Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/straipsnis.php on line 49 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146
Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 22 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 25 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 28 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 31 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 34 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 37 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 %%%%%%%%%%og:title%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%viewPort%%%%%%%%%%

APKLAUSA

Kaip vertinate padėtį Lietuvojeper pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
Dienos klausimas

Komentuojami lzinios.lt

Lietuvos kronika
Rūpestis dėl Rytų Lietuvos nevirsta darbais
Tomas BAŠAROVAS 2014-12-13 06:00
Marija Rekst. vrsa.lt nuotrauka
Apie par­amą eko­no­miš­kai at­si­li­ku­siam Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­nui gar­siai pra­kal­bę po­li­ti­kai to­liau dangs­to­si vien pa­ža­dais. Anot Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų va­do­vų, Sei­mo pa­tvir­tin­ta­me ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­te ne­ma­ty­ti, kad žo­džiai virs­tų dar­bais.

Ro­dy­ti dau­giau dė­me­sio Ry­tų Lie­tu­vai Vy­riau­sy­bę yra įpa­rei­go­ju­si pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ini­cia­ty­vos pa­dė­ti šiam kraš­tui ėmė­si ir pa­vie­niai par­la­men­ta­rai, bet ne­sėk­min­gai.

Su įvai­riais eko­no­mi­niais ir so­cia­li­niais su­nku­mais su­si­du­rian­čių Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų va­do­vai di­des­nės vals­ty­bės par­amos ne­at­si­sa­ky­tų, ta­čiau jau yra so­tūs pa­ža­dų, to­dėl lau­kia rea­lių dar­bų.

Su­da­rė dar­bo grupę

Dar va­sa­ros pa­bai­go­je pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė, su mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­riais ap­ta­ru­si svar­biau­sius nau­jo po­li­ti­nio se­zo­no dar­bus, nu­ro­dė, kad bū­ti­na in­ves­tuo­ti į tau­ti­nių ma­žu­mų gau­siai gy­ve­na­mą Vil­niaus kraš­tą. „Da­bar geo­po­li­tiš­kai šis re­gio­nas tam­pa jau­trus, į jį in­ves­tuos ki­ti, jei to ne­pa­da­ry­si­me pa­tys“, - ta­da pa­brė­žė ša­lies va­do­vė.

Ji par­agi­no Vy­riau­sy­bę par­eng­ti spe­cia­lią plė­tros prog­ra­mą su so­cia­li­niais su­nku­mais su­si­du­rian­čiam Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­nui. „La­bai re­ko­men­duo­ju Vy­riau­sy­bei tu­rė­ti to­kią prog­ra­mą ir dau­giau dė­me­sio skir­ti šiam re­gio­nui. Tai da­ry­siu ir aš“, - sa­kė D. Gry­baus­kai­tė. Šie­met ji net ke­lis sy­kius lan­kė­si Ry­tų Lie­tu­vo­je.

Ta­čiau Vy­riau­sy­bės at­sto­vai kol kas ap­ta­kiai kal­ba apie pa­gal­bą Ry­tų Lie­tu­vai. Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba LŽ in­for­ma­vo, kad nuo šių me­tų pra­de­da­mas nau­do­ti nau­jas vals­ty­bės ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fon­dų lė­šų in­ves­ta­vi­mo ins­tru­men­tas - va­di­na­mo­sios in­teg­ruo­tos te­ri­to­ri­nės in­ves­ti­ci­jos. „Tai­kant šį ins­tru­men­tą kon­cen­truo­ja­mos at­ski­rų mi­nis­te­ri­jų ir vie­tos val­džios, bend­ruo­me­nių bei vers­lo prie­mo­nės kon­kre­čių gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių komp­lek­si­nėms plė­tros prob­le­moms spręs­ti“, - aiš­ki­no val­di­nin­kai.

Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba taip pat pa­žy­mė­jo, kad prem­je­ro pot­var­kiu yra su­da­ry­ta so­cia­li­nių ir eko­no­mi­nių skir­tu­mų ma­ži­ni­mo re­gio­nuo­se, ku­riuo­se gau­siai gy­ve­na tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vai, dar­bo gru­pė. Jai va­do­vau­ja vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius. Ši dar­bo gru­pė tu­rės par­eng­ti prie­mo­nes so­cia­li­niams ir eko­no­mi­niams skir­tu­mams ma­žin­ti Vil­niaus re­gio­ne ir Vi­sa­gi­no mies­te bei pa­teik­ti jas Vy­riau­sy­bės va­do­vui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui ki­tų me­tų pra­džio­je.

Iš­skir­ti­nio dė­me­sio nesulaukė

Vil­niaus ra­jo­no me­rė Ma­ri­ja Rekst pa­brė­žė tei­gia­mai ver­ti­nan­ti po­li­ti­kų no­rus su­kur­ti ge­ro­vę Vil­niaus kraš­te, ta­čiau vien pa­ža­dų ne­už­ten­ka, rei­kia im­tis kon­kre­čių veiks­mų. „Jo­kių pa­pil­do­mų lė­šų ar ki­to­kio iš­skir­ti­nio dė­me­sio ki­tų me­tų biu­dže­te Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ne­nu­ma­ty­ta“, - LŽ tvir­ti­no ji.

Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra par­en­gu­si Vy­riau­sy­bei siū­ly­mų dėl prog­ra­mos, skir­tos so­cia­li­niams ir eko­no­mi­niams skir­tu­mams re­gio­nuo­se, ku­riuo­se gau­siai gy­ve­na tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vai, ma­žin­ti. „Pa­pil­do­mų lė­šų šiam tiks­lui biu­dže­te ne­nu­ma­ty­ta, to­dėl ne­ri­mau­ja­me, ar prog­ra­mą bus ga­li­ma įgy­ven­din­ti“, - nuo­gąs­ta­vo šio ra­jo­no va­do­vas Zdis­la­vas Pa­le­vi­čius.

Me­ras pa­žy­mė­jo, kad Šal­či­nin­kų ra­jo­no gy­ven­to­jai yra vi­sa­ver­čiai vals­ty­bės pi­lie­čiai, ku­rie ne­rei­ka­lau­ja in­teg­ra­vi­mo į Lie­tu­vos vi­suo­me­nę, nes ak­ty­viai jo­je da­ly­vau­ja. „Pa­gal ro­dik­lius esa­me vie­ni ak­ty­viau­sių rin­ki­muo­se. 60 proc. mū­sų ra­jo­no abi­tu­rien­tų įsto­ja į aukš­tą­sias ir aukš­tes­nią­sias mo­kyk­las, me­no ko­lek­ty­vai rep­re­zen­tuo­ja Šal­či­nin­kus ren­gi­niuo­se, o spor­ti­nin­kai - var­žy­bo­se. „Vie­ti­nių žmo­nių in­teg­ra­vi­mas“ yra dirb­ti­nai su­kur­tas šū­kis, ku­riuo ope­ruo­ja kai ku­rie mums ne­sim­pa­ti­zuo­jan­tys ar net prieš­iš­kai nu­si­tei­kę po­li­ti­kai ir vie­na­ša­liš­kai žiū­rin­tys ži­niask­lai­dos at­sto­vai“, - kal­bė­jo jis.

Z. Pa­le­vi­čiaus tei­gi­mu, Šal­či­nin­kų sa­vi­val­dy­bė ge­ra­no­riš­kai nu­si­tei­ku­si bend­ra­dar­biau­ti įvai­rio­se sri­ty­se. „Kiek­vie­na po­li­ti­kų ini­cia­ty­va, ku­ri pa­ska­tin­tų mū­sų ra­jo­no plė­trą ir pa­ge­rin­tų žmo­nių gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, vi­sa­da ras vie­tos val­džios pa­lai­ky­mą“, - ti­ki­no jis.

Ini­cia­ty­va dar ne­žlu­go?

Pa­gal­bos ran­ką mi­nė­tam re­gio­nui ke­ti­no ties­ti ir kon­ser­va­to­riai, ta­čiau jų siū­ly­mas įsteig­ti spe­cia­lų Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­no plė­tros fon­dą taip ir ne­bu­vo pa­teik­tas Sei­mui. Tie­sa, jis dar ne­svars­ty­tas su­kė­lė itin karš­tų dis­ku­si­jų ir iš Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių dar­bot­var­kės bu­vo iš­brauk­tas.

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, at­siž­velg­da­mas į par­la­men­to tei­si­nin­kų nuo­mo­nę, pri­ta­rė, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas, su­si­jęs su siū­ly­mu įsteig­ti fon­dą, iš ku­rio bū­tų fi­nan­suo­ja­mas vie­nas Lie­tu­vos re­gio­nų - Pie­try­čių Lie­tu­vos, gal­būt prieš­ta­rau­ja kons­ti­tu­ci­niam ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pui ir Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo su­for­mu­luo­tai vals­ty­bės biu­dže­to kons­ti­tu­ci­nei dok­tri­nai.

„Šis pro­jek­tas bu­vo la­bai gud­riai Sei­me pri­stab­dy­tas, ra­dus for­ma­lią prie­ka­bę“, - LŽ sa­kė vie­nas Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­no plė­tros fon­do su­ma­ny­to­jų kon­ser­va­to­rius Va­len­ti­nas Stun­dys. Ta­čiau ini­cia­ty­vos steig­ti spe­cia­lų par­amos fon­dą Pie­try­čių Lie­tu­vai par­la­men­ta­ras ne­lai­do­ja ir ža­da šiek tiek pa­to­bu­lin­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą teik­ti Sei­mui.

Bū­ti­na globoti

V. Stun­dys pri­pa­ži­no, kad į iš­kel­tą prob­le­mą su­rea­guo­ta tik pa­ža­dais, o ne veiks­mais. Par­la­men­ta­ras tei­gė, jog ana­li­zuo­da­mas 2015-ųjų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą pa­si­ge­do „ei­lu­tės“ Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­no plė­trai. „A­pie ko­kią nors at­ski­rą šio re­gio­no prog­ra­mą at­vi­rai nie­kur ne­kal­ba­ma. Ne­bent vė­liau Vy­riau­sy­bė ras ki­tų iš­tek­lių ar lė­šų, pa­slėp­tų po ki­to­mis prog­ra­mo­mis, ir pri­si­mins sa­vo pa­ža­dus“, - svars­tė jis.

Nors da­lis Sei­mo na­rių ne­lin­kę Ry­tų Lie­tu­vos iš­skir­ti iš ki­tų ša­lies re­gio­nų, V. Stun­dys įsi­ti­ki­nęs, jog Vil­niaus kraš­tas rei­ka­lau­ja iš­skir­ti­nio dė­me­sio. „Ir Eu­ro­po­je yra to­kia pra­kti­ka, kad jei re­gio­nai tu­ri tam ti­krų so­cia­li­nių, eko­no­mi­nių, de­mog­ra­fi­nių prob­le­mų, jiems ski­ria­ma ypač daug dė­me­sio ir tai­ko­ma di­fe­ren­ci­juo­ta vals­ty­bės po­li­ti­ka, ku­rios es­mė - su­da­ry­ti pa­pil­do­mas są­ly­gas to re­gio­no plė­trai“, - pa­brė­žė po­li­ti­kas.

Jis su­ti­ko, kad ir ki­ti ša­lies re­gio­nai tu­ri ne­ma­žai bė­dų, ku­rias bū­ti­na spręs­ti, bet jos esą nė­ra to­kios opios kaip Ry­tų Lie­tu­vo­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Skutas  78.60.231.248 2014-12-13 19:15:19
Pirmiausiai būtina pripžinti oficialiais valstybinės kalbos žodžiais pavadinimus „tūteišas“ ir „poprostuo“ ir juos imti vartoti viešai. Kartu jau nuo kito rudens steigti darželius, mokyklas, pradžioje tik pradines poprostuo kalba ir jas vadinti tūteišų mokyklomis, parengti mokymo programas šioms mokykloms, organizuoti kursus tūteišų darželių auklėtojams, mokyklų mokytojams. Žodžiu tuo klausimu valstybė turi imtis konkrečių sprendimų ir kretaus jų įgyvendinimo. Pakaks Lietuvai iš savo tūteišų rengti („gaminti‘) Lenkijai lenkus.
2 0  Netinkamas komentaras
Tomoš-gudas  78.56.105.121 2014-12-13 18:29:39
Tam nevykėliui niekada ir nerūpėjo jo vergai .Kuo blogiau tuo jam geriau ,nes jei tie tutėišiai pradėtų geriau patys tvarkytis ir dirbti ,jems toks koloradinis vabalas taptų nereikalingas. Gana durnių volioti pradėkite patys rūpintis savimi ir savo šeimomis,o ne klausytis išsižiojus to nevykėlio tauškalų .O gal pradėjote geriau gyventi pasikabine lenkišką gatvės užrašą? Ar dabar pasigėrę greičiau paršliaužiate namo?
4 0  Netinkamas komentaras
Brudovskij  78.56.105.121 2014-12-13 12:44:46
Gana patiems tupėti dantis atkišus,prašykite pagalbos pas putleri ir jo tarną tomošinį.Ką pati tamošinių valdžia padarė ,kad tokie rajonai šalia Vilniaus vis niurzga ir laukia gelbėtojų .Nevykėliai alkaholikai ir tomoševskio ,bei Latvių gatvės padlaižiai .Gal visi jau neigalūs tapote veltėdžiai.Niekur nematyta ,kad šalia didžiulio miesto būtų toks bomžynas, su atkištom rankom ir burnom.DIRBKITE VIENĄ KARTĄ ,o ne tik mūsų kalbą ir įstatymus darkykite tomošinio ir rusų partijos baudžiauninkai.
8 0  Netinkamas komentaras
Brudovskij  78.56.105.121 2014-12-13 12:44:33
Gana patiems tupėti dantis atkišus,prašykite pagalbos pas putleri ir jo tarną tomošinį.Ką pati tamošinių valdžia padarė ,kad tokie rajonai šalia Vilniaus vis niurzga ir laukia gelbėtojų .Nevykėliai alkaholikai ir tomoševskio ,bei Latvių gatvės padlaižiai .Gal visi jau neigalūs tapote veltėdžiai.Niekur nematyta ,kad šalia didžiulio miesto būtų toks bomžynas, su atkištom rankom ir burnom.DIRBKITE VIENĄ KARTĄ ,o ne tik mūsų kalbą ir įstatymus darkykite tomošinio ir rusų partijos baudžiauninkai.
10 0  Netinkamas komentaras
dalius  193.219.58.122 2014-12-13 12:39:45
Per pastaruosius keletų metų, prisidengiant "mokyklų tinklo optimizavimo vajumi", Vilniaus raj. valdžios pastangomis uždarytos 16 pradinių lietuviškų mokyklų ir tik viena - lenkiška. Negi turėtume sutikti, kad tokie veiksmai - tai noro integruotis į Lietuvos visuomenę demostravimas? Vilnijos krašte besimokantys vaikai masiškai vežiojami į ekskursijas po Lenkiją, bet spėkit, ar šiems vaikams suteikiama proga pasižvalgyti po Lietuvą? Nesunku numanyti, kokiems darbeliams būtų naudojamos lėšos, kartą būtų nuspręsta Vilnijos kraštą remti gausiau negu kitus Lietuvos regionus. Pirma seimo atstovai tegul nuoširdžiai įsigilina į realius veiksmus, kuriais remdamiesi vietinės valdžios įstaigose įsitvirtinę LLRA atstovai kala pleištą tarp Vilnijos ir likusios Lietuvos dalies
12 0  Netinkamas komentaras
Marija  78.60.228.157 2014-12-13 11:55:27
Kaip gali šiam kraštui vadovauti tie, kurie orientuojasi į Rusiją ir Lenkijos tam tikrus politinius veikėjus? Gal jau užtenka LLRA savivaliaut? Kodėl Seimo politikieriai nieko neveikia šiais klausimais? Juk pradėt būtina nuo švietimo, pirmiausia. Ir apskritai, kiek galima vietoje trypčiot ir mekent kaip bukiems ožiams?
8 0  Netinkamas komentaras
jonas  77.253.27.214 2014-12-13 10:19:02
nieko neišeis , iki šituos rajonus ir toliau valdys LLRA veikėjai, tokie kaip čia kalbinti. Pradėti reikia nuo švietimo- perimti mokyklas ministerijos žinion, iškeisti LLRA pastatytus vadovus ir mokytojus, integruoti vaikus ir jaunimą į Lietuvos valstybę, ne Lenkiją ar Rusiją
7 0  Netinkamas komentaras
Iš tiesų  83.24.14.158 2014-12-13 10:04:29
parama /ne tik ekonominė/ pietryčių Lietuvai reikalinga,bet duo mažai naudos ,jeigu ir toliau šį kraštą įvairiuose lygmenyse valdys nacionalistinės pakraipos partijos LLRA nariai ir aktyvistai.Tai šie vadovaujantys veikėjai nustekeno šį kraštą ekonomiškai, trukdo lenka- ir rusakalbiams integruotis į Lietuvos visuomenę.
7 0  Netinkamas komentaras
Dzukas  94.224.33.160 2014-12-13 09:59:35
Būtina skirti lėšas integracijai, kaip tai daroma visoje Europoje - kalbų mokinimasis, stipendijos studijuoti Lietuvoje, kultūriniai renginiai.
3 2  Netinkamas komentaras
Skautas Vydūnas Trapinskas: tikro patriotizmo nepamatuosi
Nors skau­tų or­ga­ni­za­ci­jų Lie­tu­vo­je – be­veik tu­zi­nas, jų na­riai yra vie­no­dai pa­ti­ki­mi Lie­tu­vos vals­ty­bės pi­lie­čiai. 16 me­tų skau­tau­jan­tis Lie­tu­vos skau­tų są­jun­gos na­rys Vy­dū­nas Tra­pins­kas – vie­nas jų. Su se­niau­sios skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vo­je na­riu kal­ba­mės apie skau­ty­bę, emig­ra­ci­ją ir pa­trio­tiz­mą.
A. Strumskis: Lietuvos proveržį lems 5 tūkst. žmonių
Lie­tu­vo­je yra maž­daug 5 tūkst. vers­lių žmo­nių, ku­riems se­ka­si ir, ti­kė­ti­na, at­ei­ty­je sek­sis dar ge­riau – jie ir lems ša­lies at­ei­tį. Ko­kį ke­lia pa­si­rinks nau­jo­ji verslininkų kar­ta: tie­siog [...]
Ina Pukelytė: „Aktorius ar atlikėjas?“
Vėl žvanga ginklai dėl Stambulo konvencijos
Šian­dien va­ka­ri­nia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė at­sa­kė į Sei­mo gru­pės na­rių klau­si­mus dėl Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos, skir­tos „ko­vai prieš smur­tą šei­mo­je“. 
Kibernetinei gynybai Seimas pagalando ginklus
Po il­gų ir už­si­tę­su­sių svars­ty­mų Sei­mas va­kar sku­bos tvar­ka pri­ėmė Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mą. Po­li­ti­kai vi­lia­si, kad šis spe­cia­lus tei­sės ak­tas pa­dės išgydyti įsi­se­nė­ju­sią gal­va­so­pę [...]
Signataro dovana jį išauginusio krašto vaikams
Nukritęs rublio kursas supurtė Rusiją
Šią sa­vai­tę rub­lio kur­sas ne­val­do­mai ri­to­si že­myn. „Ti­mes“ žur­na­lis­tai juo­ka­vo, kad rub­lio kur­sas krin­ta grei­čiau, nei ga­li­ma iš­tar­ti „Vla­di­mi­ras Vla­di­mi­ro­vi­čius“. Pir­ma­sis Ru­si­jos cen­tri­nio ban­ko va­do­vės pa­va­duo­to­jas Ser­ge­jus Šve­co­vas tei­gė, kad pa­dė­tis kri­tiš­ka. „Prieš me­tus to ne­bū­tu­me sap­na­vę net pa­čia­me bai­siau­sia­me sap­ne“, - sa­kė jis.
Žiemą kariauti niekas nenori
An­tras ban­dy­mas įves­ti pa­liau­bas Ry­tų Ukrai­no­je kol kas, at­ro­do, yra sėk­min­gas. Ukrai­nos ly­de­riai nu­si­tei­kę ga­na op­ti­mis­tiš­kai, lau­kia dar ke­lių su­pla­nuo­tų de­ry­bi­nin­kų su­si­ti­ki­mų ir ti­ki­si, kad [...]
Pretenzijų žaidimas Arktyje
Vakarų demokratijos stiprybė ir silpnybė
Pa­skel­bus JAV Se­na­to at­as­kai­tą dėl CŽV ka­lė­ji­mų, vi­suo­me­nė tiek Lie­tu­vo­je, tiek ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos bei NA­TO ša­ly­se ją ver­tin­da­ma pa­si­da­li­jo į dvi da­lis. 
Moralinis dvylipumas po Vakarų vertybių pamatais
Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo įvy­kių, ver­čian­čių su­abe­jo­ti, ar Va­ka­rų iš­pa­žįs­ta­mos ver­ty­bės yra jau to­kios fun­da­men­ta­lios. Su­pran­tu, ga­liu bū­ti ap­kal­tin­tas, kad skelbiu pro­ru­siš­ką pro­pa­gan­dą, [...]
Taip, Lietuva nyksta
Redakcijos paštas. Pakeliui į bažnyčią
Spa­lio pa­bai­go­je sek­ma­die­nį pa­ke­liui į baž­ny­čią pa­žįs­ta­mas par­api­jie­tis pa­si­di­džiuo­da­mas ta­rė: „Nu­si­pir­kau kny­gą „Rau­do­no­ji da­lia“... Pa­si­tiks­li­nau pa­va­di­ni­mą, ka­dan­gi ne­sup­ra­tau, apie ką kal­ba: ar žmo­gaus da­lią, ar žmo­gaus var­dą (at­min­ty­je tuoj pat iš­ki­lo Ba­lio Sruo­gos is­to­ri­nės dra­mos pa­va­di­ni­mas „A­pyauš­rio da­lia“). 
Redakcijos paštas. Nebijokite mąstyti laisvai, ieškokite savo erčių
Pers­kai­tęs Vė­jū­nos Sa­lo­mė­jos Šli­žie­nės  laiš­ką, ku­ria­me au­to­rė pik­ti­na­si li­tua­nis­tais, pra­šan­čiais,  stab­dy­ti pa­grin­di­nio ug­dy­mo lie­tu­vių kal­bos bendrosios prog­ra­mos pro­jek­tą, [...]
Redakcijos paštas. Kiek svarbi visuomenei verslo socialinė atsakomybė?