Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/straipsnis.php on line 49 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146
Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 22 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 25 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 28 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 31 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 34 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 37 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 %%%%%%%%%%og:title%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%viewPort%%%%%%%%%%

APKLAUSA

Kaip vertinate padėtį Lietuvojeper pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
Dienos klausimas

Komentuojami lzinios.lt

Lietuvos kronika
Kibernetinei gynybai Seimas pagalando ginklus
Tomas BAŠAROVAS 2014-12-12 06:00
V. Balsys Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Po il­gų ir už­si­tę­su­sių svars­ty­mų Sei­mas va­kar sku­bos tvar­ka pri­ėmė Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mą. Po­li­ti­kai vi­lia­si, kad šis spe­cia­lus tei­sės ak­tas pa­dės iš­gy­dy­ti įsi­se­nė­ju­sią gal­va­so­pę dėl ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo, ta­čiau esa­ma ir abe­jo­nių, ar ne­bus pa­žeis­tos in­ter­ne­to var­to­to­jų tei­sės.

Ne kar­tą tai­sy­tas ir to­bu­lin­tas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) par­eng­tas Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mas tu­rė­tų ne tik už­kam­šy­ti tei­sės spra­gą, kad ši sri­tis iki šiol Lie­tu­vo­je ne­reg­la­men­tuo­ta, bet ir už­kirs­ti ke­lią ki­ber­ne­ti­niams nu­si­kal­tė­liams, ku­rie pa­sta­ruo­ju me­tu itin su­ak­ty­vė­ję.

For­muo­ti ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo po­li­ti­ką pa­ves­ta Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai (KAM) ir VRM, taip pat nuo ki­tų me­tų veik­sian­čiam Na­cio­na­li­niam ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­trui (NKSC), Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bai, Vals­ty­bi­nei duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­jai ir Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui.

Su­ma­žins ir na­cio­na­li­nio sau­gu­mo grėsmes

Bal­suo­jant dėl Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mo pri­ėmi­mo prieš ne­bu­vo nė vie­nas Sei­mo na­rys. Tiek val­dan­čia­jai dau­gu­mai, tiek opo­zi­ci­jai pri­klau­san­tys par­la­men­ta­rai pa­brė­žė jo rei­ka­lin­gu­mą bei svar­bą na­cio­na­li­niam ša­lies sau­gu­mui. „Vi­sas pa­sau­lis su­pran­ta, kad vals­ty­bės ir jos žmo­nių sau­gu­mas da­bar la­bai pri­klau­so nuo in­for­ma­ci­nio sau­gu­mo, nes dau­gy­bė in­ci­den­tų per­si­ke­lia į ki­ber­ne­ti­nę erd­vę“, – tei­gė kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis. „Šis įsta­ty­mas la­bai rei­ka­lin­gas, nes at­ei­ties ka­ras bus kom­piu­te­rių ka­ras“, - par­eiš­kė par­la­men­ta­ras, Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras Al­gir­das Vac­lo­vas Pa­tac­kas.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas ne kar­tą yra pa­žy­mė­jęs, kad ki­ber­ne­ti­nis sau­gu­mas jau ta­po na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mu. „Net NA­TO yra pa­brė­žęs, kad ki­ber­ne­ti­nius iš­puo­lius kai ku­riais at­ve­jais ga­li­ma pri­ly­gin­ti ša­lies už­puo­li­mui ir tai­ky­ti Šiau­rės At­lan­to char­ti­jos 5 straips­nį dėl ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos“, - LŽ yra sa­kęs jis.

Bus pa­žei­džia­mas pri­va­tu­mas?

Vie­nin­te­lis Miš­ria­jai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis Li­nas Bal­sys iš­kė­lė abe­jo­nę, ar pri­im­tas Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mas ne­pa­žeis žmo­nių pri­va­tu­mo ir ne­su­da­rys ga­li­my­bės per­se­kio­ti ei­li­nius kom­piu­te­rių nau­do­to­jus. „Po vi­sų pa­tai­sy­mų taip ir lie­ka nuo­sta­ta, kad 48 va­lan­das ga­li­ma rink­ti in­for­ma­ci­ją apie pri­va­čius as­me­nis be teis­mo sank­ci­jos. Yra tam ti­kras pa­vo­jus, kad šis įsta­ty­mas ga­li bū­ti nu­kreip­tas ne prieš at­akas iš iš­orės, bet prieš mū­sų pa­čių pi­lie­čius“, - pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras.

Taip pat Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­me įra­šy­ta ga­li­my­bė po­li­ci­jai duo­ti mo­ty­vuo­tus nu­ro­dy­mus ne il­giau kaip 48 va­lan­doms be teis­mo sank­ci­jos, il­ges­niam lai­kui – su apy­lin­kės teis­mo sank­ci­ja, var­to­to­jui at­jung­ti ry­šio prie­mo­nes, kai in­for­ma­ci­nė ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų įran­ga gal­būt nau­do­ja­ma nu­si­kals­ta­mai vei­kai.

„Šis įsta­ty­mas rei­ka­lin­gas, ta­čiau, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, jis – ga­na pa­inus ir pa­lie­kan­tis ga­li­my­bę pa­žeis­ti žmo­nių pri­va­tu­mą. To­dėl pri­tar­da­mas šio įsta­ty­mo bū­ti­ny­bei esu pri­vers­tas su­si­lai­ky­ti“, - aiš­ki­no L. Bal­sys.

Į ko­vą su prog­ra­mi­šiais – nau­jas karys

Jau ki­tą­met tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti prie KAM įsteig­tas NKSC, ku­ris rū­pin­sis vi­sos ša­lies ki­ber­ne­ti­nės erd­vės sau­gu­mu. Jam įsteig­ti at­sieis 3 mln. li­tų, o NKSC pa­tal­pos ruo­šia­mos Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je Vil­niu­je.

Kaip nu­ma­to Sei­mo pri­im­tas Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mas, nau­ja­sis NKSC ste­bės, kaip vals­ty­bės in­for­ma­ci­niai iš­tek­liai ir ypa­tin­gos svar­bos in­for­ma­ci­nė inf­ras­truk­tū­ra ati­tin­ka ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus, rengs ti­pi­nius ki­ber­ne­ti­nių in­ci­den­tų val­dy­mo, gy­ny­bos pla­nus, teiks kon­sul­ta­ci­jas, ana­li­zuos na­cio­na­li­nę ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo si­tua­ci­ją ir ki­ta.

Siū­ly­mus dėl ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ge­ri­ni­mo teiks ir Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ta­ry­ba, ku­rią su­da­rys vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, ypa­tin­gos svar­bos in­for­ma­ci­nės inf­ras­truk­tū­ros val­dy­to­jų, vie­šų­jų ry­šių tink­lų ir vie­šų­jų elek­tro­ni­nių ry­šių pa­slau­gų tei­kė­jų, elek­tro­ni­nės in­for­ma­ci­jos prie­glo­bos pa­slau­gų tei­kė­jų at­sto­vai. Jai va­do­vaus KAM at­sto­vas.

Es­mi­niai trū­ku­mai pašalinti

In­for­ma­ci­nių ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų įmo­nėms at­sto­vau­jan­čios aso­cia­ci­jos „In­fo­balt“ at­sto­vas, TEO kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų va­do­vas An­ta­nas Bub­ne­lis nu­ro­dė, kad es­mi­niai Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mo trū­ku­mai bu­vo pa­ša­lin­ti. „Pir­mo­je pa­teik­to­je Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mo pro­jek­to re­dak­ci­jo­je bu­vo su­for­muo­ta ga­li­my­bė gin­ti tik vie­šo­jo sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­jas. Aso­cia­ci­jos nuo­mo­ne, di­džio­ji da­lis in­for­ma­ci­nių sis­te­mų, ku­rias pa­žei­dus su­trik­tų vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mas, nė­ra vien vie­šo­jo sek­to­riaus įmo­nės, to­dėl bu­vo iš­plės­tos sau­go­mų sis­te­mų ap­rėp­tys“, - LŽ tei­gė jis.

Taip pat A. Bub­ne­lis pa­žy­mė­jo, kad su­siau­rin­ti ir per­ne­lyg pla­tūs bu­vę nu­ma­ty­ti tei­sė­sau­gi­nin­kų įga­lio­ji­mai ko­vo­jant su ki­ber­ne­ti­niais nu­si­kal­tė­liais. "Tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos bū­tų ga­lė­ju­sios pra­šy­ti ri­bo­ti pa­slau­gų tei­ki­mą in­ter­ne­to var­to­to­jams, jei­gu jie įta­ria­mi dėl bet ko­kio ti­po nu­si­kal­ti­mo, ne­pai­sant to, ar jis su­si­jęs su ki­ber­ne­ti­niu sau­gu­mu, ar ne“, - pa­brė­žė jis.

Vis dėl­to, pa­sak A. Bub­ne­lio, svar­biau­sia, kad pa­gal pri­im­tą Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mą nuo ki­tų me­tų pra­dės veik­ti NKSC. „Tik rei­kė­tų pa­gal­vo­ti, kad NKSC ne­tap­tų dar vie­na ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri rū­pin­sis ki­ber­ne­ti­niu sau­gu­mu Lie­tu­vo­je, nes dar yra Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba, Vals­ty­bi­nė duo­me­nų ap­sau­gos ins­pek­ci­ja ir Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas, - aiš­ki­no jis. – Ki­ber­ne­ti­nis sau­gu­mas yra iš­skir­ti­nė sri­tis, kur spren­di­mus at­akos at­ve­ju rei­kia pri­im­ti la­bai grei­tai ir ypač svar­bi grei­ta koor­di­na­ci­ja. Mū­sų nuo­mo­ne, ki­tos trys ins­ti­tu­ci­jos ga­lė­tų bū­ti pa­val­džios NKSC, ku­ris koor­di­nuo­tų jas ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo klau­si­mais.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skautas Vydūnas Trapinskas: tikro patriotizmo nepamatuosi
Nors skau­tų or­ga­ni­za­ci­jų Lie­tu­vo­je – be­veik tu­zi­nas, jų na­riai yra vie­no­dai pa­ti­ki­mi Lie­tu­vos vals­ty­bės pi­lie­čiai. 16 me­tų skau­tau­jan­tis Lie­tu­vos skau­tų są­jun­gos na­rys Vy­dū­nas Tra­pins­kas – vie­nas jų. Su se­niau­sios skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vo­je na­riu kal­ba­mės apie skau­ty­bę, emig­ra­ci­ją ir pa­trio­tiz­mą.
A. Strumskis: Lietuvos proveržį lems 5 tūkst. žmonių
Lie­tu­vo­je yra maž­daug 5 tūkst. vers­lių žmo­nių, ku­riems se­ka­si ir, ti­kė­ti­na, at­ei­ty­je sek­sis dar ge­riau – jie ir lems ša­lies at­ei­tį. Ko­kį ke­lia pa­si­rinks nau­jo­ji verslininkų kar­ta: tie­siog [...]
Ina Pukelytė: „Aktorius ar atlikėjas?“
Vėl žvanga ginklai dėl Stambulo konvencijos
Šian­dien va­ka­ri­nia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė at­sa­kė į Sei­mo gru­pės na­rių klau­si­mus dėl Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos, skir­tos „ko­vai prieš smur­tą šei­mo­je“. 
Rūpestis dėl Rytų Lietuvos nevirsta darbais
Apie par­amą eko­no­miš­kai at­si­li­ku­siam Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­nui gar­siai pra­kal­bę po­li­ti­kai to­liau dangs­to­si vien pa­ža­dais. Anot Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų va­do­vų, Sei­mo patvirtintame ki­tų me­tų [...]
Signataro dovana jį išauginusio krašto vaikams
Nukritęs rublio kursas supurtė Rusiją
Šią sa­vai­tę rub­lio kur­sas ne­val­do­mai ri­to­si že­myn. „Ti­mes“ žur­na­lis­tai juo­ka­vo, kad rub­lio kur­sas krin­ta grei­čiau, nei ga­li­ma iš­tar­ti „Vla­di­mi­ras Vla­di­mi­ro­vi­čius“. Pir­ma­sis Ru­si­jos cen­tri­nio ban­ko va­do­vės pa­va­duo­to­jas Ser­ge­jus Šve­co­vas tei­gė, kad pa­dė­tis kri­tiš­ka. „Prieš me­tus to ne­bū­tu­me sap­na­vę net pa­čia­me bai­siau­sia­me sap­ne“, - sa­kė jis.
Žiemą kariauti niekas nenori
An­tras ban­dy­mas įves­ti pa­liau­bas Ry­tų Ukrai­no­je kol kas, at­ro­do, yra sėk­min­gas. Ukrai­nos ly­de­riai nu­si­tei­kę ga­na op­ti­mis­tiš­kai, lau­kia dar ke­lių su­pla­nuo­tų de­ry­bi­nin­kų su­si­ti­ki­mų ir ti­ki­si, kad [...]
Pretenzijų žaidimas Arktyje
Vakarų demokratijos stiprybė ir silpnybė
Pa­skel­bus JAV Se­na­to at­as­kai­tą dėl CŽV ka­lė­ji­mų, vi­suo­me­nė tiek Lie­tu­vo­je, tiek ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos bei NA­TO ša­ly­se ją ver­tin­da­ma pa­si­da­li­jo į dvi da­lis. 
Moralinis dvylipumas po Vakarų vertybių pamatais
Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo įvy­kių, ver­čian­čių su­abe­jo­ti, ar Va­ka­rų iš­pa­žįs­ta­mos ver­ty­bės yra jau to­kios fun­da­men­ta­lios. Su­pran­tu, ga­liu bū­ti ap­kal­tin­tas, kad skelbiu pro­ru­siš­ką pro­pa­gan­dą, [...]
Taip, Lietuva nyksta
Redakcijos paštas. Pakeliui į bažnyčią
Spa­lio pa­bai­go­je sek­ma­die­nį pa­ke­liui į baž­ny­čią pa­žįs­ta­mas par­api­jie­tis pa­si­di­džiuo­da­mas ta­rė: „Nu­si­pir­kau kny­gą „Rau­do­no­ji da­lia“... Pa­si­tiks­li­nau pa­va­di­ni­mą, ka­dan­gi ne­sup­ra­tau, apie ką kal­ba: ar žmo­gaus da­lią, ar žmo­gaus var­dą (at­min­ty­je tuoj pat iš­ki­lo Ba­lio Sruo­gos is­to­ri­nės dra­mos pa­va­di­ni­mas „A­pyauš­rio da­lia“). 
Redakcijos paštas. Nebijokite mąstyti laisvai, ieškokite savo erčių
Pers­kai­tęs Vė­jū­nos Sa­lo­mė­jos Šli­žie­nės  laiš­ką, ku­ria­me au­to­rė pik­ti­na­si li­tua­nis­tais, pra­šan­čiais,  stab­dy­ti pa­grin­di­nio ug­dy­mo lie­tu­vių kal­bos bendrosios prog­ra­mos pro­jek­tą, [...]
Redakcijos paštas. Kiek svarbi visuomenei verslo socialinė atsakomybė?