Žiniai apie pavojingą transportą – valdininkų tabu

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-05-26 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-05-26 06:00
Dėl didelių techninių automobilių trūkumų gali įvykti netikėtų ir labai skaudžių avarijų.  LŽ archyvo nuotrauka
Dar prieš po­rą sa­vai­čių at­si­ver­tęs Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos (VVTAT) tink­la­la­pį vvtat.lt ga­lė­jai pa­ma­ny­ti, kad il­giau kaip pen­ke­rius me­tus Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), taip pat Lie­tu­vo­je ne­bu­vo trans­por­to prie­mo­nių, ke­lian­čių pa­vo­jų eis­mo da­ly­vių svei­ka­tai ir gy­vy­bei. Apie tai tar­ny­ba ne­tei­kė jo­kios in­for­ma­ci­jos.

Dien­raš­čio LŽ žur­na­lis­tas tink­la­la­py­je vvtat.lt pa­spau­dęs nuo­ro­das „Ne mais­to pro­duk­tai“ - „Ne­sau­gūs ne mais­to pro­duk­tai“ - „Trans­por­to prie­mo­nės“ pa­ma­tė, kad pa­sku­ti­nis įra­šas apie pa­vo­jų var­to­to­jams ke­lian­tį au­to­mo­bi­lį, apie ku­rį bu­vo pra­neš­ta ES, Nor­ve­gi­jos, Švei­ca­ri­jos ir Is­lan­di­jos var­to­to­jų tei­ses gi­nan­čioms vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms, da­ry­tas 2010 me­tų ko­vo 29-ąją. Bū­tent tą die­ną Grai­ki­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių im­por­tuo­to­ja „Mer­ce­des-Benz Hel­las S.A.“ in­for­ma­vo, kad pa­vo­jin­ga va­ži­nė­ti vo­kiš­kais mi­kroau­to­bu­sais „Mer­ce­des-Benz Sprin­ter“. Skil­ty­je apie pa­vo­jaus po­bū­dį bu­vo ra­šo­ma: „Trans­por­to prie­mo­nių te­pa­lo fil­tro vil­nos tar­pi­nei už­si­ter­šus smul­kio­mis ne­šva­ru­mų da­le­lė­mis, aly­va lė­čiau te­ka per fil­trą – pa­di­dė­ja jos slė­gis va­rik­lio kar­te­ry­je, to­dėl aly­va ga­li pra­si­sunk­ti ant karš­to va­rik­lio pa­vir­šiaus ir su­kel­ti gais­rą.“ De­fek­tas bu­vo ypač rim­tas ir kė­lė di­de­lį pa­vo­jų „Mer­ce­des-Benz Sprin­ter“ vai­ruo­to­jams bei ke­lei­viams.

Val­di­nin­kų mui­lo opera

Iš ki­tų trans­por­to prie­mo­nių, ku­rio­mis pa­vo­jin­ga va­ži­nė­ti, VVTAT tink­la­la­py­je pa­sku­ti­niai pa­mi­nė­ti ke­tur­ra­čiai. Ta­čiau šis pra­ne­ši­mas įdė­tas prieš ma­rias lai­ko - 2010-ųjų pa­va­sa­rį, o vė­liau – nie­ko.

Iš­ei­tų, kad ES ir Eu­ro­pos eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo aso­cia­ci­jai (EF­TA) pri­klau­san­čio­se ša­ly­se (Nor­ve­gi­jo­je, Švei­ca­ri­jo­je, Is­lan­di­jo­je) vi­siš­kai ne­be­li­ko svei­ka­tai pa­vo­jin­gų trans­por­to prie­mo­nių. Bet vos pra­dė­jus žur­na­lis­ti­nį ty­ri­mą ne­tru­ko pa­aiš­kė­ti - džiaugs­mas, švel­niai ta­riant, bu­vo per anks­ty­vas.

LŽ nu­sta­ty­tas fak­tas, kad Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos tink­la­la­py­je jau ge­rus pen­ke­rius me­tus nė­ra įra­šų apie var­to­to­jų svei­ka­tai pa­vo­jin­gas trans­por­to prie­mo­nes, smar­kiai pri­bloš­kė ir VVTAT Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus dar­buo­to­jus. Vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vi­tas Ūsas pa­ža­dė­jo sku­biai iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją, o pa­skui at­siun­tė ug­nį nuo sa­vo at­sto­vau­ja­mos ins­ti­tu­ci­jos nu­krei­pian­tį at­sa­ky­mą. Dėl to, kad tink­la­la­py­je vvtat.lt ne­bu­vo in­for­ma­ci­jos, ap­kal­tin­ta Vals­ty­bi­nė ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­ja (VKTI). „Ji ku­rį lai­ką ne­vyk­dė tar­pi­nin­ka­vi­mo funk­ci­jų „Ra­pex“ sis­te­mo­je, to­dėl „Ra­pex“ pra­ne­ši­mai bu­vo siun­čia­mi įga­lio­tiems trans­por­to prie­mo­nių ga­min­to­jų at­sto­vams, ku­rie tie­sio­giai in­for­muo­ja trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kus apie tai­ko­mas ri­bo­ji­mo prie­mo­nes. Da­bar bend­ra­dar­bia­vi­mas jau at­nau­jin­tas ir in­for­ma­ci­ja apie ne­sau­gias trans­por­to prie­mo­nes VVTAT tink­la­la­py­je vėl skel­bia­ma", - tei­gė V. Ūsas.

Sa­vo žo­džiams pa­tvir­tin­ti jis at­siun­tė ir nuo­ro­dą iš vvtat.lt. Bu­vo ma­ty­ti, kad tink­la­la­py­je jau at­si­ra­du­si nau­ja ži­nu­tė apie ma­žą­jį „O­pel Cor­sa“. Pa­si­ro­do, dar sau­sio pa­bai­go­je Vo­kie­ti­jo­je nu­sta­ty­ta, jog šia­me au­to­mo­bi­liu­ke „dėl nau­do­tų me­džia­gų vai­ro me­cha­niz­mui ga­min­ti po il­go lai­ko ga­li­mi trū­ki­mai. Tai ga­li su­kel­ti vai­ra­vi­mo kon­tro­lės pra­ra­di­mą“.

To­liau žur­na­lis­ti­nis ty­ri­mas ta­po pa­na­šus į val­di­nin­kų mui­lo ope­rą, ku­rio­je kal­tų nie­ka­da ne­at­si­ran­da.

Klai­di­na­mas pėdsakas

Ver­ta pa­si­do­mė­ti, kas ta „Ra­pex“ ir ko­dėl ji tu­rė­tų bū­ti svar­bi Lie­tu­vos bei ki­tų Eu­ro­pos ša­lių trans­por­to prie­mo­nių nau­do­to­jams.

„Ra­pex“ ofi­cia­liai va­di­na­ma „sku­baus kei­ti­mo­si in­for­ma­ci­ja tarp ES vals­ty­bių apie ne­sau­gius ir var­to­to­jų svei­ka­tai pa­vo­jin­gus ga­mi­nius bei pro­duk­tus“. Ji bu­vo su­kur­ta įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) ir Ta­ry­bos 2001 me­tų gruo­džio 3 die­nos di­rek­ty­vą Nr. 2001/95/EB dėl bend­ros ga­mi­nių sau­gos. Ši di­rek­ty­va nu­sta­to bend­rą­jį sau­gos rei­ka­la­vi­mą, tai­ko­mą ga­mi­niams, ku­rių sau­gos ne­reg­la­men­tuo­ja ki­ti Bend­ri­jos tei­sės ak­tai, ir įpa­rei­go­ja ga­min­to­jus bei pla­tin­to­jus ne­del­siant in­for­muo­ti at­sa­kin­gas tos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas apie ne­sau­gius ga­mi­nius ir prie­mo­nes, ku­rių ga­min­to­jai ar pla­tin­to­jai ėmė­si, kad šie ga­mi­niai bū­tų iš­im­ti iš rin­kos ir sau­giai su­nai­kin­ti. Ope­ra­ty­via in­for­ma­ci­ja apie pa­vo­jin­gus ga­mi­nius ES na­rės kei­čia­si per sis­te­mą „Ra­pex“. 2010-ai­siais prie jos pri­si­jun­gė ir Lie­tu­va.

„Ra­pex“ bu­vo su­kur­ta ti­krai ne šiaip sau. Ga­li bū­ti, kad sis­te­ma jau iš­gel­bė­jo de­šim­tis, o gal ir tūks­tan­čius eu­ro­pie­čių nuo su­ža­lo­ji­mo, svei­ka­tos su­trik­dy­mo ar net fa­ta­liš­kos baig­ties. Pa­vyz­džiui, skil­ty­je apie trans­por­to prie­mo­nes vie­ši­na­mos tik tos trans­por­to prie­mo­nės, ku­rių trū­ku­mai pri­ski­ria­mi prie di­de­lių. Dėl dau­ge­lio jų (pa­vyz­džiui, ne­vei­kian­čio kai­rės (vai­ruo­to­jo) pu­sės va­ly­tu­vo, strin­gan­čio vai­ro me­cha­niz­mo ir t. t.) per­nai Lie­tu­vo­je įsi­ga­lio­jus nau­jai Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais re­dak­ci­jai ne­lei­džia­ma va­ži­nė­ti ir mū­sų ša­ly­je. Vai­ruo­to­jams tie­siog pri­va­lu ži­no­ti, ku­rio­se ma­ši­no­se dėl ga­myk­li­nių de­fek­tų ga­li kil­ti gais­ras, iš­te­kė­ti stab­džių skys­tis ar pa­na­šiai.

Ta­čiau ko­dėl tais pa­čiais 2010 me­tais taip en­tu­zias­tin­gai apie pa­vo­jin­gas trans­por­to prie­mo­nes in­for­ma­ci­ją pra­dė­jęs skelb­ti vvtat.lt grei­tai pa­mir­šo vi­suo­me­nei svar­bią veik­lą?

VKTI spe­cia­lis­tai į jiems var­to­to­jų tei­ses gi­nan­čios tar­ny­bos mes­tus kal­ti­ni­mus at­sa­kė griež­tai – ins­pek­ci­ja šio­je is­to­ri­jo­je nie­kuo dė­ta. Pa­sak VKTI Tech­ni­kos sky­riaus ve­dė­jo Jus­to Ra­šo­ma­vi­čiaus, iš ES į Lie­tu­vą at­ke­liau­jan­čią in­for­ma­ci­ją Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė pri­sky­rė pri­žiū­rė­ti, kaip to ir rei­ka­lau­ja 2001 me­tų EP di­rek­ty­va, vie­nai iš vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų, bet ne ins­pek­ci­jai. „Ra­pex“ gau­na­mą in­for­ma­ci­ją ad­mi­nis­truo­ja Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba. Tie­sa, kar­tais ins­pek­ci­ja iš ge­ros va­lios pa­de­da tar­ny­bai - tar­pi­nin­kau­ja tei­rau­jan­tis už­sie­nio ga­min­to­jų, ar jie bu­vo par­da­vę pa­vo­jin­go­mis pa­skelb­tų trans­por­to prie­mo­nių mū­sų ša­ly­je, ar ne. Vis­kas“, - aiš­ki­no J. Ra­šo­ma­vi­čius.

Kaip daž­nai at­si­tin­ka po­pu­lia­rio­se mui­lo ope­ro­se, LŽ žur­na­lis­tui ap­su­kus ra­tą vėl te­ko kreip­tis į VVTAT.

Tik iš geranoriškumo

Šį­kart į LŽ klau­si­mus at­sa­kė Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos Tarp­tau­ti­nių ir ES rei­ka­lų koor­di­na­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ge­nė Moc­ke­vi­čie­nė. VVTAT Vie­šų­jų ry­šių sky­rius ją pri­sta­tė kaip tie­sio­giai at­sa­kin­gą už in­for­ma­ci­jos apie pa­vo­jin­gus ga­mi­nius vie­ši­ni­mą tar­ny­bos tink­la­la­py­je.

G. Moc­ke­vi­čie­nė nė ne­mė­gi­no ne­ig­ti, jog ins­ti­tu­ci­ja, ku­riai Lie­tu­vo­je pa­ti­kė­ta gau­ti pra­ne­ši­mus iš „Ra­pex“ sis­te­mos apie pa­vo­jin­gus ga­mi­nius, yra bū­tent VVTAT. Kar­tu val­di­nin­kė lei­do su­pras­ti, kad toks įga­lio­ji­mas dar ne­reiš­kia, jog tar­ny­ba pri­va­lo skelb­ti vi­suo­me­nei gy­vy­biš­kai svar­bią in­for­ma­ci­ją sa­vo in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je. Va­di­na­si, spren­di­mas pri­klau­so tik nuo ge­ros val­di­nin­kų va­lios.

Anot G. Moc­ke­vi­čie­nės, no­rin­tie­ji in­for­ma­ci­jos ga­li ras­ti ES ša­lių na­rių pra­ne­ši­mus apie pa­vo­jin­gus ga­mi­nius „Ra­pex“ sis­te­mos por­ta­le. „Ra­pex“ kas sa­vai­tę skel­bia at­as­kai­tas apie svei­ka­tai pa­vo­jin­gus ga­mi­nius, tarp jų ir trans­por­to prie­mo­nes. In­ter­ne­ti­nės sve­tai­nės ad­re­sas nu­ro­do­mas VVTAT tink­la­la­py­je. Bė­da ta, kad in­for­ma­ci­ja pa­tei­kia­ma ang­lų kal­ba, to­dėl la­bai di­de­lė da­lis Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų jos tie­siog ne­sup­ras­tų.

Ga­liau­siai VVTAT at­sto­vė par­eiš­kė, kad iš ti­krų­jų Lie­tu­vo­je trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kus apie trans­por­to prie­mo­nės de­fek­tą ir tai­ko­mas prie­mo­nes in­for­muo­ja ga­min­to­jas per įga­lio­tus at­sto­vus. Pa­sak G. Moc­ke­vi­čie­nės, trans­por­to prie­mo­nių iden­ti­fi­ka­vi­mo prie­mo­nės ga­na su­dė­tin­gos - bū­ti­na ti­krin­ti va­žiuok­lės, kė­bu­lo nu­me­rius, ga­my­bos lai­ką ir taip to­liau, o tai ga­li pa­da­ry­ti tik pa­ty­rę spe­cia­lis­tai.

Ki­ta ver­tus, šiuo me­tu VVTAT vėl skel­bia vi­sus „Ra­pex“ siun­čia­mus pra­ne­ši­mus apie pa­vo­jin­gą trans­por­tą. To­kia in­for­ma­ci­ja gy­vy­biš­kai svar­bi ne vien au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Šeš­ta­die­nį, Gar­lia­vos spor­to cen­tro sa­lė­je bu­vo už­baig­tos Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos pir­mo­jo tu­ro ko­vos tarp ša­lies šios spor­to ša­kos ly­de­rių HC „Gar­lia­va SM-CASCADA“ ir „AC­ME-Žal­gi­ris“ [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami