Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/straipsnis.php on line 49 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146
Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 22 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 25 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 28 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 31 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 34 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 37 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 %%%%%%%%%%og:title%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%viewPort%%%%%%%%%%

APKLAUSA

Kaip vertinate padėtį Lietuvojeper pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
Dienos klausimas

Komentuojami lzinios.lt

Savaitės pokalbis
A. Strumskis: Lietuvos proveržį lems 5 tūkst. žmonių
Justinas ARGUSTAS 2014-12-22 06:00
Arvydas Strumskis. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vo­je yra maž­daug 5 tūkst. vers­lių žmo­nių, ku­riems se­ka­si ir, ti­kė­ti­na, at­ei­ty­je sek­sis dar ge­riau – jie ir lems ša­lies at­ei­tį. Ko­kį ke­lia pa­si­rinks nau­jo­ji vers­li­nin­kų kar­ta: tie­siog gau­sins už­dirb­tus tur­tus ar jais da­ly­tis su vi­suo­me­ne ir taip stip­rins vals­ty­bę? At­sa­ky­mas į klau­si­mą pri­klau­sus nuo to, ar su­vok­si­me, kas mus, lie­tu­vius, vie­ni­ja.

Tra­di­ci­jos ir is­to­ri­jos svar­bą Lie­tu­vos vers­lui, o sy­kiu ir vals­ty­bei, duo­da­mas in­ter­viu "Lie­tu­vos ži­nioms", ak­cen­tuo­ja Ar­vy­das Strums­kis, „Vers­lo an­ge­lų fon­do I“ va­do­vau­jan­ty­sis par­tne­ris. Vers­li­nin­kai mėgs­ta ai­ma­nuo­ti dėl ne­sta­bi­lios mo­kes­ti­nės ap­lin­kos, po­li­ti­kų spren­di­mų. A. Strums­kis apie tai nė ne­už­si­me­na. Jis mi­ni per pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų Lie­tu­vo­je įvy­ku­sį pro­ver­žį, be­si­ku­rian­čią jau­nų vers­li­nin­kų bend­ruo­me­nę, ku­ri ga­lė­tų bū­ti Lie­tu­vą pir­myn va­ran­čia jė­ga.

„Ne­tur­tin­gų žmo­nių tra­di­ci­jos daug­maž vie­no­dos. Kai no­ri val­gy­ti, ieš­kai tik mais­to. Kai tam­pi tur­tin­gas, reikš­min­gus spren­di­mus pra­de­da lem­ti tra­di­ci­ja, is­to­ri­ja ir re­li­gi­ja“, – kal­bė­da­mas apie vers­lo ir vals­ty­bės ge­ro­vę pri­me­na ma­te­ma­ti­ko iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis A. Strums­kis.

– Da­lis lie­tu­vių iki šiol ne­pa­kan­tūs di­de­liems pi­ni­gams, stam­biems vers­lams. Tur­tas ir ženk­les­ni pi­ni­gai jiems aso­ci­juo­ja­si su ne­tei­sė­tu, ne­šva­riu pra­lo­bi­mu. Bent taip skel­bė vie­nas per­nai da­ry­tas TNS ty­ri­mas, par­odęs, kad vie­nin­te­lis vers­las, ku­rį lie­tu­viai su­pran­ta ir ger­bia, tai ūki­nin­ka­vi­mas. Kaip jums at­ro­do, ko­dėl po 24 lais­vės me­tų – vis dar vy­rau­ja toks po­žiū­ris?

– Ta 24 me­tų is­to­ri­ja dar tik dė­lio­ja­ma, ir jo­je bū­ta vis­ko. Taip, yra vers­lai, ku­rie ku­rie pra­si­dė­jo taip, kaip dau­ge­lis vers­lų tuo me­tu. Da­bar jie – mil­ži­niš­ki. Ga­li­me šne­kė­ti ir apie „Ma­xi­mą“, pa­skui ku­rią vel­ka­si šioks toks ne­ga­ty­vus šlei­fas. Ne­igia­mą nuo­mo­nę iš da­lies ska­ti­na pa­vy­das. Bet šio tink­lo sa­vi­nin­kai da­ro ir ge­rų da­ly­kų. Jei­gu ne­da­ry­tų, dirb­tų tik dėl pel­no, o ne žmo­nėms, nie­kas ne­itų į jų par­duo­tu­ves. Bet ei­na!

Su­tin­ku, yra pas mus Ta­do Blin­dos gar­bin­to­jų, tai yra mū­sų is­to­ri­jos da­lis. Ir Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė tu­ri sa­vo ro­bi­nus hu­dus. Vi­sur to yra. Po­žiū­rio, kad vers­li­nin­kai va­gia vals­ty­bės sąs­kai­ta, kad tur­tin­gi tik krau­na tur­tus, tai­gi yra blo­giu­kai. Ma­žo­se vals­ty­bė­se toks po­žiū­ris dar ryš­kes­nis.

Kar­tą bu­vo at­lik­tas ty­ri­mas tai­kant tam ti­krą ma­te­ma­ti­nį mo­de­lį, sie­kiant nu­sta­ty­ti, kas at­si­tik­tų, jei­gu vi­siems pa­sau­lio gy­ven­to­jams po ly­giai bu­tų iš­da­ly­tas vi­sas žmo­ni­jos tur­tas. Ti­kri­nant vie­ną hi­po­te­zę pa­aiš­kė­jo, kad pa­kan­ka 60 die­nų, kad šis tur­tas grįž­tų į sa­vo anks­tes­nių šei­mi­nin­kų ran­kas.

Taip, yra žmo­nių, ku­rie ne­ga­li ir ne­no­ri tau­py­ti. Kaip at­si­ran­da yra tur­tas? Jis su­kau­pia­mas tau­py­mu ir dar­bu. No­ri tu­rė­ti dau­giau pi­ni­gų, tu­ri dau­giau už­dirb­ti ir ma­žiau iš­leis­ti. Štai ir vis­kas. Da­lis žmo­nių no­ri tau­py­ti dėl įvai­riau­sių prie­žas­čių – ge­ne­ti­nių, psi­cho­lo­gi­nių. Jiems tai svar­bu.

Be­je, pa­ste­bė­jau vie­ną ga­li ir ne­reikš­min­gą, bet, ma­no po­žiū­riu, įdo­mią de­ta­lę. Pa­sku­ti­nius ke­le­rius me­tus į vers­li­nin­kų su­si­ti­ki­mus la­bai ne­daug žmo­nių at­ei­na pa­si­ri­šę kak­la­raiš­tį. At­ro­do, smulk­me­na. Bet anks­čiau vi­si vaikš­čio­da­vo su kak­la­raiš­čiais, o da­bar to vis ma­žiau. Vers­li­nin­kai ren­gia­si pa­pras­tes­niais švar­kais. Ste­biu to­kį pa­si­kei­ti­mą: nuo vers­li­nin­ko-ad­mi­nis­tra­to­riaus odi­nė­je kė­dė­je iki pu­siau hips­te­rio su sport­ba­čiais - vers­li­nin­ko, ku­ris ku­ria di­de­lę pri­dė­ti­nę ver­tę tu­rin­čius aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų pro­duk­tus.

– Pa­ban­dy­ki­me apib­rėž­ti šią nau­ją­ją kar­tą Lie­tu­vo­je – apie ko­kią da­lį žmo­nių šne­ka­me?

– Pa­si­tel­ki­me pa­pras­tą pa­vyz­dį. Štai ką tik vy­ko star­tuo­lių ren­gi­nys, ku­ria­me da­ly­va­vo 250 pra­de­dan­čios įmo­nės. Kiek­vie­na­me star­tuo­ly­je – vi­du­ti­niš­kai po -3 žmo­nės. Tai­gi, kal­ba­me apie maž­daug 500 žmo­nių. Jei­gu pri­dė­si­me juos su­pan­čią bend­ruo­me­nę, skai­čius iš­augs. Tar­ki­me, vie­no žmo­gaus ap­lin­ką su­da­ro maž­daug 11 žmo­nių. Tai­gi su­skai­čiuo­tu­me maž­daug 5,5 tūkst. žmo­nių, ku­rie ku­ria aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų pro­duk­tus. Tai di­de­lis skai­čius, tu­rint ome­ny, kad šis sek­to­rius ge­ne­ruo­ja la­bai di­de­lius pi­ni­gus. An­tai vers­li­nin­kas Vy­tau­tas Pa­ukš­tys, su­kū­ręs so­cia­li­nį tink­lą „Es­ki­mi“, tu­ri 22 mln. klien­tų Af­ri­ko­je.

Jau­no­ji kar­ta - ki­to­kia, bet kas drįs­tų pa­sa­ky­ti, kad ji blo­ges­nė, pra­stes­nė? Kai va­žiuo­ju už­sie­nį, aš vi­sa­da pa­si­ti­kri­nu, ar tu­riu pa­są. O ma­no sū­nus pir­miau­sia žiū­ri, ar jo mo­bi­lia­ja­me įren­gi­ny­je įjung­ta roa­min­go pa­slau­ga. Ši nau­ja kar­ta ge­ro­kai lais­ves­nė, ki­taip ma­to pa­sau­lį. Jie skai­to tuos pa­čius žur­na­lus kaip ir jų bend­raam­žiai Si­li­cio slė­ny­je. Tai aki­mirks­niu es­mę pa­gau­nan­ti, pla­čiai re­gin­ti, ge­ban­ti grei­tai ana­li­zuo­ti kar­ta.

– Ma­no­te, kad bū­tent ši­tie žmo­nes ir ga­lė­tų bū­ti ta Lie­tu­vos pro­ver­žio jė­ga?

– Ko­dėl star­tuo­lių bend­ruo­me­nė, tie 2-3 proc. vers­lių žmo­nių, ma­no nuo­mo­ne, lems ša­lies tech­no­lo­gi­nį pro­ver­žį? Prieš 4 me­tus, kai pra­dė­jo­me sa­vo veik­lą, star­tuo­lių ju­dė­ji­mas bu­vo eg­zo­ti­ka. Šių me­tų star­tuo­lių ap­do­va­nuo­ji­muo­se jau da­ly­va­vo dau­giau kaip 200 įmo­nių. Taip, ne vi­si iš jų taps mi­li­jar­die­riai. Bet jei­gu nors vie­nas už­dirbs mi­li­jar­dą, Lie­tu­vai duos di­džiu­lę nau­dą, nes šių pi­ni­gų ne­pra­val­gys, bet juos to­liau in­ves­tuos.

– Kai vers­li­nin­kus ap­lan­ko fi­nan­si­nė sėk­mė, vie­ni to­liau gau­si­na sa­vo tur­tus, ki­ti šiais tur­tais da­li­ja­si su vi­suo­me­ne, pa­vyz­džiui, vals­ty­bei stip­rin­ti. Kaip, jū­sų nuo­mo­ne, elg­sis nau­jo­ji vers­li­nin­kų kar­ta?

– Tai tra­di­ci­jos klau­si­mas. Ne­tur­tin­gų žmo­nių tra­di­ci­jos daug­maž vie­no­dos. Kai no­ri val­gy­ti, ieš­kai tik mais­to. Kai tam­pi tur­tin­gas, reikš­min­gus spren­di­mus pra­de­da lem­ti tra­di­ci­ja, is­to­ri­ja ir re­li­gi­ja.

Jei­gu pa­nag­ri­nė­tu­me sėk­min­gų na­ci­jų pa­vyz­džius, pa­ste­bė­tu­mė­me kai ku­rias bend­ras ten­den­ci­jas, bū­din­gas ir JAV, ku­rioms jau 200 me­tų, ir Iz­rae­lio vals­ty­bei, at­si­ra­du­siai tik 1948 me­tais. Pri­si­me­nu prieš ke­le­rius me­tus Či­ka­go­je vy­ku­sį in­ves­tuo­to­jų me­ti­nį su­si­rin­ki­mą. Po kaž­ku­rio lai­ko su­si­rin­ku­siems pa­bo­do kal­bos, tai sa­vo par­tne­riui iš Iz­rae­lio pa­siū­liau: „Paaiš­kink, kaip jūs nuo 1948 me­tų pa­sta­tė­te vals­ty­bę ir su ju­mis vi­si skai­to­si, o mes tūks­tan­tį me­tų sta­to­me, bet nie­kaip tvir­tai ne­at­sis­to­ja­me ant ko­jų“. Par­tne­ris pa­žvel­gė į lai­kro­dį ir su­vo­kė, kad at­sa­ky­mui į ma­no klau­si­mą tu­ri va­lan­dą. Tai jis per tą va­lan­dą dė­lio­jo sa­vo vals­ty­bės is­to­ri­ją nuo žy­dų iš­ėji­mo iš Egip­to. Aš ma­niau, kad šne­ka­me apie "ne­utra­lius" vers­lo rei­ka­lus, o jis į sa­vo vers­lą ir vals­ty­bės sta­ty­bą žvel­gia iš 2-3 tūkst. me­tų pers­pek­ty­vos. Na­tū­ra­liai, ne­vai­din­da­mas. To­kia jo mąs­ty­se­na.

– Kas vie­ni­ja lie­tu­vius? Lie­tu­vių kal­ba, bal­ta miš­rai­nė, „Žal­gi­ris“? Ko­kios tos mū­sų tra­di­ci­jos? Juk net dėl Vy­čio, ku­ris ga­lė­tų bū­ti LDK re­gio­ną vie­ni­jan­čiu sim­bo­liu, ne­su­si­ta­ria­me.

– Mū­sų tra­di­ci­jos dar silp­nos. O juk tra­di­ci­ja pra­si­de­da kad ir nuo to­kio pa­pras­to da­ly­ko kaip ry­ti­nis vė­lia­vos pa­kė­li­mas mo­kyk­lo­je. Man gra­žus vals­ty­bės sim­bo­lis yra Vy­tis. Bet ar daug vers­li­nin­kų su­tik­tų su­mo­kė­ti 20 tūkst. li­tų par­amą ku­riai nors krep­ši­nio ko­man­dai, kad ši ant sa­vo ap­ran­gos iš­siu­vi­nė­tų Vy­tį? Tra­di­ci­ja ky­la iš pa­pras­tų da­ly­kų. Taip, rei­kia Vy­čio nau­jo­je Sei­mo po­sė­džių sa­lė­je. Bet ga­lė­tu­me Vy­tį ka­bin­ti ir ant Ka­lė­dų eg­lu­tės. Ma­no sū­nus di­džiuo­ja­si, žais­da­mas su marš­ki­nė­liais, ant ku­rių pui­kuo­ja­si Vy­tis. O ko­dėl ne­ga­lė­tu­me spaus­din­ti mo­kyk­li­nių są­siu­vi­nių su Vy­čiu ant vir­še­lio, užuot pir­kę pi­gius len­kiš­kus su mums sve­ti­mais sim­bo­liais?

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Arvydas Strumskis  78.60.96.50 2014-12-26 01:38:05
Is tikro norejau pasakyti, kad musu ateiti nulemia ne tik dabartis, bet ir praeities suvokimas ir interpretavimas. As noriu didziuotis valstybe, kurioje gyvenu, todel keliu veliava. Proteviu veliava keliu siandien ne todel, kad mane kazkas nubaus, jei per sventes neiskelsiu. Keliu todel, kad mano sunui matyti ryte einant i mokykla veliava yra taip pat svarbu, kaip man kazkada statant barikadas ir neuzduodant klausimo ar mirsiu. Kazkuri diena bus paskutine. Jei paskutine mano diena siandien, tai noriu mirti po to , kai pakeliau veliava. Linkiu kartai, kuri ateina po manes neuzmirsti, kad veliava keliama kas ryta. Visiem geru svenciu . Arvydas
0 0  Netinkamas komentaras
>Eglė  213.252.196.2 2014-12-23 11:06:26
Čia kalbame ne apie visą ateitį, o proveržį, tai pirma. Kokia yra didžiausia Lietuvos ekonomikos problema? Tai, kad iki šiol, kiek uždirbame, tiek ir išleidžiame. Strumskis kalba apie tuos, kurie ne tik uždirbs, bet, jei susitarsime, ko norime, ir pasidalins, kad būtų galima sukurti dar daugiau. Be abejonės, "didžioji dauguma", apie kurią jūs kalbate, lemia ir lems. Tai štai ir lemia -- ką uždirba, tą pravalgo. Gerovė prasideda nuo bendruomenės.
0 0  Netinkamas komentaras
MP5  86.38.189.20 2014-12-23 09:58:54
nemanau , kad įmantresnis interfeisas (i-padai) ar mokėjimas telefonu už parkavimą yra technologinis proveržis, su garo mašinų ar elektros panaudojimu pramonėje net nėra ko lygint.trypčiojama vietoje, futurologai kalba apie kažkokį singuliarumą amžiaus viduryje, o visi šitie hipsteriški dalykėliai-marketingas ir praeinanti mada.
0 0  Netinkamas komentaras
Egle  89.204.138.76 2014-12-22 19:47:58
Netiesa, Lietuvos ateiti nulems ne sauja verslininku, bet didzioji dalis Lietuvos zmoniu. Taip mes atkurem savo valstybe, taip mes ja integravome i ES - elitini valstybiu kluba, taip gyvensim ir toliau. Lietuva ne Putino Rusija, Kur valstybes likima lemia grupe itakinguju Lietuvos ateiti nulemsim mes visi...o ne kazkokia grupe, kad ir labai gabiu ar versliu
1 0  Netinkamas komentaras
Tadas  84.46.150.193 2014-12-22 15:22:06
Tie penki tūkstančiai nučiulps dar likusius Lietuvos pensininkus ir tai bus tikras proveržis į kapus.
1 3  Netinkamas komentaras
gediminas  87.205.232.105 2014-12-22 10:08:09
protingos pastabos
2 1  Netinkamas komentaras
neduotume  88.119.87.129 2014-12-22 09:54:45
ne, nesutiktume duoti lt 20 000, kad ant krepsinio kamandos issiuvinetu Vyti, nes krepsiniu Siaures Europoje niekas nesidomi. Nebereikia tu kaimietisku poziuriu: krepsinis, galiunai, eurovizija, popsas, etc. Lietuva uzaugo.
3 3  Netinkamas komentaras
Skautas Vydūnas Trapinskas: tikro patriotizmo nepamatuosi
Nors skau­tų or­ga­ni­za­ci­jų Lie­tu­vo­je – be­veik tu­zi­nas, jų na­riai yra vie­no­dai pa­ti­ki­mi Lie­tu­vos vals­ty­bės pi­lie­čiai. 16 me­tų skau­tau­jan­tis Lie­tu­vos skau­tų są­jun­gos na­rys Vy­dū­nas Tra­pins­kas – vie­nas jų. Su se­niau­sios skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vo­je na­riu kal­ba­mės apie skau­ty­bę, emig­ra­ci­ją ir pa­trio­tiz­mą.
Ina Pukelytė: „Aktorius ar atlikėjas?“
Re­ži­sie­rė, ra­šy­to­ja, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) Me­nų fa­kul­te­to de­ka­nė, Tea­tro­lo­gi­jos ka­ted­ros do­cen­tė Ina Pu­ke­ly­tė ma­gis­tro ir dok­to­ran­tū­ros laips­nius įgijo Pra­ncū­zi­jos, Vo­kie­ti­jos [...]
Savo valstybės atžvilgiu neturime padorumo
Vėl žvanga ginklai dėl Stambulo konvencijos
Šian­dien va­ka­ri­nia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė at­sa­kė į Sei­mo gru­pės na­rių klau­si­mus dėl Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos, skir­tos „ko­vai prieš smur­tą šei­mo­je“. 
Rūpestis dėl Rytų Lietuvos nevirsta darbais
Apie par­amą eko­no­miš­kai at­si­li­ku­siam Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­nui gar­siai pra­kal­bę po­li­ti­kai to­liau dangs­to­si vien pa­ža­dais. Anot Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų va­do­vų, Sei­mo patvirtintame ki­tų me­tų [...]
Kibernetinei gynybai Seimas pagalando ginklus
Nukritęs rublio kursas supurtė Rusiją
Šią sa­vai­tę rub­lio kur­sas ne­val­do­mai ri­to­si že­myn. „Ti­mes“ žur­na­lis­tai juo­ka­vo, kad rub­lio kur­sas krin­ta grei­čiau, nei ga­li­ma iš­tar­ti „Vla­di­mi­ras Vla­di­mi­ro­vi­čius“. Pir­ma­sis Ru­si­jos cen­tri­nio ban­ko va­do­vės pa­va­duo­to­jas Ser­ge­jus Šve­co­vas tei­gė, kad pa­dė­tis kri­tiš­ka. „Prieš me­tus to ne­bū­tu­me sap­na­vę net pa­čia­me bai­siau­sia­me sap­ne“, - sa­kė jis.
Žiemą kariauti niekas nenori
An­tras ban­dy­mas įves­ti pa­liau­bas Ry­tų Ukrai­no­je kol kas, at­ro­do, yra sėk­min­gas. Ukrai­nos ly­de­riai nu­si­tei­kę ga­na op­ti­mis­tiš­kai, lau­kia dar ke­lių su­pla­nuo­tų de­ry­bi­nin­kų su­si­ti­ki­mų ir ti­ki­si, kad [...]
Pretenzijų žaidimas Arktyje
Vakarų demokratijos stiprybė ir silpnybė
Pa­skel­bus JAV Se­na­to at­as­kai­tą dėl CŽV ka­lė­ji­mų, vi­suo­me­nė tiek Lie­tu­vo­je, tiek ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos bei NA­TO ša­ly­se ją ver­tin­da­ma pa­si­da­li­jo į dvi da­lis. 
Moralinis dvylipumas po Vakarų vertybių pamatais
Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo įvy­kių, ver­čian­čių su­abe­jo­ti, ar Va­ka­rų iš­pa­žįs­ta­mos ver­ty­bės yra jau to­kios fun­da­men­ta­lios. Su­pran­tu, ga­liu bū­ti ap­kal­tin­tas, kad skelbiu pro­ru­siš­ką pro­pa­gan­dą, [...]
Taip, Lietuva nyksta
Redakcijos paštas. Pakeliui į bažnyčią
Spa­lio pa­bai­go­je sek­ma­die­nį pa­ke­liui į baž­ny­čią pa­žįs­ta­mas par­api­jie­tis pa­si­di­džiuo­da­mas ta­rė: „Nu­si­pir­kau kny­gą „Rau­do­no­ji da­lia“... Pa­si­tiks­li­nau pa­va­di­ni­mą, ka­dan­gi ne­sup­ra­tau, apie ką kal­ba: ar žmo­gaus da­lią, ar žmo­gaus var­dą (at­min­ty­je tuoj pat iš­ki­lo Ba­lio Sruo­gos is­to­ri­nės dra­mos pa­va­di­ni­mas „A­pyauš­rio da­lia“). 
Redakcijos paštas. Nebijokite mąstyti laisvai, ieškokite savo erčių
Pers­kai­tęs Vė­jū­nos Sa­lo­mė­jos Šli­žie­nės  laiš­ką, ku­ria­me au­to­rė pik­ti­na­si li­tua­nis­tais, pra­šan­čiais,  stab­dy­ti pa­grin­di­nio ug­dy­mo lie­tu­vių kal­bos bendrosios prog­ra­mos pro­jek­tą, [...]
Redakcijos paštas. Kiek svarbi visuomenei verslo socialinė atsakomybė?