Žvyru dengti keliai nyksta iš Lietuvos žemėlapio

Saulė Marcinkevičiūtė 2016-04-04 11:49
Saulė Marcinkevičiūtė
2016-04-04 11:49
Žvyru dengtų kelių per dvejus metus Lietuvoje sumažės 700 kilometrų. Susisiekimo ministerijos archyvo nuotrauka
Per at­ei­nan­čius dve­jus me­tus žvyr­ke­lių kai­mo vie­to­vė­se tu­rė­tų smar­kiai su­ma­žė­ti. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, siek­da­ma sku­biau ge­rin­ti eis­mo są­ly­gas re­gio­nuo­se ir pa­dė­ti ša­lia dul­kan­čių vieš­ke­lių gy­ve­nan­tiems žmo­nėms, pra­de­da įgy­ven­din­ti nau­jas žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo prog­ra­mas. Per šiuos ir ki­tus me­tus vi­so­je Lie­tu­vo­je ke­ti­na­ma iš­as­fal­tuo­ti šim­tus ki­lo­me­trų žvy­ru deng­tų ke­lių.

„Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos tiks­las – už­ti­krin­ti tin­ka­mą vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių būk­lę ir ge­ras eis­mo są­ly­gas. Šiais ir ki­tais me­tais ypač di­de­lį dė­me­sį pla­nuo­ja­me skir­ti žvyr­ke­liams, esan­tiems kai­mo vie­to­vė­se, ku­rio­se yra apie tūks­tan­tį gy­ven­to­jų. Pla­nuo­ja­me, kad 2016–2017 m. bus iš­as­fal­tuo­ta be­veik 700 km žvyr­ke­lių“, – sa­ko su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius.

Su­jungs jau iš­as­fal­tuo­tus kelius

Per šiuos ir ki­tus me­tus daug dė­me­sio bus skir­ta trum­pų žvyr­ke­lių ruo­žų, įsi­ter­pu­sių tarp jau as­fal­tuo­tų ke­lio at­kar­pų, as­fal­ta­vi­mui – va­di­na­ma­jam „zeb­rų“ pro­jek­tui. Šie­met bus pra­dė­ti dau­giau kaip 100 ruo­žų as­fal­ta­vi­mo dar­bai, ku­riuos nu­ma­to­ma baig­ti ki­tą­met. Per dve­jus me­tus as­fal­tu ke­ti­na­ma pa­deng­ti 209 trum­pus žvyr­ke­lių ruo­žus, iš vi­so 492 km. Šie­met šiems dar­bams iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros prog­ra­mos pla­nuo­ja­ma skir­ti 70 mln. eu­rų.

At­ren­kant, ko­kius žvyr­ke­lių ruo­žus as­fal­tuo­ti, pir­miau­sia at­siž­velg­ta į jais vyks­tan­čių trans­por­to prie­mo­nių eis­mo in­ten­sy­vu­mą. Taip pat sie­kiant, kad kuo dau­giau gy­ven­to­jų ga­lė­tų vyk­ti pa­to­ges­niais ke­liais, bu­vo įver­tin­ta, ar žvyr­ke­lių ruo­žų as­fal­ta­vi­mas to­ly­giai ma­žins žvyr­ke­lių skai­čių at­ski­ruo­se ša­lies re­gio­nuo­se. At­siž­velg­ta, kad iš­as­fal­ta­vus pa­si­rink­tą ruo­žą ta­me ke­ly­je ne­be­lik­tų ne­as­fal­tuo­tų at­kar­pų. Dau­giau dė­me­sio te­ko toms at­kar­poms, ku­rios ve­da prie vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių, taip pat svar­biu at­ran­kos kri­te­ri­ju­mi ta­po gy­ven­to­jų pra­šy­mai dėl as­fal­tuo­ti­nų ke­lio ruo­žų.

Pa­si­telks pa­pil­do­mą finansavimą

Be Ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros prog­ra­mos lė­šų, žvyr­ke­liams as­fal­tuo­ti bus pa­si­telk­tos ir ES in­ves­ti­ci­jos. Pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je bus pri­tai­ky­tas nau­jas fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lis, kai lė­šos ra­jo­ni­niams ke­liams as­fal­tuo­ti ski­ria­mos bend­ro­mis Su­si­sie­ki­mo ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jų pa­stan­go­mis.

Pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je šios mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl žvyr­ke­lių, esan­čių kai­mo vie­to­vė­se ir skir­tų vie­ti­niam su­si­sie­ki­mui, re­kons­tra­vi­mo.

Bu­vo pa­teik­tos 159 pro­jek­tų par­aiš­kos, pa­gal ku­rias 118 pro­jek­tų skir­ta par­ama. Jau šie­met Ke­lių di­rek­ci­ja pra­dės šių žvyr­ke­lių ruo­žų as­fal­ta­vi­mo dar­bus. Pro­jek­tams nu­ma­to­ma pa­nau­do­ti iki 14,3 mln. eu­rų Eu­ro­pos že­mės ūkio fon­do kai­mo plė­trai in­ves­ti­ci­jų, taip pat bus skir­ta vals­ty­bės biu­dže­to bei Ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros prog­ra­mos lė­šų.

Pa­nau­do­jant ES in­ves­ti­ci­jas 2016–2017 m. lai­ko­tar­piu pla­nuo­ja­ma iš­as­fal­tuo­ti apie 115 km žvyr­ke­lių Aly­taus, Kau­no, Klai­pė­dos, Ma­ri­jam­po­lės, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių, Tau­ra­gės, Tel­šių, Ute­nos ir Vil­niaus re­gio­nuo­se. Be to, pa­gal ki­tas šiuo me­tu jau ga­lio­jan­čias su­tar­tis šie­met Ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros prog­ra­mos lė­šo­mis kai­mo vie­to­vė­se bus iš­as­fal­tuo­ta dar maž­daug 50 km žvy­ru deng­tų ke­lių.

Ver­ti­nant ke­le­rių pa­sta­rų­jų me­tų dar­bus, šie­met žvyr­ke­lių dar­bams skir­tos lė­šos – iš­ties di­de­lės. Pa­ly­gi­ni­mui, pra­ėju­siais me­tais žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo dar­bams bu­vo skir­ta 25 mln., o 2014 m. – 7 mln. eu­rų.

Ge­rės su­si­sie­ki­mas ir saugumas

Žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo nau­dą ge­riau­siai ga­li įver­tin­ti gre­ta jų gy­ve­nan­tys žmo­nės. Daž­nai pa­va­sa­rio po­lai­džio me­tu žvy­ru deng­ti ke­liai tam­pa su­nkiai pra­va­žiuo­ja­mi, juo­se klimps­ta au­to­mo­bi­liai. Sie­kiant iš­sau­go­ti ke­lią ten­ka ri­bo­ti su­nkias­vo­rių trans­por­to prie­mo­nių eis­mą. Pa­vyz­džiui, 2014 m. dėl blo­gos būk­lės pa­va­sa­rio po­lai­džio me­tu eis­mas bu­vo ri­bo­ja­mas dau­giau kaip 3 tūkst. km ra­jo­ni­nių ke­lių su žvy­ro dan­ga. To­kių ke­lio ruo­žų per me­tus pa­dau­gė­jo 9 proc.

Ne­ma­žai rū­pes­čių vie­ti­niams gy­ven­to­jams su­ke­lia ir nuo ne­as­fal­tuo­tų ke­lių ky­lan­čios dul­kės. Jos nu­klo­ja na­mų lan­gus, kie­mus, o ke­ly­je tam­pa su­nku įžiū­rė­ti ki­tą au­to­mo­bi­lį, pės­čią­jį ar dvi­ra­ti­nin­ką. To­dėl žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mas yra ne tik gy­ven­to­jų ge­ro­vės, bet ir eis­mo sau­gu­mo klau­si­mas.

Vie­to­vė­se, ku­rio­se bus at­lik­ti as­fal­ta­vi­mo dar­bai, su­ma­žės triukš­mas ir oro tar­ša, ke­lio­nės taps pa­to­ges­nės, o at­stu­mai bus įvei­kia­mi grei­čiau. Tai itin svar­bu ne­lai­mės at­ve­ju, kai kai­mo žmo­nes tu­ri sku­biai pa­siek­ti gais­ri­nin­kų ar grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liai. Su­ma­žės ir ne­igia­mas po­vei­kis ap­lin­kai. Skai­čiuo­ja­ma, kad ki­lo­me­tras as­fal­tuo­to ke­lio per 25-erius me­tus ga­li su­tau­py­ti 5 to­nas au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mų kie­tų­jų da­le­lių. Ne ma­žiau svar­bu, kad ge­res­ni ke­liai lei­džia su­ma­žin­ti ke­lių prie­žiū­ros są­nau­das ir au­to­mo­bi­lių eksp­loa­ta­ci­jos iš­lai­das.

Pla­nuo­ja­mas žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mas 2016–2017 m.

Prog­ra­ma As­fal­tuo­ja­mų ruo­žų skai­čius Bend­ras il­gis Fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nis
Trum­pų žvyr­ke­lių ruo­žų tarp jau as­fal­tuo­tų ke­lių ruo­žų as­fal­ta­vi­mo prog­ra­ma 209 492 km Ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros prog­ra­ma (KPPP)
Žvyr­ke­lių, esan­čių kai­mo (iki 1 tūkst. gy­ven­to­jų) vie­to­vė­se ir skir­tų vie­ti­niam su­si­sie­ki­mui, re­kons­tra­vi­mo prog­ra­ma 118 115 km Eu­ro­pos že­mės ūkio fon­das kai­mo plė­trai, vals­ty­bės biu­dže­tas, KPPP
Nuo­la­ti­niai žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo dar­bai 30 80 km KPPP
Iš vi­so: 357 687 km

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant su Su­si­sie­ki­mo ministerija

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Egidijus  85.232.134.24 2016-09-23 00:00:39
Laba diena norėčiau sužinoti ar bus asfaltuojamas kelias Kuršėnai biliuniskes
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami