiais. Pa­sak jo, pir­miau­sia vai­ruo­to­jai pri­va­lo su­pras­ti, kad žie­mos ke­liai, ly­gi­nant su ki­tais se­zo­nais, pa­si­žy­mi kur kas di­des­ne įvai­ro­ve – nuo sau­sos ar šla­pios dan­gos iki pa­deng­tos snie­gu ir net plik­le­džiu. Ati­tin­ka­mai pa­gal kiek­vie­ną iš jų rei­kia ge­bė­ti jaus­ti au­to­mo­bi­lio „el­ge­sį“ bei jį val­dy­ti.

Di­džią­ją me­tų da­lį sau­sais ke­liais va­ži­nė­jan­tys vai­ruo­to­jai to­kius ele­men­ta­rius da­ly­kus pa­mirš­ta ir dėl to vis už­trun­ka pra­tin­da­mie­si prie žie­miš­kų są­ly­gų. Dau­ge­lis sto­ko­ja įgū­džių sli­džia­me ke­ly­je ir ne­re­tai per­ver­ti­na sa­vo jė­gas prie vai­ro. Ypa­tin­gai svar­bu mo­kė­ti pa­jaus­ti, ka­da au­to­mo­bi­lis dar tik pra­de­da slys­ti. Jei tai pa­ste­bė­si­me per vė­lai, si­tua­ci­ja ga­li bū­ti ne­pa­vy­dė­ti­na.

„Vi­suo­met pa­brė­žiu, kad vai­ra­vi­me svar­biau­sia yra dė­me­sio kon­cen­tra­ci­ja ir jau­tru­mas – tai ge­bė­ji­mas kuo tiks­liau jaus­ti ke­lią ir au­to­mo­bi­lį. Žie­mą ši sa­vy­bė tam­pa ke­le­rio­pai svar­bes­nė. Kiek­vie­nas vai­ruo­to­jo ju­de­sys, at­lik­tas ne­tei­sin­gai ar­ba ne­tin­ka­mu me­tu bei ne­tin­ka­mo­je vie­to­je, pro­vo­kuo­ja au­to­mo­bi­lio sly­di­mą, – žie­miš­ko vai­ra­vi­mo ins­truk­ci­jo­mis da­li­ja­si V. Šve­das. – Stai­gus stab­dy­mas ar­ba per stai­gi ak­ce­le­ra­ci­ja ati­tin­ka­mai ver­čia ra­tus čiuož­ti ar pra­si­suk­ti vie­to­je. Ši­taip ke­lia­mas pa­vo­jus ir ki­tiems eis­mo da­ly­viams, nes ke­lio at­kar­pa taps dar sli­des­nė. Tai nuo­lat pa­ste­bi­me mies­tų gat­vė­se prie san­kry­žų. Tiek grei­tė­ti, tiek ir stab­dy­ti rei­kia steng­tis to­ly­giai, ne­užb­lo­kuo­jant ra­tų ir ne­lei­džiant jiems slys­ti ar su­ktis vie­to­je.“

Nau­jes­ni au­to­mo­bi­liai ap­rū­pin­ti įvai­rio­mis elek­tro­ni­nė­mis sau­gos sis­te­mo­mis, bet žmo­giš­ka­sis fak­to­rius vis tiek iš­lie­ka svar­bus. Anot pa­šne­ko­vo, sli­džia­me ke­ly­je de­ši­nė ko­ja tu­ri veik­ti kuo jau­triau ir stab­džio pe­da­lą spaus­ti švel­niai. Esą toks stab­dy­mas iki su­vei­kiant stab­džių an­tib­lo­ka­vi­mo sis­te­mai (ABS) lai­ko­mas efek­ty­viau­siu.

„Rink­da­mie­si taš­ką, kur no­ri­me su­sto­ti, pri­va­lo­me įver­tin­ti ke­lio dan­gos ypa­tu­mus iki tos vie­tos. Tai­gi rei­kia vi­suo­met, o ypač žie­mą, steng­tis vai­ruo­ti ir aki­mis, nes jos yra mū­sų vie­nas di­džiau­sių pa­gal­bi­nin­kų ke­ly­je. Jei tik yra ga­li­my­bė, eks­tre­ma­les­niam stab­dy­mui rin­ki­mės ke­lio lo­pi­nė­lį, kur dau­giau snie­go, o dar ge­riau, kur pa­ber­ta smė­lio ar ma­ty­ti as­fal­tas. Net ir men­kiau­sia smulk­me­na ga­li pa­dė­ti iš­si­gel­bė­ti nuo eis­mo ne­lai­mės“, – pa­sa­ko­ja dau­giau kaip 15 me­tų au­tos­por­te pra­lei­dęs V. Šve­das.

Vie­nas es­mi­nių žie­miš­ko va­žia­vi­mo pa­grin­dų – tiks­lus dar­bas vai­ru. Esant sli­džiai ke­lio dan­gai, jį su­kti rei­kia lė­tai ir at­sa­kin­gai. An­traip per­ne­lyg įsis­mar­ka­vęs vai­ruo­to­jas ga­li pa­si­jus­ti „ke­lei­viu prie vai­ro“ ir nu­slys­ti į prieš­in­gą eis­mo juo­stą ar at­si­dur­ti pa­ke­lės grio­vy­je.

Pa­ju­tus po­sū­ky­je slys­tan­tį au­to­mo­bi­lio prie­kį, V. Šve­das pa­ta­ria vai­rą at­suk­ti at­gal ir pa­ko­re­guo­ti au­to­mo­bi­lio va­žia­vi­mo tra­jek­to­ri­ją: „Prie­ki­nė trans­por­to prie­mo­nės da­lis daž­niau­siai slys­ta dėl per­ne­lyg smar­kiai nu­spaus­to ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­lo ir per daug su­suk­to vai­ro. Va­di­na­si, rei­kia su­grą­žin­ti svo­rio cen­trą į prie­ki­nę ra­tų ašį. Tam už­ten­ka jau­triai at­leis­ti grei­čio pe­da­lą ir pa­ko­re­guo­ti vai­ro pa­dė­tį su­kte­lint jį į po­sū­kiui prieš­in­gą pu­sę. Vi­sa tai tei­sin­gai at­li­kus, au­to­mo­bi­lis vėl at­gaus ra­tų su­ki­bi­mą su ke­lio dan­ga ir vai­ruo­to­jas ga­lės to­liau pa­leng­va kon­tro­liuo­ti va­žia­vi­mo kryp­tį. Ban­dy­mai „prie­var­tau­ti“ slys­tan­tį au­to­mo­bi­lį dar sma­kiau pa­su­kant vai­rą po­sū­kio kryp­ti­mi ti­krai ne­duos nau­dos. Rei­kia ne­bi­jo­ti at­lik­ti prieš­in­gą veiks­mą.“

Pa­šne­ko­vas pri­pa­žįs­ta, kad po­pie­riu­je iš­dės­ty­ta teo­ri­ja vis dėl­to ne­pri­lygs­ta pra­kti­kai. Kiek­vie­nas vai­ruo­to­jas tu­rė­tų pa­žin­ti sa­vo ir au­to­mo­bi­lio ga­li­my­bes ant sli­džios ke­lio dan­gos, bet nie­ku gy­vu ne­va­lia to ban­dy­ti vi­suo­me­ni­nio nau­do­ji­mo ke­liuo­se. Vai­ra­vi­mo pa­mo­koms skir­tos tam pri­tai­ky­tos aikš­te­lės, o gat­vė­se pri­va­lu pa­isy­ti sa­vo ir ki­tų eis­mo da­ly­vių sau­gu­mo.

„Kar­tais juo­kau­ja­ma, esą ke­li­nin­kus žie­ma vis užk­lum­pa ne­ti­kė­tai, ta­čiau tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kad mus pa­čius, vai­ruo­to­jus, sli­dūs ke­liai ko­ne kas­met pri­čium­pa tam vi­sai ne­nu­si­tei­kus. Tai­gi iš­ties pra­var­tu bū­tų kas­met pri­si­min­ti, pa­kar­to­ti ir vis ge­rin­ti sau­gaus vai­ra­vi­mo įgū­džius, nes to­bu­lu­mui ri­bų nė­ra. Ti­kiuo­si, kad ir šie pa­ta­ri­mai pa­dės vai­ruo­to­jams net sli­džiais ke­liais sėk­min­gai pa­siek­ti sa­vo ke­lio­nių tiks­lus“, – sa­ko V. Šve­das, pri­min­da­mas sau­sio 30-31 die­no­mis vyk­sian­čio „Halls Win­ter Ral­ly“ fes­ti­va­lio šū­kį: „Mes už sau­gų ke­lią!“.

To­kią sau­gaus eis­mo ini­cia­ty­vą pa­lai­ko ir su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, at­kreip­da­mas dė­me­sį, kad gat­vės – su­si­sie­ki­mui, bet ne lenk­ty­nėms: „Nea­be­jo­ju, kad lenk­ty­ni­nin­kai da­ro di­de­lę įta­ką vi­siems mū­sų vai­ruo­to­jams, ta­čiau kas­die­nos ke­lių eis­me vei­kia ki­ti dės­niai. Ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti, kad mies­tų gat­vės ar už­mies­čių ma­gis­tra­lės nė­ra lenk­ty­nių tra­sos, to­dėl be at­odai­ros lenk­ti ki­tas trans­por­to prie­mo­nes la­bai pa­vo­jin­ga. Vi­sa­da džiau­giuo­si spor­ti­nin­kais, ku­rie sie­kia už­sib­rėž­tų tiks­lų ir ra­gi­na vi­sa­da vai­ruo­ti sau­giai, pri­min­da­mi, kad lenk­ty­nės ga­li­mos tik tra­so­je, kai vai­ruo­ja pro­fe­sio­na­lai.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami