Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/straipsnis.php on line 49 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146
Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 22 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 25 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 28 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 31 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 34 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 37 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 %%%%%%%%%%og:title%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%viewPort%%%%%%%%%%

APKLAUSA

Kaip vertinate padėtį Lietuvojeper pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
Dienos klausimas

Komentuojami lzinios.lt

Pasaulio kryptis
Pretenzijų žaidimas Arktyje
2014-12-16 06:00
Nunavutas - didžiausia ir naujausiai sudaryta Kanados administracinė teritorija apima didžiąją dalį šaliai priklausančio Arktinio salyno.  Reuters/Scanpix nuotrauka
Ko­pen­ha­ga pa­tei­kė pre­ten­zi­ją į Ark­ties te­ri­to­ri­jos da­lį iki pat Ru­si­jos jū­rų sie­nos. Mask­vą toks žings­nis gal­būt ir nu­ste­bi­no, ta­čiau da­nai abe­jo­ja, ar Krem­lius dėl to ims keis­ti sa­vo pla­nus ir rei­ka­lau­ti di­des­nio van­de­ny­no dug­no plo­to nei anks­čiau.

Da­ni­ja pre­ten­duo­ja į 895 tūkst. kv. km te­ri­to­ri­ją Ark­ties van­de­ny­no dug­ne – daug dau­giau nei ti­kė­ta­si. Da­ni­jos ir Gren­lan­di­jos vy­riau­sy­bės, bend­rai tei­kian­čios par­aiš­ką, nu­spren­dė pra­šy­ti joms pri­pa­žin­ti kiek įma­no­ma di­des­nį re­gio­no plo­tą. Šią pre­ten­zi­ją jos va­kar pri­sta­tė Jung­ti­nėms Tau­toms (JT). Da­nai ti­ki­si, kad or­ga­ni­za­ci­ja pri­pa­žins jų tei­sę į van­de­ny­no dug­ną iki pat Ru­si­jos jū­rų sie­nos, vos už 200 jūr­my­lių nuo ša­lies kran­to. Kai ku­rie eks­per­tai svars­to, ar da­bar Ru­si­ja par­eikš pre­ten­zi­ją į van­de­ny­no dug­ną iki pat Gren­lan­di­jos te­ri­to­ri­nių van­de­nų ri­bos.

Tuo tar­pu Da­ni­jos dip­lo­ma­tai pa­žy­mi, kad 2008 me­tais Ru­si­ja kar­tu su ki­to­mis ke­tu­rio­mis vals­ty­bė­mis pa­si­ra­šė dek­la­ra­ci­ją, ku­rio­je įsi­pa­rei­go­jo lai­ky­tis JT tai­syk­lių spręs­da­mos gin­čą dėl Ark­ties van­de­ny­no dug­no. Da­nai taip pat pri­me­na, kad 2010-ai­siais Ru­si­ja tai­kiai nu­sta­tė jū­rų sie­ną su Nor­ve­gi­ja Ba­ren­co jū­ro­je ir taip už­bai­gė ke­tu­ris de­šimt­me­čius tru­ku­sius ne­su­ta­ri­mus.

Dau­gu­ma eks­per­tų su­ta­ria, kad Ru­si­ja yra la­bai su­in­te­re­suo­ta sie­nas Ark­ty­je nu­sta­ty­ti tai­kiai, nes lai­kan­tis JT nu­sta­ty­tų tai­syk­lių di­de­lė van­de­ny­no dug­no da­lis, į ku­rią pre­ten­duo­ja Mask­va, šiaip ar taip, ati­teks jai. Ko­pen­ha­gai ar Ota­vai, ku­ri taip pat ti­ki­si gau­ti da­lį Ark­ties van­de­ny­no dug­no, teks ma­žes­ni plo­tai. Tai­ka Ark­ty­je Mask­vai svar­bi ir tuo, kad bet koks ne­sta­bi­lu­mas truk­dy­tų jos pla­nams čia iš­gau­ti naf­tos, gam­ti­nių du­jų ir ver­tin­gų mi­ne­ra­lų.

2007 me­tais du Ru­si­jos po­van­de­ni­niai lai­vai Šiau­rės aši­ga­ly­je, van­de­ny­no dug­ne, įsmei­gė ša­lies vė­lia­vą. Šis žings­nis kai ku­rias ša­lis pa­ska­ti­no ne­ri­mau­ti dėl Mask­vos ke­ti­ni­mų. Ta­čiau da­nai dėl to per­ne­lyg ne­si­jau­di­na. Vi­sų pir­ma ši ope­ra­ci­ja bu­vo at­lik­ta pri­va­čiai, o ne Ru­si­jos vy­riau­sy­bės nu­ro­dy­mu. Be to, ją iš da­lies rė­mė vie­nas skan­di­na­vų fi­nan­si­nin­kas. Ga­liau­siai, kaip yra sa­kęs Ser­ge­jus Lav­ro­vas, Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras, JAV juk Mė­nu­ly­je taip pat įsmei­gė sa­vo vė­lia­vą, ta­čiau vė­liau Va­šing­to­nas ne­kė­lė pre­ten­zi­jų, kad Že­mės pa­ly­do­vas pri­klau­so JAV.

Ti­ki­ma­si, kad ki­tais me­tais Ru­si­ja JT or­ga­ni­za­ci­jai pa­teiks ga­lu­ti­nę sa­vo pre­ten­zi­ją į van­de­ny­no dug­ną Ark­ty­je. 2001 me­tais Mask­va pra­šė, kad bū­tų pri­pa­žin­ta jos tei­sė į 1,2 mln. kv. km van­de­ny­no dug­no. Į te­ri­to­ri­ją Gren­lan­di­jos pu­sė­je Ru­si­ja tuo­met ne­pre­ten­da­vo. JT grą­ži­no Mask­vai šią pre­ten­zi­ją, teig­da­mos, kad jai trūks­ta fak­ti­niais įro­dy­mais par­em­tų ar­gu­men­tų. Ru­si­jos par­ei­gū­nai da­bar kau­pia šią in­for­ma­ci­ją.

Šiuo me­tu da­nai pre­ten­duo­ja į treč­da­lį te­ri­to­ri­jos, ku­rios anks­čiau rei­ka­la­vo Ru­si­ja. Kol kas nė­ra aiš­ku, kaip į šį da­nų akib­rokš­tą su­rea­guos ru­sų par­ei­gū­nai, ta­čiau skan­di­na­vai nu­si­tei­kę op­ti­mis­tiš­kai ir ma­no, kad Ru­si­ja lai­ky­sis pir­mi­nio sa­vo pla­no.

arc­tic­jour­nal.com, LŽ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skautas Vydūnas Trapinskas: tikro patriotizmo nepamatuosi
Nors skau­tų or­ga­ni­za­ci­jų Lie­tu­vo­je – be­veik tu­zi­nas, jų na­riai yra vie­no­dai pa­ti­ki­mi Lie­tu­vos vals­ty­bės pi­lie­čiai. 16 me­tų skau­tau­jan­tis Lie­tu­vos skau­tų są­jun­gos na­rys Vy­dū­nas Tra­pins­kas – vie­nas jų. Su se­niau­sios skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vo­je na­riu kal­ba­mės apie skau­ty­bę, emig­ra­ci­ją ir pa­trio­tiz­mą.
A. Strumskis: Lietuvos proveržį lems 5 tūkst. žmonių
Lie­tu­vo­je yra maž­daug 5 tūkst. vers­lių žmo­nių, ku­riems se­ka­si ir, ti­kė­ti­na, at­ei­ty­je sek­sis dar ge­riau – jie ir lems ša­lies at­ei­tį. Ko­kį ke­lia pa­si­rinks nau­jo­ji verslininkų kar­ta: tie­siog [...]
Ina Pukelytė: „Aktorius ar atlikėjas?“
Vėl žvanga ginklai dėl Stambulo konvencijos
Šian­dien va­ka­ri­nia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė at­sa­kė į Sei­mo gru­pės na­rių klau­si­mus dėl Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos, skir­tos „ko­vai prieš smur­tą šei­mo­je“. 
Rūpestis dėl Rytų Lietuvos nevirsta darbais
Apie par­amą eko­no­miš­kai at­si­li­ku­siam Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­nui gar­siai pra­kal­bę po­li­ti­kai to­liau dangs­to­si vien pa­ža­dais. Anot Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų va­do­vų, Sei­mo patvirtintame ki­tų me­tų [...]
Kibernetinei gynybai Seimas pagalando ginklus
Nukritęs rublio kursas supurtė Rusiją
Šią sa­vai­tę rub­lio kur­sas ne­val­do­mai ri­to­si že­myn. „Ti­mes“ žur­na­lis­tai juo­ka­vo, kad rub­lio kur­sas krin­ta grei­čiau, nei ga­li­ma iš­tar­ti „Vla­di­mi­ras Vla­di­mi­ro­vi­čius“. Pir­ma­sis Ru­si­jos cen­tri­nio ban­ko va­do­vės pa­va­duo­to­jas Ser­ge­jus Šve­co­vas tei­gė, kad pa­dė­tis kri­tiš­ka. „Prieš me­tus to ne­bū­tu­me sap­na­vę net pa­čia­me bai­siau­sia­me sap­ne“, - sa­kė jis.
Žiemą kariauti niekas nenori
An­tras ban­dy­mas įves­ti pa­liau­bas Ry­tų Ukrai­no­je kol kas, at­ro­do, yra sėk­min­gas. Ukrai­nos ly­de­riai nu­si­tei­kę ga­na op­ti­mis­tiš­kai, lau­kia dar ke­lių su­pla­nuo­tų de­ry­bi­nin­kų su­si­ti­ki­mų ir ti­ki­si, kad [...]
Stengiasi pažaboti simpatijas islamistams
Vakarų demokratijos stiprybė ir silpnybė
Pa­skel­bus JAV Se­na­to at­as­kai­tą dėl CŽV ka­lė­ji­mų, vi­suo­me­nė tiek Lie­tu­vo­je, tiek ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos bei NA­TO ša­ly­se ją ver­tin­da­ma pa­si­da­li­jo į dvi da­lis. 
Moralinis dvylipumas po Vakarų vertybių pamatais
Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo įvy­kių, ver­čian­čių su­abe­jo­ti, ar Va­ka­rų iš­pa­žįs­ta­mos ver­ty­bės yra jau to­kios fun­da­men­ta­lios. Su­pran­tu, ga­liu bū­ti ap­kal­tin­tas, kad skelbiu pro­ru­siš­ką pro­pa­gan­dą, [...]
Taip, Lietuva nyksta
Redakcijos paštas. Pakeliui į bažnyčią
Spa­lio pa­bai­go­je sek­ma­die­nį pa­ke­liui į baž­ny­čią pa­žįs­ta­mas par­api­jie­tis pa­si­di­džiuo­da­mas ta­rė: „Nu­si­pir­kau kny­gą „Rau­do­no­ji da­lia“... Pa­si­tiks­li­nau pa­va­di­ni­mą, ka­dan­gi ne­sup­ra­tau, apie ką kal­ba: ar žmo­gaus da­lią, ar žmo­gaus var­dą (at­min­ty­je tuoj pat iš­ki­lo Ba­lio Sruo­gos is­to­ri­nės dra­mos pa­va­di­ni­mas „A­pyauš­rio da­lia“). 
Redakcijos paštas. Nebijokite mąstyti laisvai, ieškokite savo erčių
Pers­kai­tęs Vė­jū­nos Sa­lo­mė­jos Šli­žie­nės  laiš­ką, ku­ria­me au­to­rė pik­ti­na­si li­tua­nis­tais, pra­šan­čiais,  stab­dy­ti pa­grin­di­nio ug­dy­mo lie­tu­vių kal­bos bendrosios prog­ra­mos pro­jek­tą, [...]
Redakcijos paštas. Kiek svarbi visuomenei verslo socialinė atsakomybė?