Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/straipsnis.php on line 49 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146
Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 22 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 25 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 28 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 31 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 34 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 37 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 %%%%%%%%%%og:title%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%viewPort%%%%%%%%%%

APKLAUSA

Kaip vertinate padėtį Lietuvojeper pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
Dienos klausimas

Komentuojami lzinios.lt

Pasaulio kryptis
Stengiasi pažaboti simpatijas islamistams
lzinios.lt 2014-12-15 06:00
kristeligt-dagblad.dk nuotrauka
Ra­di­ka­lus is­la­mas pa­trau­kia vis dau­giau Vo­kie­ti­jos jau­nuo­lių. Ša­lies ins­ti­tu­ci­jos ieš­ko įvai­rių bū­dų, kaip su­stab­dy­ti šią ten­den­ci­ją.

Re­mian­tis Vo­kie­ti­jos val­džios ins­ti­tu­ci­jų duo­me­ni­mis, apie 600 jau­nų vo­kie­čių iš­vy­ko į Si­ri­ją ko­vo­ti šven­to­jo mu­sul­mo­nų ka­ro. Spė­ja­ma, kad maž­daug 60 jų žu­vo. Psi­cho­lo­gas ir is­la­mo eks­per­tas Ah­ma­das Man­sou­ras sa­ko, kad už­ver­buo­tų jau­nuo­lių skai­čius iš tie­sų yra ge­ro­kai di­des­nis. Jis ma­no, kad Si­ri­jo­je ga­li kau­tis net iki 2 tūkst. vo­kie­čių dži­ha­dis­tų.

Lon­do­ne įsi­kū­ru­sio Tarp­tau­ti­nio ra­di­ka­li­za­ci­jos ir po­li­ti­nio smur­to stu­di­jų cen­tro ana­li­ti­kas Pe­te­ris Ne­uman­nas ra­gi­na at­sa­kin­gus par­ei­gū­nus su­telk­ti dė­me­sį į pre­ven­ci­nes prie­mo­nes. Pa­sak jo, svar­bu iš­aiš­kin­ti is­la­mis­tams sim­pa­ti­zuo­jan­tiems vo­kie­čiams, kad „Is­la­mo vals­ty­bės“ rea­ly­bė ne­tu­ri nie­ko bend­ro su pro­pa­gan­da in­ter­ne­te. Dži­ha­dis­tai dar­gi daž­niau kau­na­si su mu­sul­mo­nais nei Ira­ko vy­riau­sy­bi­nė­mis pa­jė­go­mis. P. Ne­uman­nas pri­du­ria, kad dau­ge­liui si­rų ne­pa­tin­ka, jog už­sie­nie­čiai da­ly­vau­ja jų šven­ta­ja­me ka­re. Ana­li­ti­kas pa­žy­mi, kad šie fak­tai yra ma­žai kam ži­no­mi.

Frank­fur­to glo­ba­laus is­la­mo ty­ri­mų cen­tro at­sto­vės Su­san­ne Schro­ter tei­gi­mu, at­gra­sin­ti jau­nuo­lius ga­lė­tų su­grį­žę dži­ha­dis­tai, nu­si­vy­lę Si­ri­jos ka­ro ti­kro­ve. Pa­sak jos, mer­gi­nos ga­lė­tų pa­pa­sa­ko­ti, kaip su­si­tuo­kė su vy­rais, ku­rių prieš tai net ne­bu­vo ma­čiu­sios, ir kaip no­rė­jo pa­bėg­ti, bet ne­ži­no­jo, kaip ir kur. Vy­rai ga­lė­tų pa­si­da­lin­ti ži­nia, kad ne­si­ti­kė­jo, jog teks žu­dy­ti ki­tus mu­sul­mo­nus.

Vo­kie­ti­ja jau pra­dė­jo įgy­ven­din­ti ke­le­tą su­ma­ny­mų, siek­da­ma pa­dė­ti ša­lies jau­nuo­liams iš­veng­ti pa­na­šaus li­ki­mo. Skir­tin­guo­se ša­lies ad­mi­nis­tra­ci­niuo­se vie­ne­tuo­se šios ini­cia­ty­vos ski­ria­si. Prob­le­ma ta, kad Vo­kie­ti­ja ne­tu­ri vie­nos bend­ros na­cio­na­li­nės stra­te­gi­jos, kaip ri­bo­ti jau­nų pi­lie­čių su­si­ža­vė­ji­mą ra­di­ka­laus is­la­mo idė­jo­mis.

Pa­vyz­džiui, Šiau­rės Rei­ne-Vest­fa­li­jo­je įreng­ti vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo cen­trai, ku­riuo­se vei­kia spe­cia­li te­le­fo­no li­ni­ja. Grei­tu me­tu čia pla­nuo­ja­ma įreng­ti dar tris to­kius cen­trus. Su­si­rū­pi­nę tė­vai, mo­ky­to­jai ar kla­sės drau­gai pa­skam­bi­nę spe­cia­liu nu­me­riu ga­li pa­si­da­lin­ti sa­vo įta­ri­mais, jei pa­ste­bė­jo, kad kas nors jų ap­lin­ko­je itin ža­vi­si ra­di­ka­laus is­la­mo idė­jo­mis. Skel­bia­ma, kad per sa­vai­tę spe­cia­lis­tai su­lau­kia maž­daug 50 skam­bu­čių. So­cia­li­niai dar­buo­to­jai šiuo me­tu ban­do per­kal­bė­ti apie 30 žmo­nių, trokš­tan­čių pri­si­jung­ti prie is­la­mis­tų.

Is­la­mo stu­di­jų dės­ty­to­jai taip pat ga­li im­tis tam ti­krų pre­ven­ci­jos prie­mo­nių. Bern­das Rid­wa­nas Bauk­nech­tas kar­tą per sa­vai­tę 300 stu­den­tų Bo­no­je skai­to pa­skai­tas apie is­la­mą. Ne dau­giau kaip pen­kiuo­se jau­nuo­liuo­se jis įžvel­gė eks­tre­miz­mo ap­raiš­kas. B. R. Bauk­nech­to nuo­mo­ne, jiems dau­giau­siai įta­kos da­ro įta­kin­gi as­me­nys jų ar­ti­miau­sio­je ap­lin­ko­je, o ne in­ter­ne­to pa­moks­li­nin­kai. Dės­ty­to­jas sa­vo pa­skai­tų me­tu stu­den­tams aiš­ki­na to­kias są­vo­kas kaip „dži­ha­das“ bei „ša­ria­tas“ sten­gia­si at­skleis­ti is­la­mis­tų pro­pa­gan­dos su­bti­ly­bes.

dw.de, LŽ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skautas Vydūnas Trapinskas: tikro patriotizmo nepamatuosi
Nors skau­tų or­ga­ni­za­ci­jų Lie­tu­vo­je – be­veik tu­zi­nas, jų na­riai yra vie­no­dai pa­ti­ki­mi Lie­tu­vos vals­ty­bės pi­lie­čiai. 16 me­tų skau­tau­jan­tis Lie­tu­vos skau­tų są­jun­gos na­rys Vy­dū­nas Tra­pins­kas – vie­nas jų. Su se­niau­sios skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vo­je na­riu kal­ba­mės apie skau­ty­bę, emig­ra­ci­ją ir pa­trio­tiz­mą.
A. Strumskis: Lietuvos proveržį lems 5 tūkst. žmonių
Lie­tu­vo­je yra maž­daug 5 tūkst. vers­lių žmo­nių, ku­riems se­ka­si ir, ti­kė­ti­na, at­ei­ty­je sek­sis dar ge­riau – jie ir lems ša­lies at­ei­tį. Ko­kį ke­lia pa­si­rinks nau­jo­ji verslininkų kar­ta: tie­siog [...]
Ina Pukelytė: „Aktorius ar atlikėjas?“
Vėl žvanga ginklai dėl Stambulo konvencijos
Šian­dien va­ka­ri­nia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė at­sa­kė į Sei­mo gru­pės na­rių klau­si­mus dėl Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos, skir­tos „ko­vai prieš smur­tą šei­mo­je“. 
Rūpestis dėl Rytų Lietuvos nevirsta darbais
Apie par­amą eko­no­miš­kai at­si­li­ku­siam Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­nui gar­siai pra­kal­bę po­li­ti­kai to­liau dangs­to­si vien pa­ža­dais. Anot Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų va­do­vų, Sei­mo patvirtintame ki­tų me­tų [...]
Kibernetinei gynybai Seimas pagalando ginklus
Nukritęs rublio kursas supurtė Rusiją
Šią sa­vai­tę rub­lio kur­sas ne­val­do­mai ri­to­si že­myn. „Ti­mes“ žur­na­lis­tai juo­ka­vo, kad rub­lio kur­sas krin­ta grei­čiau, nei ga­li­ma iš­tar­ti „Vla­di­mi­ras Vla­di­mi­ro­vi­čius“. Pir­ma­sis Ru­si­jos cen­tri­nio ban­ko va­do­vės pa­va­duo­to­jas Ser­ge­jus Šve­co­vas tei­gė, kad pa­dė­tis kri­tiš­ka. „Prieš me­tus to ne­bū­tu­me sap­na­vę net pa­čia­me bai­siau­sia­me sap­ne“, - sa­kė jis.
Žiemą kariauti niekas nenori
An­tras ban­dy­mas įves­ti pa­liau­bas Ry­tų Ukrai­no­je kol kas, at­ro­do, yra sėk­min­gas. Ukrai­nos ly­de­riai nu­si­tei­kę ga­na op­ti­mis­tiš­kai, lau­kia dar ke­lių su­pla­nuo­tų de­ry­bi­nin­kų su­si­ti­ki­mų ir ti­ki­si, kad [...]
Pretenzijų žaidimas Arktyje
Vakarų demokratijos stiprybė ir silpnybė
Pa­skel­bus JAV Se­na­to at­as­kai­tą dėl CŽV ka­lė­ji­mų, vi­suo­me­nė tiek Lie­tu­vo­je, tiek ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos bei NA­TO ša­ly­se ją ver­tin­da­ma pa­si­da­li­jo į dvi da­lis. 
Moralinis dvylipumas po Vakarų vertybių pamatais
Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo įvy­kių, ver­čian­čių su­abe­jo­ti, ar Va­ka­rų iš­pa­žįs­ta­mos ver­ty­bės yra jau to­kios fun­da­men­ta­lios. Su­pran­tu, ga­liu bū­ti ap­kal­tin­tas, kad skelbiu pro­ru­siš­ką pro­pa­gan­dą, [...]
Taip, Lietuva nyksta
Redakcijos paštas. Pakeliui į bažnyčią
Spa­lio pa­bai­go­je sek­ma­die­nį pa­ke­liui į baž­ny­čią pa­žįs­ta­mas par­api­jie­tis pa­si­di­džiuo­da­mas ta­rė: „Nu­si­pir­kau kny­gą „Rau­do­no­ji da­lia“... Pa­si­tiks­li­nau pa­va­di­ni­mą, ka­dan­gi ne­sup­ra­tau, apie ką kal­ba: ar žmo­gaus da­lią, ar žmo­gaus var­dą (at­min­ty­je tuoj pat iš­ki­lo Ba­lio Sruo­gos is­to­ri­nės dra­mos pa­va­di­ni­mas „A­pyauš­rio da­lia“). 
Redakcijos paštas. Nebijokite mąstyti laisvai, ieškokite savo erčių
Pers­kai­tęs Vė­jū­nos Sa­lo­mė­jos Šli­žie­nės  laiš­ką, ku­ria­me au­to­rė pik­ti­na­si li­tua­nis­tais, pra­šan­čiais,  stab­dy­ti pa­grin­di­nio ug­dy­mo lie­tu­vių kal­bos bendrosios prog­ra­mos pro­jek­tą, [...]
Redakcijos paštas. Kiek svarbi visuomenei verslo socialinė atsakomybė?