Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/straipsnis.php on line 49 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146
Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 22 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 25 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 28 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 31 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 34 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 37 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 %%%%%%%%%%og:title%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%viewPort%%%%%%%%%%

APKLAUSA

Kaip vertinate padėtį Lietuvojeper pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
Dienos klausimas

Komentuojami lzinios.lt

Redakcijos paštas
Redakcijos paštas. Stokojantiems meilės Lietuvai ir kalbai
Vėjūna Salomėja SLIŽIENĖ 2014-12-02 08:45
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Pa­sku­ti­niu me­tu vėl su­ak­ty­vė­jo nau­jos Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai tvir­tin­ti par­eng­tos pa­grin­di­nio ug­dy­mo li­te­ra­tū­ros prog­ra­mos puo­li­mas. Kaip tei­gia­ma, pa­si­pik­ti­nę mo­ky­to­jai kvie­čia pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją. Kas taip gąs­di­na pa­si­pik­ti­nu­sius mo­ky­to­jus, kas bau­gi­na? Ne­jau­gi sie­kis ug­dy­ti Lie­tu­vos pi­lie­tį?

Su­pran­ta­ma, jei­gu mo­ky­to­jui prog­ra­mos ver­ty­bės nė­ra jo sa­vas­tis, jei­gu jis pats jo­mis ne­ti­ki, jei­gu ne­no­ri, ne­ma­to rei­ka­lo ug­dy­ti Lie­tu­vos pi­lie­tį, tai to­kia prog­ra­ma jam ti­krai ne­pa­ran­ki. Dirb­da­mas pa­gal šią prog­ra­mą toks mo­ky­to­jas nuo­lat jaus di­džiu­lį dis­kom­for­tą, nes prieš akis jam vis šmė­žuos tos prie­var­ta bru­ka­mos ver­ty­bės. To­kią si­tua­ci­ją ga­li­ma įsi­vaiz­duo­ti ir net su­pras­ti, ko­kias kan­čias šis varg­šas mo­ky­to­jas bus pri­vers­tas kęs­ti.

Ta­čiau, jei­gu mo­ky­to­jas su­vo­kia sa­vo mi­si­ją ug­dy­ti Lie­tu­vos pi­lie­tį, prog­ra­mo­je su­dė­ti ver­ty­bi­niai taš­kai jam pa­leng­vins dar­bą, jį su­stip­rins ir net ap­sau­gos nuo ki­taip ma­nan­čių ti­krin­to­jų, jei­gu to­kių pa­si­tai­ky­tų.

Bet juk dek­la­ruo­ja­ma, jog bai­mi­na­si prog­ra­mos „mo­ki­niams bru­ka­mų ver­ty­bių“.

Ki­tas ver­čian­tis su­klus­ti tei­gi­nys: „tė­vai bai­mi­na­si, kad moks­lei­viams bru­ka­mi per su­dė­tin­gi moks­li­niai teks­tai, po­li­ti­kų kal­bos, tik vy­res­niems la­biau perp­ran­ta­mi au­to­riai už­ge­sins no­rą skai­ty­ti.“

Vėjūna Salomėja Sližienė.

Kaip ga­li­ma už­ge­sin­ti tą, ko nė­ra? Vi­si tik ir kal­ba, kad mo­ki­niai ne­skai­to, ne­skai­to, ne­skai­to. Aiš­ku, kal­ba tie, ku­rių vai­kai ne­skai­to. O gal šia kli­še kai kam la­bai nau­din­ga dangs­ty­ti sa­vo ne­ge­bė­ji­mą? Kaip iš­mo­ky­siu, jei ne­skai­to? Bet juk da­bar dir­ba iš pui­kių va­do­vė­lių pa­gal pui­kias da­bar­ti­nes prog­ra­mas. Tai ko­dėl to­kie ap­verk­ti­ni re­zul­ta­tai?

Vis dėl­to la­biau­siai su­in­tri­ga­vo min­tis, kad „per daug dė­me­sio ski­ria­ma Bib­li­jos nag­ri­nė­ji­mui, penk­to­kams ir šeš­to­kams duo­da­mos nag­ri­nė­ti per su­nkios Se­no­jo Tes­ta­men­to iš­trau­kos.''

Pa­lau­kit, o mo­ky­to­jas kam rei­ka­lin­gas? Kam per su­nku mo­ki­niams pa­aiš­kin­ti, pa­dė­ti su­pras­ti? Kau­no Jė­zui­tų gim­na­zi­jos mo­ky­to­jui? La­bai knie­ti pa­juo­kau­ti - na, ne­bū­tų jė­zui­tas. Bib­li­ja vi­sa, anot jų, tik ku­ni­gams su­pran­ta­ma. Ne kož­nam pa­baž­nam, kaip sa­ko­ma. Bu­vau įsi­ti­ki­nu­si, kad toks mąs­ty­mas ke­ro­jo tik kaž­ka­da vi­du­ram­žiais...To­dėl įdo­mu, ar Jė­zui­tų gim­na­zi­jos mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas Min­dau­gas Gri­gai­tis, sa­ky­čiau, švel­niai ta­riant, tik sklei­džia ere­zi­jas apie li­te­ra­tū­ros mo­ky­mą, ar ti­krai ti­ki, kad :

- prog­ra­ma per­ne­lyg moks­liš­ka, nes orien­tuo­ta į tau­ti­nį pa­sa­ko­ji­mą;

- teo­ri­nis kons­truk­tas reiš­kia, kad mo­ki­niai tu­ri iš­mok­ti tie­sas, jas pe­rim­ti, sa­vo­tiš­kai iš­kal­ti min­ti­nai;

- su­pran­ta­ma, kad kla­si­ka rei­ka­lin­ga, vai­kai tu­ri ži­no­ti ir Do­ne­lai­tį, ir Mai­ro­nį, ir Ku­dir­ką, tie­siog tuos teks­tus ruo­šia­ma­si pa­teik­ti en­cik­lo­pe­di­jos for­ma.

Ta­čiau la­biau­siai liū­di­na ši M. Gri­gai­čio ti­ra­da:

„Pa­trio­tiz­mas ge­rai, bet mes prieš kon­ser­va­ty­vų jo su­vo­ki­mą, kai vai­kas ver­čia­mas iš­kal­ti tau­ti­nį teks­tą, o ne su­si­kur­ti sa­vo san­ty­kį su juo. Tau­ti­nis na­ra­ty­vas ver­čia stan­dar­ti­zuo­ti li­te­ra­tū­ros su­vo­ki­mą. Prog­ra­mos kū­rė­jai sa­ko, kad svar­bu, kaip mo­ky­to­jas tai pa­teiks, bet pa­tys ne­siū­lo me­to­di­nės me­džia­gos, kaip jų vi­zi­ją rea­li­zuo­ti. Da­bar tu­ri­me tik teo­ri­nį kons­truk­tą, ku­rį ban­do­ma per­mes­ti į mo­kyk­las.“

To­kių ne­są­mo­nių kra­ti­nio vie­no­je vie­to­je se­niai ne­te­ko skai­ty­ti. Bet švie­sio­ji vi­so ši­to rei­ka­lo pu­sė yra tai, kad kal­ba. Kal­bo­je ne tik tau­ta pa­si­sa­ko, kas esan­ti. Štai ir iš­lin­do yla iš mai­šo. „Pa­trio­tiz­mas ge­rai'', bet pa­tys ne­su­ge­ba jo ug­dy­ti, o prog­ra­mos kū­rė­jai „ne­siū­lo me­to­di­nės me­džia­gos''. Tai da­bar aiš­ku. Rei­kia „Pos­ti­lės'', ko­kią kaž­ka­da par­en­gė M. Dauk­ša tin­giems ir ne­ge­ban­tiems, sto­ko­jan­tiems pa­siš­ven­ti­mo ir mei­lės Lie­tu­vai bei kal­bai ku­ni­gams. Gal ir rei­kia mo­ky­to­jo kny­gos, bent jau ne­sa­kys mo­ki­niams, kad prie so­vie­to bu­vo ge­riau, kai ne­su­gal­vos, ką sa­ky­ti, su­si­dū­rę su „net stu­den­tams ne­įvei­kia­ma'' lie­tu­vių li­te­ra­tū­ra.

Ti­kiu, kad to­kių „pa­si­pik­ti­nu­sių mo­ky­to­jų'' Lie­tu­vo­je ma­žu­ma, tik, ma­tyt, jie įta­kin­gi. O gal grei­čiau tik to­kiais de­da­si.

Ir dar. Vie­na kli­šė - mo­ki­niai ne­skai­to, ki­ta - mo­ky­to­jai ir tik mo­ky­to­jai pa­žįs­ta sa­vo mo­ki­nius. Bet vi­sa bė­da ta, kad ši­tie cy­pian­tys ne tik sto­ko­ja mei­lės ir pa­siš­ven­ti­mo Lie­tu­vai ir kal­bai, bet ne­ti­ki bei ne­pa­si­ti­ki sa­vo mo­ki­niais. Kur čia tas sa­vo mo­ki­nių pa­ži­ni­mas, jei nuo­lat juos šmei­žia: ne­skai­to, ne­sup­ran­ta, ne­ge­ba, ne­su­vo­kia, ne­pers­kai­to, ne­pa­ra­šo, čia jiems per su­nku, ne­įkan­da­ma, kur čia jiems, tik jau ne ma­niš­kiams, ir t.t.

Va­di­na­si, čia tik kai ku­rių li­tua­nis­tų prob­le­ma. Jei­gu pa­tys ne­su­vo­kia, ne­mo­ka, ne­ti­ki, tai kaip vi­sa tai ga­li įkvėp­ti sa­vo mo­ki­niams?

Kad baig­da­mas 12 kla­sių žmo­gus bū­tų bran­di as­me­ny­bė, ug­dy­ti ją rei­kia nuo pat pra­džių. Čia kaip su au­ga­lu. Jei ne­gaus rei­kia­mų me­džia­gų, užs­kurs. Vė­liau ne­be­pa­vyks to pa­tir­to trū­ku­mo kom­pen­suo­ti. Vis tiek, kaip be­sis­teng­tum, au­ga­las bus silp­nes­nis, ne­ats­pa­rus li­goms, nie­ka­da ne­beat­sisk­leis vi­su sa­vo gro­žiu, kaip bū­tų ga­lė­jęs.

Gal taip at­si­ti­ko ir mums, užau­gu­siems so­viet­me­čiu? Kaip tiems au­ga­lams. Kam, jei ne so­viet­me­čio su­ža­lo­tam žmo­gui žo­džiai - my­lė­ki­te Lie­tu­vą, my­lė­ki­te Lie­tu­vą, skam­ba ne­kaip? Tarp ki­ta ko, čia vie­no la­bai ger­bia­mo moks­li­nin­ko jo pa­ties in­to­nuo­ta prog­ra­mos in­terp­re­ta­ci­ja. Kas at­si­ti­ko, kad li­tua­nis­ti­kos fa­kul­te­tų ab­sol­ven­tams, moks­lo žmo­nėms, mo­ky­to­jams lie­tu­vių li­te­ra­tū­ra nė­ra jų gy­vy­biš­kų­jų ga­lių šal­ti­nis? Jiems ša­lia jos kaž­kaip ne­jau­ku? Tai gal ne­my­li sa­vo li­te­ra­tū­ros, o kaip ga­li­ma ką nors su­vok­ti, su­pras­ti, jei­gu ne­pa­si­ti­ki? Jei­gu ne­šio­jie­si įkal­tą komp­lek­są, kad ki­tos li­te­ra­tū­ros juk pa­sau­li­nės, o mū­sų tai ne...

To­kia pel­kė prieš akis at­si­vė­rė. Liūd­na. Ne­daug Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je mū­sų tau­tai nau­din­gų pro­ver­žių. Vis ko­kie va­gys tai ka­rū­nas va­gia, tai par­si­da­vė­liai iš­da­vi­kai vals­ty­bę par­duo­da, tai nuo­žmūs ir klas­tin­gi sve­ti­mie­ji gar­bin­giau­sius tau­tos žmo­nes iš­žu­do, tai pa­tys to ne­su­vok­da­mi ker­tam ša­ką, ant ku­rios sė­dim. Tai­gi Lie­tu­vai nau­din­gų pro­ver­žių ne­daug ir vi­si jie įvy­ko tik pa­siš­ven­tu­sių, am­ži­nai kaž­ko­dėl ma­žu­mo­je esan­čių en­tu­zias­tų dė­ka. Daž­nai jų gy­ve­ni­mo, svei­ka­tos ir net gy­vy­bės sąs­kai­ta.

To­dėl įver­ti­nus ne­re­gė­tą cy­pi­mą ir silp­nus ar­gu­men­tus bū­ti­na kuo grei­čiau pa­tvir­tin­ti prog­ra­mą. Pa­dė­tis ti­krai pra­sta. Ang­lų kal­ba ir pa­sau­li­nė li­te­ra­tū­ra, kaip ro­do fak­tai, „gim­tą kal­bą tė­vų pa­my­nus'' ge­ro­vės mums ne­su­ku­ria. To­dėl pats lai­kas (ci­tuo­jant Vik­to­ri­ją Dau­jo­ty­tę) grįž­ti prie „sa­vo er­čių ir sie­tu­vų'', ku­rių il­ge­sį kai kas dar jau­čia­me.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Nustebęs  10.0.32.29 2014-12-09 07:53:19
Mat kaip! O aš ir klausiu savęs, kodėl taip atmestinai dirba mano gydytoja. Pasirodo, pasišventimas yra draudžiamas. Pasirodo, Maironio satyrų idėjos nevartotinos. Aš irgi iki šiol pasirašydavau visas man atsiųstas peticijas, bet šįkart pirma ketinu perskaityti programą. "Provincija" pasivadinęs autorius galėtų būti švietimo ministru - taip šauniai išdalijo visas temas: "Biblija turi būti analizuojama per tikybą, politikų kalbos - per politologiją, istorijai svarbios asmenybės - per istoriją." Nuostabu! Belieka kam nors įsiūlyti mūsų vaikus, tada patys būtume visiškai laisvi ir galėtume atsidėti kūrybai.
0 0  Netinkamas komentaras
Nustebęs  10.0.32.29 2014-12-09 07:53:17
Mat kaip! O aš ir klausiu savęs, kodėl taip atmestinai dirba mano gydytoja. Pasirodo, pasišventimas yra draudžiamas. Pasirodo, Maironio satyrų idėjos nevartotinos. Aš irgi iki šiol pasirašydavau visas man atsiųstas peticijas, bet šįkart pirma ketinu perskaityti programą. "Provincija" pasivadinęs autorius galėtų būti švietimo ministru - taip šauniai išdalijo visas temas: "Biblija turi būti analizuojama per tikybą, politikų kalbos - per politologiją, istorijai svarbios asmenybės - per istoriją." Nuostabu! Belieka kam nors įsiūlyti mūsų vaikus, tada patys būtume visiškai laisvi ir galėtume atsidėti kūrybai.
0 0  Netinkamas komentaras
Nepuiku  86.38.110.173 2014-12-07 09:57:27
Pirma, šitoji pamokslaujanti superpatriotė ir kalbos mylėtoja turėtų žinoti, kad žodis "pasišventimas" nevartotinas. Antra, tegu ji sau įsivaizduoja, kad pamokslaujančiu tonu galės sudominti šiuolaikinį jaunimą - jis tiesiog išsiilgęs pamokslų, tai turbūt ir bus tas išradingosios mokytojos sudominimo metodas.
13 1  Netinkamas komentaras
provincija  5.20.35.155 2014-12-07 09:43:51
Gėda už tokį mokytojos, straipsnio autorės, žodyną - taip ir pradviso, ačiūdiev, tikiš filmų matyta stalinizmo siera. Peticiją už pagrindinio ugdymo programos projekto sustabdymą pasirašėme ir mes, mokytojai, ir mokinių tėvai. Dirbti pagal programą, kuri verčia penktoką SUPRASTI ir aiškinti ne tik Donelaičio "Metus", bet ir jų pasaulinę reikšmę, skaityti Mažvydo "Katekizmą", Daukšos "Postilę", Maironio satyras - ironiją, nukreiptą į pasikeitusią moksladraugių gyvenimo filosofiją. Ir t.t. Ar tokie tekstai skatina vaiką, pabrėžiu - vaiką! - skaityti? Atsakykite sau nuoširdžiai... O ar tokia numatoma programa leis mokytojui bent kiek kūrybiškiau dirbti, atsakyta mokslininkų atvirame laiške ministrui Pavalkiui - koks gali būti kūrybiškumas, jei nurodytas autorius, tekstas ar net konkreti ištrauka ir vienintelis LEISTAS nagrinėjimo būdas?! Tarp programos, skirtos 10 - 16 metų vaikams, nėra nei vaikų literatūros specialistų, nei psichologų. Programoje sukišta daugiau nei 80 PRIVALOMŲ autorių ir dar antra tiek kontekstinių! Įsiskaitymas į kūrinį, susigyvenimas su juo ir išgyvenimas, kai autorių TIEK, yra neįmanomas jokiu būdu. Biblija turi būti analizuojama per tikybą, politikų kalbos - per politologiją, istorijai svarbios asmenybės - per istoriją. Literatūrai palikime grožinę literatūrą - tą, kuri kalba vaikui apie jo pasaulį ir jo amžiaus problemas. O peticiją dar galima visiems pasirašyti puslapyje peticijos.lt
13 0  Netinkamas komentaras
puiku  78.56.189.206 2014-12-07 00:07:54
Puikus straipsnis, visa esmė pasakyta. Ačiū.
2 14  Netinkamas komentaras
Bruno  78.56.0.245 2014-12-04 10:03:44
Vienos lituanistės agorafobija "anglų kalbai ir pasaulinei literatūrai" išsiliejo isteriška tautine tryda. Anuomet kažkuriam partijos ideologui paskelbus naują "generalinę liniją", iš paskos visada pasigirsdavo tokių piktai kiauksinčių mokytojų, vanojančių laiku nesusipratusius kolegas, choras.
4 1  Netinkamas komentaras
Skautas Vydūnas Trapinskas: tikro patriotizmo nepamatuosi
Nors skau­tų or­ga­ni­za­ci­jų Lie­tu­vo­je – be­veik tu­zi­nas, jų na­riai yra vie­no­dai pa­ti­ki­mi Lie­tu­vos vals­ty­bės pi­lie­čiai. 16 me­tų skau­tau­jan­tis Lie­tu­vos skau­tų są­jun­gos na­rys Vy­dū­nas Tra­pins­kas – vie­nas jų. Su se­niau­sios skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vo­je na­riu kal­ba­mės apie skau­ty­bę, emig­ra­ci­ją ir pa­trio­tiz­mą.
A. Strumskis: Lietuvos proveržį lems 5 tūkst. žmonių
Lie­tu­vo­je yra maž­daug 5 tūkst. vers­lių žmo­nių, ku­riems se­ka­si ir, ti­kė­ti­na, at­ei­ty­je sek­sis dar ge­riau – jie ir lems ša­lies at­ei­tį. Ko­kį ke­lia pa­si­rinks nau­jo­ji verslininkų kar­ta: tie­siog [...]
Ina Pukelytė: „Aktorius ar atlikėjas?“
Vėl žvanga ginklai dėl Stambulo konvencijos
Šian­dien va­ka­ri­nia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė at­sa­kė į Sei­mo gru­pės na­rių klau­si­mus dėl Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos, skir­tos „ko­vai prieš smur­tą šei­mo­je“. 
Rūpestis dėl Rytų Lietuvos nevirsta darbais
Apie par­amą eko­no­miš­kai at­si­li­ku­siam Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­nui gar­siai pra­kal­bę po­li­ti­kai to­liau dangs­to­si vien pa­ža­dais. Anot Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų va­do­vų, Sei­mo patvirtintame ki­tų me­tų [...]
Kibernetinei gynybai Seimas pagalando ginklus
Nukritęs rublio kursas supurtė Rusiją
Šią sa­vai­tę rub­lio kur­sas ne­val­do­mai ri­to­si že­myn. „Ti­mes“ žur­na­lis­tai juo­ka­vo, kad rub­lio kur­sas krin­ta grei­čiau, nei ga­li­ma iš­tar­ti „Vla­di­mi­ras Vla­di­mi­ro­vi­čius“. Pir­ma­sis Ru­si­jos cen­tri­nio ban­ko va­do­vės pa­va­duo­to­jas Ser­ge­jus Šve­co­vas tei­gė, kad pa­dė­tis kri­tiš­ka. „Prieš me­tus to ne­bū­tu­me sap­na­vę net pa­čia­me bai­siau­sia­me sap­ne“, - sa­kė jis.
Žiemą kariauti niekas nenori
An­tras ban­dy­mas įves­ti pa­liau­bas Ry­tų Ukrai­no­je kol kas, at­ro­do, yra sėk­min­gas. Ukrai­nos ly­de­riai nu­si­tei­kę ga­na op­ti­mis­tiš­kai, lau­kia dar ke­lių su­pla­nuo­tų de­ry­bi­nin­kų su­si­ti­ki­mų ir ti­ki­si, kad [...]
Pretenzijų žaidimas Arktyje
Vakarų demokratijos stiprybė ir silpnybė
Pa­skel­bus JAV Se­na­to at­as­kai­tą dėl CŽV ka­lė­ji­mų, vi­suo­me­nė tiek Lie­tu­vo­je, tiek ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos bei NA­TO ša­ly­se ją ver­tin­da­ma pa­si­da­li­jo į dvi da­lis. 
Moralinis dvylipumas po Vakarų vertybių pamatais
Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo įvy­kių, ver­čian­čių su­abe­jo­ti, ar Va­ka­rų iš­pa­žįs­ta­mos ver­ty­bės yra jau to­kios fun­da­men­ta­lios. Su­pran­tu, ga­liu bū­ti ap­kal­tin­tas, kad skelbiu pro­ru­siš­ką pro­pa­gan­dą, [...]
Taip, Lietuva nyksta
Redakcijos paštas. Pakeliui į bažnyčią
Spa­lio pa­bai­go­je sek­ma­die­nį pa­ke­liui į baž­ny­čią pa­žįs­ta­mas par­api­jie­tis pa­si­di­džiuo­da­mas ta­rė: „Nu­si­pir­kau kny­gą „Rau­do­no­ji da­lia“... Pa­si­tiks­li­nau pa­va­di­ni­mą, ka­dan­gi ne­sup­ra­tau, apie ką kal­ba: ar žmo­gaus da­lią, ar žmo­gaus var­dą (at­min­ty­je tuoj pat iš­ki­lo Ba­lio Sruo­gos is­to­ri­nės dra­mos pa­va­di­ni­mas „A­pyauš­rio da­lia“). 
Redakcijos paštas. Nebijokite mąstyti laisvai, ieškokite savo erčių
Pers­kai­tęs Vė­jū­nos Sa­lo­mė­jos Šli­žie­nės  laiš­ką, ku­ria­me au­to­rė pik­ti­na­si li­tua­nis­tais, pra­šan­čiais,  stab­dy­ti pa­grin­di­nio ug­dy­mo lie­tu­vių kal­bos bendrosios prog­ra­mos pro­jek­tą, [...]
Redakcijos paštas. Kiek svarbi visuomenei verslo socialinė atsakomybė?