Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/straipsnis.php on line 49 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146
Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 22 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 25 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 28 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 31 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 34 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 37 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 %%%%%%%%%%og:title%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%viewPort%%%%%%%%%%

APKLAUSA

Kaip vertinate padėtį Lietuvojeper pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
Dienos klausimas

Komentuojami lzinios.lt

Lietuvos kronika
Signataro dovana jį išauginusio krašto vaikams
Daiva BARONIENĖ 2014-12-11 06:00
R. Ozolas viliasi, kad jo dovana galbūt taps bent menku pasipriešinimo ženklu kultūros niekinimui. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras Ro­mual­das Ozo­las se­ne­lio pa­li­ki­mą do­va­no­ja sa­vo vai­kys­tės mies­te­lio - Ba­zi­lio­nų - vai­kams.

Šiau­lių ra­jo­ne, Ba­zi­lio­nų mies­te­ly­je, užau­gęs ir vie­tos mo­kyk­lą bai­gęs vie­nas At­gi­mi­mo šauk­lių, Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras Ro­mual­das Ozo­las nu­ta­rė šiai mo­ky­mo įstai­gai įteik­ti so­li­džią do­va­ną – dau­giau kaip 12 hek­ta­rų bran­daus miš­ko. Sig­na­ta­ras sie­kia, kad už pi­ni­gus, gau­tus par­da­vus jo pa­vel­dė­tą miš­ką, Ba­zi­lio­nuo­se bū­tų pa­sta­ty­tas nau­jas vai­kų dar­že­lis ir Li­tua­nis­ti­kos cen­tras.

Ba­zi­lio­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cen­tro di­rek­to­rius Ri­man­tas Go­rys tei­gė mie­lai pri­iman­tis do­va­ną, ta­čiau ma­no, jog dar­že­lio sta­ty­ba tu­rė­tų rū­pin­tis ne gar­baus am­žiaus su­lau­kęs po­li­ti­kas, o pa­ti vals­ty­bė. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Luk­šas ti­ki­si, kad R. Ozo­lo do­va­na pa­ska­tins ir ta­ry­bos na­rius pri­si­dė­ti Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis prie Ba­zi­lio­nų dar­že­lio bei Li­tua­nis­ti­kos cen­tro sta­ty­bos.

Pa­sip­rie­ši­ni­mo ženklas

Šiuo me­tu li­go­ni­nė­je be­si­gy­dan­tis R. Ozo­las LŽ pri­si­pa­ži­no, kad pa­do­va­no­ti Ba­zi­lio­nams iš tė­vų gau­tą pa­li­ki­mą – miš­ką - jį įkvė­pė rū­pes­tis ne tik mies­te­lio, bet ir vi­sos tau­tos iš­li­ki­mu. „Kai sie­kė­me at­kur­ti Lie­tu­vos vals­ty­bę, ko ge­ro, vi­si be iš­im­ties ma­nė­me, kad kul­tū­ra bus jos ka­rū­na. Da­bar tur­būt vi­si ma­to­me nie­ki­na­mą ir nai­ki­na­mą mū­sų ša­lies kul­tū­rą“, - kal­bė­jo R. Ozo­las. Sig­na­ta­ras vy­lė­si, kad jo do­va­na gal­būt taps bent men­ku pa­sip­rie­ši­ni­mo ženk­lu kul­tū­ros nie­ki­ni­mui.

„Ma­nau, šiais lai­kais rū­pin­tis bib­lio­te­ko­mis tu­rė­tu­me la­biau, nei mū­sų pro­se­ne­liai rū­pi­no­si gy­ny­bi­nių pi­lių sta­ty­ba“, - tę­sė min­tį pa­šne­ko­vas. Šios idė­jos ve­da­mas jis Ba­zi­lio­nų mo­kyk­lai anks­čiau do­va­no­jo vi­są gy­ve­ni­mą kaup­tą as­me­ni­nę bib­lio­te­ką, o da­bar rū­pi­na­si, kad tos kny­gos tu­rė­tų sa­vo vie­tą ir bū­tų nau­din­gos kuo di­des­niam bū­riui jo­mis su­si­do­mė­sian­čių žmo­nių. Ba­zi­lio­nų mo­kyk­la jau yra par­en­gu­si pro­jek­tą prie­sta­to, ku­ria­me įsi­kur­tų ir Li­tua­nis­ti­kos cen­tras su vi­so­mis do­va­no­to­mis ver­tin­go­mis kny­go­mis, ir vai­kų dar­že­lis, bet ne­tu­ri iš ko pra­dė­ti sta­ty­bų, nes ne­gau­na lė­šų iš Vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos, to­dėl Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras nu­ta­rė pa­spar­tin­ti pro­ce­są do­va­no­da­mas miš­ką.

No­ras atsilyginti

R. Ozo­las pa­sa­ko­jo, kad gi­mė Jo­niš­kė­ly­je, ta­čiau nuo pu­san­trų me­tų au­go Ba­zi­lio­nuo­se, kur jo se­ne­lis iš tė­vo pu­sės prieš ka­rą val­dė 70 hek­ta­rų že­mės, iš ku­rių 15 hek­ta­rų užė­mė miš­kas. Ka­dan­gi R. Ozo­lo tė­vas bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas, tė­vo­ni­jo­je jis ga­lė­jo dirb­ti tris hek­ta­rus že­mės, ati­mtos iš jų šei­mos. „Są­ly­tį su že­me tu­rė­jau, ko, de­ja, ne­be­tu­ri mies­tuo­se au­gan­tys vai­kai. Jie nu­to­lę nuo že­mės ir ne­be­ži­no, kas yra gim­ti­nė bei Tė­vy­nė“, - ap­gai­les­ta­vo Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras. Siek­da­mas, kad Ba­zi­lio­nų mies­te­lio žmo­nės ne­pa­lik­tų tė­viš­kės, o jų vai­kai ne­nu­tol­tų nuo že­mės, R. Ozo­las nu­ta­rė įteik­ti šiam kraš­tui do­va­ną, lei­sian­čią pa­sta­ty­ti šiuo­lai­kiš­ką vai­kų dar­že­lį ir įkur­ti mo­der­nų Li­tua­nis­ti­kos cen­trą, - tai skleis ge­ro­vę ir švie­są.

Klau­sia­mas, koks api­ma jaus­mas, kai ski­ri to­kią reikš­min­gą do­va­ną, R. Ozo­las pri­si­pa­ži­no, kad la­bai ge­ras, nes ga­li pra­smin­ga do­va­na at­si­ly­gin­ti ta­ve iš­au­gi­nu­sios že­mės vai­kams. Pa­si­do­mė­jus, kaip ar­ti­mie­ji ver­ti­na šį jo žings­nį, sig­na­ta­ras at­sa­kė, jog su žmo­na dėl tur­to val­dy­mo vi­suo­met su­tar­da­vęs, su gi­mi­nai­čiais gau­tas pa­li­ki­mas ir­gi pa­si­da­ly­tas, tad jo do­va­na ti­krai ne­pri­da­rys jo­kių keb­lu­mų. R. Ozo­las už­si­mi­nė, kad pats Ba­zi­lio­nų mo­kyk­lai do­va­no­ja­mo miš­ko ne­par­da­vi­nės, pa­si­rū­pin­ti ko­mer­ci­niais da­ly­kais jam pa­ža­dė­jo šios ug­dy­mo įstai­gos di­rek­to­rius R. Go­rys.

Lauks vie­šie­ji pirkimai

Kaip LŽ pa­brė­žė Gruz­džių gim­na­zi­jos Ba­zi­lio­nų mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cen­tro va­do­vas R. Go­rys, R. Ozo­las yra il­ga­me­tis šios mo­kyk­los ir jo bi­čiu­lis, daug pa­dė­jęs, kad švie­siau gy­ven­ti bū­tų ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, ir Ba­zi­lio­nų mies­te­ly­je. Ne­įkai­no­ja­ma sig­na­ta­ro do­va­na R. Go­rys va­di­na mo­kyk­lai do­va­no­tą as­me­ni­nę bib­lio­te­ką, drau­ge lei­džia­mą žur­na­lą „Pa­du­by­sio kro­ni­kos“ ir daž­nas šio gar­baus žmo­gaus vieš­na­ges, ku­rių vi­si la­bai lau­kia ir ku­rios ke­lia vie­tos gy­ven­to­jams dva­sią bei ža­di­na są­mo­nin­gu­mą. Di­rek­to­rius pa­si­džiau­gė, kad mi­nė­to žur­na­lo lei­dy­ba jau su­bū­rė dau­gy­bę Lie­tu­vos švie­suo­lių, moks­lo žmo­nių. Jis ne­abe­jo­jo, jog pa­sta­čius prie­sta­tą, ku­ria­me įsi­kurs ir vai­kų dar­že­lis, ir Li­tua­nis­ti­kos cen­tras, Ba­zi­lio­nai į kraš­to­ty­ros, ar­cheo­lo­gi­jos ir ki­to­kią veik­lą įtrauks dar dau­giau švie­suo­me­nės, o svar­biau­sia - vie­tos moks­lei­vi­ją.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius K. Luk­šas LŽ aiš­ki­no, kad tuo­met, kai par­da­vus miš­ką tu­rės sa­vo ran­ko­se už jį gau­tus pi­ni­gus, R. Ozo­las pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką par­ašys Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei do­va­no­ji­mo su­tar­tį ir jo­je nu­ro­dys, kam ski­ria tuos pi­ni­gus. „Ta­da pri­va­lė­si­me skelb­ti vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są ir ieš­ko­ti no­rin­čių­jų sta­ty­ti Ba­zi­lio­nų mo­kyk­los prie­sta­tą“, - dės­tė K. Luk­šas. Di­rek­to­rius tei­gė, jog pi­ni­gų, gau­tų už miš­ką, nors jis ir bran­gus, prie­sta­to sta­ty­bai grei­čiau­siai ne­pa­kaks. „Kad Ba­zi­lio­nų dar­že­lis ir Li­tua­nis­ti­kos cen­tras bū­tų pa­sta­ty­ti iš kar­to, la­bai ti­kiuo­si, jog ir me­ri­ja ras sa­vo biu­dže­te lė­šų pri­si­dė­ti prie šių sta­ty­bų“, - sa­kė K. Luk­šas.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius LŽ ne­slė­pė, kad Ba­zi­lio­nų vai­kų dar­že­lio pa­tal­pos, de­ja, bu­vo pri­va­ti­zuo­tos. Šiuo me­tu jas val­do jau tre­čias sa­vi­nin­kas. Sa­vi­val­dy­bė nuo­mo­ja tas pa­tal­pas vai­kų dar­že­liui. Ka­dan­gi pa­sta­tas – pri­va­ti nuo­sa­vy­bė, jo re­mon­tui sa­vi­val­dy­bė pi­ni­gų ne­ski­ria, tad są­ly­gos vai­kams čia iš­ties pra­stos. Kaip pa­sa­ko­jo K. Luk­šas, sa­vi­val­dy­bė Ba­zi­lio­nų dar­že­lio sta­ty­bai pra­šė lė­šų iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mos, bet kol kas ne­ga­vo, ir vil­čių, kad jų bus skir­ta ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je, yra ne­daug.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
vilija  78.63.174.25 2014-12-11 20:35:01
Manau, kad dauginasi ne tik blogis, bet ir gėris. Tikiu, kad gerb. Romualdo poelgis tikrai įkvėps dar ne vieną ryžtis tokiam žingsniui. Tikiu, kad ir tie, kurie valdo milijonus, kada nors vis dėlto supras, kad gyvenimas yra šio to vertas tik tuomet, kai daliniesi savo turtais su kitais. Tuomet Lietuva suklestės ir be Europos biurokratų dalijamų milijonų. Vartotojišką visame kame įsigalėjusią kultūrą kada nors juk turi išstumti tikroji. Ji niekada ją puoselėjančiam nesukraus milijonų, bet tikrai atvers daugybę naujo pažinimo vartų ir vartelių. Tik juos nuolat veriant gali pajusti, koks nuostabus yra gyvenimas. Tai ne tik teikia džiaugsmą, bet ir gydo. Linkiu visai Lietuvai ir jos žmonėms PASVEIKTI.
1 0  Netinkamas komentaras
Tiesa  82.135.203.3 2014-12-11 13:06:40
Gal dar Lietuva ir lietuviai neišnyks tik žmonių, suprantančių mokslo, kultūros svarbą. Koks malonumas kaimo vaikui praleisti dieną darželyje, kuriame šilta, jauku ir auklėtoja paskaito lietuvišką pasaką. Ir iš tų šeimų, kur vaikui ,,ne pyragai" - tai tikras išsigelbėjimas, kitoks gyvenimo matymas, galbūt ir supratimas, kad galima kitaip užaugus gyventi. Jei savivaldybėje (Šiaulių r.) ne visi biurokratai, tai išvysime stebuklą ir ne tik Kalėdų. Ačiū, už drąsą ir viltį, gerb. Romualdai.
2 0  Netinkamas komentaras
Klemensas  78.56.158.86 2014-12-11 12:11:57
Kilni gerb. Signataro idėja. Tačiau neatmestina, kad 12 ha brandaus miško netrukus pateks į mafojozų rankas, ir jo vietoje liks tik kelmai kelmuoti. Gerb. Romualdai, dovanojimo akte maujiesiems miško šeimininkams surašykit nety tik jų teises, bet ir p a r e i g a s.
4 0  Netinkamas komentaras
monika  88.119.152.149 2014-12-11 11:59:44
aciu ponui Ozolui.Sveikatos ir visokeriopos sėkmes
4 1  Netinkamas komentaras
jonas  77.253.28.47 2014-12-11 11:52:41
o milijonierius Benas Gudelis remia tik grožio konkursus . Graudir ir apgailėtina
5 0  Netinkamas komentaras
Siauliete  188.29.123.120 2014-12-11 11:46:16
Pagarba Gerb.Signatarui, Nuosirdziai linkiu Jam ir seimai stiprios sveikatos ir Viespaties palaimos! Kad daugiau tokiu zmoniu butu, tokiu politiku, kuriu zodziai nesiskiria nuo darbu! Ir sviesa, ir tiesa mus zingsnius telydi!
5 1  Netinkamas komentaras
Janina  212.117.20.146 2014-12-11 11:16:27
Nuoširdi pagarba gerb R.Ozolui. Dieve duok jam sveikatos, o Lietuvos turtuoliams suteik suvokimą ką jie dar galėtų nuveikt prasmingo šioje žemėje pasekę signataro pavyzdžiu.
8 1  Netinkamas komentaras
Iš Lenkijos  95.49.18.123 2014-12-11 10:51:26
Didžiulė pagarba Gerb. Signatariui ir kilniam tautiečiui Romualdui Ozolui.Geros kloties ir sveikatos Jums,Romualdai!
5 1  Netinkamas komentaras
jonas  77.253.28.47 2014-12-11 09:29:49
didžiuojuosi tokiu kilniu lietuviu
7 1  Netinkamas komentaras
Arnė  78.58.11.130 2014-12-11 07:33:24
Su didele pagarba signatarui, linkime sveikatos. Dėkui, kad esate.
12 1  Netinkamas komentaras
Skautas Vydūnas Trapinskas: tikro patriotizmo nepamatuosi
Nors skau­tų or­ga­ni­za­ci­jų Lie­tu­vo­je – be­veik tu­zi­nas, jų na­riai yra vie­no­dai pa­ti­ki­mi Lie­tu­vos vals­ty­bės pi­lie­čiai. 16 me­tų skau­tau­jan­tis Lie­tu­vos skau­tų są­jun­gos na­rys Vy­dū­nas Tra­pins­kas – vie­nas jų. Su se­niau­sios skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vo­je na­riu kal­ba­mės apie skau­ty­bę, emig­ra­ci­ją ir pa­trio­tiz­mą.
A. Strumskis: Lietuvos proveržį lems 5 tūkst. žmonių
Lie­tu­vo­je yra maž­daug 5 tūkst. vers­lių žmo­nių, ku­riems se­ka­si ir, ti­kė­ti­na, at­ei­ty­je sek­sis dar ge­riau – jie ir lems ša­lies at­ei­tį. Ko­kį ke­lia pa­si­rinks nau­jo­ji verslininkų kar­ta: tie­siog [...]
Ina Pukelytė: „Aktorius ar atlikėjas?“
Vėl žvanga ginklai dėl Stambulo konvencijos
Šian­dien va­ka­ri­nia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė at­sa­kė į Sei­mo gru­pės na­rių klau­si­mus dėl Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos, skir­tos „ko­vai prieš smur­tą šei­mo­je“. 
Rūpestis dėl Rytų Lietuvos nevirsta darbais
Apie par­amą eko­no­miš­kai at­si­li­ku­siam Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­nui gar­siai pra­kal­bę po­li­ti­kai to­liau dangs­to­si vien pa­ža­dais. Anot Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų va­do­vų, Sei­mo patvirtintame ki­tų me­tų [...]
Kibernetinei gynybai Seimas pagalando ginklus
Nukritęs rublio kursas supurtė Rusiją
Šią sa­vai­tę rub­lio kur­sas ne­val­do­mai ri­to­si že­myn. „Ti­mes“ žur­na­lis­tai juo­ka­vo, kad rub­lio kur­sas krin­ta grei­čiau, nei ga­li­ma iš­tar­ti „Vla­di­mi­ras Vla­di­mi­ro­vi­čius“. Pir­ma­sis Ru­si­jos cen­tri­nio ban­ko va­do­vės pa­va­duo­to­jas Ser­ge­jus Šve­co­vas tei­gė, kad pa­dė­tis kri­tiš­ka. „Prieš me­tus to ne­bū­tu­me sap­na­vę net pa­čia­me bai­siau­sia­me sap­ne“, - sa­kė jis.
Žiemą kariauti niekas nenori
An­tras ban­dy­mas įves­ti pa­liau­bas Ry­tų Ukrai­no­je kol kas, at­ro­do, yra sėk­min­gas. Ukrai­nos ly­de­riai nu­si­tei­kę ga­na op­ti­mis­tiš­kai, lau­kia dar ke­lių su­pla­nuo­tų de­ry­bi­nin­kų su­si­ti­ki­mų ir ti­ki­si, kad [...]
Pretenzijų žaidimas Arktyje
Vakarų demokratijos stiprybė ir silpnybė
Pa­skel­bus JAV Se­na­to at­as­kai­tą dėl CŽV ka­lė­ji­mų, vi­suo­me­nė tiek Lie­tu­vo­je, tiek ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos bei NA­TO ša­ly­se ją ver­tin­da­ma pa­si­da­li­jo į dvi da­lis. 
Moralinis dvylipumas po Vakarų vertybių pamatais
Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo įvy­kių, ver­čian­čių su­abe­jo­ti, ar Va­ka­rų iš­pa­žįs­ta­mos ver­ty­bės yra jau to­kios fun­da­men­ta­lios. Su­pran­tu, ga­liu bū­ti ap­kal­tin­tas, kad skelbiu pro­ru­siš­ką pro­pa­gan­dą, [...]
Taip, Lietuva nyksta
Redakcijos paštas. Pakeliui į bažnyčią
Spa­lio pa­bai­go­je sek­ma­die­nį pa­ke­liui į baž­ny­čią pa­žįs­ta­mas par­api­jie­tis pa­si­di­džiuo­da­mas ta­rė: „Nu­si­pir­kau kny­gą „Rau­do­no­ji da­lia“... Pa­si­tiks­li­nau pa­va­di­ni­mą, ka­dan­gi ne­sup­ra­tau, apie ką kal­ba: ar žmo­gaus da­lią, ar žmo­gaus var­dą (at­min­ty­je tuoj pat iš­ki­lo Ba­lio Sruo­gos is­to­ri­nės dra­mos pa­va­di­ni­mas „A­pyauš­rio da­lia“). 
Redakcijos paštas. Nebijokite mąstyti laisvai, ieškokite savo erčių
Pers­kai­tęs Vė­jū­nos Sa­lo­mė­jos Šli­žie­nės  laiš­ką, ku­ria­me au­to­rė pik­ti­na­si li­tua­nis­tais, pra­šan­čiais,  stab­dy­ti pa­grin­di­nio ug­dy­mo lie­tu­vių kal­bos bendrosios prog­ra­mos pro­jek­tą, [...]
Redakcijos paštas. Kiek svarbi visuomenei verslo socialinė atsakomybė?