Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/straipsnis.php on line 49 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146
Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 22 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 25 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 28 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 31 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 34 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 37 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 %%%%%%%%%%og:title%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%viewPort%%%%%%%%%%

APKLAUSA

Kaip vertinate padėtį Lietuvojeper pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
Dienos klausimas

Komentuojami lzinios.lt

Įžvalgos
Vakarų demokratijos stiprybė ir silpnybė
Alvydas MEDALINSKAS 2014-12-16 06:00
Pa­skel­bus JAV Se­na­to at­as­kai­tą dėl CŽV ka­lė­ji­mų, vi­suo­me­nė tiek Lie­tu­vo­je, tiek ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos bei NA­TO ša­ly­se ją ver­tin­da­ma pa­si­da­li­jo į dvi da­lis. 

Vie­ni svei­ki­na šį JAV po­li­ti­kų žings­nį, sa­ky­da­mi, kad taip ši ša­lis par­odė ge­bė­ji­mą pa­ti aiš­kin­tis sa­vo ne­ge­ro­ves, ki­ti tam ne­pri­ta­ria ir tei­gia, jog Ru­si­jos ir is­la­mis­tų pro­pa­gan­da tuo pa­si­nau­dos JAV ir Va­ka­rus par­ody­da­ma kaip blo­gį.

Po pa­skelb­tos JAV Se­na­to at­as­kai­tos aki­vaiz­džiai yra su­tri­kęs ir tų vals­ty­bių, ku­rio­se gal­būt vei­kė to­kie CŽV ka­lė­ji­mai, po­li­ti­kos eli­tas. Kai ku­rių vals­ty­bių va­do­vai, pa­vyz­džiui, Len­ki­jos pre­zi­den­tas Alek­san­de­ras Kvas­niews­kis, pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę už tai, kad da­vė lei­di­mą jiems veik­ti. Ki­tų ša­lių, įskai­tant ir Lie­tu­vą, bu­vę va­do­vai ne­ži­no ką sa­ky­ti, pa­inio­ja­si, tei­gia, kad at­si­sa­kė pri­im­ti ka­li­nius iš Gvan­ta­na­mo ka­lė­ji­mo Ku­bo­je, lyg ir už­mirš­da­mi, jog taip kal­ba apie vi­siš­kai skir­tin­gą is­to­ri­nį eta­pą.

Gvan­ta­na­mo ka­lė­ji­mas bu­vo už­da­ry­tas JAV pre­zi­den­to Ba­ra­ko Oba­mos ini­cia­ty­va 2009 me­tais, o, kaip skel­bia­ma JAV Se­na­to at­as­kai­to­je, toks ka­lė­ji­mas Lie­tu­vo­je ga­lė­jo veik­ti 2005-2006 me­tais. Va­di­na­si, tam, kad at­si­gau­tų kai ku­rių mū­sų bu­vu­sių ša­lies va­do­vų ir ki­tų aukš­tų par­ei­gū­nų at­min­tis, rei­kia pri­min­ti bū­tent šį lai­ko­tar­pį.

Tai ne­bu­vo pa­da­ry­ta 2009 me­tais, kai Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas su­for­ma­vo spe­cia­lią­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją ir apk­lau­sė daug to me­to įta­kin­gų par­ei­gū­nų. Jie taip pat dar ne­liu­di­jo pa­dė­ję ran­ką ant Kons­ti­tu­ci­jos, o tai jiems ne­bū­tų lei­dę iš­si­su­ki­nė­ti, sa­ky­ti ne­tie­są pa­na­šaus ty­ri­mo me­tu. Spe­cia­lio­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja tuo­met iš­gir­do tik gan­dus, kad kai ku­rie Lie­tu­vos aukš­to ran­go par­ei­gū­nai už pa­slau­gas ki­tai vals­ty­bei į sa­vo ki­še­nes ga­vo mi­li­jo­nus do­le­rių. Apie šį fak­tą jau tei­gia­ma JAV Se­na­to at­as­kai­to­je. Ar tai ne­tu­rė­tų bū­ti iš­siaiš­kin­ta ir Lie­tu­vo­je?

Tuos klau­si­mus per­da­vus tir­ti Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai, su­pran­ta­ma, ne­sa­me ti­kri dėl dvie­jų da­ly­kų: by­los vil­ki­ni­mo ir jos nu­trau­ki­mo, taip pat aukš­to ran­go net ir bu­vu­sių par­ei­gū­nų at­si­sa­ky­mo duo­ti par­ody­mus pro­ku­ro­rams, nes mū­sų vals­ty­bė­je jau ma­tė­me ke­le­tą to­kių pa­vyz­džių, kai tai bu­vo pa­da­ry­ta. Jei­gu ne šios ap­lin­ky­bės, bū­tų vi­siš­kai ra­mu, kad, kaip ir ki­to­se ša­ly­se, vis­ką nu­sta­tys pro­ku­ro­rai.

Ta­čiau yra ir ki­tas po­žiū­ris į pa­čias dis­ku­si­jas dėl JAV Se­na­to at­as­kai­tos. Dar ne­ma­čiau apk­lau­sų Lie­tu­vo­je, kaip žmo­nės aps­kri­tai ver­ti­na CŽV ka­lė­ji­mus, ku­riuo­se bu­vo nau­do­ti ir me­to­dai, ne­re­tai pra­si­len­kian­tys su žmo­gaus tei­sių bei žmo­niš­ku­mo nor­mo­mis prieš te­ro­ris­ti­ne veik­la įtar­tus as­me­nis. Ke­le­tas apž­val­gi­nin­kų pri­ta­ria tam sa­ky­da­mi, kad ki­taip ne­bu­vo ga­li­ma įveik­ti te­ro­ris­tų, o šie me­to­dai pa­dė­jo iš­sau­go­ti daug ne­kal­tų žmo­nių gy­vy­bių. Bet kaip ver­tin­si­me fak­tą, jog kai ku­rie su­im­tie­ji, kaip pa­aiš­kė­jo po ku­rio lai­ko, ga­lė­jo bū­ti ne­kal­ti? Ir to­kių at­ve­jų yra ne vie­nas. Klai­dų ga­li da­ry­ti ir JAV tei­sė­sau­ga. Ypač kai te­ko veik­ti stre­so są­ly­go­mis, ži­nant, kad kur nors vėl ga­li sprog­ti bai­mę ir pa­ni­ką sė­jan­ti bom­ba, nu­si­neš­da­ma nau­jų au­kų.

Esa­ma žmo­nių, tei­gian­čių, kad jie ne­pri­ta­ria to­kioms ne­žmo­niš­koms el­ge­sio nor­moms, bet ke­lia klau­si­mą, ar rei­kia apie tai kal­bė­ti. Juk bet ko­kio­mis kal­bo­mis pa­si­nau­dos is­la­mis­tai ar Ru­si­ja. Įdo­mu, kad šios dvi jė­gos pa­sta­ruo­ju me­tu vis daž­niau mi­ni­mos gre­ta vie­na ki­tos, o da­bar, ypač pa­skel­bus JAV Se­na­to at­as­kai­tą, bū­tent jos yra ar­šiau­sios Va­ka­rų pa­sau­lio kri­ti­kės dėl tei­sės ir mo­ra­li­nių ver­ty­bių pa­žei­di­mo.

Ką da­ry­ti Va­ka­rų pa­sau­lio ša­lims ar­ba dvip­ras­miš­ko­je pa­dė­ty­je at­si­dū­ru­sioms ša­lims, to­kioms kaip Lie­tu­va? Vie­na ver­tus, pa­gal de­mo­kra­ti­nių tei­si­nių vals­ty­bių tra­di­ci­jas jos pri­va­lo nu­sta­ty­ti ir blo­gus sa­vo val­džios par­ei­gū­nų dar­bus. Tai yra jų stip­ry­bė prieš ne­de­mo­kra­ti­nes ša­lis. Ta­čiau jos su­pran­ta, kad bet ko­kių dar­bų aiš­ki­ni­ma­sis bus pa­nau­do­tas prieš jas pa­čias ir aps­kri­tai Va­ka­rų pa­sau­lį. Vis dėl­to vi­si su­vo­kia, jog is­la­miš­ką te­ro­riz­mą rei­kia stab­dy­ti, tik esa­ma įsi­ti­ki­nu­sių­jų, kad nau­do­tos prie­mo­nės per­žen­gė vi­sas ri­bas.

Čia ir iš­ky­la tai, kas kar­tu yra ir Va­ka­rų pa­sau­lio stip­ry­bė, ir silp­ny­bė. Ne­de­mo­kra­ti­nis pa­sau­lis ga­li nu­baus­ti de­šimt ar šim­tą ne­kal­tų žmo­nių, jei­gu ži­nos, kad tarp jų yra bent vie­nas kal­tas. Miš­ką ker­ta, skied­ros le­kia, kaip sa­kė Sta­li­nas. Hit­le­ri­nin­kai šau­dė kas de­šim­tą tai­kų žmo­gų, kad par­ti­za­nai, ku­riuos jie va­di­no te­ro­ris­tais, pa­tys pa­si­duo­tų. Is­la­mis­tai dėl nu­žu­dy­tų žmo­nių Si­ri­jo­je bei Ira­ke ir­gi ne­ro­do jo­kių są­ži­nės skru­pu­lų. Kaip ir Krem­liaus at­sto­vai ne­si­jau­di­na dėl tai­kių žmo­nių au­kų, taip pat kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­lo­se Če­čė­ni­jo­je. Ir nie­kas ne­siaiš­ki­na, ko­kie val­džios žmo­nės ar ge­ne­ro­lai už to sto­vė­jo.

Ta­čiau Va­ka­rų pa­sau­lis gy­ve­na pa­gal ki­tas nor­mas. Jas iš­da­vęs, šis pa­sau­lis pa­neig­tų ver­ty­bes, ku­rio­mis re­mia­si, nors, aiš­ku, su­pran­ta­me, kad ideo­lo­gi­nė­je ko­vo­je, ku­ri da­bar vyks­ta su Ru­si­ja ir is­la­mis­tais, ta­po daug la­biau pa­žei­džia­mas. Bet ar šian­dien, kai ta ideo­lo­gi­nė ko­va vis stip­rė­ja, kiek­vie­ną kar­tą tu­rė­tu­me grę­žio­tis į tas dvi jė­gas ir gal­vo­ti, o kaip vi­sa tai prieš mus ga­li pa­nau­do­ti jų pro­pa­gan­da? Tai ne­leng­vas klau­si­mas. Juk nu­ėjus to­kiu ke­liu, kas ga­lės pa­sa­ky­ti, kur ta ri­ba ir ka­da ga­li­ma aiš­kin­tis vi­di­nes ne­ge­ro­ves ir jas ša­lin­ti, o ka­da jas ge­riau nu­ty­lė­ti?

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
persiprašau:  84.55.7.170 2014-12-16 22:05:33
"Gvantanamo kalėjimas buvo uždarytas JAV prezidento Barako Obamos iniciatyva 2009 metais"? Na, kad iniciatyvą šį kalėjimą uždaryti Barakas O. parodė, tai kaip dabar pamenu, nes mačiau kaip kaire ranka parašą po pirmuoju pirmosios kadencijos dekretu suraitė. Ale, kad kalėjimas buvo uždarytas, kažkaip nepastebėjau? Gal pramiegojau?:)) Pritariu tiems, kas gina Žmogaus teises net tada, kai teisiamas gyvulys žmogaus pavidalu, bet nepritariu, kad nežmoniška tokius padarus nuteisti iki gyvos galvos be teisės išeiti į laisvę.__Vingių Jonas
0 1  Netinkamas komentaras
StasysG  82.140.168.97 2014-12-16 18:26:36
Geras straipsnyje klausimas: "kada galima aiškintis vidines negeroves ir jas šalinti, o kada jas geriau nutylėti?". Manau, kad šiandien geresnis antras variantas Lietuvai. O ką daro mūsų intelektualioji opozicija? Signataras Z Vaišvila savo Ekspertuose.eu, dr. D Kuolys TiesojeLT, žurnalistė R Janutienė lRytas TV, D Stancikas Bernardinuose kerta iš peties išrinktai prezidentei: nepasitikime. Nutylėti? Ne, to niekada nebus. Net balsuoti mus, klausytojus, verčia.
0 0  Netinkamas komentaras
Jules  78.60.193.10 2014-12-16 11:31:03
Gyvenant Melo epochoje tai visai nieko – normalu. Beje, kiek žinau, kad pagrindinė Vakarų demokratijos, Vakarų liberalijos, šalininkė Stalino Rusija šaudė ne kas dešimtą, o tūkstančiais ir trėmė Sibiran alinančiai mirčiai nuo darbo, bado, šalčio, ligų ir kankinimų milijonais. Oponentus kišo į genialaus Stalino išradėjo, drg. I.D.Berg‘o, „dušėgubkes“ ir taip dusino nelaimėlius pragaro mašinoje – kilnojamoje dujų kameroje ant ratų. Vakarams tai buvo dzin, nes taip reikėjo gerajam dėdei Stalinui – pasaulio tautų vadui ir taikos balandžiui, anot jų. Vakarai pirko paskutinius Ukrainos grūdus ir taip vienaip ar kitaip prisidėjo prie milijonų ukrainiečių numarinimo dirbtiniu badu. Patekusių į nelaisvę rusų kareivio šeimas ir giminaičius tiesiog šaudydavo vietoje, bet apie tai nei VU docentai, nei Riomerio univerkė, nei oligarchijos propagandistai nei moksleiviams, nei studentams nekalba – slepia ir klastoja istoriją kaip ir rusų okupacijos laikais. Vakarai dėl šito begėdystės ir nusikaltimų irgi nerodo jokių sąžinės skrupulų. Ką jiems reiškia Bolševikų ir jų internacionalo nugalabyti virš 150 milijonų nekaltų žmonių įvairiausių rasių ir tautų XX amžiuje? Koncentracijos stovyklos buvo ne vien Vokietijoje, bet ir Amerikoje bei Albione, nežinot? O kiek žuvo lagerininkų sąjungininkams juos išvadavus dėl maisto tiekimo sutrikimų, o gal tyčinio sutrikimo, ką, gerbiami propagandistai ir kiti Neosovietijos agitpropo darbuotojai? Ir dar Lietuvos Neosovietijos agitpropas turėtų pagaliau susižinoti, kad Stalino Rusija jau pirmąją karo dieną žvėriškai pradėjo žudyti žiaurių kankinimų ir patyčių būdu karo belaisvius. Vokiečiai, kiek žinau, karo pradžioje taip nesielgė su karo belaisviais abiejose, Rytų ir Vakarų, frontuose, ar taip, pone autoriau?
1 2  Netinkamas komentaras
Skautas Vydūnas Trapinskas: tikro patriotizmo nepamatuosi
Nors skau­tų or­ga­ni­za­ci­jų Lie­tu­vo­je – be­veik tu­zi­nas, jų na­riai yra vie­no­dai pa­ti­ki­mi Lie­tu­vos vals­ty­bės pi­lie­čiai. 16 me­tų skau­tau­jan­tis Lie­tu­vos skau­tų są­jun­gos na­rys Vy­dū­nas Tra­pins­kas – vie­nas jų. Su se­niau­sios skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vo­je na­riu kal­ba­mės apie skau­ty­bę, emig­ra­ci­ją ir pa­trio­tiz­mą.
A. Strumskis: Lietuvos proveržį lems 5 tūkst. žmonių
Lie­tu­vo­je yra maž­daug 5 tūkst. vers­lių žmo­nių, ku­riems se­ka­si ir, ti­kė­ti­na, at­ei­ty­je sek­sis dar ge­riau – jie ir lems ša­lies at­ei­tį. Ko­kį ke­lia pa­si­rinks nau­jo­ji verslininkų kar­ta: tie­siog [...]
Ina Pukelytė: „Aktorius ar atlikėjas?“
Vėl žvanga ginklai dėl Stambulo konvencijos
Šian­dien va­ka­ri­nia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė at­sa­kė į Sei­mo gru­pės na­rių klau­si­mus dėl Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos, skir­tos „ko­vai prieš smur­tą šei­mo­je“. 
Rūpestis dėl Rytų Lietuvos nevirsta darbais
Apie par­amą eko­no­miš­kai at­si­li­ku­siam Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­nui gar­siai pra­kal­bę po­li­ti­kai to­liau dangs­to­si vien pa­ža­dais. Anot Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų va­do­vų, Sei­mo patvirtintame ki­tų me­tų [...]
Kibernetinei gynybai Seimas pagalando ginklus
Nukritęs rublio kursas supurtė Rusiją
Šią sa­vai­tę rub­lio kur­sas ne­val­do­mai ri­to­si že­myn. „Ti­mes“ žur­na­lis­tai juo­ka­vo, kad rub­lio kur­sas krin­ta grei­čiau, nei ga­li­ma iš­tar­ti „Vla­di­mi­ras Vla­di­mi­ro­vi­čius“. Pir­ma­sis Ru­si­jos cen­tri­nio ban­ko va­do­vės pa­va­duo­to­jas Ser­ge­jus Šve­co­vas tei­gė, kad pa­dė­tis kri­tiš­ka. „Prieš me­tus to ne­bū­tu­me sap­na­vę net pa­čia­me bai­siau­sia­me sap­ne“, - sa­kė jis.
Žiemą kariauti niekas nenori
An­tras ban­dy­mas įves­ti pa­liau­bas Ry­tų Ukrai­no­je kol kas, at­ro­do, yra sėk­min­gas. Ukrai­nos ly­de­riai nu­si­tei­kę ga­na op­ti­mis­tiš­kai, lau­kia dar ke­lių su­pla­nuo­tų de­ry­bi­nin­kų su­si­ti­ki­mų ir ti­ki­si, kad [...]
Pretenzijų žaidimas Arktyje
Moralinis dvylipumas po Vakarų vertybių pamatais
Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo įvy­kių, ver­čian­čių su­abe­jo­ti, ar Va­ka­rų iš­pa­žįs­ta­mos ver­ty­bės yra jau to­kios fun­da­men­ta­lios. Su­pran­tu, ga­liu bū­ti ap­kal­tin­tas, kad skel­biu pro­ru­siš­ką pro­pa­gan­dą, ku­ri dėl Ru­si­jos ag­re­si­jos Ukrai­no­je jau me­tai nė­ra ma­din­ga. Ta­čiau man gal­būt pa­gel­bės tai, jog nie­ka­da, net so­vie­tų oku­pa­ci­jos lai­kais, ne­si­vai­kiau „ma­dų“ ir dėl to nu­ken­tė­jau nuo KGB per­se­kio­ji­mo.
Taip, Lietuva nyksta
Ne­se­niai vie­no­je LRT lai­dų Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to De­mog­ra­fi­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­to va­do­vė sa­kė, jog rei­kia nuo­lat kal­bė­ti apie tai, kad Lie­tu­vo­je spar­čiai ma­žė­ja gy­ven­to­jų. Pa­si­ro­do, šio­je [...]
Ar galima uždrausti piliečiams keisti Konstituciją
Redakcijos paštas. Pakeliui į bažnyčią
Spa­lio pa­bai­go­je sek­ma­die­nį pa­ke­liui į baž­ny­čią pa­žįs­ta­mas par­api­jie­tis pa­si­di­džiuo­da­mas ta­rė: „Nu­si­pir­kau kny­gą „Rau­do­no­ji da­lia“... Pa­si­tiks­li­nau pa­va­di­ni­mą, ka­dan­gi ne­sup­ra­tau, apie ką kal­ba: ar žmo­gaus da­lią, ar žmo­gaus var­dą (at­min­ty­je tuoj pat iš­ki­lo Ba­lio Sruo­gos is­to­ri­nės dra­mos pa­va­di­ni­mas „A­pyauš­rio da­lia“). 
Redakcijos paštas. Nebijokite mąstyti laisvai, ieškokite savo erčių
Pers­kai­tęs Vė­jū­nos Sa­lo­mė­jos Šli­žie­nės  laiš­ką, ku­ria­me au­to­rė pik­ti­na­si li­tua­nis­tais, pra­šan­čiais,  stab­dy­ti pa­grin­di­nio ug­dy­mo lie­tu­vių kal­bos bendrosios prog­ra­mos pro­jek­tą, [...]
Redakcijos paštas. Kiek svarbi visuomenei verslo socialinė atsakomybė?