Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/straipsnis.php on line 49 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146
Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 22 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 25 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 28 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 31 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 34 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 37 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 %%%%%%%%%%og:title%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%viewPort%%%%%%%%%%

APKLAUSA

Kaip vertinate padėtį Lietuvojeper pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
Dienos klausimas

Komentuojami lzinios.lt

Lietuvos kronika
Vėl žvanga ginklai dėl Stambulo konvencijos
Rosita GARŠKAITĖ 2014-12-16 16:39
Algimanta Pabedinskienė.  Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Šian­dien va­ka­ri­nia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė at­sa­kė į Sei­mo gru­pės na­rių klau­si­mus dėl Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos, skir­tos „ko­vai prieš smur­tą šei­mo­je“. 

Juos mi­nis­trei raš­tu už­da­vė aš­tuo­nios par­la­men­ta­rės: kon­ser­va­to­rės Ire­na De­gu­tie­nė, Vin­cė Vai­de­vu­tė Mar­ge­vi­čie­nė, Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė bei Vi­li­ja Alek­nai­tė Ab­ra­mi­kie­nė, vals­tie­čių ir ža­lių­jų at­sto­vė Ri­ma Baš­kie­nė, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) frak­ci­jos at­sto­vės Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė, Van­da Krav­čio­nok bei Iri­na Ro­zo­va.

Kon­ven­ci­ją dėl smur­to prieš mo­te­ris ir smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pre­ven­ci­jos ir ša­li­ni­mo pri­ėmė Eu­ro­pos Ta­ry­ba 2011 m. Stam­bu­le. Šiuo me­tu ją pa­si­ra­šė jau 37 vals­ty­bės, ra­ti­fi­ka­vo 15. Iš ES na­rių kon­ven­ci­jos ne­pa­si­ra­šė to­kios ša­lys kaip Če­ki­ja, Kip­ras, Ai­ri­ja, Lat­vi­ja, Bul­ga­ri­ja. Per­nai ją pa­si­ra­šė Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius, ra­ti­fi­kuo­ti ga­li tik Sei­mas, o šiuo me­tu prie do­ku­men­to dir­ba so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos su­da­ry­ta dar­bo gru­pė.

Lie­tu­viš­kai teks­to dar nėra

„Į tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus žiū­ri­me kruopš­čiai ir at­sa­kin­gai“, – sa­kė mi­nis­trė, vis­gi dar­bo gru­pė dar ne­su­da­rė ga­li­my­bių pi­lie­čiams su­si­pa­žin­ti su Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos teks­tu lie­tu­viš­kai. A. Pa­be­dins­kie­nė pa­ti­ki­no, jog do­ku­men­tas jau iš­vers­tas į lie­tu­vių kal­bą, ta­čiau „kol ver­ti­mas nė­ra au­ten­ti­zuo­tas, bū­tų la­bai ne­at­sa­kin­ga ne­ofi­cia­lų ver­ti­mą tal­pin­ti in­ter­ne­te ar ko­kiais ki­tais bū­dais pa­teik­ti vi­suo­me­nei“. Ža­da­ma, jog tiks­lus ver­ti­mas bus pri­sta­ty­tas. Šiuo me­tu kon­ven­ci­jos teks­tą ga­li­ma pers­kai­ty­ti angliškai.

Į prie­kaiš­tą, kad Vy­riau­sy­bė ne­at­siž­vel­gia į vi­suo­me­nės su­si­rū­pi­ni­mą kon­tro­ver­siš­ku jos tu­ri­niu, mi­nis­trė at­sa­kė, jog dar­bo gru­pės po­sė­džiai at­vi­ri vi­siems pa­gei­dau­jan­tiems. Vie­nas jų bu­vo spe­cia­liai skir­tas ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų nuo­mo­nėms iš­klau­sy­ti, ki­tuo­se jos ga­li da­ly­vau­ti ste­bė­to­jo tei­sė­mis. Klau­si­mus už­da­vu­sios par­la­men­ta­rės mi­nis­trės tei­ra­vo­si, ko­dėl dar­bo gru­pė­je dir­ba Sei­mo na­rės Ma­ri­ja Auš­ri­nė Pa­vi­lio­nie­nė ir Da­lia Kuo­dy­tė. Anot A. Pa­be­dins­kie­nės, pa­sta­ro­sios bu­vo de­le­guo­tos Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to. Dėl na­rių de­le­ga­vi­mo kreip­ta­si į dau­gy­bę kom­pe­te­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų, vi­sos jos de­le­ga­vo sa­vo at­sto­vus. Be di­džio­sios da­lies mi­nis­te­ri­jų bei su tei­sėt­var­ką su­si­ju­sių ins­ti­tu­ci­jų, kreip­ta­si ir į Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ją, Lie­tu­vos žmo­gaus tei­sių aso­cia­ci­ją, Na­cio­na­li­nę teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­ją, Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­ją, Mo­te­rų in­for­ma­ci­jos cen­trą, koa­li­ci­ją „Mo­ters tei­sės – vi­suo­ti­nės žmo­gaus tei­sės“.

„So­cia­li­nė ly­tis“ – bū­ti­na?

Taip pat ky­la klau­si­mas, ko­dėl ši kon­ven­ci­ja aps­kri­tai rei­ka­lin­ga Lie­tu­vai. „Kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mas pra­plės­tų esa­mais tei­sės ak­tais re­gu­liuo­ja­mų tam ti­krų sri­čių tai­ky­mo ri­bas“, – tvir­ti­no mi­nis­trė. Pa­vyz­džiui, pa­si­ra­šiu­sios vals­ty­bės bū­tų įpa­rei­go­tos par­eng­ti ir tai­ky­ti sis­te­mi­nio dar­bo su smur­tau­to­jais prog­ra­mas, ku­rių tiks­las – ne­leis­ti dar kar­tą nu­si­kals­ti. A. Pa­be­dins­kie­nės tei­gi­mu, to­kių prog­ra­mų šiuo me­tu ša­ly­je nė­ra. Taip pat ša­lys bū­tų įpa­rei­go­tos nuo­la­tos kaup­ti duo­me­nis apie smur­tau­to­jus ir nu­ken­tė­ju­sius. Kaip tei­gia po­li­ti­kė, es­mi­nė nau­jo­vė – „sis­te­mi­nis po­žiū­ris į ko­vą su smur­tu vi­so­mis tei­si­nė­mis, prog­ra­mi­nė­mis ir ki­to­mis prie­mo­nė­mis. Ne­pra­lei­džiant nė vie­no niuan­so tam, kad komp­lek­siš­kai tai­kant vi­sas tar­pu­sa­vy­je su­si­ju­sias nuo­sta­tas smur­tas prieš mo­te­ris ir smur­tas ar­ti­mo­jo­je ap­lin­ko­je kaip žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mas bū­tų įveik­tas“.

Karš­tus de­ba­tus ke­lia ir tarp­tau­ti­nia­me do­ku­men­te įtvir­tin­ta „so­cia­li­nės ly­ties“ są­vo­ka. Lie­tu­vos vys­ku­pai bei to­kios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos kaip Lie­tu­vos žmo­gaus tei­sių aso­cia­ci­ja ar Na­cio­na­li­nė šei­mų ir tė­vų aso­cia­ci­ja jau anks­čiau krei­pė­si į ša­lies va­do­vus ra­gin­da­mi ne­ra­ti­fi­kuo­ti do­ku­men­to, dėl ku­rio, pa­sak jų, rei­kė­tų įtei­sin­ti nau­ją ly­ties samp­ra­tą, ne­su­tam­pan­čią su žmo­gaus bio­lo­gi­ne pri­gim­ti­mi. A. Pa­be­dins­kie­nė kal­bė­jo, jog „so­cia­li­nės ly­ties“ apib­rė­ži­mas nė­ra skir­tas pa­keis­ti vy­rų ir mo­te­rų są­vo­kas. Pa­sak jos, ji rei­ka­lin­ga tam, kad bū­tų ga­li­ma ma­žin­ti smur­tą, mat ly­tis tu­rin­ti ne tik fi­zi­nį, bet ir so­cia­liai su­kons­truo­tą vaid­mens, el­ge­sio, veik­los ir sa­vy­bių, pri­ski­ria­mų mo­te­rims ar vy­rams as­pek­tą. „Nes mū­sų vi­suo­me­nė­je yra žmo­nių, ku­rie, pa­vyz­džiui, ma­no, kad mu­ša – va­di­na­si my­li. Ki­taip ta­riant, jei vy­ras mu­ša mo­te­rį, va­di­na­si, vy­ras my­li mo­te­rį. Bet ne at­virkš­čiai. Tai su ly­ti­mi su­si­ju­sio ste­reo­ti­po, pa­pro­čio pa­vyz­dys“.

At­sa­ky­mai neįtikino

Vilija Aleknaitė Abramikienė/ Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Vis­gi mi­nis­trės at­sa­ky­mai par­la­men­ta­rių, pa­tei­ku­sių jai klau­si­mus, ne­įti­ki­no. „Štai jūs sa­ko­te, kad no­ri­te, ra­ti­fi­kuo­da­mi šią kon­ven­ci­ją, stab­dy­ti smur­tą prieš mo­te­ris. Ta­čiau ar jums yra ži­no­ma, kad šios kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo me­cha­niz­mas yra ne kas ki­ta kaip smur­tas prieš vals­ty­bių su­ve­re­ni­te­tą?“, – ko­men­ta­vo kon­ser­va­to­rė V. A. Ab­ra­mi­kie­nė, pa­žy­mė­da­ma, jog dau­gy­bė ES ša­lių bei JAV, Ka­na­da kon­ven­ci­jos ne tik ne­ra­ti­fi­kuo­ja, bet net ir ne­pa­si­ra­šė kon­ven­ci­jos. Pa­sak po­li­ti­kės, pri­ėmus kon­ven­ci­ją, Lie­tu­vos vi­daus po­li­ti­kai di­ri­guo­tų „neaiš­kiu pa­grin­du su­da­ry­ta spe­cia­lis­tų gru­pė“, ne­tu­rin­ti tei­si­nių ga­lių pa­si­ra­šiu­sių na­rių at­žvil­giu.

Jai an­tri­no LLRA at­sto­vė R. Ta­ma­šu­nie­nė: „Nei mes pa­si­ruo­šę, nei mums to rei­kia. Nei tų 23 so­cia­li­nių ly­čių ar­ba „gen­der“ idė­jų. Ar jūs, kaip mi­nis­trė ne­ma­to­te, kad po gra­žiu pa­va­di­ni­mu kaip po pa­klo­de pa­ki­ša­mi vi­sai ki­ti da­ly­kai.“ Ji ra­gi­no Vy­riau­sy­bę dirb­ti, kad jau esa­mi įsta­ty­mai dėl smur­to ma­ži­ni­mo ir ly­gia­tei­siš­ku­mo veik­tų efek­ty­viau, pa­gal­bą tei­kian­čios ins­ti­tu­ci­jos dau­giau bend­ra­dar­biau­tų tar­pu­sa­vy­je, o ne­siim­ti „vi­siš­ko avan­gar­do, ku­ris Eu­ro­po­je ver­ti­na­mas la­bai įvai­riai“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skautas Vydūnas Trapinskas: tikro patriotizmo nepamatuosi
Nors skau­tų or­ga­ni­za­ci­jų Lie­tu­vo­je – be­veik tu­zi­nas, jų na­riai yra vie­no­dai pa­ti­ki­mi Lie­tu­vos vals­ty­bės pi­lie­čiai. 16 me­tų skau­tau­jan­tis Lie­tu­vos skau­tų są­jun­gos na­rys Vy­dū­nas Tra­pins­kas – vie­nas jų. Su se­niau­sios skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vo­je na­riu kal­ba­mės apie skau­ty­bę, emig­ra­ci­ją ir pa­trio­tiz­mą.
A. Strumskis: Lietuvos proveržį lems 5 tūkst. žmonių
Lie­tu­vo­je yra maž­daug 5 tūkst. vers­lių žmo­nių, ku­riems se­ka­si ir, ti­kė­ti­na, at­ei­ty­je sek­sis dar ge­riau – jie ir lems ša­lies at­ei­tį. Ko­kį ke­lia pa­si­rinks nau­jo­ji verslininkų kar­ta: tie­siog [...]
Ina Pukelytė: „Aktorius ar atlikėjas?“
Rūpestis dėl Rytų Lietuvos nevirsta darbais
Apie par­amą eko­no­miš­kai at­si­li­ku­siam Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­nui gar­siai pra­kal­bę po­li­ti­kai to­liau dangs­to­si vien pa­ža­dais. Anot Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų va­do­vų, Sei­mo pa­tvir­tin­ta­me ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­te ne­ma­ty­ti, kad žo­džiai virs­tų dar­bais.
Kibernetinei gynybai Seimas pagalando ginklus
Po il­gų ir už­si­tę­su­sių svars­ty­mų Sei­mas va­kar sku­bos tvar­ka pri­ėmė Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mą. Po­li­ti­kai vi­lia­si, kad šis spe­cia­lus tei­sės ak­tas pa­dės išgydyti įsi­se­nė­ju­sią gal­va­so­pę [...]
Signataro dovana jį išauginusio krašto vaikams
Nukritęs rublio kursas supurtė Rusiją
Šią sa­vai­tę rub­lio kur­sas ne­val­do­mai ri­to­si že­myn. „Ti­mes“ žur­na­lis­tai juo­ka­vo, kad rub­lio kur­sas krin­ta grei­čiau, nei ga­li­ma iš­tar­ti „Vla­di­mi­ras Vla­di­mi­ro­vi­čius“. Pir­ma­sis Ru­si­jos cen­tri­nio ban­ko va­do­vės pa­va­duo­to­jas Ser­ge­jus Šve­co­vas tei­gė, kad pa­dė­tis kri­tiš­ka. „Prieš me­tus to ne­bū­tu­me sap­na­vę net pa­čia­me bai­siau­sia­me sap­ne“, - sa­kė jis.
Žiemą kariauti niekas nenori
An­tras ban­dy­mas įves­ti pa­liau­bas Ry­tų Ukrai­no­je kol kas, at­ro­do, yra sėk­min­gas. Ukrai­nos ly­de­riai nu­si­tei­kę ga­na op­ti­mis­tiš­kai, lau­kia dar ke­lių su­pla­nuo­tų de­ry­bi­nin­kų su­si­ti­ki­mų ir ti­ki­si, kad [...]
Pretenzijų žaidimas Arktyje
Vakarų demokratijos stiprybė ir silpnybė
Pa­skel­bus JAV Se­na­to at­as­kai­tą dėl CŽV ka­lė­ji­mų, vi­suo­me­nė tiek Lie­tu­vo­je, tiek ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos bei NA­TO ša­ly­se ją ver­tin­da­ma pa­si­da­li­jo į dvi da­lis. 
Moralinis dvylipumas po Vakarų vertybių pamatais
Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo įvy­kių, ver­čian­čių su­abe­jo­ti, ar Va­ka­rų iš­pa­žįs­ta­mos ver­ty­bės yra jau to­kios fun­da­men­ta­lios. Su­pran­tu, ga­liu bū­ti ap­kal­tin­tas, kad skelbiu pro­ru­siš­ką pro­pa­gan­dą, [...]
Taip, Lietuva nyksta
Redakcijos paštas. Pakeliui į bažnyčią
Spa­lio pa­bai­go­je sek­ma­die­nį pa­ke­liui į baž­ny­čią pa­žįs­ta­mas par­api­jie­tis pa­si­di­džiuo­da­mas ta­rė: „Nu­si­pir­kau kny­gą „Rau­do­no­ji da­lia“... Pa­si­tiks­li­nau pa­va­di­ni­mą, ka­dan­gi ne­sup­ra­tau, apie ką kal­ba: ar žmo­gaus da­lią, ar žmo­gaus var­dą (at­min­ty­je tuoj pat iš­ki­lo Ba­lio Sruo­gos is­to­ri­nės dra­mos pa­va­di­ni­mas „A­pyauš­rio da­lia“). 
Redakcijos paštas. Nebijokite mąstyti laisvai, ieškokite savo erčių
Pers­kai­tęs Vė­jū­nos Sa­lo­mė­jos Šli­žie­nės  laiš­ką, ku­ria­me au­to­rė pik­ti­na­si li­tua­nis­tais, pra­šan­čiais,  stab­dy­ti pa­grin­di­nio ug­dy­mo lie­tu­vių kal­bos bendrosios prog­ra­mos pro­jek­tą, [...]
Redakcijos paštas. Kiek svarbi visuomenei verslo socialinė atsakomybė?