Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/straipsnis.php on line 49 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146
Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 22 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 25 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 28 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 31 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 34 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 37 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 %%%%%%%%%%og:title%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%viewPort%%%%%%%%%%

APKLAUSA

Kaip vertinate padėtį Lietuvojeper pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
Dienos klausimas

Komentuojami lzinios.lt

Įžvalgos
Moralinis dvylipumas po Vakarų vertybių pamatais
Vidmantas UŽUSIENIS 2014-12-13 06:00
Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo įvy­kių, ver­čian­čių su­abe­jo­ti, ar Va­ka­rų iš­pa­žįs­ta­mos ver­ty­bės yra jau to­kios fun­da­men­ta­lios. Su­pran­tu, ga­liu bū­ti ap­kal­tin­tas, kad skel­biu pro­ru­siš­ką pro­pa­gan­dą, ku­ri dėl Ru­si­jos ag­re­si­jos Ukrai­no­je jau me­tai nė­ra ma­din­ga. Ta­čiau man gal­būt pa­gel­bės tai, jog nie­ka­da, net so­vie­tų oku­pa­ci­jos lai­kais, ne­si­vai­kiau „ma­dų“ ir dėl to nu­ken­tė­jau nuo KGB per­se­kio­ji­mo.

Pa­sku­ti­nį me­tų mė­ne­sį JAV ir Lie­tu­vo­je nu­ti­ko du da­ly­kai, ku­rie, ma­no po­žiū­riu, daug kuo su­si­ję. Mū­sų pro­ku­ro­ras Gin­tas Iva­naus­kas pa­siū­lė nu­baus­ti 32,5 tūkst. li­tų bau­da bu­vu­sią pre­zi­den­tės at­sto­vę spau­dai Dai­vą Ul­bi­nai­tę. Ofi­cia­lūs kal­ti­ni­mai jai skam­ba la­bai grės­min­gai - esą dirb­da­ma pre­zi­den­tū­ro­je at­sklei­dė vals­ty­bės pa­slap­tį ir pikt­nau­džia­vo par­ei­go­mis. Dėl to bu­vu­sios vals­ty­bės tar­nau­to­jos biog­ra­fi­jo­je ga­li at­si­ras­ti įra­šas apie teis­tu­mą.

Sa­vai­tės pra­džio­je JAV Se­na­tas pa­skel­bė at­as­kai­tą apie Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) kan­kin­tus te­ro­ris­tus ir su jais su­si­ju­sius as­me­nis. Tie­sa, Ame­ri­ka sa­vo agen­tų ne­teis. Bent jau da­bar, kai ša­liai va­do­vau­ja pir­mas jos is­to­ri­jo­je juo­dao­dis pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma.

Iš pir­mo žvilgs­nio prie tų dvie­jų is­to­ri­jų nė­ra kaip pri­kib­ti. Abie­jo­se vals­ty­bė­se val­džia - įsta­ty­mų lei­dy­bos ir prie­žiū­ros - lai­ko­si įsta­ty­mų, de­mas­kuo­ja ir pra­šo nu­baus­ti tuos, ku­rie juos pa­žei­dė. Juk vi­siems ži­no­ma: Va­ka­rai tuo ir to­bu­les­ni už ki­tas ci­vi­li­za­ci­jas, kad ten šven­tai lai­ko­ma­si įsta­ty­mo rai­dės!

Ta­čiau drįs­tu teig­ti, jog D. Ul­bi­nai­tės ir JAV Se­na­to at­as­kai­tos dėl CŽV veik­los at­ve­jais do­mi­nuo­ja ne įsta­ty­mų vir­še­ny­bės pri­nci­pas, už ku­rį dar nie­ko ge­riau ne­su­gal­vo­ta, bet mo­ra­li­nė Va­ka­rų dvi­vei­dys­tė. Kad bū­tų su­pran­ta­miau apie ką kal­bu, ver­ta ati­džiau pa­nag­ri­nė­ti abu at­ve­jus.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl D. Ul­bi­nai­tės pra­dė­tas per­nai spa­lį, kai nau­jie­nų agen­tū­ra BNS pa­skel­bė apie Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) pers­pė­ji­mus, kad Ru­si­ja ren­gia in­for­ma­ci­nes at­akas prieš Lie­tu­vos va­do­vus. Ki­lo įta­ri­mų, jog in­for­ma­ci­ja žur­na­lis­tus ga­lė­jo pa­siek­ti iš pre­zi­den­tū­ros, ku­riai VSD esą bu­vo pa­tei­kęs slap­tą pa­žy­mą.

Nors pro­ku­ro­rai D. Ul­bi­nai­tei jau pa­siū­lė baus­mę, o ver­dik­tą teis­mas skelbs sau­sio 12 die­ną, bu­vu­si pre­zi­den­tū­ros dar­buo­to­ja iki šiol ne­pri­si­pa­žįs­ta nu­te­ki­nu­si slap­tą in­for­ma­ci­ją. Bet jei bū­tų ir nu­te­ki­nu­si, ar ti­krai bū­tų pa­da­riu­si nu­si­kal­ti­mą, už ku­rį vals­ty­bės tar­nau­to­ją rei­kia teis­ti? Ir ko ga­li iš to pa­si­mo­ky­ti ki­ti lo­ja­lūs Lie­tu­vai pi­lie­čiai, at­ei­ties kar­tos? Man re­gis, tik to, kad už pa­trio­tiz­mą, už be­są­ly­giš­ką mei­lę tė­vy­nei žmo­gus po dau­ge­lio me­tų į Va­ka­rų ci­vi­li­za­ci­ją su­grį­žu­sio­je Lie­tu­vo­je ga­li bū­ti nu­baus­tas, o jo re­pu­ta­ci­ja ir gar­bė su­tep­ta vi­sam gy­ve­ni­mui.

Kad su­pras­tu­me, ko­kį žyg­dar­bį prieš me­tus at­li­ko kol kas ne­ži­no­mas pa­trio­tas (pa­trio­tė?), rei­kia grįž­ti į 2013-ųjų pa­bai­gą. Nors Ukrai­no­je jau bu­vo pra­si­dė­jęs Mai­da­no su­ki­li­mas, iki tol dar nie­kas ne­bu­vo gir­dė­jęs apie hib­ri­di­nį ka­rą. O Ru­si­ja jau se­niai jį ka­ria­vo ne tik Ukrai­no­je, bet ir vi­so­je Eu­ro­po­je, įskai­tant Lie­tu­vą. Da­bar apie šios rū­šies ka­rą pri­šne­kė­ta ir pri­ra­šy­ta tiek, kad dau­ge­lis ne­be­su­si­gau­do, kas tai yra. Hib­ri­di­nio ka­ro es­mė - su­pai­nio­ti pa­si­rink­tos vals­ty­bės-au­kos pi­lie­čius taip, kad šie ne­be­sup­ras­tų, kas jų prieš­as, o kas - drau­gas. Pa­vyz­džiui, dar ir da­bar, kai jau vis­kas tar­si aiš­ku, daug kas Lie­tu­vo­je ma­no, jog ru­sų meš­ka bus ge­ra, jei tik jos ne­er­zin­si. Ta­da net šil­dy­mas kai­nuos cen­tus. Kad pra­dė­tų te­kė­ti me­daus ir pie­no upės, rei­kia vi­sai ne­daug - pa­keis­ti Ry­tams ne­pa­lan­kią val­džią pa­lan­kia. Ir vi­sai ne­svar­bu, kad ta val­džia vė­liau „ne­ty­čia“ ga­li pri­im­ti spren­di­mą, ku­rio pa­grin­du Lie­tu­va bū­tų įtrauk­ta į ko­kį nors ry­tie­tiš­ką al­jan­są.

Tiks­lui pa­siek­ti bu­vo me­ta­mi gal net ne mi­li­jo­nai, o mi­li­jar­dai. To­dėl ka­žin kur Si­bi­ro pla­ty­bė­se vis dar be­si­ga­nan­čią ge­rą­ją meš­ką uni­so­nu gar­bi­no ir pa­pirk­tos po­li­ti­nės par­ti­jos, ir pa­pirk­ti vi­suo­me­ni­niai ju­dė­ji­mai bei at­ski­ri vei­kė­jai, ir pa­pirk­ta ži­niask­lai­da. Tie­sa, kal­bė­ti apie tai vie­šai pri­ly­go vals­ty­bės (ku­rios?) iš­da­vys­tei. Daug me­tų sta­ty­to me­lo kor­tų na­me­lio ge­ro­ji sa­vy­bė yra ta, kad jį la­bai grei­tai ga­li­ma su­griau­ti vie­šu­mu. Dėl to vi­si, ku­rie nors pu­se lū­pų vie­šai pra­si­ta­rė apie hib­ri­di­nį ka­rą, bu­vo ap­šau­kia­mi ge­riau­siu at­ve­ju pusp­ro­čiais.

Bet stai­ga at­si­ran­da Did­vy­ris ir ri­zi­kuo­da­mas lais­ve iš­drįs­ta nu­te­kin­ti in­for­ma­ci­ją, ku­ri iš es­mės iš­gel­bė­ja vals­ty­bę nuo mo­der­nio­sios oku­pa­ci­jos! Or­di­ną to­kiam drą­suo­liui! Pen­si­ją iki gy­vos gal­vos! Am­ži­na jam gar­bė!

O kas vyks­ta Lie­tu­vo­je? Sa­ko­te, įsta­ty­mas vir­šes­nis už vis­ką? Tad ko­dėl jau ke­le­rius me­tus ne­su­ge­ba­ma ga­lu­ti­nai nu­teis­ti par­ti­jos ir jos vei­kė­jų, gal­būt nu­slė­pu­sių nuo vals­ty­bės mi­li­jo­nus, ir, ma­ža to, da­lies ku­rių veik­la kai ku­riais at­ve­jais gal­būt ati­ti­ko prieš­iš­kų vals­ty­bių in­te­re­sus. Ar ne­ga­li mū­sų tei­sė­sau­ga su­ras­ti pa­na­šios įsta­ty­mų lan­dos pa­trio­tams?

At­ve­jis dėl CŽV ka­lė­ji­muo­se vyk­dy­tų kan­ki­ni­mų la­bai pa­na­šus. Ar tie, ku­rie ra­šė at­as­kai­tą, pri­si­mi­nė apie tūks­tan­čius 2001 me­tų rug­sė­jo 11 die­nos au­kų, ku­rias is­la­mo ra­di­ka­lai pa­siun­tė my­riop? Ar kal­bė­jo­si su žmo­nė­mis, ku­rie po te­ro­ris­ti­nio ak­to Niu­jor­ke li­ko vi­siš­ki in­va­li­dai ar­ba pra­ra­do ar­ti­muo­sius? Kiek jie kan­čių pa­ty­rė? Ar kas skai­čia­vo, kiek dar to­kių au­kų ga­lė­jo bū­ti, jei CŽV ne­bū­tų at­li­ku­si sa­vo par­ei­gos taip, kaip ją at­lie­ka vi­sos pa­sau­lio slap­to­sios tar­ny­bos?

Ta­čiau pir­ma­jam Ame­ri­kos juo­dao­džiui pre­zi­den­tui rei­kė­jo lai­ky­tis pa­ža­dų sa­vo rin­kė­jams, tarp ku­rių - la­bai daug iš pa­šal­pų gy­ve­nan­čių af­roa­me­ri­kie­čių. Ne­ma­žai da­liai šių žmo­nių, anot jų pa­čių, vis trūks­ta sau­gu­mo. Šiuo at­ve­ju - nuo ta­ria­mos tei­sė­sau­gos sa­vi­va­lės ar ta­ria­mo ra­siz­mo.

Gar­bė Ame­ri­kai, ji kol kas ne­tei­sia sa­vo ne­ma­to­mo fron­to did­vy­rių. Bet ar ga­li kas ga­ran­tuo­ti, kad 2014-ųjų at­as­kai­tos pa­grin­du jie ne­bus nu­teis­ti, pa­vyz­džiui, JAV pre­zi­den­tu iš­rin­kus "Oba­mą II"? Kur tuo­met at­si­dur­tų iš­gir­to­sios Va­ka­rų ver­ty­bės?

Hib­ri­di­nį ka­rą įvei­kia­me vie­šu­mu, dis­ku­si­jo­mis. At­ėjo lai­kas tuo pa­čiu gink­lu nai­kin­ti ir dve­jo­pą mo­ra­lę.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Upsa  78.58.252.48 2014-12-16 18:13:30
mano supratimu vargselis Uzsenis susipainiojo savo sapalionese .Jei jis skaito,kad paviesinimas slaptu dokumentu nera valstybines paslapties isdavimas,ka gitegu buna.Jei zmoniu kankinimas,kad ir nusikalteliu,nera nusikaltimas,ka gi.Tai ir stalinizmo bei naciu nusikaltimai,pagal ji irgi nenusikaltimas,ka cia be pasakysi apie ta zmogeli.
0 0  Netinkamas komentaras
Antas  213.164.101.147 2014-12-15 15:51:17
Keisčiausia, kad niekas, absoliučiai niekas nežino, ką tokio labai svarbaus ir paslaptingo paviešino (ar galėjo paviešinti) Ulbinaitė. Kad prezidentę Grybauskaitę ruošiamasi diskredituoti? Ar šitokią "informaciją" galima vadinti slapta? Tad ką tiek metų dudena Z.Vaišvila, R. Janutienė, T. Čyvas ir visa L.Ryto kariauna, jeigu ne diskreditaciją? Tuščias, beprasmis popiergalis netampa valstybės paslaptį slepiančiu dokumentu, kai ant jo koks mieguistas VSD klerkas uždeda spaudą "Visiškai slaptai, perskaičius sunaikinti".
5 0  Netinkamas komentaras
Martynas  5.20.52.103 2014-12-15 11:11:27
Atrodo, kad ir pats autorius toje prezidentūros užvirtoje marmalynėje pasiklydo! Tik, manau, nereikia virkauti dėl tos herojės, nes gali būti ,kad ji vietoje šios baudos premiją gaus, kurią per TV lyg ir buvo pažadėta...
2 3  Netinkamas komentaras
Donatai  213.252.196.2 2014-12-15 08:41:55
Keistas komentaras. Pagal sia komentatore, prie putinistu-stalinistu galima priskirti ir pokario partizana, su ginklu rankose gynusi Laisve, nes tuo metu galioje SSSR istatymai draude ginkluota kova ir tai prilygio netgi ne smurtui, o terorizmui, IR - sajudininkus, nes jie ginlavosi 1991-aisiais, kad atremtu SSSR smogiku puolima... Ir t.t. Tevynes gynimas - tai ne pasriubavimai apie zmoniu teises, kuriuos greiciausiai ir apmoka pats Putinas per Vakaru fondus. Tai - kartais labai nesvarus darbas, bet to rezultatas - LAISVE... Ir dar, Donata. Prezidente irgi neturejo teise viesinti pazymos, nes ji SLAPTA. Suprantu, kad buvo "paaukota" smulkesne "zuvele" Ulbinaite. Bet ar turejome kita iseiti? Kita iseitis - tik purvinas Putino kareiviskas kerzinis batas, sedint po kuriuo sriubavimas apie mistines "zmogaus teise" reikstu vienute Sibire (geriausiu atveju)...
3 1  Netinkamas komentaras
>Donatai  83.28.59.216 2014-12-14 21:56:38
Esi pasimetusi ,,tarp trijų pušių",deja.
3 1  Netinkamas komentaras
Donata  46.249.171.9 2014-12-14 18:48:35
Šitas žmogus nesupranta, ką rašo. Ką jis vadina Vakarų vertybėmis? Įstatymų nepaisymą? Pažyma buvo skirta Prezidentei! Prezidentė galėjo pasakyti VSD vadovui, kad jie pašalintų agentūrinius duomenis, nuimtų pažymos slaptumą ir ją paskelbtų. Arba ir ji pati būtų galėjusi tą informaciją paskelbti. O gal Autorius nepasitiki Lietuvos Prezidente? Manau, kad liga kita. Jis pats, kaip ir jį persekioję KGBistai, vadovaujasi principu "tikslas pateisina priemones". Taigi, jis pats yra persiėmęs KGBizmu. Ir tą galutinai atskleidžia, pritardamas žmonių (priešų) kankinimui, vadindamas tą dariusius CŽV veikėjus "nematomo fronto didvyriais". Tuo pačiu jis pateisina ir stalininius budelius, kurie būdami savo šalies "patriotais", kankino Lietuvos partizanus ir visokiausius "liaudies priešus". Jeigu Autorius dar vaikšto į bažnyčią, tegul pasikalba apie tai su kunigu. Gal nustos propaguoti Lietuvoje putiniškas vertybes ir nevadins jų vakarietiškomis.
2 6  Netinkamas komentaras
zenona  78.62.102.209 2014-12-13 21:34:47
Perskaičius Gerb.Vidmanto kpomentarą, širdis nori džiaugsmu ir padėka Jūsų išminčiai dėkoti. Palaimingų Jūsų kūrybai dienų. Dėkui už išmintį.
6 0  Netinkamas komentaras
Romas  86.38.203.170 2014-12-13 13:41:54
Per 50 okupacijos metų tūkstančiai Lietuvos žmonių žuvo,prarado turtą,sveikatą,patyrė tremtinio dalią.Tačiau didžiausia ir gėdingiausia netektis- dalis jų prarado sąžinę,parsidavė už grąšius tironams iš rytų.
8 0  Netinkamas komentaras
Taip  83.24.14.158 2014-12-13 10:26:10
Straipsnio autorius teisus ir teisingas.Viena iš didžiausių dabartinės Lietuvos valstybės negerovių tai po Teisėsaugos sistemos pamatais įsitvirtinusi dviguba vertybių hidra ir plačiame politiniame,kultūriniame ir intelektualiniame sluoksniuose maža lietuviškų patriotų.
11 2  Netinkamas komentaras
Skautas Vydūnas Trapinskas: tikro patriotizmo nepamatuosi
Nors skau­tų or­ga­ni­za­ci­jų Lie­tu­vo­je – be­veik tu­zi­nas, jų na­riai yra vie­no­dai pa­ti­ki­mi Lie­tu­vos vals­ty­bės pi­lie­čiai. 16 me­tų skau­tau­jan­tis Lie­tu­vos skau­tų są­jun­gos na­rys Vy­dū­nas Tra­pins­kas – vie­nas jų. Su se­niau­sios skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vo­je na­riu kal­ba­mės apie skau­ty­bę, emig­ra­ci­ją ir pa­trio­tiz­mą.
A. Strumskis: Lietuvos proveržį lems 5 tūkst. žmonių
Lie­tu­vo­je yra maž­daug 5 tūkst. vers­lių žmo­nių, ku­riems se­ka­si ir, ti­kė­ti­na, at­ei­ty­je sek­sis dar ge­riau – jie ir lems ša­lies at­ei­tį. Ko­kį ke­lia pa­si­rinks nau­jo­ji verslininkų kar­ta: tie­siog [...]
Ina Pukelytė: „Aktorius ar atlikėjas?“
Vėl žvanga ginklai dėl Stambulo konvencijos
Šian­dien va­ka­ri­nia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė at­sa­kė į Sei­mo gru­pės na­rių klau­si­mus dėl Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos, skir­tos „ko­vai prieš smur­tą šei­mo­je“. 
Rūpestis dėl Rytų Lietuvos nevirsta darbais
Apie par­amą eko­no­miš­kai at­si­li­ku­siam Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­nui gar­siai pra­kal­bę po­li­ti­kai to­liau dangs­to­si vien pa­ža­dais. Anot Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų va­do­vų, Sei­mo patvirtintame ki­tų me­tų [...]
Kibernetinei gynybai Seimas pagalando ginklus
Nukritęs rublio kursas supurtė Rusiją
Šią sa­vai­tę rub­lio kur­sas ne­val­do­mai ri­to­si že­myn. „Ti­mes“ žur­na­lis­tai juo­ka­vo, kad rub­lio kur­sas krin­ta grei­čiau, nei ga­li­ma iš­tar­ti „Vla­di­mi­ras Vla­di­mi­ro­vi­čius“. Pir­ma­sis Ru­si­jos cen­tri­nio ban­ko va­do­vės pa­va­duo­to­jas Ser­ge­jus Šve­co­vas tei­gė, kad pa­dė­tis kri­tiš­ka. „Prieš me­tus to ne­bū­tu­me sap­na­vę net pa­čia­me bai­siau­sia­me sap­ne“, - sa­kė jis.
Žiemą kariauti niekas nenori
An­tras ban­dy­mas įves­ti pa­liau­bas Ry­tų Ukrai­no­je kol kas, at­ro­do, yra sėk­min­gas. Ukrai­nos ly­de­riai nu­si­tei­kę ga­na op­ti­mis­tiš­kai, lau­kia dar ke­lių su­pla­nuo­tų de­ry­bi­nin­kų su­si­ti­ki­mų ir ti­ki­si, kad [...]
Pretenzijų žaidimas Arktyje
Vakarų demokratijos stiprybė ir silpnybė
Pa­skel­bus JAV Se­na­to at­as­kai­tą dėl CŽV ka­lė­ji­mų, vi­suo­me­nė tiek Lie­tu­vo­je, tiek ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos bei NA­TO ša­ly­se ją ver­tin­da­ma pa­si­da­li­jo į dvi da­lis. 
Taip, Lietuva nyksta
Ne­se­niai vie­no­je LRT lai­dų Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to De­mog­ra­fi­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­to va­do­vė sa­kė, jog rei­kia nuo­lat kal­bė­ti apie tai, kad Lie­tu­vo­je spar­čiai ma­žė­ja gy­ven­to­jų. Pa­si­ro­do, šio­je [...]
Ar galima uždrausti piliečiams keisti Konstituciją
Redakcijos paštas. Pakeliui į bažnyčią
Spa­lio pa­bai­go­je sek­ma­die­nį pa­ke­liui į baž­ny­čią pa­žįs­ta­mas par­api­jie­tis pa­si­di­džiuo­da­mas ta­rė: „Nu­si­pir­kau kny­gą „Rau­do­no­ji da­lia“... Pa­si­tiks­li­nau pa­va­di­ni­mą, ka­dan­gi ne­sup­ra­tau, apie ką kal­ba: ar žmo­gaus da­lią, ar žmo­gaus var­dą (at­min­ty­je tuoj pat iš­ki­lo Ba­lio Sruo­gos is­to­ri­nės dra­mos pa­va­di­ni­mas „A­pyauš­rio da­lia“). 
Redakcijos paštas. Nebijokite mąstyti laisvai, ieškokite savo erčių
Pers­kai­tęs Vė­jū­nos Sa­lo­mė­jos Šli­žie­nės  laiš­ką, ku­ria­me au­to­rė pik­ti­na­si li­tua­nis­tais, pra­šan­čiais,  stab­dy­ti pa­grin­di­nio ug­dy­mo lie­tu­vių kal­bos bendrosios prog­ra­mos pro­jek­tą, [...]
Redakcijos paštas. Kiek svarbi visuomenei verslo socialinė atsakomybė?