Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/straipsnis.php on line 49 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146
Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 22 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 25 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 28 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 31 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 34 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 37 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 %%%%%%%%%%og:title%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%viewPort%%%%%%%%%%

APKLAUSA

Kaip vertinate padėtį Lietuvojeper pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
Dienos klausimas

Komentuojami lzinios.lt

Įžvalgos
Ar galima uždrausti piliečiams keisti Konstituciją
Alvydas MEDALINSKAS 2014-12-02 06:00
Pra­si­dė­jo ad­ven­tas. Me­tas, kai ap­mąs­to­me be­si­bai­gian­čių me­tų svar­biau­sius įvy­kius, dar­bus. To­dėl ir sa­vo straips­niuo­se šį mė­ne­sį dau­giau dė­me­sio skir­siu tiems įvy­kiams, ku­rie bu­vo la­bai svar­būs mū­sų vals­ty­bei ar pri­ver­tė šiek tiek ki­taip pa­žvelg­ti į anks­čiau ne­pas­te­bė­tą reiš­ki­nį. 

Pra­dė­siu nuo Kons­ti­tu­ci­jos, svar­biau­sio ša­lies tei­si­nio ins­tru­men­to. De­ja, vis dar ne­su­ge­ba­me jam ras­ti tin­ka­mos vie­tos.

Sa­ko­me, kad Kons­ti­tu­ci­ja vals­ty­bės gy­ve­ni­me yra vie­nas svar­biau­sių ins­tru­men­tų, nu­brė­žian­čių ir Lie­tu­vos tei­si­nio gy­ve­ni­mo pa­grin­dus bei rė­mus. Tai ne­reiš­kia, jog jis ga­li bū­ti kei­čia­mas vos kam nors pa­no­rė­jus. Ta­čiau ly­giai taip pat ne­reiš­kia, kad šį ins­tru­men­tą ko­kia nors vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja ga­li nu­spręs­ti ati­mti iš pi­lie­čių, kai pa­ti Kons­ti­tu­ci­ja nu­ro­do jo pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bes. Kons­ti­tu­ci­ja nu­brė­žia ne tik pi­lie­čių, bet ir val­džios tei­ses bei par­ei­gas. O vie­na pi­lie­čių ir val­džios par­ei­gų - sau­go­ti ir gerb­ti Kons­ti­tu­ci­ją.

To­kios pa­gar­bos mū­sų Kons­ti­tu­ci­jai vis dar pa­si­gen­du. Šiuo at­ve­ju at­ski­riu Kons­ti­tu­ci­jos ir Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo klau­si­mą, nes ti­krai ne­ma­nau, kad vals­ty­bė­je, juo­lab tei­si­nė­je ir de­mo­kra­ti­nė­je, ga­li eg­zis­tuo­ti gru­pė žmo­nių, ku­rie yra aukš­čiau už įsta­ty­mus, net už Kons­ti­tu­ci­ją ir ma­no ga­lį ne tik aiš­kin­ti, bet ir in­terp­re­tuo­ti Kons­ti­tu­ci­ją taip, kaip jiems at­ro­do. O mes vi­si pri­va­lo­me gal­vo­ti, kad ta gru­pė, tar­si Die­vo pa­tep­to­ji, ne­ga­li nei klys­ti, nei tu­rė­ti jo­kių as­me­ni­nių, gru­pi­nių in­te­re­sų. Ta­čiau ką ki­ta at­sklei­dė iki šiol bent man tei­si­ne ir eti­ne pra­sme mig­lo­ta at­ro­džiu­si si­tua­ci­ja, kai tei­sė­jai spren­dė dėl sa­vo al­gų kom­pen­sa­vi­mo. Ja tar­si pa­sa­ky­ta, jog taip tu­ri bū­ti, ir nie­ko blo­go čia nė­ra.

Kaip šiuos klau­si­mus su­tvar­ky­ti, kad bū­tų įgy­ven­din­tas ir Kons­ti­tu­ci­jos 107 straips­nis, tei­gian­tis, jog Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mai yra ga­lu­ti­niai, ne­skun­džia­mi, bet kiek­vie­nam pi­lie­čiui pri­va­lo­mos eti­nės ir tei­si­nės nor­mos, - jau ki­tas da­ly­kas. Ne­ma­nau, jog ge­rai kiš­ti gal­vą į smė­lį ir sa­ky­ti, kad ne­klys­tan­čių­jų prob­le­mos nė­ra.

Da­bar di­le­ma iš­ky­la drau­ge su lie­pos mė­ne­sį pri­im­tu Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mu, ku­rį įgy­ven­din­da­ma Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja siū­lo Sei­mui pri­im­ti spren­di­mą ir leis­ti užd­raus­ti kai ku­rias Kons­ti­tu­ci­jos kei­ti­mo ini­cia­ty­vas, ga­lin­čias prieš­ta­rau­ti mū­sų ša­lies pa­grin­di­niam įsta­ty­mui. Ir vėl, kaip daž­nai bū­na, kri­ti­kos strė­lės lėks į Sei­mą. O juk vis­kas bū­tų pa­da­ry­ta at­siž­vel­giant į Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą, tei­gian­tį, jog Sei­mas tu­ri ne tik tei­sę, bet ir par­ei­gą ne­skelb­ti re­fe­ren­du­mo tais at­ve­jais, kai siū­lo­ma Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa ne­ati­tin­ka iš pa­grin­di­nio ša­lies įsta­ty­mo ky­lan­čio rei­ka­la­vi­mo.

Ta­da jau tam­pa ne­beaiš­ku, kaip Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas siū­lo pa­lik­ti ga­li­my­bę keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją, jei­gu pi­lie­čių ini­cia­ty­va ne­bus ga­li­ma keis­ti Kons­ti­tu­ci­jos? Ar keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją bus ga­li­ma tik po Sei­me ini­ci­juo­to re­fe­ren­du­mo, kai bus iš anks­to su­tar­ta tarp skir­tin­gų val­džios ins­ti­tu­ci­jų, kad Kons­ti­tu­ci­ją rei­kia keis­ti. Kas tuo­met at­si­tiks pi­lie­čių tei­sei ir va­liai kaip pa­ma­ti­nei kons­ti­tu­ci­nei tei­sei bū­ti Kons­ti­tu­ci­jos šei­mi­nin­ke? Net Kons­ti­tu­ci­jos pream­bu­lė­je ra­šo­ma, kad Kons­ti­tu­ci­ją pri­ima ir skel­bia ne Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas, o vi­sa lie­tu­vių tau­ta Lie­tu­vos pi­lie­čių va­lia.

Kons­ti­tu­ci­jo­je yra ir dau­giau straips­nių, už­ti­kri­nan­čių pi­lie­čių tei­ses ir, be­je, sau­gan­čių nuo ga­li­mo val­džios ins­ti­tu­ci­jų ki­ši­mo­si bei pi­lie­čių tei­sių uzur­pa­vi­mo. Kons­ti­tu­ci­jos 2 straips­ny­je tei­gia­ma, jog vals­ty­bės su­ve­re­nas yra Tau­ta, ku­rian­ti vals­ty­bę. 3 straips­nis įspė­ja, kad nie­kas ne­ga­li var­žy­ti ar ri­bo­ti (kaip su­pran­tu, Sei­mas ir Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas - taip pat) Tau­tos su­ve­re­ni­te­to. 4 straips­nis pri­me­na: aukš­čiau­sią su­ve­re­nią ga­lią Tau­ta vyk­do ne tik per de­mo­kra­tiš­kai iš­rink­tus sa­vo at­sto­vus, bet ir tie­sio­giai, t. y. pi­lie­čių va­lia. Kons­ti­tu­ci­jos 5 straips­ny­je sa­ko­ma, jog val­džios ga­lias ri­bo­ja Kons­ti­tu­ci­ja, o 7 straips­ny­je - kad ne­ga­lio­ja joks įsta­ty­mas, prieš­ta­rau­jan­tis Kons­ti­tu­ci­jai. Ta­čiau ar Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mas, ri­bo­jan­tis pi­lie­čių ini­cia­ty­vą keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją, pats ne­pa­žei­džia Kons­ti­tu­ci­jos? Kaip spręs­ti tei­si­nė­je vals­ty­bė­je iš­ki­lu­sią di­le­mą dėl Kons­ti­tu­ci­jos ir to­kio jos iš­aiš­ki­ni­mo, o gal tik in­terp­re­ta­ci­jos, apie ku­rią net juo­da­me sap­ne ne­sap­na­vo di­džio­ji da­lis mū­sų vals­ty­bės Kons­ti­tu­ci­jos kū­rė­jų. Jei­gu ne­ti­ki­te, pa­klaus­ki­te sig­na­ta­rų.

Spė­ju, vi­sai ne taip šią pa­ma­ti­nę Kons­ti­tu­ci­jos tei­sę su­pran­ta ir ne­ma­ža da­lis pi­lie­čių, bal­sa­vu­sių už Kons­ti­tu­ci­ją. Kaip da­bar ras­ti ge­riau­sią spren­di­mą?

O spren­di­mo rei­kė­tų ieš­ko­ti ne li­pant ant sta­ti­nės ir šau­kiant: "Ša­lin ran­kas nuo re­fe­ren­du­mų!", kaip mėgs­ta da­ry­ti kai ku­rių po­pu­lis­ti­nių par­ti­jų po­li­ti­kai. Čia taip pat ne­tu­rė­tų bū­ti vie­tos vi­suo­me­ni­nin­kų, pi­lie­tiš­kai ak­ty­vių žmo­nių emo­ci­joms. Vis­ką bū­ti­na iš­spręs­ti taip, kaip nau­din­ga mū­sų vals­ty­bei, su­ta­riant, kad prob­le­ma yra.

Ki­to­se ša­ly­se to­kių klau­si­mų ne­ky­la, nes ir pi­lie­čiai, ini­ci­juo­jan­tys Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas, su­pran­ta at­sa­ko­my­bę už sa­vo vals­ty­bę. Nie­kur ne­gir­dė­jau, kad su­si­bur­tų ko­kia nors gru­pė žmo­nių ir im­tų­si ini­cia­ty­vos tar­si kon­ve­je­riu kep­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas. Tu­rė­tu­me bū­ti at­sar­gūs siū­ly­da­mi to­kias Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas, ku­rios žings­nis po žings­nio ga­li iš­kli­bin­ti vals­ty­bės sant­var­ką ir pa­si­rink­tą mū­sų vals­ty­bės už­sie­nio po­li­ti­kos kur­są. Bet prob­le­mos spren­di­mą rei­kia ras­ti ir ap­mąs­ty­ti su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją. Ad­ven­tas - tin­ka­mas tam lai­kas. Ne­da­ry­ki­me sku­bo­tų žings­nių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
net smagu  84.55.21.0 2014-12-05 19:57:14
matyti, kai apie "Antus" užjūrio teismai pasisako - "Niujorko teismas: šimpanzėms netaikytinos žmogaus teisės" (BNS, lzinios). Tai visa laimė, nes manau, kad tik "šimpanzės" gali savintis Tautai priklausančias suverenias galias, nors tai daryti draudžia žmonių priimta Konstitucija. Ir tik "šimpanzėms" nereikia teismo medicinos ekspertų išvadų dėl nepakaltinamumo:)).__Vingių Jonas
1 1  Netinkamas komentaras
Antas  213.164.101.147 2014-12-05 00:06:40
Vingių jonas akivaizdžiai demonstruoja tai, kad tokiems kliedintiems kaip Vingių jonas tikrai negalima patikėti teisės keiti Konstituciją. Juk net palatoje turi būti kas nors protingas, turintis profesinių žinių, kad apribotų tokių vingių "demokratiją" ir laiku paduotų jiems vaistukų. Priešingu atveju visi taptume kliedinčių nemokšų įkaitais.
1 3  Netinkamas komentaras
atsakymas  84.55.21.0 2014-12-04 23:34:56
į straipsnio klausimą yra vienareikšmiškas - NEGALIMA!!! Tų, kurie nori uždrausti, laukia teisiamųjų suolas pagal BK 114 str. 1 d., nes Tautos suverenių galių ribojimas, mano nuomone, yra dalyvavimas valstybės perversme. __Vingių Jonas
2 1  Netinkamas komentaras
""" """ """  91.66.106.183 2014-12-04 18:19:22
Konstitucija ne mokesciu deklaracija, kuria galma koreguoti iki begalybes. Civilizuotos valstybes tik isimies tvarka, kai nera jokios kitos iseities, keicia Konstitucija. Gal mokykimes is civlizuoto pasaulio istorines patirties, o ne is kaimyniniu teroristiniu valstybiu. Lietuva turi pakankamai instrumentu kovoti su negerovemis ir neliesdama Konsitucijos. Manau, tai supranta ir straipsnio autorius...matyt jis turi ir kitu tikslu.
0 0  Netinkamas komentaras
Demokratiškas tradicionalistas  87.247.119.217 2014-12-04 11:32:46
Kas iš to, jeigu keičiasi tik valdžios, tiksliau valdininkų pavardės, bet nesikeičia, arba netgi blogėja, visuomenės sąmoningumas bei dorovė? Jau 25 metus kas keturi metai keičiasi Lietuvos aukščiausia valdžia ir jokių esminių permainų nei ūkinėje, nei socialinėje srityje neįvyko, o kad plinta palaidas gyvenimo būdas ir silpnėja tvarkingos šeimos, kaip visuomeninės institucijos, būtinumo suvokimas, mažai kas pastebi ir atitinkamai įvertina. Būdamas tradicinių vertybių šalininkas, tikiu, kad tik visuomenės atsigręžimas į krikščioniškąsias vertybes, gali paskatinti valdininkus tarnauti ne oligarchams, bet visiems doriems žmonėms.
2 1  Netinkamas komentaras
Demokratiškas tradicionalistas  87.247.119.217 2014-12-03 22:08:14
Manau, kad demokratijos esmė - nevaržomas viešas nuomonės išreiškimas ir beveik nevaržoma kultūra. Beje pasisakau už tradicines vertybes.
2 0  Netinkamas komentaras
Daugumos nuomonė nėra Dievas  87.247.119.217 2014-12-03 21:49:05
Vis tik nereikėtų daugumos piliečių nuomonę sudievinti, nes istorijoje buvo atvejų, kai visuomenė klysdavo net iki išsigimimo. Tą rašau pamąstymui, ar visuomet yra gera, kai dauguma valdo mažumą. Beje, pirmaisiais amžiais po Kr. g. viešpatavo pagonybė ir buvo žiauriai persekiojami krikščionys (kai kas pasakytų krikščionių sekta). Bet argi tai buvo teisinga?!
2 0  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2014-12-03 17:57:18
Atsakant "partizanui iš ...", sakau, jei tokie klausimai kyla, tai ar nebūsi tik primiršęs, ten Londone lindėdamas, lietuvių patarlę: pagal Jurgį ir kepurė...
0 0  Netinkamas komentaras
partizanas is Londono  86.178.34.245 2014-12-03 15:58:04
Skutui - ar Konstitucijos nebuvimas reiškia teisės nebuvimą? Ar ne Jungtinėje Karalystėje yra geriausiai išvystyta teisinė sistema? Kur net rusų oligarchai atvyksta savo santykius aiškintis?
0 0  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2014-12-03 15:21:24
Būtent, KT teisėjų skyrimas ir rotavimas yra demokratijos išlaikymo valstybės valdyme problema. Jame pagrindinė galių dalis turėtų atitekti iš visuomenės ir teisininkų atstovų sudaromai institucijai, o ne šalies valdžiai, kaip dabar yra.
4 0  Netinkamas komentaras
Antas  213.164.101.147 2014-12-03 11:28:55
Man atrodo, kad sprendžiant gyvenime iškylančias kolizijas geriau pasitikėti rimtų, atsakingų, reguliariai rotuojamų KT teisininkų motyvuotais sprendimais, nors kartais jų motyvacija gana abejotina, kaip čia minėjo Medalinskas. Tai vis viena geriau, nei už nieką neatsakingų šliužų, pankų, murzų, šustauskų, venckienių ir Co, susitelkusių į iniciatyvines grupes, isteriški klyksmai apie žudomą ir išparduodamą Lietuvą.
3 2  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2014-12-03 11:05:08
O kaip tada - be teisės - įtvirtinti save, spręsti ginčus, vykdyti savo teisingumą...
2 0  Netinkamas komentaras
partizanas is Londono  86.178.34.245 2014-12-03 10:28:46
Dar. Skutui - ar Konstitucijos neturėjimas sukelia išsišaudymą? Vėlgi, pavyzdys - JAV ir JK. Kur daugiau šaudosi? Kitas dalykas - beprotnamyje galite turėti bet kokią konstituciją - vistiek nepadės.
0 0  Netinkamas komentaras
partizanas is Londono  86.178.34.245 2014-12-03 10:27:53
Dar. Skutui - ar Konstitucijos neturėjimas sukelia išsišaudymą? Vėlgi, pavyzdys - JAV ir JK. Kur daugiau šaudosi? Kitas dalykas - beprotnamyje galite turėti bet kokią konstituciją - vistiek padės.
2 0  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2014-12-03 09:45:48
Žinoma, kam ta Konstitucija, užsikiškime brauninkus už diržo ir gyvenkime..., gal per kokia 50 metų išsišaudytume!
0 1  Netinkamas komentaras
manau  86.100.220.236 2014-12-03 05:47:19
Kai konstitucija paversta skuduru, į kurį okupantų paskirti gauleiteriai valosi kojas, ji nebereikalinga. Kam kolonijai konstitucija?
1 0  Netinkamas komentaras
partizanas is Londono  86.178.34.245 2014-12-03 02:56:42
o gal visai Konstitucijos nereikia? Todėl, kad: 1) pvz. Jungtinė Karalystė puikiausiai išsiverčia be Konstitucijos, o tvarkos žymiai daugiau; 2) Indijos Konstitucija - 444 straipsniai, JAV - 7. Vėl logiškai seka - kuo mažiau konstitucijos, tuo daugiau tvarkos. 3) Kokia Konstitucijos prasmė, jei Europa viršesnė?
2 0  Netinkamas komentaras
Hmm  78.56.67.19 2014-12-02 23:47:37
p. Medalinkas: "Čia taip pat neturėtų būti vietos visuomenininkų, pilietiškai aktyvių žmonių emocijoms.". Pagaliau p. Medalinsko ir p. Grybauskaitės nuomonės sutapo. :)
0 2  Netinkamas komentaras
Jules  78.60.193.10 2014-12-02 21:17:48
Valdžios įstaigos tarnauja oligarchijai, negi šito nežinote ar apsimetate? Buvę kolaborantai, Bolševikų partijos funkcionieriai ir KGB rezervistai dabar didžiausi patriotai - pusdieviais virtę.
2 0  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2014-12-02 16:30:24
Keisti Konstituciją buvo ir bus galima, kol bus demokratija, taip ir tiek, kaip tai daryti yra nustatyta joje pačioje. Palaidų - Konstitucinio reguliavimo neapimtų teisės subjektų, esančių virš teisės - virš visko, neišskiriant iš jų ir Tautos, valstybėje, visuomenėje būti negali. Tauta savo teises ir pareigas taip pat reglamentuoja jos pačioje priimtoje Konstitucijoje - savo teises įgyvendina ir pareigas vykdo taip pat joje Tautos ir sau nusistatytais būdais ir tvarka.
1 2  Netinkamas komentaras
AAA  193.219.74.33 2014-12-02 13:36:49
Skubėti nereikia, bet diktatūrą laikas šalinti arba neliks nei valstybės, nei tautos:(
2 0  Netinkamas komentaras
StasysG  82.140.168.97 2014-12-02 12:31:01
Mano mintis patvirtina ir rimtas spausdintas žodis. Šiandien apie žmonių šansus keisti Konstituciją straipsnyje (15min) taip įrodinėjama: "...Lietuvoje vis dar pasitaiko tokių išsišokėlių, kurie svaičioja apie Konstitucijos nuostatų keitimą referendumu? Špygą taukuotą. Drebėkite, šveicarai – Lietuvoje tai netrukus taps antikonstitucine veikla. Norite per referendumą sužinoti, ko nori tauta? Esate perversmininkas, Tamstele. Nes ne jūsų tai reikalas."
7 0  Netinkamas komentaras
pensininkas  78.60.208.85 2014-12-02 11:51:39
Gerbiamas A.Medalinskas sako: "Pradėsiu nuo Konstitucijos, svarbiausio šalies teisinio instrumento. Deja, vis dar nesugebame jam rasti tinkamos vietos". Po to kas su ja (Konstitucija) valdžių padaryta ir daroma, jos tinkamiausia vieta dabar yra šiukšlių dėžė. Tegyvuoja Eurosajunga.
2 2  Netinkamas komentaras
StasysG  82.140.168.97 2014-12-02 11:45:13
Įdomus straipsnis. 1)Dėl 1-mo sakinio. Tai kas yra Konstitucija: teisinis instrumentas ar INSTITUTAS (en "institution")? T.y., pagrindinės konstitucinės Taisyklės Lietuvos valdžioms. O žmonėms? Neeee. Jiems yra masė įstatymų, poįstatyminių aktų, direktyvų, įsakymų. Vadinasi, jie ir neturi teisės keisti ar reformuoti Konstitucijos. 21 metų gyvenimo praktika tai patvirtina.... 2) O toliau? Vėl eilinį kartą išaukštinamos, sudievinamos "valdžios institutcijos". Kodėl negalima jų "nuleisti ant žemės", rašyti tiksliai taip, kaip nurodo Konstitucijos 5 straipsnis: " ....Valdžios ĮSTAIGOS tarnauja žmonėms." ĮSTAIGOS. Labai gražiai lietuviškai. Tai kam tie anglicizmai? Iš baimės, kad nenubaustų?
5 0  Netinkamas komentaras
Jules  78.60.193.10 2014-12-02 09:28:32
Bolševikinės kilmės oligarchai gali viską uždrausti, jie juk didžiausi demokratai pasaulyje, kaip okupacinio demokratinio centralizmo laikais - amžini kovotojai su fašizmu, kurių internacionalo kovos sąskaitoje virš 150 milijonų niekuo dėtų gyvybių už XX amžių pasaulyje, tiesa? Kiek gyvybių nusineš XXI amžiuje raudonieji oligarchai, nežinia?
3 1  Netinkamas komentaras
Tadas  188.69.210.21 2014-12-02 08:42:30
Pas mus viskas galima,tik rinkti valdžią ,lygiateisiais pagrindais, negalima.
3 0  Netinkamas komentaras
Skautas Vydūnas Trapinskas: tikro patriotizmo nepamatuosi
Nors skau­tų or­ga­ni­za­ci­jų Lie­tu­vo­je – be­veik tu­zi­nas, jų na­riai yra vie­no­dai pa­ti­ki­mi Lie­tu­vos vals­ty­bės pi­lie­čiai. 16 me­tų skau­tau­jan­tis Lie­tu­vos skau­tų są­jun­gos na­rys Vy­dū­nas Tra­pins­kas – vie­nas jų. Su se­niau­sios skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vo­je na­riu kal­ba­mės apie skau­ty­bę, emig­ra­ci­ją ir pa­trio­tiz­mą.
A. Strumskis: Lietuvos proveržį lems 5 tūkst. žmonių
Lie­tu­vo­je yra maž­daug 5 tūkst. vers­lių žmo­nių, ku­riems se­ka­si ir, ti­kė­ti­na, at­ei­ty­je sek­sis dar ge­riau – jie ir lems ša­lies at­ei­tį. Ko­kį ke­lia pa­si­rinks nau­jo­ji verslininkų kar­ta: tie­siog [...]
Ina Pukelytė: „Aktorius ar atlikėjas?“
Vėl žvanga ginklai dėl Stambulo konvencijos
Šian­dien va­ka­ri­nia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė at­sa­kė į Sei­mo gru­pės na­rių klau­si­mus dėl Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos, skir­tos „ko­vai prieš smur­tą šei­mo­je“. 
Rūpestis dėl Rytų Lietuvos nevirsta darbais
Apie par­amą eko­no­miš­kai at­si­li­ku­siam Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­nui gar­siai pra­kal­bę po­li­ti­kai to­liau dangs­to­si vien pa­ža­dais. Anot Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų va­do­vų, Sei­mo patvirtintame ki­tų me­tų [...]
Kibernetinei gynybai Seimas pagalando ginklus
Nukritęs rublio kursas supurtė Rusiją
Šią sa­vai­tę rub­lio kur­sas ne­val­do­mai ri­to­si že­myn. „Ti­mes“ žur­na­lis­tai juo­ka­vo, kad rub­lio kur­sas krin­ta grei­čiau, nei ga­li­ma iš­tar­ti „Vla­di­mi­ras Vla­di­mi­ro­vi­čius“. Pir­ma­sis Ru­si­jos cen­tri­nio ban­ko va­do­vės pa­va­duo­to­jas Ser­ge­jus Šve­co­vas tei­gė, kad pa­dė­tis kri­tiš­ka. „Prieš me­tus to ne­bū­tu­me sap­na­vę net pa­čia­me bai­siau­sia­me sap­ne“, - sa­kė jis.
Žiemą kariauti niekas nenori
An­tras ban­dy­mas įves­ti pa­liau­bas Ry­tų Ukrai­no­je kol kas, at­ro­do, yra sėk­min­gas. Ukrai­nos ly­de­riai nu­si­tei­kę ga­na op­ti­mis­tiš­kai, lau­kia dar ke­lių su­pla­nuo­tų de­ry­bi­nin­kų su­si­ti­ki­mų ir ti­ki­si, kad [...]
Pretenzijų žaidimas Arktyje
Vakarų demokratijos stiprybė ir silpnybė
Pa­skel­bus JAV Se­na­to at­as­kai­tą dėl CŽV ka­lė­ji­mų, vi­suo­me­nė tiek Lie­tu­vo­je, tiek ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos bei NA­TO ša­ly­se ją ver­tin­da­ma pa­si­da­li­jo į dvi da­lis. 
Moralinis dvylipumas po Vakarų vertybių pamatais
Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo įvy­kių, ver­čian­čių su­abe­jo­ti, ar Va­ka­rų iš­pa­žįs­ta­mos ver­ty­bės yra jau to­kios fun­da­men­ta­lios. Su­pran­tu, ga­liu bū­ti ap­kal­tin­tas, kad skelbiu pro­ru­siš­ką pro­pa­gan­dą, [...]
Taip, Lietuva nyksta
Redakcijos paštas. Pakeliui į bažnyčią
Spa­lio pa­bai­go­je sek­ma­die­nį pa­ke­liui į baž­ny­čią pa­žįs­ta­mas par­api­jie­tis pa­si­di­džiuo­da­mas ta­rė: „Nu­si­pir­kau kny­gą „Rau­do­no­ji da­lia“... Pa­si­tiks­li­nau pa­va­di­ni­mą, ka­dan­gi ne­sup­ra­tau, apie ką kal­ba: ar žmo­gaus da­lią, ar žmo­gaus var­dą (at­min­ty­je tuoj pat iš­ki­lo Ba­lio Sruo­gos is­to­ri­nės dra­mos pa­va­di­ni­mas „A­pyauš­rio da­lia“). 
Redakcijos paštas. Nebijokite mąstyti laisvai, ieškokite savo erčių
Pers­kai­tęs Vė­jū­nos Sa­lo­mė­jos Šli­žie­nės  laiš­ką, ku­ria­me au­to­rė pik­ti­na­si li­tua­nis­tais, pra­šan­čiais,  stab­dy­ti pa­grin­di­nio ug­dy­mo lie­tu­vių kal­bos bendrosios prog­ra­mos pro­jek­tą, [...]
Redakcijos paštas. Kiek svarbi visuomenei verslo socialinė atsakomybė?