Žieminių padangų keitimo mitai ir klaidos

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-10-28 09:21
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-10-28 09:21
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Vės­tan­tys orai pers­pė­ja ne tik apie šil­tes­nių rū­bų po­rei­kį, ta­čiau pri­me­na ir tai, kad „a­pa­vą“ pa­keis­ti teks ir ke­tur­ra­tėms prie­mo­nėms. 

De­ja, ap­sisp­ren­di­mą dėl žie­mi­nių pa­dan­gų daž­nam vai­ruo­to­jui ap­sun­ki­na di­de­lė jų įvai­ro­vė bei smar­kiai svy­ruo­jan­čios kai­nos. Li­kus po­rai sa­vai­čių iki pa­dan­gų kei­ti­mo ter­mi­no pa­bai­gos, pa­tei­kia­me 5 su šia se­zo­ni­ne prie­vo­le su­si­ju­sias klai­das ir mi­tus, ku­rių iš­ven­gę su­tau­py­si­te lai­ko, ener­gi­jos ir pi­ni­gų.

Mi­tas: tin­ka­mas pa­dan­gas ga­li iš­si­rink­ti tik vyrai

Pa­dan­gų kei­ti­mu rū­pi­na­si ne tik stip­rio­sios ly­ties at­sto­vai – vis daž­niau pa­ste­bi­ma, kad į au­to­ser­vi­sus ir spe­cia­li­zuo­tas par­duo­tu­ves drą­siai žen­gia ir mo­te­rys. Tai ypač pa­ste­bi­ma tuo­se au­to­ser­vi­suo­se ar au­to­da­lių par­duo­tu­vė­se, ku­rie įsi­kū­rę di­des­nė­je pre­ky­bi­nė­je te­ri­to­ri­jo­je, kur mo­te­rys už­su­ka ap­si­pirk­ti šei­mai. To­kiu at­ve­ju ke­lio­nę į vie­ną iš šių par­duo­tu­vių ga­li­ma su­de­rin­ti su kas­die­niu mais­to ar rū­bų ap­si­pir­ki­mu.

„Pa­vyz­džiui, į mū­sų sa­lo­ną „Og­mios mies­te“ už­su­ka ne­ma­žai mo­te­rų, gal­būt to­dėl, kad čia jos daž­nai at­va­žiuo­ja ap­si­pirk­ti ki­toms reik­mėms. Už­su­kan­čios mo­te­rys daž­nai ži­no, ko no­ri, o jei nė­ra už­ti­krin­tos, ne­si­bo­di pa­klaus­ti kon­sul­tan­tų pa­ta­ri­mų. Mo­te­rys ne­be­gal­vo­ja, kad nu­va­žia­vus į pa­dan­gų par­duo­tu­vę ją ap­gaus, par­duos bran­giau­sias ir pra­sčiau­sias pa­dan­gas“, – pa­ste­bė­ji­mais apie klien­tes mo­te­ris da­li­jo­si įmo­nės „Dag­ris“ di­rek­to­rius R. Ži­do­vai­nis.

Jis pa­sa­ko­jo, kad daž­nas vy­ras, at­ėjęs į par­duo­tu­vę jau kon­kre­čiai ži­no ar­ba ma­no, kad ži­no, ko no­ri, o pa­si­tai­ko ir to­kių, ku­rie ti­ki­na, jog ži­gu­liai sėk­min­gai ir žie­mą va­sa­ri­nė­mis pa­dan­go­mis va­žiuo­da­vo, tad tų pa­dan­gų keis­ti nė ne­rei­kia. R. Ži­do­vai­nio tei­gi­mu, toks vy­ras kaž­kur nu­girs­tą pa­ta­ri­mą gins ar­šiau ir ma­žiau klau­sys, ką sa­ko kon­sul­tan­tai.

„Tuo tar­pu mo­te­rys ži­no daug, ta­čiau ne­ven­gia sa­vo ži­nių pa­ly­gin­ti ir su tuo, ką iš­girs­ta at­ėju­sios į par­duo­tu­vę“, – sa­kė įmo­nės di­rek­to­rius.

Vis dau­giau mo­te­rų už­su­ka ir į „Og­mios mies­te“ įsi­kū­ru­sią au­to­mo­bi­lių da­lių par­duo­tu­vę „Ju­ta“. Jos va­do­vas Dai­nius Ku­lio­nis pa­sa­ko­jo, kad vai­ruo­to­jos at­ei­na ži­no­da­mos įvai­rius pa­dan­gų ga­min­to­jus, bū­na su­si­pa­ži­nu­sios ir su nau­jau­siais pa­dan­gų tes­tais.

„Ne vie­na mū­sų klien­tė jau bū­na aps­vars­čiu­si, ko­kio­mis są­ly­go­mis bus va­žiuo­ja­ma ir ko­kių pa­dan­gų jai rei­kės, tad mes per­kal­bė­ti ti­krai ne­sis­ten­gia­me – iš­ties ne­re­tai bū­na pa­si­rink­tas ge­riau­sias va­rian­tas“, - sa­kė D. Ku­lio­nis.

Ste­reo­ti­pą, kad pa­dan­gos – vien vy­rų rū­pes­tis, ne­igė ir įmo­nės „Eg­zo­ti­ka“, taip pat įsi­kū­ru­sios „Og­mios mies­te“, pa­da­li­nio va­do­vas M. Ado­mai­tis. Jo tei­gi­mu, į par­duo­tu­vę už­su­kan­čios mo­te­rys yra ap­sis­kai­čiu­sios, o pa­dan­gų jos ieš­ko rem­da­mo­si tais pa­čiais kri­te­ri­jais kaip ir vy­rai – pri­ori­te­tu lai­ko­mas sau­gu­mas, o vė­liau jau de­ra­ma­si dėl fi­nan­si­nių de­ta­lių.

Klai­da: Del­sia­ma va­sa­ri­nes pa­dan­gas pa­keis­ti žieminėmis

Kaip ir kas­met, iki lap­kri­čio 10 d. KET įpa­rei­go­ja va­sa­ri­nes pa­dan­gas pa­si­keis­ti žie­mi­nė­mis. Ta­čiau vie­ni vai­ruo­to­jai au­to­ser­vi­se ap­si­lan­ko vos pra­si­dė­jus ka­len­do­ri­niam ru­de­niui, ki­ti del­sia iki pa­sku­ti­nės mi­nu­tės, teig­da­mi, kad šil­tu oru pa­dan­gos dy­la grei­čiau.

Kai ke­lio dan­gos tem­pe­ra­tū­ra aukš­ta bei va­žiuo­ja­ma nu­va­ly­tais ke­liais, di­li­mas šiek tiek su­in­ten­sy­vė­ja, ta­čiau tai ak­tua­liau minkš­tos gu­mos pa­dan­gų sa­vi­nin­kams. Pa­dan­gų spe­cia­lis­tai vie­nin­gai tvir­ti­na – dė­me­sį kreip­ki­te ne tik į ka­len­do­rių, bet ir į ter­mo­me­tro stul­pe­lį.

„Va­sa­ri­nės pa­dan­gos efek­ty­vios tik iki +7°C, tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus že­miau, stip­riai su­pras­tė­ja stab­dy­mo bei ki­tos sa­vy­bės“, – pers­pė­ja Ri­čar­das Ži­do­vai­nis.

Jau da­bar su­skub­ti pa­si­keis­ti va­sa­ri­nes pa­dan­gas į žie­mi­nes ra­gi­no ir D. Ku­lio­nis.

„Stai­ga at­ša­lus orams ar iš­kri­tus pir­mam snie­gui vai­ruo­to­jai stai­ga su­sizg­rim­ba, kad pa­dan­gos dar ne­pa­keis­tos ir vi­si kar­tu užp­lūs­ta pa­dan­gų par­duo­tu­ves bei au­to­ser­vi­sus. Kiek anks­čiau pa­si­kei­tę pa­dan­gas ti­krai joms ne­pa­kenk­si­te, o tik su­tau­py­si­te sa­vo lai­ko“, - pa­ta­rė D. Ku­lio­nis.

Klai­da: Per­ka­mos ne­ži­no­mų ga­min­to­jų padangos

Ieš­ko­da­mi nau­jų žie­mi­nių pa­dan­gų, vai­ruo­to­jai pir­mu kri­te­ri­ju­mi nu­ro­do pa­dan­gų ko­ky­bę ir jų ga­ran­tuo­ja­mą sau­gu­mą. Ta­čiau vie­no­dai sva­riu ar­gu­men­tu tam­pa ir pa­dan­gų kai­na, ypač, kai ji svy­ruo­ja nuo 150 Lt ir dau­giau.

Bū­tent ta­da vai­ruo­to­jai ima da­ry­ti komp­ro­mi­sus ir ne­re­tai ren­ka­si vi­sai ne­gir­dė­tų ga­min­to­jų – ta­čiau itin pi­gias – pa­dan­gas. Lie­tu­vos pa­dan­gų pre­ky­bos ly­de­riai to da­ry­ti ne­pa­ta­ria. Jų tei­gi­mu, tie­sa, kad di­die­ji ga­min­to­jai dau­giau in­ves­tuo­ja į ty­ri­mus ir nau­jus pro­duk­tus, tad ren­kan­tis jų pa­dan­gas, mo­ka­ma ne vien už ge­rą var­dą. Vis­gi, ne­sant fi­nan­si­nių ga­li­my­bių ga­li­ma „iš­loš­ti“ ren­kan­tis ir vi­du­ti­nės kla­sės ga­min­to­jus.

„Pas­ku­ti­niai pa­dan­gų tes­tai ro­do, kad ma­žiau ži­no­mi, vi­du­ti­nės kla­sės pa­dan­gų ga­min­to­jai la­bai ne­žy­miai nu­si­lei­džia di­džių­jų pa­dan­gų ga­min­to­jų ko­ky­bei, tad pa­si­kon­sul­ta­vus su par­da­vė­jais ga­li­ma įsi­gy­ti ne­la­bai ži­no­mų ga­min­to­jų, ta­čiau iš­ties ko­ky­biš­kų pa­dan­gų – ir taip su­tau­py­ti“, – pa­ta­ria įmo­nės „Eg­zo­ti­ka“ pa­da­li­nio va­do­vas Ma­rius Ado­mai­tis.

Klai­da: Įsi­gy­ja­mos nau­do­tos bei res­tau­ruo­tos žie­mi­nės padangos

Že­mes­ne kai­na vai­ruo­to­jus kar­tais vi­lio­ja ir nau­do­tų bei res­tau­ruo­tų pa­dan­gų par­da­vė­jai. Teo­riš­kai, drau­di­mų to­kias pa­dan­gas įsi­gy­ti nė­ra, ta­čiau pri­va­lu su­vok­ti, kad ne­re­tai tau­po­ma sau­gu­mo sąs­kai­ta.

M. Ado­mai­čio tei­gi­mu, nau­ja, kad ir pi­gi pa­dan­ga vi­sa­da bus ge­res­nė nei nau­do­ta.

„Pir­kė­jas ne­ži­no, kaip ir kur bu­vo su šio­mis pa­dan­go­mis va­žiuo­ja­ma, ar jos ne krei­vos, ar ge­rai ba­lan­suo­ja­si ir pan. Gal to­kios pa­dan­gos iš iš­orės ir at­ro­do ge­rai, ta­čiau ne­ži­no­si, ar ne­bu­vo ji daug me­tų kaž­kur ant sau­lės ar snie­go lai­ky­ta“, – pa­ta­ria įmo­nės „Eg­zo­ti­ka“ at­sto­vas.

Jam an­tri­na ir įmo­nės „Dag­ris“ di­rek­to­rius R. Ži­do­vai­nis. Pa­sak jo, da­bar po­pu­lia­rė­ja dė­vė­tos pa­dan­gos, at­vež­tos iš Nor­ve­gi­jos, anks­čiau bu­vo po­pu­lia­rios pa­dan­gos iš Vo­kie­ti­jos.

„Nor­ve­gui jos ne­tin­ka­mos, o lie­tu­viui tiks? Ne­są­mo­nė, to­kios pa­dan­gos jau ati­tar­na­vo sa­vo am­žių“, – te­gia R. Ži­do­vai­nis.

Mi­tas: su ge­ro­mis pa­dan­go­mis vai­ra­vi­mo įgū­džiai ma­žiau svar­būs

Tai, kad įsi­gi­jo­te ge­ras ar bran­gias pa­dan­gas dar nė­ra jų il­gaam­žiš­ku­mo ga­ran­tas. Pa­dan­gų „gy­ve­ni­mo truk­mę“ le­mia ir Jū­sų vai­ra­vi­mo įgū­džiai, ir pa­gal juos par­ink­ta pa­dan­gų rū­šis.

M. Ado­mai­tis prieš ren­kan­tis pa­dan­gas pa­ta­ria ge­rai pa­gal­vo­ti, kur dau­giau­siai va­žiuo­ja­te, su ko­kio­mis kliū­ti­mis daž­niau­siai su­si­du­ria­te.

„Pri­si­min­ki­te pra­ėju­sią žie­mą – kas jus la­biau­siai var­gi­no, ko­kio­se si­tua­ci­jo­se daž­niau­siai su­ne­rim­da­vo­te ir pa­mąs­ty­da­vo­te, kad jei pa­dan­ga bū­tų bu­vu­si ki­to­kia, gal bū­tų bu­vę leng­viau iš­va­žiuo­ti, iš­la­vi­ruo­ti. Ta­da keis­tų­si ir pa­si­rin­ki­mas – ar pirk­ti dyg­liuo­tą pa­dan­gą, ar ne, ar minkš­to mi­ši­nio, ar kie­tes­nio“, – pa­ta­ria įmo­nės „Eg­zo­ti­ka“ pa­da­li­nio va­do­vas.

Su tuo, kad nau­jo­mis pa­dan­go­mis ag­re­sy­vaus vai­ra­vi­mo at­sto­vai džiaug­sis trum­piau, su­tin­ka ir įmo­nės „Dag­ris“ di­rek­to­rius. Jo tei­gi­mu, pa­dan­goms ti­krai ken­kia di­des­nis nei leis­ti­nas grei­tis, įta­kos tu­ri ir pa­ju­dė­ji­mas iš vie­tos, va­di­na­ma­sis pa­dan­gų „de­gi­ni­mas“, grei­tis po­sū­kio me­tu ir pan.

Pra­sčiau va­lo­miems kai­mo ke­liams R. Ži­do­vai­nis re­ko­men­duo­ja dyg­liuo­tas pa­dan­gas, ta­čiau jei vai­ruo­to­jas ke­ti­na žie­mą vyk­ti į Va­ka­rus – Len­ki­ją, Vo­kie­ti­ją, Aus­tri­ją, pa­vyz­džiui, sli­di­nė­ti – to­kiu at­ve­ju dyg­liuo­tų pa­dan­gų rink­tis ne­rei­kė­tų.

D. Ku­lio­nis pri­me­na, kad at­si­sa­kę ag­re­sy­vaus vai­ra­vi­mo bū­do, ne tik pra­il­gin­si­te pa­dan­gų eksp­loa­ta­vi­mo lai­ką, ta­čiau ir su­tau­py­si­te de­ga­lų iš­lai­dų.

„Vai­ruo­to­jas, ku­ris iš anks­to nu­ma­to, kad rei­kės at­lik­ti ma­nev­rą, pa­vyz­džiui, stab­dy­ti ar pa­suk­ti, jau nu­kė­lęs ko­ją nuo ak­se­le­ra­to­riaus ir lė­tai stab­dy­da­mas va­žiuo­ja sau­giai, tau­po ku­rą, stab­džių trin­ke­les ir pa­dan­gas“, - sau­gių ke­lio­nių lin­kė­da­mas sa­kė D. Ku­lio­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Ita­li­jos ko­vos su ma­fi­ja po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ne­apo­lio mies­te su­ra­do du olan­dų ta­py­to­jo Vin­cen­to van Gog­ho pa­veiks­lus, ku­rie 2002 me­tais bu­vo pa­vog­ti iš mu­zie­jaus Ny­der­lan­duo­se.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami