Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/straipsnis.php on line 49 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146
Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 22 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 25 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 28 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 31 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 34 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 37 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 %%%%%%%%%%og:title%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%viewPort%%%%%%%%%%

APKLAUSA

Kaip vertinate padėtį Lietuvojeper pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
Dienos klausimas

Komentuojami lzinios.lt

Įžvalgos
Taip, Lietuva nyksta
Rosita GARŠKAITĖ 2014-12-09 06:00
Ne­se­niai vie­no­je LRT lai­dų Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to De­mog­ra­fi­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­to va­do­vė sa­kė, jog rei­kia nuo­lat kal­bė­ti apie tai, kad Lie­tu­vo­je spar­čiai ma­žė­ja gy­ven­to­jų. Pa­si­ro­do, šio­je rei­tin­gų rung­ty­nių tra­so­je len­kia­me vi­sas ki­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lis. Tai­gi tą ir da­rau - pri­si­de­du at­kreip­da­ma dė­me­sį į es­mi­nę prob­le­mą, ku­rios ne­spren­džiant Lie­tu­vos pa­pras­čiau­siai ne­liks. Yra da­ly­kų, ku­rių svar­bos iš­pūs­ti ne­įma­no­ma, ir šis - vie­nas to­kių.

Nyks­tan­čią Lie­tu­vą ga­li­ma apib­rėž­ti dviem to­kią jos būk­lę le­mian­čiais veiks­niais - emig­ra­ci­ja ir gims­ta­mu­mo ma­žė­ji­mu. Per du tar­pu­ka­rio de­šimt­me­čius emig­ra­vo 7-8 kar­tus ma­žiau pi­lie­čių, nei at­kū­rus vals­ty­bę. Pir­mo­sios Res­pub­li­kos me­tais iš­vy­ko apie 80 tūkst., An­tro­sios - dau­giau nei 615 tūkst. žmo­nių. Net ir fik­suo­jant pa­sta­ruo­ju me­tu di­dė­jan­tį grįž­tan­čių­jų skai­čių, emig­ra­ci­ja lie­ka prob­le­ma, o ne „neiš­ven­gia­mu reiš­ki­niu“, kaip ne­re­tai mėgs­ta­ma sa­ky­ti. Ne­iš­ven­gia­mas - ži­no­ma, ta­čiau toks pro­ce­so mas­tas ke­lia ne­ri­mą. Dar tei­gia­ma, kad emig­ra­ci­ja - pra­ėju­sio de­šimt­me­čio su­nku­mas, o šian­dien ga­li­me kons­ta­tuo­ti, kad „nie­ko bai­saus ne­įvy­ko“. Ap­si­dai­rau ir tei­giu, kad įvy­ko: nei pusb­ro­lis su šei­ma grį­žo iš Da­ni­jos, nei pus­se­se­rė iš Nor­ve­gi­jos.

Tar­pu­ka­riu Lie­tu­vą pa­li­ku­sių­jų nuo­sto­lį kom­pen­suo­da­vo di­de­lis gims­ta­mu­mas. Pa­vyz­džiui, emig­ra­ci­jai pri­slo­pus tuo­me­čiai mąs­ty­to­jai ėmė ne­ri­mau­ti, ar pa­vyks iš­mai­tin­ti vis di­dė­jan­tį bur­nų skai­čių. 1929 me­tais Ka­zys Pa­kštas ra­šė, jog iš­si­lai­kant to­kiems emig­ra­ci­jos ir gims­ta­mu­mo ro­dik­liams 2010 me­tais Lie­tu­vo­je gy­vens 5 mln., o 2020 me­tais - 8 mln. gy­ven­to­jų. Da­bar­ti­niais skai­čia­vi­mais, iki am­žiaus vi­du­rio Lie­tu­vo­je liks vos 2 mln. gy­ven­to­jų.

Emig­ra­ci­jos pa­ža­bo­ji­mas - vie­na nyks­tan­čio Lie­tu­vos me­da­lio pu­sė. Ki­ta - gims­ta­mu­mo ska­ti­ni­mas. Eu­ros­ta­to duo­me­ni­mis, 1970-ai­siais Lie­tu­vos šei­mo­se gim­da­vo vi­du­ti­niš­kai po 2,4 vai­ko. At­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę gims­ta­mu­mas ėmė dra­ma­tiš­kai ma­žė­ti ir šiuo me­tu vi­du­ti­niš­kai šei­mo­je au­ga 1,6 vai­ko, Eu­ro­pos Są­jun­gos ro­dik­lis la­bai pa­na­šus, pa­sau­lio vi­dur­kis - 2,5. Bent sy­kį ga­li­me pa­si­džiaug­ti esą ti­kri eu­ro­pie­čiai - žen­gia­me ko­ja ko­jon su vy­rau­jan­čio­mis ES ten­den­ci­jo­mis, net jei jos ve­da į su­si­nai­ki­ni­mą. Dau­giau nei du vai­kus šei­mo­je ES au­gi­na tik pra­ncū­zai ir ai­riai.

Lap­kri­čio pa­bai­go­je po­pie­žius Pra­nciš­kus į su­si­rin­ku­siuo­sius Eu­ro­pos Par­la­men­te Stras­bū­re krei­pė­si sa­ky­da­mas, jog Eu­ro­pa pa­var­gu­si, pe­si­mis­ti­nė, pra­ra­du­si „dva­sios jau­nat­viš­ku­mą, ku­ris pa­da­rė ją vai­sin­gą ir di­džią“. Kon­kre­čiau Šven­ta­sis Tė­vas už­si­mi­nė apie pa­gar­bos žmo­gaus gy­vy­bei sto­ką. Be­veik prieš 10 me­tų, 2005-ai­siais, jo pirm­ta­kas Be­ne­dik­tas XVI vie­na­me teks­tų la­bai aiš­kiai api­bū­di­no že­my­no si­tua­ci­ją: „Eu­ro­po­je esa­ma keis­to at­ei­ties ne­no­ro. Aiš­kiau­siai tai ro­do fak­tas, kad vai­kai lai­ko­mi grės­me da­bar­čiai; jie daž­nai iš­gy­ve­na­mi ne kaip vil­tis, bet kaip da­bar­ties ap­ri­bo­ji­mas.“ Moks­li­nin­kai skai­čiuo­ja, kad per ar­ti­miau­sius ke­lis de­šimt­me­čius gy­ven­to­jų skai­čius Af­ri­ko­je pa­dvi­gu­bės, o Azi­jo­je iš­augs ma­žiau­siai mi­li­jar­du. Tuo me­tu Eu­ro­pa, taip pat kaip ir Lie­tu­va, trauk­sis.

Lie­tu­vos po­li­ti­kams de­rė­tų ge­rai iš­ana­li­zuo­ti, ko­kią šei­mos po­li­ti­ką tai­ko Pra­ncū­zi­ja ar Ai­ri­ja. Kar­tu iš­tir­ti, ko la­biau­siai rei­kia lie­tu­viams - di­des­nių iš­mo­kų, lanks­tes­nių dar­bo są­ly­gų au­gi­nan­tie­siems vai­kus, dau­giau ir ge­res­nių dar­že­lių, būs­to jau­noms šei­moms prog­ra­mos ar ko ki­ta. Ta­čiau net ir su­telk­ta po­li­ti­nė va­lia vie­nu mos­tu vi­suo­me­nės po­žiū­rio ne­pa­keis.

Men­kas gims­ta­mu­mas - mo­ra­li­nė prob­le­ma. At­ža­los jau­nam žmo­gui at­ro­do kaip sa­vęs su­var­žy­mas. Tai įro­do fak­tas, kad Lie­tu­vo­je vie­na iš še­šių už­si­mez­gu­sių gy­vy­bių ne­iš­vys­ta die­nos švie­sos dėl le­ga­laus abor­to. Gy­ve­na­me sau, o vai­kai - jei liks lai­ko. Vė­ly­vos šei­mos kū­ri­mo ten­den­ci­jos, Va­ka­rų Eu­ro­po­je vy­rau­jan­čios jau ne vie­ną de­šimt­me­tį, pa­sie­kė ir Lie­tu­vą. „The Fu­tu­re of Lit­hua­nia“ ty­ri­mo duo­me­ni­mis, apie treč­da­lis (37 proc.) jau­nų žmo­nių nuo 20 iki 29 me­tų ne tik ne­tu­ri an­tros pu­sės, bet jos ir ne­ieš­ko, ne­vaikš­to į pa­si­ma­ty­mus.

Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je si­tua­ci­ja la­bai pa­na­ši, ta­čiau tai, prieš­in­gai nei Lie­tu­vo­je, trak­tuo­ja­ma kaip spręs­ti­nas da­ly­kas. In­ter­ne­ti­niuo­se dien­raš­čiuo­se dau­gy­bė straips­nių apie pra­žū­tį ne­šan­čią vie­ni­šių epi­de­mi­ją, ne­men­ka da­lis por­ta­lų - nuo „The Guar­dian“ iki „The Te­leg­raph“ - tu­ri sa­vo pa­žin­čių sve­tai­nes. Ne­ma­nau, kad tai ge­riau­sia prie­mo­nė su­si­ras­ti bū­si­mą vy­rą ar žmo­ną, ta­čiau aki­vaiz­du, kad vi­suo­me­nė­je gar­siai skam­ba pa­vo­jaus sig­na­las apie plin­tan­tį vie­ni­šu­mo ma­rą ir ieš­ko­ma bū­dų jį pri­stab­dy­ti.

„Eu­ro­pa, at­ro­do, pa­su­ku­si at­sis­vei­ki­ni­mo ke­liu“, - ra­šė po­pie­žius eme­ri­tas. Dar vie­nas to simp­to­mų - di­de­lių šei­mų bai­mė. Nie­ko ste­bė­ti­na, kad at­ei­ties ne­no­rin­čio­je vi­suo­me­nė­je dau­gia­vai­kės šei­mos ver­ti­na­mos ypa­tin­gai - ar­ba su pa­to­so ne­sto­ko­jan­čia pa­gar­ba („o­ho, koks tė­vų pa­siau­ko­ji­mas, did­vy­riš­ku­mas“), ar­ba su ne­sle­pia­ma pa­nie­ka („gal jie aso­cia­lūs ar­ba ne­ži­no, kas yra kon­tra­cep­ci­ja“). Ir vie­nu, ir ki­tu at­ve­ju tė­vas ar mo­ti­na su ke­tu­riais vai­kais vie­šo­je vie­to­je ne­abe­jo­ti­nai bus smal­siai nu­žiū­rė­ti. To­kį po­žiū­rį ga­li­ma api­bū­din­ti kaip fe­kun­do­fo­bi­ją, nuo lo­ty­niš­ko žo­džio fecundus, reiš­kian­čio vai­sin­gą. 2014-uo­sius li­tur­gi­nius me­tus Lie­tu­vos vys­ku­pai bu­vo pa­skel­bę „Šei­mos me­tais“. Jie jau bai­gia­si, ta­čiau dėl skelb­tos ži­nios apie šei­mą, kaip „žmo­gaus ge­ro­vės, ti­kė­ji­mo ir jo bran­dos lop­šį“, dar rei­kės pa­ko­vo­ti. Kad ga­lė­tu­me pa­sa­ky­ti: „Ne, Lie­tu­va ne­nyks­ta.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Renatas  78.60.220.188 2014-12-25 15:53:42
Kodėl Lietuvoje turi būtinai gyventi 3 mln. ar daugiau gyventojų? Ar didesnis gyventojų skaičius reiškia geresnę mano gyvenimo kokybę? Kodėl turime būtinai turėti 3 ar 4 vaikus, jeigu vieno pilnai užtenka? Lietuva man kaip tik be galo miela kaip kraštas, kuriame yra erdvės, skirtingai nei Vakarų Europa, kuri visa urbanizuota, ar besivystančios šalys, kurios dūsta nuo nesustabdomai augančios žmonių masės. Netikiu nei vienu emigrantu, kuris prisiekinėja meilę naujai tėvynei. Teko būti 6 metus Vakaruose, gražiai gyventi, bet visąlaik ilgėjausi savos šalies su savomis bėdomis ir iššūkiais. Taip, Anglija ar Norvegija suteikia šansą tiems, kurie Lietuvoje nevertinami. Tačiau kas jums trukdo grįžti į Lietuvą ir kurti ją kitokią - šiuolaikiškesnę, kultūringesnę, turtingesnę? Lietuva neišnyko ir neišnyks. Išnyks tik pėdos tų, kurie juodina savo gimtąjį kraštą.
2 0  Netinkamas komentaras
daugiavaike mama  82.5.144.116 2014-12-19 13:42:36
Taip turiu ne viena ir ne du vaikus.Deja Lietuvai nei as ,nei mano vaikai nereikalingi,teko susikrauti lagaminus ir isvykti ,,tremtin ,,tik sava valia,tam ,kad islaikyciau seima.Vaikai pora metu gyveno su teciu,o ju mama dirbo uzsienyje,ir siunte pinigus kad jie toj skurdo sali galetu isgyventi. .Ir kas labai apmaudu,per tuos pora metu,niekas is valdzios atstovu net nepasiteravo kaip tas tetis gyvena vienas,kaip jam sekasi rupintis vaikais.Taip dabar jau ir mano vaikai uzsienyje,na dar ne visi ,bet manau kad Lietuvoje artimiausiu metu neliks nei vieno.Jie mokosi ,dirba ir apie grizima i Lietuva jokiu kalbu.As dirbu,jokiu socialiniu paramu neprasau.Lietuvoje taip norejau tik dirbti ir uzdirbti tiek,kad galeciau islaikyti seima,deja ,manau nereikia rasyti,viska ir taip galima suprasti.Ir dar pridursiu,kad kaip daugiavaike mama Lietuvoje jokios pagarbos ,ar palaikymo nesulaukiau,atvirksciai geda buvo pasigirti kad turiu 8 vaikus,nes palaikys durna ar kokia asocialia.Laikas bega,jei taip,,labai,, mes busim ir toliau reikalingi Lietuvai,tikiuosi tikrai ta mus Lietuvele isnyks.BAISU.
4 2  Netinkamas komentaras
rima  82.5.144.116 2014-12-19 13:21:54
Laikas Lietuvos valdziai susimastyti del valdininku islaikymo,kadangi darbingo amziaus zmoniu mazeja,gali tekti apmokestinti pencijas.O kaip kitaip ,nes ponams algas tai reiks moketi.
4 1  Netinkamas komentaras
fekundofobija...  78.57.252.40 2014-12-17 23:55:09
Mirk iš juoko. Reik nunešt šitą tekstą paskaityt tam penktadaliui Lietuvos gyventojų, kurie žemiau skurdo ribos gyvena, tiems, kurie gyvena vos virš jos, ir dvidešimtmečiams, kuriems įsitvirtint kokiam darbe dabartinėmis rinkos sąlygomis reikės iki dešimties metų, ir paklausti, kodėl jie nepasigimdo kokių keturių vaikučų. Čia ir dabar. Fekundofobija, man atrodo, yra tikėjimas kad iš dangaus duonos kepalas nenukris. Tik kažkodėl kai kuriems labai sunku nulipt nuo savo teorinių/religinių pasvarstymų debesies ir apsidairyti aplinkui.
3 1  Netinkamas komentaras
Gana tų rypavimų  78.56.206.177 2014-12-13 16:13:25
Vis laukiu, kada pagaliau visiems tiems profesionaliems rypautojams -ir akademikams, ir žurnalistams- pabos sukti vis tą patį "ajajai, nykstame, žūstame, tuštėjame" malūnėlį. Na, akademinio pasaulėlio žmogučius dar galima suprasti: parypavai, prigasdinai "išnykimu" - ir, žiūrėk, gavai dar lėšų savo katastrofistiniams "tyrimams". Bet ...kiek gi galima?? Visų pirma. gyventojų skaičiaus mažėjimas pats savaime nėra nei blogas, nei geras reiškinys, nes ne gyventojų skaičius lemia jų gyvenimo lygį. Estijoje ar, juo labiau, Liuksemburge tų gyventojų yra gerokai mažiau, bet tų šalių gyventojai gyvena turtingiau. Netgi mes gyvename turtingiau, nei kokie indai ar kinai, negi norėtume su jais "keistis vietomis"? :-) Antra, pastarojo meti tendencijos rodo lėtėjančius to gyventojų skaičiaus Lietuvoje mažėjimo tempus - tad daug labiau tikėtina, kad jų skaičius stabilizuosis kažkur apie 1.8 mln, o ne "išnyks suvisam" (pastarajai fobijai, beje, prieštarauja ir paprasta logika: neįmanoma įsivaizduoti, kad Europos viduryje atsivers negyvenama dykra :-)). Trečia, jau kam kam, bet ne katalikų bažnyčiai verkšlenti apie gausių šeimų nykimą bei susilaikymo nuo vaikų ydingumą: juk sudėtiniu ir svarbiu šios bažnyčios institutu yra vienuolija - atsisakyma ne tik vaikų, bet ir šeimos (jeigu tartume autorės žodžiais, vienuolynai yra "vienišumo maro" epicentrai :-))
6 2  Netinkamas komentaras
Lietuva suklesties  78.62.39.149 2014-12-13 13:55:25
Kai atsikratys isverstakailiu sluzu kurie naikina tauta as tiku kad dar liko tikru lietuviu kurie sunaikyns sluzus naikinacius tauta ir bus tikra sventie lietuvoje paskelbta tautos laisvie isvertaskuriu pabaiga.
0 0  Netinkamas komentaras
DIEKOKITE TAUTOS JUDAMS  78.62.39.149 2014-12-13 13:48:05
Lito dobkasems.
1 0  Netinkamas komentaras
kom  78.56.140.209 2014-12-11 08:10:52
argi nesvarbu kas vaikus gimdo? kaip ten buvo - Kosovas - dalis Serbijos (kaip mūsų Vilniaus kraštas, pvz.) atsiskyrė nuo Serbijos, nes daug vaikų gimė tiems, kurie norėjo atsiskirti? Noriu pasakyti, kad gimdyti vaikus neužtenka, reikia juos mokyt mylėti gimtąją lietuvių kalbą ir šalį, kad jie norėtų kalbėti lietuviškai ir gyventi Lietuvoj. Ir nieko baisaus, kad išvyksta kai kas, svarbu, kad grįžtų (o jų vaikai turėtų lietuviškus vardus bent jau...)
4 0  Netinkamas komentaras
pritariu Gediminui  86.100.220.236 2014-12-10 06:49:43
Pritariu Jums Gediminai, bet taip pat suprantu, kad šetonas moters pavidalu ir "marijos" vardu, reziduojantis Seime ir kovojantis prieš šeimą, turi ir savo darbdavį- belzebūbą, kuris iš oro gamina pinigus ir už juos perka žmonių sielas, moka algas savo rezidentams.
7 2  Netinkamas komentaras
Laukti stebuklo ar.. revoliucijos? :)  5.20.206.51 2014-12-09 12:27:40
Gerbiamoji Rosita, „Ne, Lietuva nenyksta“ - galėtume pasakyti nebent tada, jei per stebuklą (revoliuciją?) Lietuvos valstybės tarnyba - kietai suręstas sovietinis "organas" (arogantiškas, žiaurus, bet kokia kaina nebaudžiamai tenkinantis visas savo šėtoniškas aistras ir tiesiog neįgalus galvoti apie kitus), būtų desovietizuotas, t.y. išmestas šunims, kaip Estijoje.. Akivaizdu, kad tik tada visas geriausias Lietuvos genofondas, talentingiausi jauni piliečiai, kurie gelbėdamiesi nuo agresyvaus "organo" buvo priversti bėgti į svetimas šalis, sugrįžtų į savo Tėvynę ir ji padvigubėjusi suklestėtų.. :)
7 5  Netinkamas komentaras
Laukti stebuklo ar.. revoliucijos? :)  5.20.206.51 2014-12-09 12:27:40
Gerbiamoji Rosita, „Ne, Lietuva nenyksta“ - galėtume pasakyti nebent tada, jei per stebuklą (revoliuciją?) Lietuvos valstybės tarnyba - kietai suręstas sovietinis "organas" (arogantiškas, žiaurus, bet kokia kaina nebaudžiamai tenkinantis visas savo šėtoniškas aistras ir tiesiog neįgalus galvoti apie kitus), būtų desovietizuotas, t.y. išmestas šunims, kaip Estijoje.. Akivaizdu, kad tik tada visas geriausias Lietuvos genofondas, talentingiausi jauni piliečiai, kurie gelbėdamiesi nuo agresyvaus "organo" buvo priversti bėgti į svetimas šalis, sugrįžtų į savo Tėvynę ir ji padvigubėjusi suklestėtų.. :)
9 5  Netinkamas komentaras
Lukas  12.13.14.15 2014-12-09 12:13:16
Taip, labai būtina reguliuoti ir kištis į kitų piliečių gyvenimus. Apsunkinkim jiems galimybes keliaut, nurodykim, kada jiems kurti šeimą bei kiek vaikų susilaukti bei kitais būdais trukdykime jiems patiems kurti savo dalią. Visa tai dėl to, kad krūvelė ataitininkų įsivaizduoja, kad yra už visus protingesni, ir gali "išgelbėti" žmonės nuo jų pačių.
7 13  Netinkamas komentaras
gediminas  77.253.27.150 2014-12-09 12:12:35
kol valdžioje sėdės (mūsų išrenkami) tokie cinikši šeimos priešininkai, kaip M.A.Pavilionienė, tol niekas nesikeis.
9 5  Netinkamas komentaras
Slyvos  193.219.46.208 2014-12-09 11:09:37
Žmonės nebenori mylėtis?
0 3  Netinkamas komentaras
Iš tiesų  83.24.17.65 2014-12-09 10:47:36
Lietuva neišnyks,tik liks be lietuvių.Tad,pildosi neoliberalų mąstysena: lietuviai iškovojo teisę ir išvykti, o atvykti laisvai gali ir kiti.Tegyvuoja ,,liberališkoji laisvė"!
7 4  Netinkamas komentaras
Klausimas  85.206.20.197 2014-12-09 10:43:51
Vietoj to, kad skatinti gimstamumą Lietuvoje ir Europoje, gal geriau skatinti jį mažinti pasaulyje?
3 6  Netinkamas komentaras
Augustinas  77.240.255.67 2014-12-09 09:55:33
Sprendžiant iš visų trijų valdžios institucijų veiksmų - mūsų politikams ši problema visiškas DZIN. Dalis konservatorių tik kažką nerišliai bando...
10 2  Netinkamas komentaras
Skautas Vydūnas Trapinskas: tikro patriotizmo nepamatuosi
Nors skau­tų or­ga­ni­za­ci­jų Lie­tu­vo­je – be­veik tu­zi­nas, jų na­riai yra vie­no­dai pa­ti­ki­mi Lie­tu­vos vals­ty­bės pi­lie­čiai. 16 me­tų skau­tau­jan­tis Lie­tu­vos skau­tų są­jun­gos na­rys Vy­dū­nas Tra­pins­kas – vie­nas jų. Su se­niau­sios skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vo­je na­riu kal­ba­mės apie skau­ty­bę, emig­ra­ci­ją ir pa­trio­tiz­mą.
A. Strumskis: Lietuvos proveržį lems 5 tūkst. žmonių
Lie­tu­vo­je yra maž­daug 5 tūkst. vers­lių žmo­nių, ku­riems se­ka­si ir, ti­kė­ti­na, at­ei­ty­je sek­sis dar ge­riau – jie ir lems ša­lies at­ei­tį. Ko­kį ke­lia pa­si­rinks nau­jo­ji verslininkų kar­ta: tie­siog [...]
Ina Pukelytė: „Aktorius ar atlikėjas?“
Vėl žvanga ginklai dėl Stambulo konvencijos
Šian­dien va­ka­ri­nia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė at­sa­kė į Sei­mo gru­pės na­rių klau­si­mus dėl Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos, skir­tos „ko­vai prieš smur­tą šei­mo­je“. 
Rūpestis dėl Rytų Lietuvos nevirsta darbais
Apie par­amą eko­no­miš­kai at­si­li­ku­siam Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­nui gar­siai pra­kal­bę po­li­ti­kai to­liau dangs­to­si vien pa­ža­dais. Anot Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų va­do­vų, Sei­mo patvirtintame ki­tų me­tų [...]
Kibernetinei gynybai Seimas pagalando ginklus
Nukritęs rublio kursas supurtė Rusiją
Šią sa­vai­tę rub­lio kur­sas ne­val­do­mai ri­to­si že­myn. „Ti­mes“ žur­na­lis­tai juo­ka­vo, kad rub­lio kur­sas krin­ta grei­čiau, nei ga­li­ma iš­tar­ti „Vla­di­mi­ras Vla­di­mi­ro­vi­čius“. Pir­ma­sis Ru­si­jos cen­tri­nio ban­ko va­do­vės pa­va­duo­to­jas Ser­ge­jus Šve­co­vas tei­gė, kad pa­dė­tis kri­tiš­ka. „Prieš me­tus to ne­bū­tu­me sap­na­vę net pa­čia­me bai­siau­sia­me sap­ne“, - sa­kė jis.
Žiemą kariauti niekas nenori
An­tras ban­dy­mas įves­ti pa­liau­bas Ry­tų Ukrai­no­je kol kas, at­ro­do, yra sėk­min­gas. Ukrai­nos ly­de­riai nu­si­tei­kę ga­na op­ti­mis­tiš­kai, lau­kia dar ke­lių su­pla­nuo­tų de­ry­bi­nin­kų su­si­ti­ki­mų ir ti­ki­si, kad [...]
Pretenzijų žaidimas Arktyje
Vakarų demokratijos stiprybė ir silpnybė
Pa­skel­bus JAV Se­na­to at­as­kai­tą dėl CŽV ka­lė­ji­mų, vi­suo­me­nė tiek Lie­tu­vo­je, tiek ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos bei NA­TO ša­ly­se ją ver­tin­da­ma pa­si­da­li­jo į dvi da­lis. 
Moralinis dvylipumas po Vakarų vertybių pamatais
Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo įvy­kių, ver­čian­čių su­abe­jo­ti, ar Va­ka­rų iš­pa­žįs­ta­mos ver­ty­bės yra jau to­kios fun­da­men­ta­lios. Su­pran­tu, ga­liu bū­ti ap­kal­tin­tas, kad skelbiu pro­ru­siš­ką pro­pa­gan­dą, [...]
Ar galima uždrausti piliečiams keisti Konstituciją
Redakcijos paštas. Pakeliui į bažnyčią
Spa­lio pa­bai­go­je sek­ma­die­nį pa­ke­liui į baž­ny­čią pa­žįs­ta­mas par­api­jie­tis pa­si­di­džiuo­da­mas ta­rė: „Nu­si­pir­kau kny­gą „Rau­do­no­ji da­lia“... Pa­si­tiks­li­nau pa­va­di­ni­mą, ka­dan­gi ne­sup­ra­tau, apie ką kal­ba: ar žmo­gaus da­lią, ar žmo­gaus var­dą (at­min­ty­je tuoj pat iš­ki­lo Ba­lio Sruo­gos is­to­ri­nės dra­mos pa­va­di­ni­mas „A­pyauš­rio da­lia“). 
Redakcijos paštas. Nebijokite mąstyti laisvai, ieškokite savo erčių
Pers­kai­tęs Vė­jū­nos Sa­lo­mė­jos Šli­žie­nės  laiš­ką, ku­ria­me au­to­rė pik­ti­na­si li­tua­nis­tais, pra­šan­čiais,  stab­dy­ti pa­grin­di­nio ug­dy­mo lie­tu­vių kal­bos bendrosios prog­ra­mos pro­jek­tą, [...]
Redakcijos paštas. Kiek svarbi visuomenei verslo socialinė atsakomybė?