%%%%%%%%%%og:title%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%viewPort%%%%%%%%%%

APKLAUSA

Kaip vertinate padėtį Lietuvojeper pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
Dienos klausimas

Komentuojami lzinios.lt

12345
A. Strumskis: Lietuvos proveržį lems 5 tūkst. žmonių
Lie­tu­vo­je yra maž­daug 5 tūkst. vers­lių žmo­nių, ku­riems se­ka­si ir, ti­kė­ti­na, at­ei­ty­je sek­sis dar ge­riau – jie ir lems ša­lies at­ei­tį. Ko­kį ke­lia pa­si­rinks nau­jo­ji vers­li­nin­kų kar­ta: tie­siog gau­sins už­dirb­tus tur­tus ar jais da­ly­tis su vi­suo­me­ne ir taip stip­rins vals­ty­bę? At­sa­ky­mas į klau­si­mą pri­klau­sus nuo to, ar su­vok­si­me, kas mus, lie­tu­vius, vie­ni­ja.
Ina Pukelytė: „Aktorius ar atlikėjas?“
Re­ži­sie­rė, ra­šy­to­ja, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) Me­nų fa­kul­te­to de­ka­nė, Tea­tro­lo­gi­jos ka­ted­ros do­cen­tė Ina Pu­ke­ly­tė ma­gis­tro ir dok­to­ran­tū­ros laips­nius įgijo Pra­ncū­zi­jos, Vo­kie­ti­jos [...]
Savo valstybės atžvilgiu neturime padorumo
Fried­ri­chas Nietzs­che dar bai­gian­tis XIX a. ra­šė apie eu­ro­pie­čių su­pa­na­šė­ji­mo pro­ce­są: „pa­ma­žu at­si­ran­da iš es­mės virš­na­cio­na­lus ir kla­jok­lis žmo­gus, ku­rio tipiškas ski­ria­ma­sis bruo­žas, [...]
Rūpestis dėl Rytų Lietuvos nevirsta darbais
Apie par­amą eko­no­miš­kai at­si­li­ku­siam Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­nui gar­siai pra­kal­bę po­li­ti­kai to­liau dangs­to­si vien pa­ža­dais. Anot Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų va­do­vų, Sei­mo pa­tvir­tin­ta­me ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­te ne­ma­ty­ti, kad žo­džiai virs­tų dar­bais.
Kibernetinei gynybai Seimas pagalando ginklus
Po il­gų ir už­si­tę­su­sių svars­ty­mų Sei­mas va­kar sku­bos tvar­ka pri­ėmė Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mą. Po­li­ti­kai vi­lia­si, kad šis spe­cia­lus tei­sės ak­tas pa­dės išgydyti įsi­se­nė­ju­sią gal­va­so­pę [...]
Signataro dovana jį išauginusio krašto vaikams
Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras Ro­mual­das Ozo­las se­ne­lio pa­li­ki­mą do­va­no­ja sa­vo vai­kys­tės mies­te­lio - Bazilionų - vai­kams.
Žiemą kariauti niekas nenori
An­tras ban­dy­mas įves­ti pa­liau­bas Ry­tų Ukrai­no­je kol kas, at­ro­do, yra sėk­min­gas. Ukrai­nos ly­de­riai nu­si­tei­kę ga­na op­ti­mis­tiš­kai, lau­kia dar ke­lių su­pla­nuo­tų de­ry­bi­nin­kų su­si­ti­ki­mų ir ti­ki­si, kad ne­tru­kus pa­vyks iš­spręs­ti konf­lik­tą.
Pretenzijų žaidimas Arktyje
Ko­pen­ha­ga pa­tei­kė pre­ten­zi­ją į Ark­ties te­ri­to­ri­jos da­lį iki pat Ru­si­jos jū­rų sie­nos. Mask­vą toks žings­nis gal­būt ir nu­ste­bi­no, ta­čiau da­nai abe­jo­ja, ar Krem­lius dėl to ims keisti sa­vo pla­nus [...]
Stengiasi pažaboti simpatijas islamistams
Ra­di­ka­lus is­la­mas pa­trau­kia vis dau­giau Vo­kie­ti­jos jau­nuo­lių. Ša­lies ins­ti­tu­ci­jos ieš­ko įvai­rių bū­dų, kaip sustabdyti šią ten­den­ci­ją.
Moralinis dvylipumas po Vakarų vertybių pamatais
Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo įvy­kių, ver­čian­čių su­abe­jo­ti, ar Va­ka­rų iš­pa­žįs­ta­mos ver­ty­bės yra jau to­kios fun­da­men­ta­lios. Su­pran­tu, ga­liu bū­ti ap­kal­tin­tas, kad skel­biu pro­ru­siš­ką pro­pa­gan­dą, ku­ri dėl Ru­si­jos ag­re­si­jos Ukrai­no­je jau me­tai nė­ra ma­din­ga. Ta­čiau man gal­būt pa­gel­bės tai, jog nie­ka­da, net so­vie­tų oku­pa­ci­jos lai­kais, ne­si­vai­kiau „ma­dų“ ir dėl to nu­ken­tė­jau nuo KGB per­se­kio­ji­mo.
Taip, Lietuva nyksta
Ne­se­niai vie­no­je LRT lai­dų Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to De­mog­ra­fi­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­to va­do­vė sa­kė, jog rei­kia nuo­lat kal­bė­ti apie tai, kad Lie­tu­vo­je spar­čiai ma­žė­ja gy­ven­to­jų. Pa­si­ro­do, šio­je [...]
Ar galima uždrausti piliečiams keisti Konstituciją
Pra­si­dė­jo ad­ven­tas. Me­tas, kai ap­mąs­to­me be­si­bai­gian­čių me­tų svar­biau­sius įvy­kius, dar­bus. To­dėl ir sa­vo straips­niuo­se šį mė­ne­sį dau­giau dė­me­sio skir­siu tiems įvy­kiams, ku­rie buvo la­bai svar­būs [...]
Redakcijos paštas. Nebijokite mąstyti laisvai, ieškokite savo erčių
Pers­kai­tęs Vė­jū­nos Sa­lo­mė­jos Šli­žie­nės  laišką, ku­ria­me au­to­rė pik­ti­na­si lituanistais, prašančiais,  stab­dy­ti pa­grin­di­nio ug­dy­mo lie­tu­vių kal­bos bend­ro­sios prog­ra­mos pro­jek­tą, nu­liū­dau. Kri­ti­kuo­da­ma, au­to­rės žo­džiais, „sto­ko­jan­čius mei­lės Lie­tu­vai ir kal­bai“, ji net ne­sis­ten­gia gi­lin­tis į pe­ti­ci­jos teks­tą. Ne­ma­žas emo­ci­jų pliūps­nis bu­vo nu­kreip­tas ir į mano komentarus, to­dėl jau­čiu par­ei­gą rea­guo­ti.
Redakcijos paštas. Kiek svarbi visuomenei verslo socialinė atsakomybė?
Daug kas yra gir­dė­jęs ter­mi­ną „so­cia­li­nė at­sa­ko­my­bė“, ta­čiau pa­pra­šy­tas pa­aiš­kin­ti kon­kre­čiau, ne­la­bai ga­li tai pa­da­ry­ti. Tai ypač svar­bus ter­mi­nas, ku­ris reiš­kia ne tik darb­da­vių rū­pi­ni­mą­si [...]
Redakcijos paštas. Stokojantiems meilės Lietuvai ir kalbai
Pa­sku­ti­niu me­tu vėl su­ak­ty­vė­jo nau­jos Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai tvir­tin­ti par­eng­tos pa­grin­di­nio ug­dy­mo li­te­ra­tū­ros prog­ra­mos puo­li­mas. Kaip tei­gia­ma, pa­si­pik­ti­nę mokytojai kvie­čia pa­si­ra­šy­ti [...]