Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/straipsnis.php on line 49 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146
Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 22 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 25 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 28 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 31 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 34 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 37 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 %%%%%%%%%%og:title%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%viewPort%%%%%%%%%%

APKLAUSA

Kaip vertinate padėtį Lietuvojeper pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
Dienos klausimas

Komentuojami lzinios.lt

Pasaulio kryptis
Žiemą kariauti niekas nenori
2014-12-17 06:00
Ir separatistų, ir kariuomenės atstovai praneša, kad karo veiksmai regione beveik baigėsi. Reuters/Scanpix nuotrauka
An­tras ban­dy­mas įves­ti pa­liau­bas Ry­tų Ukrai­no­je kol kas, at­ro­do, yra sėk­min­gas. Ukrai­nos ly­de­riai nu­si­tei­kę ga­na op­ti­mis­tiš­kai, lau­kia dar ke­lių su­pla­nuo­tų de­ry­bi­nin­kų su­si­ti­ki­mų ir ti­ki­si, kad ne­tru­kus pa­vyks iš­spręs­ti konf­lik­tą.

Ka­ro veiks­mai Ry­tų Ukrai­no­je, ku­rio­je, ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, nuo ba­lan­džio vi­du­rio žu­vo dau­giau kaip 4,7 tūkst. žmo­nių, be­veik bai­gė­si. Tiek ka­riuo­me­nės, tiek se­pa­ra­tis­tų at­sto­vų tei­gi­mu, šū­vių čia jau gir­dė­ti tik ret­kar­čiais. Vie­nas pa­grin­di­nių Do­nec­ko ko­vo­to­jų va­dų sa­kė, kad yra pa­si­ren­gęs ap­si­keis­ti ka­ro be­lais­viais, ir pa­siū­lė at­lik­ti šią pro­ce­dū­rą per Ka­lė­das – gruo­džio 25 die­ną.

Ta­čiau apie 5 mln. žmo­nių re­gio­ne gy­ve­na itin pra­sto­mis są­ly­go­mis. Pa­sak Jung­ti­nių Tau­tų (JT), ša­lies ry­tuo­se su­griau­ta daug gy­ve­na­mų­jų na­mų, nu­trū­kęs van­dens, elek­tros tie­ki­mas ir šil­dy­mas, be to, gink­luo­ti se­pa­ra­tis­tai, prie ku­rių pri­si­de­da vis dau­giau už­sie­nie­čių, prie­var­tau­ja, kan­ki­na ir gro­bia gy­ven­to­jus ar­ba ver­čia juos dirb­ti už dy­ką.

JT pers­pė­ja, kad dėl su­sik­los­čiu­sios si­tua­ci­jos la­biau­siai ken­čia pa­žei­džia­miau­sios vi­suo­me­nės gru­pės: vai­kai, vy­res­nio am­žiaus ar ne­įga­lūs žmo­nės. Po pra­ėju­sį mė­ne­sį se­pa­ra­tis­tų kon­tro­liuo­ja­mo­se te­ri­to­ri­jo­se vy­ku­sių rin­ki­mų Ukrai­nos vy­riau­sy­bė nu­sto­jo re­gio­no gy­ven­to­jams mo­kė­ti pen­si­jas ir rem­ti mo­kyk­las bei li­go­ni­nes. Tik iš konf­lik­to zo­nos iš­si­kė­lę ir kaip mig­ran­tai už­si­re­gis­tra­vę žmo­nės ga­li gau­ti so­cia­li­nes iš­mo­kas. JT duo­me­ni­mis, iš Ry­tų Ukrai­nos iš­vy­ko maž­daug mi­li­jo­nas gy­ven­to­jų. Pu­sė jų pa­si­trau­kė į Ru­si­ją, ki­ti – į sau­ges­nes Ukrai­nos sri­tis.

Panašiai nuniokotų butų Rytų Ukrainoje – daugybė./AFP/Scanpix nuotrauka

Do­nec­kas ir Lu­hans­kas tu­ri lik­ti Ukrainoje

Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ser­ge­jus Lav­ro­vas pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad Ukrai­na, no­rė­da­ma iš­lai­ky­ti Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­tis, tu­rė­tų im­tis kons­ti­tu­ci­nių re­for­mų – su­teik­ti šiems se­pa­ra­tis­ti­niams re­gio­nams dau­giau au­to­no­mi­jos. Aki­vaiz­du, jog Ru­si­jai vi­siš­kai ne­ver­ta gvieš­tis tų nu­nio­ko­tų sri­čių ir in­ves­tuo­ti di­džiu­lių su­mų į jų at­sta­ty­mą. Ru­sų kal­bos apie ne­prik­lau­so­my­bę ir žmo­nių ap­sisp­ren­di­mo lais­vę taip pat nu­ti­lo, nors dar vi­sai ne­se­niai Mask­va tvir­ti­no pri­pa­žįs­tan­ti se­pa­ra­tis­tų reng­tų rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Ma­ža to, mi­nis­tras taip pat už­si­mi­nė, kad Ukrai­nos eko­no­mi­ka per­ne­lyg il­gai bu­vo pri­klau­so­ma nuo pre­ky­bos su Ru­si­ja, ir šis ry­šys esą at­ei­ty­je tu­rės silp­nė­ti.

Ukrai­nos po­li­ti­kai to­kių gąs­di­ni­mų, re­gis, ne­iš­si­gan­do. Pre­zi­den­tū­ros at­sto­vas pa­brė­žė, kad vi­si ry­šiai su Ru­si­ja, ku­rie ga­lė­jo bū­ti nu­trauk­ti, jau yra ša­li­na­mi ir kad “ne vi­si ke­liai ve­da į Ru­si­ją”. Juk Ukrai­na tu­ri ki­tų kai­my­nų, su ku­riais ga­li bend­ra­dar­biau­ti ir ne­bi­jo­ti, jog jai į nu­ga­rą bus su­va­ry­tas pei­lis.

Ru­si­jai pa­lan­kiau, kad se­pa­ra­tis­ti­niai re­gio­nai ir to­liau pri­klau­sy­tų Ukrai­nai. Anot apž­val­gi­nin­kų, taip Krem­lius ga­lės da­ry­ti ša­liai dar di­des­nę įta­ką nei iki šiol ir at­gra­sy­ti Ki­je­vą ne tik nuo NA­TO, bet ir nuo Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES). Apie Bend­ri­jos ir Ukrai­nos san­ty­kius Ru­si­jos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Dmi­tri­jus Med­ve­de­vas ne­se­niai kal­bė­jo: “Nie­kas ne­sku­ba kvies­ti Ukrai­nos prie bend­ro Eu­ro­pos sta­lo kaip ly­gios par­tne­rės ir net ne­pa­siū­lo kė­dės ša­lia. ES su ja są­mo­nin­gai el­gia­si lyg su mer­gi­na, ku­rią vis kvie­čia į pa­si­ma­ty­mus, ta­čiau nie­ka­da ne­ves. Už­ten­ka pa­žiū­rė­ti į Tur­ki­ją – vals­ty­bė aso­cia­ci­jos su­tar­tį pa­si­ra­šė prieš 51 me­tus, o vis dar nė­ra ES na­rė.” Prem­je­ras pri­dū­rė, kad iš ti­krų­jų tarp Ru­si­jos ir Ukrai­nos nie­ka­da ne­bu­vo ir ne­bus jo­kių sie­nų.

Ukrai­nie­čių sim­pa­ti­jos Krem­liui išgaravo

Vis dėl­to nau­jau­sios ukrai­nie­čių apk­lau­sos ro­do, kad ša­lies gy­ven­to­jai jau­čia­si ki­taip. Bent jau Ru­si­jos ly­de­rių at­žvil­giu. JAV kom­pa­ni­jos “Gal­lup” at­lik­tų vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mų re­zul­ta­tai at­sklei­džia, kad po Kry­mo anek­si­jos ko­vo mė­ne­sį be­veik vi­sos ukrai­nie­čių sim­pa­ti­jos Krem­liui iš­ga­ra­vo. Tie­sa, Kry­mo, Do­nec­ko ir Lu­hans­ko re­gio­nų gy­ven­to­jai apk­lau­so­se ne­da­ly­va­vo. Vos 5 proc. res­pon­den­tų tei­gė, jog pa­lai­ko Ru­si­jos ly­de­rius. Per­nai to­kių bu­vo 43 pro­cen­tai. Pa­na­ši da­lis ukrai­nie­čių ge­rai at­si­lie­pė apie Ru­si­jos ly­de­rius vi­są pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį.

Ukrai­nos gy­ven­to­jų taip pat bu­vo klau­sia­ma, kaip jie ver­ti­na Va­ka­rų vals­ty­bių va­do­vus. Pa­aiš­kė­jo, kad ukrai­nie­čiai daug pa­lan­kes­ni ES ir JAV ly­de­riams nei Krem­liui. Ta­čiau šis ver­ti­ni­mas per me­tus be­veik ne­pa­si­kei­tė ar­ba pa­ge­rė­jo la­bai men­kai, nors Va­ka­rai ir tai­ko Ru­si­jai sank­ci­jas bei griež­tai kri­ti­kuo­ja Krem­liaus po­li­ti­ką. 46 proc. ukrai­nie­čių pa­lai­ko ES, o 38 proc. – Jung­ti­nių Vals­ti­jų ly­de­rius. Be­je, po­žiū­ris į Vo­kie­ti­jos va­do­vus net su­pras­tė­jo, bet vis tiek yra ga­na ge­ras – jiems sim­pa­ti­zuo­ja 41 proc. apk­laus­tų Ukrai­nos gy­ven­to­jų.

Pa­sta­rai­siais me­tais pa­di­dė­jo ukrai­nie­čių par­ama NA­TO. 36 proc. res­pon­den­tų Al­jan­są ver­ti­na kaip ap­sau­gą, o 20 proc. – kaip grės­mę. Anks­čiau dau­giau gy­ven­to­jų ma­nė, kad NA­TO ke­lia Ukrai­nai grės­mę.

Par­en­gė MIL­DA BARONAITĖ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Turi suveikti Sveikas protas  78.62.158.239 2014-12-17 22:46:34
Grobiamųjų karų epochos iš esmės baigėsi...gal vienur kitur bandymų kur kiek ir vyks, bet jie bus laikini ir nenaudingi patiems okupantams ...Geriausias ir protingiausias kelias -stebėti vieni kitus ir įspėti, kad nebūtų peržengta ta kvailumo riba. Tuščios ambicijos, siekiant vadukams demonstruoti savo poveikio galią- primityvu ir kvaila...Suklysti visi gali ,kaip sakoma-" klysti žmogiška yra, bet klaidoje pasilikti- nusikaltimas"...Norint atsisakyti savo klaidų, reikia išminties , drąsos ir savigarbos-tada ir kiti gerbs ir bendraus. Atsisakyt taikaus ir abiems pusėms naudingo bendradarbiavimo kultūrinėje ir ekonominėje plotmėje, vieni kitų nemulkinant ir nemenkinant,neišnaudojant ir nežužgožiant -kvaila būtų, kai žmonija jau palaipniui tam beveik pribrendusi yra...
0 1  Netinkamas komentaras
Rimantas  78.56.177.145 2014-12-17 19:02:40
Rusai per žiemą gabens "humanitarinius krovinius", o pavasarį paaiškės, kad ten jų ginkluotės yra tirk, kiek Europa nematė nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
1 0  Netinkamas komentaras
ona  78.62.203.59 2014-12-17 15:25:21
ačiū Dievui
1 0  Netinkamas komentaras
nuomonė  78.56.133.223 2014-12-17 07:22:49
Rusija privalo gražinti užgrobtą Krymą.
5 0  Netinkamas komentaras
Skautas Vydūnas Trapinskas: tikro patriotizmo nepamatuosi
Nors skau­tų or­ga­ni­za­ci­jų Lie­tu­vo­je – be­veik tu­zi­nas, jų na­riai yra vie­no­dai pa­ti­ki­mi Lie­tu­vos vals­ty­bės pi­lie­čiai. 16 me­tų skau­tau­jan­tis Lie­tu­vos skau­tų są­jun­gos na­rys Vy­dū­nas Tra­pins­kas – vie­nas jų. Su se­niau­sios skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vo­je na­riu kal­ba­mės apie skau­ty­bę, emig­ra­ci­ją ir pa­trio­tiz­mą.
A. Strumskis: Lietuvos proveržį lems 5 tūkst. žmonių
Lie­tu­vo­je yra maž­daug 5 tūkst. vers­lių žmo­nių, ku­riems se­ka­si ir, ti­kė­ti­na, at­ei­ty­je sek­sis dar ge­riau – jie ir lems ša­lies at­ei­tį. Ko­kį ke­lia pa­si­rinks nau­jo­ji verslininkų kar­ta: tie­siog [...]
Ina Pukelytė: „Aktorius ar atlikėjas?“
Vėl žvanga ginklai dėl Stambulo konvencijos
Šian­dien va­ka­ri­nia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė at­sa­kė į Sei­mo gru­pės na­rių klau­si­mus dėl Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos, skir­tos „ko­vai prieš smur­tą šei­mo­je“. 
Rūpestis dėl Rytų Lietuvos nevirsta darbais
Apie par­amą eko­no­miš­kai at­si­li­ku­siam Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­nui gar­siai pra­kal­bę po­li­ti­kai to­liau dangs­to­si vien pa­ža­dais. Anot Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų va­do­vų, Sei­mo patvirtintame ki­tų me­tų [...]
Kibernetinei gynybai Seimas pagalando ginklus
Nukritęs rublio kursas supurtė Rusiją
Šią sa­vai­tę rub­lio kur­sas ne­val­do­mai ri­to­si že­myn. „Ti­mes“ žur­na­lis­tai juo­ka­vo, kad rub­lio kur­sas krin­ta grei­čiau, nei ga­li­ma iš­tar­ti „Vla­di­mi­ras Vla­di­mi­ro­vi­čius“. Pir­ma­sis Ru­si­jos cen­tri­nio ban­ko va­do­vės pa­va­duo­to­jas Ser­ge­jus Šve­co­vas tei­gė, kad pa­dė­tis kri­tiš­ka. „Prieš me­tus to ne­bū­tu­me sap­na­vę net pa­čia­me bai­siau­sia­me sap­ne“, - sa­kė jis.
Pretenzijų žaidimas Arktyje
Ko­pen­ha­ga pa­tei­kė pre­ten­zi­ją į Ark­ties te­ri­to­ri­jos da­lį iki pat Ru­si­jos jū­rų sie­nos. Mask­vą toks žings­nis gal­būt ir nu­ste­bi­no, ta­čiau da­nai abe­jo­ja, ar Krem­lius dėl to ims keisti sa­vo pla­nus [...]
Stengiasi pažaboti simpatijas islamistams
Vakarų demokratijos stiprybė ir silpnybė
Pa­skel­bus JAV Se­na­to at­as­kai­tą dėl CŽV ka­lė­ji­mų, vi­suo­me­nė tiek Lie­tu­vo­je, tiek ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos bei NA­TO ša­ly­se ją ver­tin­da­ma pa­si­da­li­jo į dvi da­lis. 
Moralinis dvylipumas po Vakarų vertybių pamatais
Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo įvy­kių, ver­čian­čių su­abe­jo­ti, ar Va­ka­rų iš­pa­žįs­ta­mos ver­ty­bės yra jau to­kios fun­da­men­ta­lios. Su­pran­tu, ga­liu bū­ti ap­kal­tin­tas, kad skelbiu pro­ru­siš­ką pro­pa­gan­dą, [...]
Taip, Lietuva nyksta
Redakcijos paštas. Pakeliui į bažnyčią
Spa­lio pa­bai­go­je sek­ma­die­nį pa­ke­liui į baž­ny­čią pa­žįs­ta­mas par­api­jie­tis pa­si­di­džiuo­da­mas ta­rė: „Nu­si­pir­kau kny­gą „Rau­do­no­ji da­lia“... Pa­si­tiks­li­nau pa­va­di­ni­mą, ka­dan­gi ne­sup­ra­tau, apie ką kal­ba: ar žmo­gaus da­lią, ar žmo­gaus var­dą (at­min­ty­je tuoj pat iš­ki­lo Ba­lio Sruo­gos is­to­ri­nės dra­mos pa­va­di­ni­mas „A­pyauš­rio da­lia“). 
Redakcijos paštas. Nebijokite mąstyti laisvai, ieškokite savo erčių
Pers­kai­tęs Vė­jū­nos Sa­lo­mė­jos Šli­žie­nės  laiš­ką, ku­ria­me au­to­rė pik­ti­na­si li­tua­nis­tais, pra­šan­čiais,  stab­dy­ti pa­grin­di­nio ug­dy­mo lie­tu­vių kal­bos bendrosios prog­ra­mos pro­jek­tą, [...]
Redakcijos paštas. Kiek svarbi visuomenei verslo socialinė atsakomybė?