Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/straipsnis.php on line 49 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146
Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 22 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 25 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 28 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 31 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 34 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 37 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 %%%%%%%%%%og:title%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%viewPort%%%%%%%%%%

APKLAUSA

Kaip vertinate padėtį Lietuvojeper pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
Dienos klausimas

Komentuojami lzinios.lt

Redakcijos paštas
Redakcijos paštas. Nebijokite mąstyti laisvai, ieškokite savo erčių
Mindaugas GRIGAITIS 2014-12-09 12:40
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Pers­kai­tęs Vė­jū­nos Sa­lo­mė­jos Šli­žie­nės  laišką, ku­ria­me au­to­rė pik­ti­na­si lituanistais, prašančiais,  stab­dy­ti pa­grin­di­nio ug­dy­mo lie­tu­vių kal­bos bend­ro­sios prog­ra­mos pro­jek­tą, nu­liū­dau. Kri­ti­kuo­da­ma, au­to­rės žo­džiais, „sto­ko­jan­čius mei­lės Lie­tu­vai ir kal­bai“, ji net ne­sis­ten­gia gi­lin­tis į pe­ti­ci­jos teks­tą. Ne­ma­žas emo­ci­jų pliūps­nis bu­vo nu­kreip­tas ir į mano komentarus, to­dėl jau­čiu par­ei­gą rea­guo­ti.

Ap­kal­ti­nu­si pro­jek­to kri­ti­kus ar­gu­men­tų silp­nu­mu, V. S. Šli­žie­nė nu­spren­dė opo­nuo­jan­čius li­tua­nis­tus ap­kal­tin­ti ne­mei­le Lie­tu­vai ir gim­ta­jai kal­bai. No­rė­čiau pa­aiš­kin­ti tai, kas V. S. Šli­žie­nei pa­si­ro­dė kaip ne­są­mo­nių kratinys. Pir­miau­sia, ką reiš­kia kon­ser­va­ty­vus pa­trio­tiš­ku­mas, apie ku­rį kal­bė­jau sa­vo ko­men­ta­re? Tai ne­ar­ti­ku­liuo­ta emo­ci­ja ir sie­kiu kon­ser­vuo­ti pa­grįs­tas san­ty­kis su sa­vo kul­tū­ra. San­ty­kis, ku­ris ver­čia ne ref­lek­tuo­ti, o ne­su­si­mąs­tant ado­ruo­ti, ne at­ras­ti, o pa­sy­viai pe­rim­ti. Toks san­ty­kis ne­ug­do nei ti­kro pa­trio­tiz­mo, nei pi­lie­tiš­ku­mo, nes pi­lie­tiš­ku­mas – tai są­mo­nin­gu­mas, o są­mo­nin­gu­mas – tai sa­va­ran­kiš­kas ana­li­ti­nis mąs­ty­mas, ku­ris ti­krai ne­at­si­ras iš rep­ro­du­ka­vi­mo, ku­riam pa­smer­kia nau­ja prog­ra­ma. O tai, kad mo­ki­nys bus pa­smerk­tas en­cik­lo­pe­di­niam mo­ky­mui, ro­do prog­ra­mos apim­tys: už­kur­tas toks kon­ve­je­ris, kad ati­džiam skai­ty­mui lai­ko ne­lie­ka, o be kruopš­taus ry­mo­ji­mo prie kū­ri­nio ne­įma­no­mas as­me­ni­nis san­ty­kis su li­te­ra­tū­ra, tad, perf­ra­zuo­jant V. S. Šli­žie­nę, lie­ka ne­są­mo­nė ir cypsėjimas, t.y. for­mu­lių apie au­to­riaus ta­len­to iš­skir­ti­nu­mą ir jo svar­bą Lie­tu­vos pa­sa­ko­ji­mui iš­ka­li­mas.

Ne­ži­nau, kaip kri­ti­kų kri­ti­kė V. S. Šli­žie­nė su­pran­ta tau­ti­nį pa­sa­ko­ji­mą ir kaip ji iš­ma­tuo­ja ko­le­gų mei­lę kal­bai ir ša­liai, bet pa­ban­dy­siu kuo aiš­kiau iš­dės­ty­ti, kaip ku­ria­mas tas tau­ti­nis na­ra­ty­vas. O jis ku­ria­mas da­rant teks­tų at­ran­ką, iš li­te­ra­tū­ros is­to­ri­jos iš­tri­nant to na­ra­ty­vo kū­rė­jų (šiuo at­ve­ju – prog­ra­mos ren­gė­jų) sko­nio ne­ati­tin­kan­čius teks­tus ar­ba tų teks­tų in­terp­re­ta­ci­jas. Tai­gi ne joks čia tau­ti­nis pa­sa­ko­ji­mas, o ren­gė­jų gru­pe­lės is­to­ri­ja, ku­riai sie­kia­ma su­teik­ti uni­ver­sa­lų sta­tu­są. Ku­ria­mas mąs­ty­mo re­zer­va­tas, o V. S. Šli­žie­nės emo­ci­jos be aiš­kių ar­gu­men­tų ro­do, kad ji pa­si­ry­žu­si tap­ti to re­zer­va­to pri­žiū­rė­to­ja ir uo­liai smaigs­ty­ti len­te­les su lo­zun­gais.

Ma­no ma­ny­mu, no­ras kon­ser­vuo­ti ky­la iš bai­mės mąs­ty­ti lais­vai, t. y. iš bai­mės, kad mo­ki­nys su­kurs sa­vo in­terp­re­ta­ci­ją, ku­ri ga­li prieš­ta­rau­ti tiek pro­fe­so­rės Vik­to­ri­jos Dau­jo­ty­tės (jos žo­džiais au­to­rė par­emia sa­vo emo­cin­gą kal­bą), tiek ki­tų au­to­ri­te­tų idė­joms. Kas bus, jei mo­ki­nys iš­drįs su­dve­jo­ti ko­kio nors au­to­riaus sa­kra­lu­mu ir dar ar­gu­men­tuo­tai sa­vo po­zi­ci­ją pa­grįs? Ar V. S. Šli­žie­nė pa­sa­kys ne­cyp­sėk nesąmonių. O gal ap­kal­tins ne­mei­le Lie­tu­vai vien tik dėl to, kad jis ne rep­ro­du­ka­vo ko­kią nors kli­šę apie Lie­tu­vos gro­žį, o su­ge­bė­jo at­ras­ti sa­vo ar­gu­men­tuo­tą įžval­gą.

Pir­miau­sia iš­mo­ky­ki­me vai­ką skai­ty­ti teks­tą, o tik po to kul­tū­ri­nį pa­sa­ko­ji­mą. Mo­ki­nys tu­ri iš­mok­ti mąs­ty­ti sa­va­ran­kiš­kai, o ne pa­gal au­to­ri­te­tų dik­tuo­ja­mas tie­sas. Ne­sup­ri­mi­ty­vin­ki­te kri­ti­kuo­jan­čių­jų pro­jek­tą po­zi­ci­jos. Jų sie­kis yra mąs­ty­mo lais­vė, es­te­tiš­kai pa­ga­vus, sa­va­ran­kiš­kai ir ana­li­tiš­kai mąs­tan­tis Lie­tu­vos pi­lie­tis. V. S. Šli­žie­ne, ne­bi­jo­ki­te mąs­ty­mo lais­vės, ji nė­ra des­truk­ty­vi, jei tik mo­ki ja nau­do­tis.

Be to, ger­bia­ma ko­le­ge, la­bai ne­ko­rek­tiš­ka ati­džiai ne­įsis­kai­čius į teks­tus mė­ty­ti as­me­ni­nius kal­ti­ni­mus. Straips­ny­je, iš ku­rio jūs ci­tuo­jat M. Grigaitį, aiš­kiai par­ašy­ta, kad pro­jek­to kri­ti­kai gin­či­ja­si dėl Bib­li­jos si­tua­ci­jos ta­me pro­jek­te. Nie­kur ne­pa­ra­šy­ta, jog „jė­zui­tas“ M. Gri­gai­tis tei­gė, kad ji ne­rei­ka­lin­ga pa­grin­di­nio ug­dy­mo prog­ra­mo­je. Jis nie­ko prieš skai­ty­ti Bib­li­ją ir kaip kul­tū­ri­nį teks­tą. La­bai ne­ko­rek­tiš­ka opo­nen­tų po­zi­ci­ją su­pap­ras­tin­ti iki jums pa­to­gių tie­sų. O M. Gri­gai­tis pir­miau­sia ir pa­si­sa­ko prieš to­kį li­te­ra­tū­ros mo­ky­mą, kai mo­ky­mo fi­lo­so­fi­jos pa­grin­das yra ne ati­dus skai­ty­mas, o ne­ar­ti­ku­liuo­tos emo­ci­jos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
jonas  77.253.27.150 2014-12-09 18:47:20
'patriotėliai' ir 'patriotizmas' juokingas liberalams ir kompanijai 'pe pykčio'- nejuokingiems, žvelgiant iš šalies, ir laaabai atviriems . Na va ir atsiskleidėte - pats rašote laiškus ir pats savo rašliavą komentuojate
2 2  Netinkamas komentaras
jonui  78.56.0.245 2014-12-09 18:20:31
Oi dar daug Lietuvoje tokių jonų, kuriems sąvokos "liberalas" ir "kosmopolitas" regisi savaime suprantamas blogis. Bet taip tėra tik jų patogiai susikurtame tautiniame pasaulėlyje, kurio ribų jie niekada neperžengs, taigi ir nepamatys, kokie juokingai menki jie atrodo iš išorės.
3 1  Netinkamas komentaras
jonas "to jonas"  77.253.27.150 2014-12-09 17:28:38
štai ankstesnis jūsų komentaras, po straipsniu, tikriusiai ir būsite pats ir laiško, ir komentaro autorius, laaabai laisvas liberalas, iš kompanijos 'pe pykčio" "D.Kuolio įkyriai mokykloms peršamas tautinis naratyvas, neva tapsiantis lietuvių pilietiškumo ugdymo pamatu, yra negyvybingas projektas, pasmerktas nesėkmei dėl daugelio priežasčių. Konstruojamas iš selektyviai parinktų senosios literatūros ir LDK istorijos epizodų, lituanistinis naratyvas tėra modifikuota nacionalizmo programa, su tai ideologijai būdingomis ydomis - totalitariniu mastymu, ksenofobija ir nepasitikėjimu individu, kuris neva pats negalįs susikurti asmeninio santykio su savo tautos istorija ir literatūra ir valstybe. Pasaulis pasikeitė, tapo globalus. Tiesa, kad neoliberalizmo ideologija grasina suardyti individo integralumą, bet nacionalizmas tam yra prastas priešnuodis, juoba kai jis perkamas už tuos pačius rinkos adeptų numestus trupinius. Ketvirtadalis lietuvių tautos jau tapo pasaulio piliečiais, dalis ne savo noru. Jų ir jų vaikų tapatumo suvokimą bei santykį su kilmės šalimi jau formuos kiti veiksniai, o ne Kuolio ir Ko sudarytas lietuviškos literatūros "kanonas".
3 1  Netinkamas komentaras
to jonas  78.56.0.245 2014-12-09 17:19:44
Baudžiauninkų šalyje nekenčiami laisvi žmonės, drąsiai diskutuojantys su pripažintais autoritetais, jiems prikišamas piktumas, nepagarba oponentams. Ir atvirkščiai, įtakingųjų postams nusilenkiantys ir jų išsakytas direktyvas tik papildantys laikomi "konstruktyviais" diskutantais. Šie dvasios ubagai nė nesapnavo, kas yra autoritetų nepripažįstanti argumentuota diskusija, o sąvoka "maišto kultūra" jiems regisi oksimoronas.
4 1  Netinkamas komentaras
pamąstykime  86.100.68.93 2014-12-09 17:16:15
Šitai programai pritaria praktiškai tik tie, kurie vienaip ar kitaip susiję su jos ruošimu (ir tai visiškai logiška, nes yra investuoti labai jau nemaži pinigai). O mokytojai, dirbantys 5-10 klasėse, prieštarauja, nes mato realią situaciją (šiuo atveju kalbu ne apie patriotizmo stoką ar nenorą dirbti). Tai kodėl dar kyla diskusijos, ar reikia ruošti programą iš naujo? Žinoma, reikia. Tik ar išdrįs kas nors pripažinti, kad sudarant darbo grupę nugalėjo ,,draugų klanai" ?
9 1  Netinkamas komentaras
autoriui  77.253.27.150 2014-12-09 17:08:48
gąsdinate "konservatyviuoju patriotizmu' visai kaip sovietmečiu. Neoliberalizmas sužlugdys lietuvių tautą, ne patriotizmas.
1 6  Netinkamas komentaras
jonas  77.253.27.150 2014-12-09 16:51:17
baisiai piktas tas Grigaitis, jei jis mokytojas, ir nesugeba argumentuotai diskutuoti, tik įžeidinėti oponentą, tai užjaučiu jo mokinius. Joks čia 'laisvos minties proveržis' (anot ankstesnio komentuojančiojo) , o neoliberalizmas ir tiek
2 7  Netinkamas komentaras
Pilietė  87.239.114.142 2014-12-09 13:44:51
Džiaugiuosi šiuo laisvos, kritinės minties proveržiu. Tokių mokytojų labai reikia Lietuvai. Šaunuolis. Drąsiai pirmyn.
10 2  Netinkamas komentaras
Skautas Vydūnas Trapinskas: tikro patriotizmo nepamatuosi
Nors skau­tų or­ga­ni­za­ci­jų Lie­tu­vo­je – be­veik tu­zi­nas, jų na­riai yra vie­no­dai pa­ti­ki­mi Lie­tu­vos vals­ty­bės pi­lie­čiai. 16 me­tų skau­tau­jan­tis Lie­tu­vos skau­tų są­jun­gos na­rys Vy­dū­nas Tra­pins­kas – vie­nas jų. Su se­niau­sios skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vo­je na­riu kal­ba­mės apie skau­ty­bę, emig­ra­ci­ją ir pa­trio­tiz­mą.
A. Strumskis: Lietuvos proveržį lems 5 tūkst. žmonių
Lie­tu­vo­je yra maž­daug 5 tūkst. vers­lių žmo­nių, ku­riems se­ka­si ir, ti­kė­ti­na, at­ei­ty­je sek­sis dar ge­riau – jie ir lems ša­lies at­ei­tį. Ko­kį ke­lia pa­si­rinks nau­jo­ji verslininkų kar­ta: tie­siog [...]
Ina Pukelytė: „Aktorius ar atlikėjas?“
Vėl žvanga ginklai dėl Stambulo konvencijos
Šian­dien va­ka­ri­nia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė at­sa­kė į Sei­mo gru­pės na­rių klau­si­mus dėl Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos, skir­tos „ko­vai prieš smur­tą šei­mo­je“. 
Rūpestis dėl Rytų Lietuvos nevirsta darbais
Apie par­amą eko­no­miš­kai at­si­li­ku­siam Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­nui gar­siai pra­kal­bę po­li­ti­kai to­liau dangs­to­si vien pa­ža­dais. Anot Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų va­do­vų, Sei­mo patvirtintame ki­tų me­tų [...]
Kibernetinei gynybai Seimas pagalando ginklus
Nukritęs rublio kursas supurtė Rusiją
Šią sa­vai­tę rub­lio kur­sas ne­val­do­mai ri­to­si že­myn. „Ti­mes“ žur­na­lis­tai juo­ka­vo, kad rub­lio kur­sas krin­ta grei­čiau, nei ga­li­ma iš­tar­ti „Vla­di­mi­ras Vla­di­mi­ro­vi­čius“. Pir­ma­sis Ru­si­jos cen­tri­nio ban­ko va­do­vės pa­va­duo­to­jas Ser­ge­jus Šve­co­vas tei­gė, kad pa­dė­tis kri­tiš­ka. „Prieš me­tus to ne­bū­tu­me sap­na­vę net pa­čia­me bai­siau­sia­me sap­ne“, - sa­kė jis.
Žiemą kariauti niekas nenori
An­tras ban­dy­mas įves­ti pa­liau­bas Ry­tų Ukrai­no­je kol kas, at­ro­do, yra sėk­min­gas. Ukrai­nos ly­de­riai nu­si­tei­kę ga­na op­ti­mis­tiš­kai, lau­kia dar ke­lių su­pla­nuo­tų de­ry­bi­nin­kų su­si­ti­ki­mų ir ti­ki­si, kad [...]
Pretenzijų žaidimas Arktyje
Vakarų demokratijos stiprybė ir silpnybė
Pa­skel­bus JAV Se­na­to at­as­kai­tą dėl CŽV ka­lė­ji­mų, vi­suo­me­nė tiek Lie­tu­vo­je, tiek ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos bei NA­TO ša­ly­se ją ver­tin­da­ma pa­si­da­li­jo į dvi da­lis. 
Moralinis dvylipumas po Vakarų vertybių pamatais
Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo įvy­kių, ver­čian­čių su­abe­jo­ti, ar Va­ka­rų iš­pa­žįs­ta­mos ver­ty­bės yra jau to­kios fun­da­men­ta­lios. Su­pran­tu, ga­liu bū­ti ap­kal­tin­tas, kad skelbiu pro­ru­siš­ką pro­pa­gan­dą, [...]
Taip, Lietuva nyksta
Redakcijos paštas. Pakeliui į bažnyčią
Spa­lio pa­bai­go­je sek­ma­die­nį pa­ke­liui į baž­ny­čią pa­žįs­ta­mas par­api­jie­tis pa­si­di­džiuo­da­mas ta­rė: „Nu­si­pir­kau kny­gą „Rau­do­no­ji da­lia“... Pa­si­tiks­li­nau pa­va­di­ni­mą, ka­dan­gi ne­sup­ra­tau, apie ką kal­ba: ar žmo­gaus da­lią, ar žmo­gaus var­dą (at­min­ty­je tuoj pat iš­ki­lo Ba­lio Sruo­gos is­to­ri­nės dra­mos pa­va­di­ni­mas „A­pyauš­rio da­lia“). 
Redakcijos paštas. Kiek svarbi visuomenei verslo socialinė atsakomybė?
Daug kas yra gir­dė­jęs ter­mi­ną „so­cia­li­nė at­sa­ko­my­bė“, ta­čiau pa­pra­šy­tas pa­aiš­kin­ti kon­kre­čiau, ne­la­bai ga­li tai pa­da­ry­ti. Tai ypač svar­bus ter­mi­nas, ku­ris reiš­kia ne tik darb­da­vių rū­pi­ni­mą­si [...]
Redakcijos paštas. Stokojantiems meilės Lietuvai ir kalbai