Žieminės padangos – investicija į saugumą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-08 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-08 06:00
Vasarinių padangų keitimo į žiemines pikas prasidės netrukus. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Pra­si­dė­jus lie­taus ir snie­go se­zo­nui au­to­mo­bi­lio pa­dan­gos tam­pa dar svar­bes­nės nei šil­tuo­ju me­tų lai­ku. Sau­gaus vai­ra­vi­mo spe­cia­lis­tai pers­pė­ja: net men­kiau­sia kliū­tis ke­ly­je ga­li bū­ti le­mia­ma, jei jū­sų ma­ši­nos pa­dan­gos yra su­di­lu­sios ir ne­bea­ti­tin­ka ga­myk­li­nių sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų.

Pa­dan­gų ga­min­to­jo „Goo­dyear“ at­sto­vas Bal­ti­jos ir Šiau­rės ša­lims Er­nes­tas Če­jaus­kas sa­ko, kad žie­mi­nes pa­dan­gas bū­ti­na keis­ti ne re­čiau kaip kar­tą per pen­ke­rius me­tus. Ag­re­sy­viai stab­dan­tys, stai­gius po­sū­kius da­ran­tys, be­ke­le ar ne­as­fal­tuo­tais ke­liais daž­nai va­ži­nė­jan­tys vai­ruo­to­jai ma­ši­nos pa­dan­gas tu­rė­tų keis­ti daž­niau - kar­tą per tre­jus ar ket­ve­rius me­tus.

Tau­po sau­gu­mo sąskaita

„O­rams vės­tant pa­dan­gų gu­ma kie­tė­ja, to­dėl net ir tuo­met, kai lau­ke švie­čia sau­lė, o ke­lio dan­ga sau­sa, bet yra de­šimt laips­nių šal­čio, va­sa­ri­nės pa­dan­gos ne­už­ti­krins sau­gaus va­žia­vi­mo, nes bus per kie­tos", – pers­pė­jo „Goo­dyear“ pro­duk­tų at­sto­vas Bal­ti­jos ir Šiau­rės ša­lims E. Če­jaus­kas.

Spe­cia­lis­tas taip pat pa­brė­žė, kad Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, nors ir tvar­ko, pri­žiū­ri sa­vo au­to­mo­bi­lius, pa­dan­goms ski­ria per ma­žai dė­me­sio. „Šiau­rės ša­ly­se dau­gu­ma vai­ruo­to­jų do­mi­si „pre­mium“ kla­sės pa­dan­go­mis ir jas per­ka. Kas ket­ve­rius ar pen­ke­rius me­tus iš­lei­džia du tūks­tan­čius li­tų ir di­des­nes su­mas, nes su­vo­kia tai kaip in­ves­ti­ci­ją į sa­vo šei­mos sau­gu­mą. Tuo me­tu Lie­tu­vo­je vis dar po­pu­lia­ru tau­py­ti pa­dan­goms. Di­džio­ji da­lis vai­ruo­to­jų ieš­ko eko­no­mi­nės kla­sės pa­dan­gų, ne­re­tai per­ka jas ne nau­jas ar­ba res­tau­ruo­tas“, – kal­bė­jo E. Če­jaus­kas.

Nau­do­tos pa­dan­gos iš pir­mo žvilgs­nio ga­li pa­si­ro­dy­ti pi­ges­nės ne­gu nau­jos, ta­čiau įsi­gy­da­mas jas vai­ruo­to­jas tu­rė­tų įver­tin­ti ke­le­tą da­ly­kų: ka­da tos pa­dan­gos pa­ga­min­tos, kiek se­zo­nų jo­mis va­ži­nė­ta, kaip bu­vo nau­do­ja­mos, ko­kio­mis są­ly­go­mis lai­ko­mos ir pri­žiū­ri­mos. Daž­niau­siai to­kios in­for­ma­ci­jos tie­siog nė­ra ga­li­my­bių pa­ti­krin­ti.

Pa­sak spe­cia­lis­to, vai­ruo­to­jas ne­pa­jė­gus pli­ka aki­mi įver­tin­ti dė­vė­tų pa­dan­gų būk­lės. Jei įsi­gy­tos žie­mi­nės pa­dan­gos ne­ko­ky­biš­kos, sli­džia­me, drėg­na­me ar snie­guo­ta­me ke­ly­je au­to­mo­bi­lis ga­li grei­tai pra­ras­ti ma­nev­rin­gu­mą ir im­ti slys­ti. Be to, di­dė­ja de­ga­lų są­nau­dos.

Ne­pri­pūs­tos pa­dan­gos dyla

Po­pu­lia­riau­sias bū­das pa­čiam pa­si­ti­krin­ti pa­dan­gų būk­lę prieš žie­mą – pa­ma­tuo­ti pro­tek­to­riaus gy­lį. Jis tu­rė­tų bū­ti 8-4 mi­li­me­trų. Ta­čiau spe­cia­lis­tai pers­pė­ja, kad pa­dan­gų gu­ma, nors pro­tek­to­riaus gy­lis ir pa­kan­ka­mas, lai­kui bė­gant ima pra­ras­ti rei­kia­mas sa­vy­bes.

Daž­niau­sia ir pa­vo­jin­giau­sia vai­ruo­to­jų klai­da – ne­tin­ka­mas, pa­pras­tai per ma­žas pa­dan­gų slė­gis. Tai pa­grin­di­nis veiks­nys, trum­pi­nan­tis jų nau­do­ji­mo truk­mę ir di­di­nan­tis au­to­mo­bi­lio de­ga­lų są­nau­das. Pa­dan­gų slė­gį rei­kė­tų ti­krin­ti kiek ga­li­ma daž­niau.

„Kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri sa­vo vai­ra­vi­mo įpro­čius, va­ži­nė­ja skir­tin­gos ko­ky­bės ke­liais, gy­ve­na skir­tin­go­se vie­to­se. Na­tū­ra­lu, kad vi­sa tai at­si­lie­pia ir au­to­mo­bi­lių pa­dan­goms. Kai ku­rie vai­ruo­to­jai jų ne­kei­čia ir iš­ti­sus me­tus va­ži­nė­ja žie­mi­nė­mis pa­dan­go­mis. Ta­da jos dy­la itin grei­tai, nors pli­ka aki­mi at­ro­do dar vi­sai ge­ros“, – aiš­ki­no E. Če­jaus­kas.

Ki­tas ža­lin­gas vai­ruo­to­jų įpro­tis – ne­tin­ka­mas pa­dan­gų lai­ky­mas. Spe­cia­lis­tas įspė­ja: jei šil­tuo­ju me­tų lai­ku žie­mi­nes pa­dan­gas lai­ky­si­te drėg­no­je pa­tal­po­je ar­ba ten, kur pa­ten­ka tie­sio­gi­niai sau­lės spin­du­liai, jau po pir­mo se­zo­no jos pra­ras sau­gu­mą ke­ly­je už­ti­kri­nan­čias itin svar­bias sa­vy­bes - su­pras­tės su­ki­bi­mas su ke­lio dan­ga, pa­il­gės stab­dy­mo lai­kas ir nu­ken­tės au­to­mo­bi­lio val­dy­mo sa­vy­bės.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami