Žuvusiesiems keliuose atminti

LŽ red@lzinios.lt 2014-11-15 06:00
red@lzinios.lt 2014-11-15 06:00
Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
Kiek­vie­nais me­tais tre­čią lap­kri­čio sek­ma­die­nį mi­ni­ma Pa­sau­li­nė žu­vu­sių­jų eis­mo įvy­kiuo­se die­na. Šiais me­tais tai – lap­kri­čio 16-oji.

Ofi­cia­lia šios die­nos mi­nė­ji­mo pra­džia ta­po 2005 me­tų lap­kri­čio 26-ąją Jung­ti­nių Tau­tų pri­im­ta re­zo­liu­ci­ja, ku­ria bu­vo krei­pia­ma­si į vi­so pa­sau­lio ša­lių vy­riau­sy­bes ir pra­šo­ma bei siū­lo­ma kiek­vie­nų me­tų tre­čią lap­kri­čio sek­ma­die­nį skir­ti žu­vu­sie­siems eis­mo įvy­kiuo­se at­min­ti.

Pa­mo­kan­tys pa­vyz­džiai

Gra­ži ru­dens po­pie­tė. Bū­rys dar­že­li­nu­kų, ap­reng­tų lie­me­nė­mis su švie­są at­spin­din­čio­mis juo­sto­mis, ly­di­mi auk­lė­to­jų su­sto­ja prie pe­rė­jos. Auk­lė­to­jos pa­sa­ko­ja vai­kams, kaip prieš žen­giant į gat­vę rei­kia pa­žvelg­ti į de­ši­nę ir kai­rę, įsi­ti­kin­ti, ar ji sau­gi, ar ne­to­lie­se ne­ma­ty­ti at­le­kian­čių ma­ši­nų. Dar­že­li­nu­kai ati­džiai klau­so­si ir tik įdė­miai ap­siž­val­gę pe­rei­na gat­vę. Nors šis pa­vyz­dys iš tie­sų ga­na daž­nas ir įkve­pian­tis, ten­ka pri­pa­žin­ti, kad pa­si­tai­ko ir prieš­in­gų si­tua­ci­jų.

Dar­že­lio auk­lė­to­jų tei­gi­mu, mo­ky­ti vai­kus rei­kia il­gai ir kan­triai, bet pa­stan­gos at­si­per­ka: „Tai ne tik mū­sų dar­bas. Jau­čia­me di­de­lę at­sa­ko­my­bę ma­žų­jų tė­ve­liams ir pa­tiems vai­kams. Juk mo­ko­me juos sau­gu­mo, o tai svar­bu kiek­vie­no­je gy­ve­ni­mo si­tua­ci­jo­je.“

Auk­lė­to­jos pa­brė­žė, kad tė­ve­liai taip pat mo­ko sa­vo at­ža­las, kaip elg­tis gat­vė­je. „Mes ir tė­ve­liai mo­ko­me vai­kus sau­gaus eis­mo nuo pat ma­žų die­nų. Ir žiū­rė­ki­te, net pen­kia­me­tis jau ži­no, kaip rei­kia elg­tis jud­rio­je gat­vė­je! Pa­au­gęs pa­mo­kys sau­gaus eis­mo ir ma­žes­nius už sa­ve. Ma­nau, tai itin svar­bu kal­bant apie sau­gu­mą, at­sar­gu­mą ir vie­nas ki­to prie­žiū­rą ke­ly­je“, - kal­bė­jo vie­na auk­lė­to­jų.

Sta­tis­ti­ka

Ta­čiau at­sar­gūs ne vi­si. Daž­nai – net ne vai­kai. Tai at­spin­di ir kas­me­tė sta­tis­ti­ka. Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, iki šių me­tų lap­kri­čio 12 die­nos Lie­tu­vos ke­liuo­se ir gat­vė­se jau žu­vo 216 žmo­nių. 2013-ai­siais to­kiu me­tu jų bu­vo ke­tu­riais ma­žiau – 212. Nuo 2007 iki 2013 me­tų pa­tei­kia­ma ava­rin­gu­mo sta­tis­ti­ka ro­do, kad skai­čiai iš­ties ne­ma­ži, ta­čiau 2013-ai­siais žu­vu­sių­jų Lie­tu­vos ke­liuo­se bu­vo ko­ne 3 kar­tus ma­žiau nei 2007 me­tais.

1959 me­tais Lie­tu­vo­je per eis­mo įvy­kius žu­vo 279 žmo­nės, o 2013-ai­siais – 258. Rei­kia pa­žy­mė­ti, kad anuo­met žu­vu­siai­siais bu­vo lai­ko­mi tie, ku­rie gy­vy­bės ne­te­ko tie­siog įvy­kus ne­lai­mei ke­ly­je. Da­bar kaip žu­vu­sie­ji skai­čiuo­ja­mi ir tie, ku­rie mirš­ta per 30 par­ų po eis­mo įvy­kio. Vien dėl šios prie­žas­ties anks­tes­nių me­tų skai­čiai yra 15–20 proc. di­des­ni. Ta­čiau net ir vie­no žmo­gaus pra­ra­di­mas - di­džiu­lė ne­lai­mė.

Dėl šios prie­žas­ties Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė, siek­da­ma pri­si­dė­ti prie pa­sau­li­nės ak­ci­jos ir pa­ge­rin­ti ke­lių eis­mo sau­gu­mą, 2011 me­tų ko­vo 2-ąją pa­tvir­ti­no Vals­ty­bi­nę sau­gaus eis­mo plė­tros 2011-2017 me­tais prog­ra­mą. Jos stra­te­gi­nis tiks­las – ge­ri­nant sau­gaus eis­mo pa­dė­tį siek­ti, kad Lie­tu­vo­je ma­žė­tų eis­mo įvy­kių ir per juos žu­vu­sių bei su­žeis­tų žmo­nių.

Svar­bus ir dva­si­nis pa­lai­ky­mas

Žu­vu­sių­jų eis­mo įvy­kiuo­se die­ną ren­gia­ma ak­ci­jų, per ku­rias daug dė­me­sio ski­ria­ma ir dva­si­niam ar­ti­mų­jų ne­te­ku­sių žmo­nių pa­lai­ky­mui. Anot Lie­tu­vos po­li­ci­jos ka­pe­lio­no ku­ni­go Al­gir­do To­lia­to, da­ly­vau­jan­čio dau­ge­ly­je sau­gų eis­mą ir ne­lai­mių ke­liuo­se pre­ven­ci­ją ska­ti­nan­čių ak­ci­jų, svar­bu ne tik at­si­min­ti žu­vu­siuo­sius eis­mo įvy­kiuo­se, bet ir da­ry­ti vis­ką, kas yra mū­sų va­lio­je, kad to­kių ne­lai­mių ke­liuo­se bū­tų iš­veng­ta. „Rei­kia, kad keis­tų­si mū­sų min­tys, mū­sų lai­ky­se­na ke­ly­je ir vie­nas ki­to su­pra­ti­mas. Jei kiek­vie­nas mū­sų nors šiek tiek pa­mė­gin­tu­me keis­tis, keis­tų­si ir mū­sų el­ge­sys ke­liuo­se bei pa­ti eis­mo kul­tū­ra“, - tvir­ti­no jis.

Kal­bė­da­mas apie vi­sų mū­sų sau­gu­mą Lie­tu­vos ke­liuo­se ir gat­vė­se ku­ni­gas ak­cen­ta­vo, kad sau­gus eis­mas – ne vien Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ar Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos rei­ka­las. „Juk kiek­vie­nas eis­mo da­ly­vis, at­si­dū­ręs ke­ly­je, tu­ri bū­ti pi­lie­tiš­kas. Pi­lie­tiš­ku­mas nie­ko ne­kai­nuo­ja“, - pa­brė­žė A. To­lia­tas.

Ne­lai­mių pre­ven­ci­ja

Dar vie­nas Pa­sau­li­nės žu­vu­sių­jų eis­mo įvy­kiuo­se die­nos tiks­las – pa­dė­ko­ti tiems, ku­rie da­ly­vau­ja lik­vi­duo­jant skau­džias ke­lių eis­mo įvy­kių pa­sek­mes, ir švies­ti vi­suo­me­nę, kad to­kių ne­lai­mių Lie­tu­vos ke­liuo­se ir gat­vė­se nu­tik­tų kuo ma­žiau.

Tai ge­riau nei kas ki­tas ži­no Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja ir ki­tos sau­giu eis­mu ke­liuo­se be­si­rū­pi­nan­čios ins­ti­tu­ci­jos. Per jų ren­gia­mas ak­ci­jas itin daug dė­me­sio ski­ria­ma švie­ti­mui apie sau­gų eis­mą ke­liuo­se.

Jau šeš­tus me­tus Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, Lie­tu­vos vys­ku­pi­jos, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja įgy­ven­di­na pro­jek­tą „Sau­go­ki­me vie­ni ki­tus ke­liuo­se“, ku­rio svar­biau­sios idė­jos su­dė­tos ir į to pa­ties pa­va­di­ni­mo švie­čia­mą­jį lei­di­nį. Di­džiu­lio vi­suo­me­nės ir mo­ki­nių su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė kon­kur­sas „Sau­go­ki­me jau­nas gy­vy­bes ke­liuo­se“, jau daug me­tų ska­ti­nan­tis pa­žin­tį su Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­mis, jų lai­ky­mu­si eis­mo ap­lin­ko­je ir ke­liuo­se bei gat­vė­se ty­kan­čių pa­vo­jų su­vo­ki­mu. Jau ke­lin­ti me­tai vyks­ta pro­jek­tas "Eis­mo sau­gu­mas bend­ruo­me­nė­se“ - į sau­gaus eis­mo ge­ri­ni­mo veik­lą įtrau­kia­mos ir bend­ruo­me­nės.

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo ministerijos

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pa­sau­lio ly­de­riai penk­ta­die­nį per ypač bud­riai sau­go­mą lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ją at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu Iz­rae­lio pre­zi­den­tu, prem­je­ru ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tu Shi­mo­nu Pe­re­su, kurį JAV pre­zi­den­tas [...]
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ko­vos įsi­bė­gė­ja. In­tri­guo­jan­čiai pra­si­dė­jęs 24-asis čem­pio­na­tas skai­čiuo­ja jau ket­vir­tą­jį tu­rą. LKL.lt su „O­ra­ku­lu“ pa­tei­kia pen­kių savaitgalio ko­vų prog­no­zę.
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami