Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/rubrika.php on line 46 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146
Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 22 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 25 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 28 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 31 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 34 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 Warning: Missing argument 3 for getReklama(), called in /home/www/w-lz/www/pokalbiai/trecia.php on line 37 and defined in /home/www/w-lz/www/proclib.php on line 146 %%%%%%%%%%og:title%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%viewPort%%%%%%%%%%

APKLAUSA

Kaip vertinate padėtį Lietuvojeper pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
Dienos klausimas

Komentuojami lzinios.lt

Lietuvos kronika
Vėl žvanga ginklai dėl Stambulo konvencijos
Šian­dien va­ka­ri­nia­me ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė at­sa­kė į Sei­mo gru­pės na­rių klau­si­mus dėl Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos, skir­tos „ko­vai prieš smur­tą šei­mo­je“. 
Rūpestis dėl Rytų Lietuvos nevirsta darbais
Apie par­amą eko­no­miš­kai at­si­li­ku­siam Ry­tų Lie­tu­vos re­gio­nui gar­siai pra­kal­bę po­li­ti­kai to­liau dangs­to­si vien pa­ža­dais. Anot Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų va­do­vų, Sei­mo pa­tvir­tin­ta­me ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­te ne­ma­ty­ti, kad žo­džiai virs­tų dar­bais.
Kibernetinei gynybai Seimas pagalando ginklus
Po il­gų ir už­si­tę­su­sių svars­ty­mų Sei­mas va­kar sku­bos tvar­ka pri­ėmė Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įsta­ty­mą. Po­li­ti­kai vi­lia­si, kad šis spe­cia­lus tei­sės ak­tas pa­dės iš­gy­dy­ti įsi­se­nė­ju­sią gal­va­so­pę dėl ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo, ta­čiau esa­ma ir abe­jo­nių, ar ne­bus pa­žeis­tos in­ter­ne­to var­to­to­jų tei­sės.
Signataro dovana jį išauginusio krašto vaikams
Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras Ro­mual­das Ozo­las se­ne­lio pa­li­ki­mą do­va­no­ja sa­vo vai­kys­tės mies­te­lio - Ba­zi­lio­nų - vai­kams.
Propaganda: naujas lygmuo ir didesnė įtaka
Lie­tu­vo­je Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos ka­na­lų pro­pa­gan­da da­ro įta­ką vy­res­nei kar­tai, o jau­ni­mą ji pa­sie­kia per in­ter­ne­tą, nes vir­tua­lio­je erd­vė­je vyks­ta su­nkiai kon­tro­liuo­ja­mi da­ly­kai. Va­ka­rų de­mo­kra­ti­ja šiuo me­tu pra­lai­mi in­for­ma­ci­nį ka­rą Ru­si­jai. Ko­kiu bū­du per šias vie­ši­ni­mo prie­mo­nes sklei­džia­ma de­zin­for­ma­ci­ja ir kaip tai su­stab­dy­ti?
Tilžėje žudoma lietuvybė
Bū­ti Lie­tu­vos kon­su­la­tui So­vets­ke (Til­žė­je) ar ne­bū­ti? Toks klau­si­mas pa­sta­ruo­ju me­tu svars­to­mas mū­sų ša­lies val­džios ku­lua­ruo­se. Tiek Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je dir­ban­tys lie­tu­viai, tiek kai ku­rie Sei­mo na­riai įsi­ti­ki­nę, kad kon­su­la­to už­da­ry­mas bū­tų žings­nis at­gal, nes šios įstai­gos rei­kia ne tik įvai­rioms tei­si­nėms prob­le­moms spręs­ti, vi­zoms iš­duo­ti, bet ir lie­tu­vy­bei šia­me kraš­te pa­lai­ky­ti.
Apie estiškas algas galime tik pasvajoti
Nors lie­tu­viai dir­ba ne ma­žiau ne­gu ki­tų Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jai, iki lat­viš­kų ar juo­lab es­tiš­kų at­ly­gi­ni­mų mums dar to­li. Ma­žiau­siai už­dir­ban­tys gy­ven­to­jai skun­džia­si, kad iš­gy­ven­ti iš 1035 li­tų var­giai pa­vyks­ta, ta­čiau da­lis val­džio­je esan­čių po­li­ti­kų ti­ki­na, kad spar­čiau kel­ti „mi­ni­mu­mą“ nė­ra ga­li­my­bių.
Garbingą sukaktį Seimas minės be Vyčio
Kil­nūs Sei­mo na­rių už­mo­jai iki Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čio pa­puoš­ti nau­ją­ją ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę Vy­čio at­vaiz­du žlu­go dėl jų pa­čių kal­tės. Pri­im­da­mi nu­ta­ri­mą jie ne­nu­ro­dė, koks Vy­tis – kla­si­ki­nis ar sti­li­zuo­tas tu­rė­tų puo­šti vie­ną svar­biau­sių ša­lies sa­lių.
Socialinės paramos lėšos - į kairę ir į dešinę
Sa­vi­val­dy­bės gi­ria­si, kad šie­met, su­griež­ti­nus so­cia­li­nės par­amos sky­ri­mą ir per­da­vus šią funk­ci­ją į vie­tos val­di­nin­kų ran­kas, pa­vy­ko su­tau­py­ti ne vie­ną mi­li­jo­ną li­tų. Ta­čiau to­li gra­žu ne vi­sos me­ri­jos yra lin­ku­sios šiais pi­ni­gais deng­ti anks­tes­nes sko­las, skir­ti lė­šų so­cia­li­nių pa­slau­gų plė­trai. Kai ku­rioms daug svar­biau yra ap­si­rū­pin­ti nau­jais au­to­mo­bi­liais.
Referendumų iniciatyvoms - Seimo filtras
Nuo ki­tų me­tų reng­ti Lie­tu­vo­je re­fe­ren­du­mus tu­rė­tų bū­ti ge­ro­kai su­nkiau. Pi­lie­čių ini­cia­ty­vą, net par­em­tą 300 tūkst. par­ašų, ga­lė­tų blo­kuo­ti Sei­mas, jei bū­tų įtar­tas prieš­ta­ra­vi­mas Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­toms. Po­li­ti­kai aiš­ki­na, kad tai at­bai­dy­tų po­pu­lis­ti­nių ini­cia­ty­vų mė­gė­jus, o opo­nen­tai įžvel­gia sie­kį ri­bo­ti de­mo­kra­ti­ją.
Krymo aneksijos rėmėjas laukiamas Lietuvoje
Par­amą Ru­si­jos pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui dėl jo po­li­ti­kos Kry­mo at­žvil­giu iš­reiš­kęs žy­mus smui­ki­nin­kas ir di­ri­gen­tas Vla­di­mi­ras Spi­va­ko­vas ko­vo mė­ne­sį Vil­niu­je su­rengs ju­bi­lie­ji­nį kon­cer­tą. Jo or­ga­ni­za­to­riai ra­gi­na ne­sie­ti kla­si­ki­nės mu­zi­kos ir po­li­ti­kos. Ta­čiau da­lis mū­sų ša­lies po­li­ti­kų įsi­ti­ki­nę, kad to­kiems kul­tū­ros vei­kė­jams mū­sų ša­lies sce­nų su­teik­ti ne­de­rė­tų.
Vilniaus įtaka – lyg medžioklės būrelyje
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės veik­la ne­ap­si­ri­bo­ja tik mies­to rei­ka­lais: mi­li­jar­di­nes sko­las au­gi­nan­ti sos­ti­nės me­ri­ja kaip smul­kio­ji ak­ci­nin­kė da­ly­vau­ja net ša­lies ener­ge­ti­kos įmo­nių val­dy­me. Po­li­ti­kai įsi­ti­ki­nę, kad mies­tui nau­dos tai ne­tei­kia, ne­bent, lyg so­vie­ti­nia­me įta­kin­gų me­džio­to­jų bū­re­ly­je, pa­de­da pri­im­ti ne­vie­ši­na­mus su­si­ta­ri­mus.
Atominis projektas skendi migloje
Nors da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė įpu­sė­jo sa­vo ka­den­ci­ją, iki šiol ji ne­su­ge­bė­jo pa­teik­ti at­sa­ky­mo, ar bus sta­to­ma nau­ja at­omi­nė elek­tri­nė. Re­gio­no par­tne­rės Lat­vi­ja ir Es­ti­ja kar­to­ja da­ly­vau­sian­čios pro­jek­te, jei­gu jis bus eko­no­miš­kai nau­din­gas. Ta­čiau įta­kin­gi po­li­ti­kai ne­puo­se­lė­ja vil­čių, kad ar­ti­miau­siu me­tu Vi­sa­gi­ne bus pra­dė­ti lie­ti jė­gai­nės pa­ma­tai.
Surėmė kaktas dėl biudžeto išlaidų
Ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą įver­ti­nęs Lie­tu­vos ban­kas (LB) įspė­jo, kad ja­me nu­ma­ty­tas per­ne­lyg di­de­lis iš­lai­dų au­gi­mas, dėl to opo­zi­ci­ja par­agi­no Vy­riau­sy­bę at­siim­ti do­ku­men­tą. Ta­čiau Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja at­si­ker­ta, kad su Fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mu ne­pra­si­lenk­ta.
Šioje šalyje senukai nerūpi
„Lie­tu­vos ži­nių“ pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­skelb­ta pub­li­ka­ci­ja „So­cia­li­nių iš­mo­kų at­ei­ki­te po mir­ties“ su­kė­lė aud­rin­gą skai­ty­to­jų reak­ci­ją, o po­li­ti­kus su­trik­dė. Ra­šė­me, kad itin su­nkiai su­sir­gę se­ne­liai, ku­riems rei­kia pa­gal­bos ir slau­gos, ypač vie­ni­ši, Lie­tu­vo­je pa­lie­ka­mi be pra­gy­ve­ni­mo lė­šų dėl val­di­nin­kų pri­im­tų ne­žmo­niš­kų tei­sės ak­tų ir ne­no­ro jų keis­ti.
Pilietybės reikalai – visada „ant bangos“
Į tra­di­ci­nius po­sė­džius šią sa­vai­tę renk­sis Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) ko­mi­si­ja. Per ke­tu­rias dar­bo die­nas ke­ti­na­ma ap­tar­ti tra­di­ci­nius pi­lie­ty­bės, emig­ra­ci­jos klau­si­mus, taip pat pa­sta­ro­jo me­to ak­tua­li­jas – kraš­to gy­ny­bos, pa­trio­ti­nio auk­lė­ji­mo, nau­jų vers­lo rin­kų pa­ieš­kos prob­le­mas.
Dividendų tvenkinį vers tapti jūra
Vy­riau­sy­bei at­si­sa­kius min­ties nai­kin­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­tą šil­dy­mui, ki­tų me­tų biu­dže­te at­si­ver­sian­čią šim­ta­mi­li­jo­ni­nę sky­lę tu­rė­tų kam­šy­ti vals­ty­bės įmo­nės. Ta­čiau jos ne­atsk­lei­džia, ar pa­jėgs iš­mo­kė­ti ge­ro­kai di­des­nius di­vi­den­dus. Po­li­ti­kai ir eks­per­tai šį val­džios pla­ną ver­ti­na pa­lan­kiai, nors už­si­me­na, kad jo tiks­las ga­li lik­ti ne­pa­siek­tas.
Ministerijos be konsultantų – nė iš vietos
Nors val­dan­tie­ji prieš pra­dė­da­mi dar­bą ypač ne­igia­mai ver­ti­no vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų po­mė­gį pa­si­telk­ti bran­giai mo­ka­mus kon­sul­tan­tus, da­bar pa­tys ne­gai­li pi­ni­gų už įvai­rius pa­ta­ri­mus. Ne­prik­lau­so­mų au­di­to­rių, ku­riuos sam­dy­ti pri­va­lu pa­gal įsta­ty­mus, pa­slau­goms ap­mo­kė­ti iš­lei­džia­mi tūks­tan­čiai, o įvai­rios tei­si­nės kon­sul­ta­ci­jos kai­nuo­ja šim­tus tūks­tan­čių ir net mi­li­jo­nus.
"Iki" partizanai
Pre­ky­bos tink­las „I­ki“, su­kė­lęs vi­suo­me­nės pa­si­pik­ti­ni­mą skan­da­lin­ga rek­la­ma, ku­rio­je Že­mai­ti­jo­je iš­au­gin­ti triu­šiai bu­vo su­ly­gin­ti su po­ka­rio par­ti­za­nais, tvir­ti­na at­si­sa­kan­tis šio su­ma­ny­mo. Lais­vės ko­vo­to­jų są­jun­ga įsi­ti­ki­nu­si, kad „I­ki“ rek­la­ma - są­mo­nin­ga prieš par­ti­za­nus nu­kreip­ta ak­ci­ja.
Karo randus gydosi patys
Į tarp­tau­ti­nes mi­si­jas siun­čia­miems ir jo­se su­ža­lo­tiems ka­riams Lie­tu­vo­je ne­su­kur­ta pa­kan­ka­ma so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų tei­si­nė ba­zė - apie tai pra­bi­lo Ka­rių tei­sių gy­ni­mo cen­tro at­sto­vai.
Lietuva – kibernetinio karo apkasuose
Nors ti­kri šū­viai ai­di už tūks­tan­čių ki­lo­me­trų nuo Lie­tu­vos, Ukrai­no­je, ta­čiau šio ka­ro ai­dai mū­sų ša­lies ki­ber­ne­ti­nė­je erd­vė­je skam­ba vi­su gar­su­mu ir, de­ja, jie bus lin­kę tik stip­rė­ti. Taip apie ša­lies ki­ber­ne­ti­nį sau­gu­mą sa­ko KTU eks­per­tas pro­fe­so­rius Al­gi­man­tas Venč­kaus­kas.
Vilnijos gerovę kurs brangesnis alkoholis ir tabakas
Eko­no­miš­kai at­si­li­ku­sį Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­ną ke­li Sei­mo na­riai kon­ser­va­to­riai su­gal­vo­jo stip­rin­ti įku­riant nuo vie­tos val­džios ne­prik­lau­so­mą spe­cia­lų par­amos fon­dą, į ku­rį lė­šos plauk­tų iš pla­nuo­ja­mo di­din­ti ak­ci­zo mo­kes­čio.
Aš tau – tu man: taip keliauja milijonai
Pi­ni­gų sty­giu­mi be­sis­kun­džian­čios sa­vi­val­dy­bės pa­sta­ruo­ju me­tu ypač pa­mė­go pirk­ti pa­čios iš sa­vęs. Per 2011-2013 me­tus net 74 proc. ri­zi­kin­giau­siais va­di­na­mų vi­daus san­do­rių – t. y. pir­ki­mų per sa­vo pa­čių įmo­nes – įvyk­dė me­ri­jos, tam iš­lei­du­sios ko­ne pu­sę mi­li­jar­do li­tų.
Bręsta mintis trumpinti prezidento vadžias
Su­dė­tin­ga pa­sta­ro­jo me­to geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja, taip pat po pen­ke­rių me­tų vyk­sian­ti pre­zi­den­tų kai­ta po­li­ti­kams ke­lia min­čių dis­ku­tuo­ti apie ga­li­my­bę pers­kirs­ty­ti da­bar­ti­nes aukš­čiau­sių ša­lies ins­ti­tu­ci­jų funk­ci­jas.
Valdžios planuose - posūkis į regionus
Ūkio mi­nis­te­ri­ja šian­dien Vy­riau­sy­bei teiks svars­ty­ti In­ves­ti­ci­jų ska­ti­ni­mo ir pra­mo­nės plė­tros 2014-2020 me­tais prog­ra­mos pro­jek­tą, ku­ria­me nu­ma­to­ma dau­giau dė­me­sio skir­ti ša­lies re­gio­nų vys­ty­mui­si. Ta­čiau in­ves­tuo­to­jai la­biau lau­kia ne ap­ta­kaus do­ku­men­to, o rea­lių jo įgy­ven­di­ni­mo veiks­mų ir prie­mo­nių pla­no.
Į pasus nori perkelti raides q, w, x
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pri­ta­ria par­la­men­ta­rų ini­cia­ty­vai as­mens do­ku­men­tuo­se leis­ti ori­gi­na­lią var­dų ir pa­var­džių ra­šy­bą ne­lie­tu­viš­kais lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis. Tik siū­lo­ma ap­sisp­ręs­ti, kaip tai da­ry­ti – su vi­sais už­sie­nie­tiš­kais dia­kri­ti­niais ženk­lais ar pa­pil­do­mai var­to­jant tris raš­me­nis - q, w, x.
Gaivinama specialiųjų tarnybų prievaizdo idėja
Sei­mas po pu­san­trų me­tų per­trau­kos ke­ti­na grįž­ti prie žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų veik­los par­la­men­ti­nės kon­tro­lės griež­ti­ni­mo. Ini­cia­to­rių tei­gi­mu, su­sik­los­čiu­si geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja sku­bi­na steig­ti Sei­mo žval­gy­bos ins­pek­to­rių įstai­gą.
Kultūros ministeriją vis aplanko debesiukai
Kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tro Da­riaus Ma­žin­to pa­gal kom­pe­ten­ci­ją ku­ruo­ja­ma Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos šie­met sky­rė 40 tūkst. li­tų po­li­ti­ko įkur­tos vie­šo­sios įstai­gos „Cul­tu­re li­ve“ pro­jek­tams. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja tvir­ti­na, kad vi­ce­mi­nis­tras su šia įstai­ga yra nu­trau­kęs ry­šius.
Kur mūsų pinigai
„Lie­tu­vos ener­gi­jai“ ne­sku­bant at­sa­ky­ti, ar bus aps­kai­čiuo­ta kom­pen­sa­ci­ja ne­bui­ti­niams var­to­to­jams, per­mo­kė­ju­siems šim­tus mi­li­jo­nų li­tų už „Gazp­rom“ tie­kia­mas du­jas, po­li­ti­kai ne­ri­mau­ja, kad šis del­si­mas ga­li at­si­liep­ti var­to­to­jams ši­lu­mos kai­no­mis.
Politinis ruduo Seime ramybės nežada
Jau bai­gia­ma dė­lio­ti Sei­mo ru­dens se­si­jos, pra­si­dė­sian­čios ki­tą sa­vai­tę, dar­bot­var­kė. Par­la­men­ta­rai prog­no­zuo­ja, kad po­li­ti­nis se­zo­nas bus ak­ty­vus ir įtemp­tas.
Pareigūnams rengiamos naujos žabangos
Su sta­tu­ti­niais par­ei­gū­nais vis daž­niau ne­su­si­kal­ban­čio Dai­lio Al­fon­so Ba­ra­kaus­ko va­do­vau­ja­ma Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) ri­zi­kuo­ja dar la­biau juos už­rūs­tin­ti. Kad par­ei­gū­nas gau­tų vals­ty­bi­nę pen­si­ją, no­ri­ma jį pri­vers­ti tar­ny­bo­je plu­šė­ti pen­ke­riais me­tais il­giau. Bū­ti­ny­be tau­py­ti iž­do lė­šas grin­džia­mas siū­ly­mas ke­lia kri­ti­kos aud­rą, bet drau­ge nuo­gąs­tau­ja­ma, kad jis ga­li bū­ti pa­lai­min­tas.
Iš Velso laukiama gerų žinių Lietuvai
Lie­tu­vo­je iš NA­TO ša­lių ly­de­rių su­si­ti­ki­mo Vel­se la­biau­siai lau­kia­ma są­jun­gi­nin­kų par­eiš­ki­mo, kad, rea­guo­da­mi į iš­au­gu­sias grės­mes, jie į mū­sų re­gio­ną at­siųs pa­pil­do­mų ka­ri­nių pa­jė­gų.
Tūkstančiai - ministro patarėjos įstaigai
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­tą Kul­tū­ros me­ce­na­vi­mo stra­te­gi­ją už 86 tūkst. li­tų rengs At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tas - kul­tū­ros mi­nis­tro pa­ta­rė­jos, su Dar­bo par­ti­ja sie­ja­mos Eri­kos Fur­man įkur­ta įstai­ga. Po­li­ti­kai įsi­ti­ki­nę: tai vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų vals­ty­bės tar­ny­bo­je de­ri­ni­mo konf­lik­tas.
Lenkams trenkus durimis valdantieji "sulyso"
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA) pa­li­ko val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją, ap­kal­ti­nu­si da­bar jau bu­vu­sius koa­li­ci­jos par­tne­rius dik­ta­tu. So­cial­de­mo­kra­tai, „dar­bie­čiai“ ir „tvar­kie­čiai“ ti­ki­na su­ge­bė­sian­tys to­liau sėk­min­gai dirb­ti ir be LLRA. Ener­ge­ti­kos mi­nis­tro kė­dė ža­da­ma Dar­bo par­ti­jai (DP).
Galimybė pasirinkti mirtį skaldo visuomenę
Siū­ly­mas my­riop pa­smerk­tam ir ne­pa­ke­lia­mą skaus­mą ken­čian­čiam žmo­gui su­teik­ti ga­li­my­bę są­mo­nin­gai nu­trauk­ti gy­vy­bę su­lau­kė ne­vie­na­reikš­mių ver­ti­ni­mų. Vie­ni eu­ta­na­zi­ją ver­ti­na kaip bū­dą pa­leng­vin­ti be­vil­tiš­kų li­go­nių kan­čias, ki­ti įsi­ti­ki­nę, kad tai pri­lygs­ta žu­dy­mo įtei­si­ni­mui.
Valdžia ieško priešnuodžio Rusijos sankcijoms
Ki­tą sa­vai­tę ant Vy­riau­sy­bės sta­lo tu­rė­tų gul­ti veiks­mų pla­nas, kaip mū­sų ša­lis ke­ti­na at­si­lai­ky­ti prieš Ru­si­jos pa­skelb­tą mais­to pro­duk­tų em­bar­gą. Ke­ti­na­ma pra­šy­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) at­ly­gin­ti nuo­sto­lius, taip pat svars­to­ma vyk­dy­ti in­ter­ven­ci­nius pir­ki­mus, grei­čiau įtei­sin­ti ri­tua­li­nį sker­di­mą.
Ukrainai naudingos Gruzijos pamokos
Gink­luo­ta ko­va ša­lies ry­tuo­se už­go­žė ne vie­nus me­tus ša­lį lė­tai žu­džiu­sią li­gą – ko­rup­ci­ją. Kol Ukrai­nos val­džios dė­me­sys su­telk­tas į su­si­rė­mi­mus Do­nec­ke, ne­tei­sė­tai tur­tus su­si­kro­vę oli­gar­chai, tei­sė­jai, po­li­ti­kai to­liau ne­rū­pes­tin­gai lei­džia sa­vo die­nas.
Asmens kodas padvelks paslaptimi
Kiek­vie­no Lie­tu­vos gy­ven­to­jo tu­ri­mas as­mens ko­das pa­ma­žu - per de­šimt­me­tį, pra­de­dant 2016-ai­siais, tu­ri bū­ti pa­keis­tas į nau­ją, ne taip leng­vai iš­šif­ruo­ja­mą ir įsi­me­na­mą. Iš jo ne­be­bus ga­li­ma nu­sta­ty­ti ne tik to as­mens gi­mi­mo da­tos, bet ir ly­ties. Tei­gia­ma, kad nau­jo­vė nie­ko ne­kai­nuos nei gy­ven­to­jams, nei pa­čiai vals­ty­bei. Žmo­nės taip pat ra­mi­na­mi, jog nau­ja­sis ko­das ne­su­kels jiems pra­kti­nių prob­le­mų.
Atominis projektas pajudėjo iš mirties taško
Vy­riau­sy­bė žen­gė žings­nį į prie­kį nau­jos Vi­sa­gi­no at­omi­nės elek­tri­nės (VAE) sta­ty­bų pro­jek­te. Dėl ke­ti­ni­mo įsteig­ti bend­rą įmo­nę su stra­te­gi­niu in­ves­tuo­to­ju opo­zi­ci­jos at­sto­vai va­kar net ža­dė­jo iš­šau­ti bu­te­lį šam­pa­no.
Euro proga Briuselyje iššautas šampanas
Va­kar Briu­se­ly­je ga­lu­ti­nai pa­lai­min­tas eu­ro įve­di­mas Lie­tu­vo­je - taip baig­ta mū­sų ša­lies pri­ėmi­mo į eu­ro zo­ną nuo 2015 me­tų pro­ce­dū­ra. Iš­girs­ti is­to­ri­nio „taip“ ir par­vež­ti na­mo sim­bo­li­nių lie­tu­viš­kų eu­rų su­gu­žė­jo bū­rys aukš­tų Lie­tu­vos po­li­ti­kų bei par­ei­gū­nų.
Kremliaus lakštingaloms Lietuva durų neužveria
Lat­vi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Ed­ga­ro Rin­ke­vi­čiaus spren­di­mas ne­įleis­ti į ša­lį ag­re­so­riš­ka Krem­liaus re­to­ri­ka pra­bi­lu­sius Ru­si­jos dai­ni­nin­kus Lie­tu­vai nė­ra sek­ti­nas pa­vyz­dys. Mū­sų vals­ty­bės dip­lo­ma­ti­nė ži­ny­ba kol kas ne­si­ren­gia už­trenk­ti du­rų Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną šlo­vi­nan­čioms ir po Bal­ti­jos ša­lis gas­tro­liuo­jan­čioms ru­sų es­tra­dos žvaigž­dėms.
Diplomatinė žinyba prajuokino parlamentarus
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) val­di­nin­kų ti­ki­ni­mai, kad li­be­ra­li­zuo­ti Šen­ge­no erd­vės vals­ty­bių vi­zų iš­da­vi­mo tre­čių­jų ša­lių, tarp jų ir Ru­si­jos, pi­lie­čiams esą ne­nu­ma­to­ma, Lie­tu­vos po­li­ti­kams su­kė­lė šyp­se­ną. Pa­aiš­kė­jo, kad siū­lo­ma nau­jo­ji tvar­ka, par­agi­nus mū­sų ša­lies dip­lo­ma­ti­nei ži­ny­bai, jau bu­vo ap­tar­ta Sei­mo ko­mi­te­tuo­se.
Eurokomisaro portfelis slysta iš rankų
Nors Sei­mas pri­ta­rė Vy­te­nio Po­vi­lo And­riu­kai­čio kan­di­da­tū­rai į Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) na­rius, o jis pats dėl to at­si­sa­kė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro pos­to, ga­li bū­ti, kad į Briu­se­lį iš­va­žiuos ne šis so­cial­de­mo­kra­tas, bet jo par­ti­jos ko­le­gė.
Viceministrų klausimas padvelkė konfliktu
Ne­rvin­ga vi­ce­mi­nis­trų epo­pė­ja leng­va at­omaz­ga kol kas ne­kve­pia. Da­lis val­dan­čių­jų į bu­vu­sius pos­tus no­ri grą­žin­ti lū­kes­čių ne­pa­tei­si­nu­sius ar va­di­na­ma­ja­me juo­da­ja­me są­ra­še fi­gū­ra­vu­sius vi­ce­mi­nis­trus.
Prezidentai diktavo skirtingas inauguracijos madas
Tar­pu­ka­riu ir po­so­vie­ti­nė­je Lie­tu­vo­je bu­vo inau­gu­ruo­ti sep­ty­ni pre­zi­den­tai. Jų prie­sai­kos ce­re­mo­ni­jos, iš­kil­mių ren­gi­niai sky­rė­si. Vie­nų įžen­gi­mą į vals­ty­bės va­do­vo pos­tą tem­dė prieš­iš­kai nu­si­tei­ku­sių pi­lie­čių iš­puo­liai ir opo­zi­ci­jos de­mar­šai, ki­tiems dai­nuo­ta „Il­giau­sių me­tų“, iš­šau­ta tūks­tan­čiai fe­jer­ver­kų.
Šeimos kildinimui iš santuokos vėl taria „ne“
Dar kar­tą aps­vars­čiu­si siū­ly­mą keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją nu­ma­tant, kad šei­ma su­ku­ria­ma su­da­rius san­tuo­ką, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) pa­kar­to­jo tam ne­pri­ta­rian­ti. Pro­jek­to ini­cia­to­riai pik­ti­na­si, kad Vy­riau­sy­bė vis tem­pia gu­mą ir iki šiol ne­pa­tei­kia at­sa­ky­mo dėl sa­vo po­zi­ci­jos.
Lenkiški užrašai plinta dėl politikų nerangumo
Kol Sei­me klai­džio­ja ke­li Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mo pro­jek­tai, ku­riais siū­lo­ma įtei­sin­ti dvi­kal­bius gat­vių pa­va­di­ni­mus, aiš­kė­ja, kad val­džia ne­sku­ba lai­min­ti nau­jo­jo Vals­ty­bi­nės kal­bos įsta­ty­mo. Dėl to jau ne tik sos­ti­nės pa­kraš­čiuo­se va­ži­nė­ja au­to­bu­sai su len­kiš­kais marš­ru­tų pa­va­di­ni­mais. Vil­nie­čiai pik­ti­na­si to­kiu ve­žė­jų el­ge­siu, o lie­tu­vių kal­bos prie­vaiz­dai pri­si­pa­žįs­ta esan­tys be­jė­giai.
Sovietmečio vertybės Seimo narių neglumina
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tui (KPD) ne­ap­sisp­ren­džiant dėl Vil­niu­je ant Ža­lio­jo til­to be­si­pui­kuo­jan­čių ko­mu­nis­ti­nes ver­ty­bes sim­bo­li­zuo­jan­čių skulp­tū­rų, Sei­mo na­riai dėl jų vie­no­dos nuo­mo­nės ne­tu­ri.
Rinkėjai raginami rinktis ramią sąžinę
Ša­lies po­li­ti­nių jė­gų po­žiū­ris į sek­ma­die­nį ren­gia­mą re­fe­ren­du­mą iš­sis­ky­rė. Vie­ni po­li­ti­kai sa­vo rė­mė­jus ska­ti­na ak­ty­viai ja­me da­ly­vau­ti ir pri­tar­ti pa­teik­toms nuo­sta­toms, ki­ti – ren­gi­nį boi­ko­tuo­ti.
Stulbinamas (ne)apdairumas
Jau an­tras mė­nuo, kai Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) ne­be­vie­ši­na nau­jai pa­teik­tų, pa­pil­dy­tų ar pa­tiks­lin­tų pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jų duo­me­nų. Tar­ny­bi­nės eti­kos prie­vaiz­dai tei­si­na­si, kad jų kom­piu­te­riai lūž­ta dėl iš­au­gu­sių pri­va­čius in­te­re­sus dek­la­ruo­jan­čių­jų gre­tų, nes pert­var­kos ėmę­si po­li­ti­kai ne­pa­si­rū­pi­no nau­jos dek­la­ra­vi­mo sis­te­mos to­bu­li­ni­mu.
Rusijos tėvynainiai nesiveržia iš Lietuvos
Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no nuo 2006 me­tų as­me­niš­kai glo­bo­ja­ma tė­vy­nai­nių su­sig­rą­ži­ni­mo į is­to­ri­nę tė­vy­nę prog­ra­ma Lie­tu­vo­je, kaip ir ki­to­se Bal­ti­jos ša­ly­se, pa­ty­rė fias­ko. Lie­tu­vos ru­sai ne­si­ver­žia nei ar­čiau be­kraš­čių ste­pių, nei kęs­ti Si­bi­ro spei­gų - bū­tent į tuos nyks­tan­čius Ru­si­jos re­gio­nus nu­krei­pia­mi re­pa­trian­tai.
Iš pirmų lūpų – į valdančiųjų ausis
An­trai ka­den­ci­jai iš­rink­ta pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė im­asi ini­cia­ty­vos plė­to­ti dia­lo­gą su val­dan­čiai­siais. Va­kar per su­si­ti­ki­mą su ke­tu­rių koa­li­ci­jos par­ti­jų ly­de­riais bu­vo ap­tar­ti bū­si­mi po­ky­čiai Vy­riau­sy­bė­je, pri­ori­te­ti­niai ar­ti­miau­sio me­to dar­bai.
Kiekvienai ministerijai – po “sąrašo” herojų
Iš še­šių S. Dau­kan­to aikš­tės rū­muo­se pas pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis kvies­tų mi­nis­trų ke­tu­ri iš­ėjo su­ži­no­ję dir­ban­tys su įta­ri­mų sle­gia­mais vi­ce­mi­nis­trais. Šeš­tą mi­nis­te­ri­jos va­do­vą to­kia ži­nia va­kar užk­lu­po Stras­bū­re.
Kovoje su rusų propaganda vien cenzūros nepakanka
In­for­ma­ci­nia­me ka­re su Ru­si­ja prie­ki­nė­se fron­to li­ni­jo­se at­si­dū­rę Lie­tu­vos ka­be­li­nių te­le­vi­zi­jų ope­ra­to­riai pa­si­gen­da vals­ty­bės pa­stan­gų stab­dant pik­ta­va­liš­ką Krem­liaus pro­pa­gan­dą. Jų tei­gi­mu, lai­ki­nas ke­lių ru­siš­kų ka­na­lų su­stab­dy­mas nau­dos ne­duo­da, bet ska­ti­na ne­le­ga­lios rin­kos plė­trą.
Į savivaldą siūloma rinkti ir "kiemo" politikus
Jau ki­tą­met vyk­sian­tys sa­vi­val­dos rin­ki­mai ga­li bū­ti vi­sai ki­to­kie. Par­la­men­ta­rai ren­gia­si ne tik įtei­sin­ti tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus, bet ir pa­da­ly­ti sa­vi­val­dy­bes į ke­lias ma­žes­nes apy­gar­das. Nors siū­lo­ma nau­jo­vė kol kas sėk­min­gai ski­na­si ke­lią, vis gar­siau skam­ba ir skep­ti­kų bal­sai.
„Gazprom“ kompensacija - „Lietuvos energijos“ saujoje
Nors ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ja­ros­la­vas Ne­ve­ro­vi­čius ža­da, jog Ru­si­jos kon­cer­no „Gazp­rom“ kom­pen­sa­ci­ją už iš­pūs­tas du­jų kai­nas gaus ne tik bui­ti­niai, bet ir ne­bui­ti­niai var­to­to­jai, pa­grin­di­nė „Lie­tu­vos du­jų“ ak­ci­nin­kė „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ iki šiol tvir­ti­na, kad jo­kių spren­di­mų dar ne­priim­ta.
"Gazprom“ kompensacija - valstybės paslaptis
Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja (VKEKK), pra­ne­šu­si apie bui­ti­niams var­to­to­jams pra­de­da­mą da­ly­ti 42,8 mln. li­tų „Gazp­rom“ kom­pen­sa­ci­ją už pa­di­din­tas du­jų kai­nas, nu­ty­li apie de­šimt­kart di­des­nę su­mą, ku­ri taip pat ga­lė­tų pa­leng­vin­ti naš­tą gy­ven­to­jams, bet grei­čiau­siai nu­plauks vals­ty­bės sky­lėms kai­šio­ti.
Favoritė: mero postas arba nieko
Pre­zi­den­tės ir ją re­mian­čių kon­ser­va­to­rių pa­siū­ly­mų pri­si­dė­ti prie jų ko­man­dų su­lau­ku­si bu­vu­si vie­šo­sios įstai­gos „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ va­do­vė Mil­da Dar­gu­žai­tė ne­sle­pia, kad la­biau vi­lio­jan­tis jai at­ro­do par­ti­jos kvie­ti­mas. Bet tik tuo at­ve­ju, jei­gu kon­ser­va­to­rių ko­man­da su­telk­tai pa­dė­tų siek­ti Vil­niaus me­ro pos­to.
Įtakingiems socialdemokratams teko atsitraukti
Po “Lie­tu­vos ži­nių” ra­ši­nio iš Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) rin­ki­mų šta­bo va­do­vo par­ei­gų trau­kia­si vie­nas įta­kin­giau­sių so­cial­de­mo­kra­tų tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis. Jo at­sis­ta­ty­di­ni­mą bir­že­lio pra­džio­je tu­rės pa­tvir­tin­ti LSDP ta­ry­ba. Val­dan­čio­sios par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­ko pos­to po­li­ti­kas pa­lik­ti ne­ke­ti­na.
Socdemai prakalbo apie sąmokslą prieš partiją
Gru­pė So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos kū­rė­jų ra­gi­na ko­le­gas šauk­ti už­da­rą par­ti­jos pre­zi­diu­mo po­sė­dį, ku­ria­me bū­tų ap­tar­ta šios or­ga­ni­za­ci­jos ly­de­rių - pir­miau­sia rin­ki­mų šta­bo va­do­vo Juo­zo Ber­na­to­nio, esą tar­nau­jan­čio ne par­ti­jai, bet pre­zi­den­tū­rai, o gal­būt ir par­ti­jos pir­mi­nin­ko Al­gir­do But­ke­vi­čiaus - at­sa­ko­my­bė dėl nu­vi­lian­čių rin­ki­mų re­zul­ta­tų.
EP rinkimai išpildė ne visų viltis
Ki­taip nei pre­zi­den­to rin­ki­mų an­tra­sis tu­ras, rin­ki­mų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą (EP) re­zul­ta­tai ke­lia di­džiu­lę ir po­li­ti­kų, ir eks­per­tų nuo­sta­bą. Su­bliūš­kus so­cio­lo­gų prog­no­zėms, vie­no­se po­li­ti­nių jė­gų sto­vyk­lo­se - džiaugs­mo pro­ver­žis, ki­to­se – kal­tų­jų pa­ieš­kos.
Revoliucijos nežada
Lie­pos 12 die­ną an­trą ka­den­ci­ją pra­dė­sian­ti pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė jau ri­kiuo­ja bū­si­mus dar­bus. At­ei­nan­tis penk­me­tis jai prog­no­zuo­ja­mas ne­leng­vas ir ku­pi­nas iš­šū­kių. To­dėl, kaip pa­žy­mi eks­per­tai, ša­lies va­do­vei bū­ti­na kon­kre­ti po­li­ti­nė dar­bot­var­kė.
I.Vėgėlė: „Pokyčių reikia ne tik advokatūrai”
Nau­ja­sis Ad­vo­ka­tų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ig­nas Vė­gė­lė pa­žy­mi, kad vie­na tei­si­nės sis­te­mos da­lių - ad­vo­ka­tū­ra - šiuo me­tu iš­gy­ve­na ne pa­tį ge­riau­sią lai­ko­tar­pį, ta­čiau per­mai­nų vė­jas ne­tu­rė­tų virs­ti aud­ro­mis. Jis ne­abe­jo­ja, kad re­for­mos bū­ti­nos vi­sai sis­te­mai, ir bū­tų idea­lu, jei jos vyk­tų nuo­sek­liai ir ko­ky­biš­kai.
Ukrainos pamokos - Lietuvos saugumui stiprinti
Dra­ma­tiš­kai pa­si­kei­tu­si sau­gu­mo si­tua­ci­ja Eu­ro­po­je ver­čia kal­bė­ti apie bū­ti­ny­bę at­nau­jin­ti NA­TO par­eng­tus Bal­ti­jos ša­lių gy­ny­bos pla­nus, tiks­lin­ti Lie­tu­vos gy­ny­bos po­li­ti­ką. Re­vi­zuo­tuo­se stra­te­gi­niuo­se do­ku­men­tuo­se tu­rė­tų at­sis­pin­dė­ti nau­ji iš­šū­kiai ir ne­tra­di­ci­nės ka­ry­bos prie­mo­nės.
Remtinų savivaldybių sąrašas gerokai pailgės
Prob­le­mi­nė­mis įvar­dy­tų ir dėl to mi­li­jo­ni­nes in­ves­ti­ci­jas ga­vu­sių 14 sa­vi­val­dy­bių są­ra­šas ne­tru­kus pa­si­pil­dys dar 23-im­is. Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fon­dų lė­šo­mis re­mia­mas sa­vi­val­dy­bes nu­spręs­ta va­din­ti gar­bin­giau - tiks­li­nė­mis.
Pensininkų piniginės papilnės vėlyvą rudenį
Pu­sė mi­li­jo­no ša­lies pen­si­nin­kų su­lau­kė ge­ro­sios nau­jie­nos. Sei­mas va­kar vie­nin­gai pa­tvir­ti­no su­nkme­čiu su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo tvar­ką.
Mūšis dėl Daukanto rūmų
Po dvie­jų sa­vai­čių an­tra­ja­me pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­re su­si­rung­sian­tys ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir eu­ro­par­la­men­ta­ras Zig­man­tas Bal­čy­tis jau dė­lio­ja bū­si­mo­sios kam­pa­ni­jos ak­cen­tus. Eks­per­tai pa­žy­mi, kad Z.Bal­čy­čio stip­ry­bė – pa­ti­ki­mas so­cial­de­mo­kra­tų už­nu­ga­ris, taip pat už­si­ti­krin­ta dau­gu­mos bu­vu­sių var­žo­vų par­ama. Tuo me­tu D.Gry­baus­kai­tė ge­ro­kai tvir­čiau ga­li jaus­tis dėl vis dar di­de­lio žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mo.
Prieš agresiją – Ukrainos vėliavėlėmis
Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi sa­vo au­to­mo­bi­lius puo­šti Ukrai­nos vė­lia­vė­lė­mis. Vie­nas ini­cia­ty­vos vyk­dy­to­jų Są­jū­džio ta­ry­bos pir­mi­nin­kas And­rius Tuč­kus LŽ tei­gė, jog il­ga­lai­kė ak­ci­ja truks tol, kol ap­link va­ži­nės "ko­lo­ra­do va­ba­lai“. Pa­sak jo, ši ak­ci­ja ga­li pa­dė­ti žmo­nėms pri­si­min­ti tą dva­sią, ku­ri sklan­dė prieš 25 me­tus Bal­ti­jos ke­ly­je. „Da­bar tuo ke­liu – į pa­sau­lį, į Eu­ro­pą - ei­na ukrai­nie­čiai“, – kal­bė­jo A.Tuč­kus.
R.Baškienė apie nelietuviškus rašmenis: ar pripaišytumėte sparnus Vyčiui?
An­tra­die­nį prie Sei­mo skam­bė­jo ra­gi­ni­mai ne­bal­suo­ti už vals­ty­bi­nės kal­bos ­ne­pa­lai­kan­čius kan­di­da­tus į Lie­tu­vos pre­zi­den­tus, Eu­ro­pos Par­la­men­tą bei ki­tas­ ins­ti­tu­ci­jas.
Seimo etikos prievaizdai dėl apkaltos bejėgiai
Ini­ci­juo­ti ap­kal­tos pro­ce­są dau­giau nei me­tus Sei­me ne­si­ro­dan­čiai Ne­rin­gai Venc­kie­nei ne kar­tą ra­gin­ta par­la­men­to Eti­kos ir pro­ce­dū­ros ko­mi­si­ja (EPK) pa­ga­liau ap­sisp­ren­dė to im­tis ne­ga­lin­ti.
Narystė ES pakeitė Lietuvos veidą
Prieš de­šimt­me­tį Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) na­re ta­pu­si Lie­tu­va at­si­kra­tė „naš­lai­tės Si­gu­tės“ sind­ro­mo ir tam­pa ge­rai be­sit­var­kan­čia Eu­ro­pos vals­ty­be. Nors ar­ti­miau­siu me­tu Skan­di­na­vi­jos ša­lių ly­gio ne­pa­siek­si­me, pa­ma­žu mū­sų ge­ro­vė vis kils.
Gyventojai raginami nusiteikti mobilizacijai
Pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis pa­ju­tu­si iš­skir­ti­nį žmo­nių su­si­do­mė­ji­mą mo­bi­li­za­ci­ja, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) ėmė pla­tin­ti in­for­ma­ci­ją, kaip ji bū­tų vyk­do­ma. Po­li­ti­kai ne­abe­jo­ja, kad reng­tis mo­bi­li­za­ci­jai - pats me­tas. Ta­čiau ky­la klau­si­mų, ar pa­vyk­tų šį pro­ce­są sklan­džiai įgy­ven­din­ti.
Opozicija reikalavo dalies laurų vainiko
Prem­je­ras Sei­mui pa­tei­kė Vy­riau­sy­bės pra­ėju­sių me­tų veik­los at­as­kai­tą, ku­rio­je džiau­gia­ma­si pa­siek­tais reikš­min­gais re­zul­ta­tais dau­ge­ly­je vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mo sri­čių. Ta­čiau val­dan­tie­ji ir opo­zi­ci­ja ne­su­ta­rė, kas pir­mie­ji ra­do auk­si­nį rak­te­lį, lei­du­sį pra­ver­ti vi­suo­ti­nės ge­ro­vės du­ris.
Palangoje atrastas viduramžių dvaras
Pa­lan­go­je, at­lie­kant Va­sa­ros es­tra­dos grio­vi­mo ir nau­jo komp­lek­so sta­ty­bų dar­bus, ar­cheo­lo­gai ap­ti­ko ne­įti­kė­ti­ną ra­di­nį - tik is­to­ri­niuo­se do­ku­men­tuo­se mi­nė­tą XVI-XVII am­žių smė­liu už­pus­ty­tą dvar­vie­tę.
Vyčiu ženklintas euras laukia starto
Sei­mas su­dė­lio­jo pra­kti­nes eu­ro įve­di­mo tai­syk­les. Ži­nią, ar Lie­tu­va po aš­tuo­nių mė­ne­sių ga­lės keis­ti li­tus į eu­rus, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ke­ti­na pa­skelb­ti bir­že­lį.
Sovietinės dvasios išvarymas
Į ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas su­si­bū­rę Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jai rei­ka­lau­ja iš mū­sų ša­lies ga­lu­ti­nai iš­gui­ti bu­vu­sio oku­pa­ci­nio so­vie­tų re­ži­mo ap­raiš­kas - ko­la­bo­ran­tams pa­sta­ty­tus pa­mink­lus ar jų var­dais pa­va­din­tas ir iki šiol da­li­ja­mas pre­mi­jas. To­kia ini­cia­ty­va ver­ti­na­ma ne­vie­na­reikš­miš­kai, pa­brė­žia­ma, kad so­vie­ti­nę dva­sią pir­miau­sia tu­ri­me nu­ga­lė­ti sa­vy­je.
Lietuvos pirkėjai rusiškų prekių neboikotuoja
Ru­si­jos ag­re­si­ja prieš Ukrai­ną, taip pat Ry­tų kai­my­nės drau­di­mas įvež­ti tam ti­krus lie­tu­viš­kus mais­to ga­mi­nius – anks­čiau pie­no pro­duk­tus, o da­bar – kiau­lie­ną, ne­pa­kei­tė mū­sų ša­lies pir­kė­jų el­ge­sio. Ru­siš­kas pre­kes jie per­ka kaip pir­kę. Di­džių­jų pre­ky­bos tink­lų at­sto­vai pa­ste­bi, kad ren­kan­tis pro­duk­tus di­džia­jai da­liai var­to­to­jų svar­biau­sia yra ko­ky­bė ir kai­na, o kil­mės ša­lis yra ma­žiau svar­bus as­pek­tas.
Pavardžių lietuvinimo bumo nesulaukta
Lie­tu­vo­je jau šeš­tus me­tus ga­lio­ja tvar­ka, lei­džian­ti be var­go su­lie­tu­vin­ti sla­viš­kas prie­sa­gas tu­rin­čias pa­var­des. Ta­čiau tau­tie­čiai taip trum­pin­ti sa­vo pa­var­džių ne­sku­ba.
Seimui gresia vardų rašymo galvasopė
Te­sė­ti Len­ki­jos prem­je­rui Do­nal­dui Tus­kui duo­tą pa­ža­dą ar­ti­miau­siu me­tu įtei­sin­ti len­kiš­kų as­men­var­džių ra­šy­bą ori­gi­na­liais raš­me­ni­mis ga­li bū­ti ne taip jau ir pa­pras­ta. So­cial­de­mo­kra­tų par­tne­riai val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je “dar­bie­čiai” ir “tvar­kie­čiai” dėl įsta­ty­mo pri­ėmi­mo prog­no­zuo­ja bū­siant ne­leng­vą mū­šį.
Emigrantams pilietinė pareiga – nė motais
Jau ge­gu­žę vyk­sian­tys pre­zi­den­to ir Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) rin­ki­mai už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams kol kas di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo ne­ke­lia. Nors šį­met at­si­ra­do pa­leng­vi­ni­mas ir pir­mą­kart pra­dė­jo veik­ti rin­kė­jų, bal­suo­jan­čių už­sie­ny­je, elek­tro­ni­nė re­gis­tra­ci­jos sis­te­ma, emig­ran­tai ti­ki­na, kad ne tech­ni­nės bal­sa­vi­mo ga­li­my­bės le­mia jų ak­ty­vu­mą rin­ki­muo­se.
Mirties kelyje - rekonstrukcijos būtinybė
Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, jau be­veik de­šimt­me­tį ža­dan­ti pra­dė­ti au­to­ma­gis­tra­lės „Via Bal­ti­ca“ ruo­žo nuo Kau­no iki Su­val­kų, dėl dau­gy­bės tra­giš­kų ava­ri­jų va­di­na­mo Mir­ties ke­liu, re­kons­truk­ci­ją, tei­si­na­si, kad dar­bus stab­do ša­lia esan­čių skly­pų sa­vi­nin­kai. Šie to­kios at­sko­my­bės kra­to­si ir at­ker­ta, kad ke­li­nin­kai jų var­du dangs­to sa­vo ne­veik­lu­mą.
"Rimi" apsigyveno Stalinas
Skan­di­na­vų ka­pi­ta­lo val­do­ma­me pre­ky­bos tink­le "Ri­mi" dar va­kar siū­ly­ta įsi­gy­ti pre­kių su so­vie­ti­ne sim­bo­li­ka, nors Lie­tu­vo­je šeš­tus me­tus ga­lio­ja to­kių sim­bo­lių drau­di­mas. Šis akib­rokš­tas su­kė­lė ir pa­pras­tų pir­kė­jų, ir po­li­ti­kų pa­si­pik­ti­ni­mą, o pre­ky­bi­nin­kai, su­lau­kę ne­ma­lo­nių klau­si­mų iš "Lie­tu­vos ži­nių", su­sku­bo tai­sy­ti sa­vo klai­dą.
Savanoriais siūlosi ir jauni, ir vyresni
Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) va­do­vy­bė pa­žy­mi, kad Mai­da­no įvy­kiai ir Kry­mo oku­pa­ci­ja pa­ža­di­no žmo­nių pa­trio­tiz­mo jaus­mą.
Durys į turtingųjų klubą versis už milijonus
Na­rys­tės tur­tin­gų vals­ty­bių klu­bu va­di­na­mo­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jo­je (EB­PO) sie­kian­ti Lie­tu­va ke­ti­na pla­čiai at­ver­ti pi­ni­gi­nę. Kad ar­ti­miau­siais me­tais bū­tų per­žiū­rė­ta įvai­rių sri­čių mū­sų ša­lies po­li­ti­ka, ke­ti­na­ma iš­leis­ti be­veik 10 mln. li­tų.
Bumas buvo, vaikų – nėra
Prieš sep­ty­ne­rius me­tus Sei­mui ge­ro­kai kils­te­lė­jus mo­ti­nys­tės iš­mo­kas bei pa­il­gi­nus vai­ko prie­žiū­ros at­os­to­gas, Lie­tu­va jau po me­tų džiau­gė­si di­des­niu nau­ja­gi­mių skai­čiu­mi. Kū­di­kių bu­mo lai­ko­tar­pio vai­kai šį­met žengs į pir­mą kla­sę, ta­čiau jų skai­čius ma­žai skir­sis nuo anks­tes­nių pra­di­nu­kų kar­tų.
Trišalės brigados štabas įsikurtų Liubline
Iš­kė­lus idė­ją at­nau­jin­ti bend­ros Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos bri­ga­dos (LIT­PO­LUKRB­RIG) kū­ri­mą, ry­toj į Var­šu­vą ap­tar­ti šio klau­si­mo vyks kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas. Po­li­ti­kų ir eks­per­to ver­ti­ni­mu, toks tarp­tau­ti­nis ka­ri­nis jun­gi­nys bū­tų la­bai rei­ka­lin­gas ir nau­din­gas.
Ar išauš diena, kai Lietuvoje neliks vaikų namų?
Skai­čiuo­ja­ma, kad mū­sų ša­lies glo­bos įstai­go­se au­ga dau­giau nei 4 tūkst. vai­kų. Nors ty­ri­mai ro­do, kad ins­ti­tu­ci­nė vai­kų glo­ba vi­sa­da le­mia že­mes­nę jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, daž­nai – ir so­cia­li­nę at­skir­tį vi­sam gy­ve­ni­mui, o mū­sų ša­lies po­li­ti­kai ne kar­tą kal­bė­jo apie ke­ti­ni­mus pert­var­ky­ti to­kią sis­te­mą, si­tua­ci­ja į ge­ra ne­si­kei­čia.
Parama Ukrainai: deguto šaukštas medaus statinėje
Tre­čią­kart per ma­žiau nei du mė­ne­sius įvy­kius Ukrai­no­je Sei­mas įver­ti­no pri­im­da­mas re­zo­liu­ci­ją. Par­la­men­ta­rai pa­brė­žė tvir­tai re­mian­tys šios ša­lies su­ve­re­ni­te­tą, ne­prik­lau­so­my­bę ir te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą.
Pavasario sesijai - rinkimų antspaudas
Tiek val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai, tiek opo­zi­ci­jai pri­klau­san­tys par­la­men­ta­rai ne­abe­jo­ja, kad pra­si­dė­ju­sios se­si­jos dar­bus ko­re­guos ge­gu­žę vyk­sian­tys pre­zi­den­to bei Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mai (EP).
Milijardų iš „šešėlio“ ištraukti nepavyksta
Kaip ro­do Vy­riau­sy­bei pa­teik­ti ko­vos su še­šė­li­ne eko­no­mi­ka duo­me­nys, per­nai su­lai­ky­ta ir su­nai­kin­ta dau­giau ne­le­ga­lių ci­ga­re­čių, al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ir ku­ro nei už­per­nai, nu­sta­ty­ta dau­giau nei 3 tūkst. ne­le­ga­liai dir­bu­sių as­me­nų, pra­dė­ta apie 500 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų, o į biu­dže­tą pa­pil­do­mai pri­skai­čiuo­ta dau­giau nei 300 mln. li­tų. Ta­čiau ke­lias­de­šim­ties mi­li­jar­dų li­tų „še­šė­lio“ jū­ro­je, tai – tik la­šas.
Naujasis nuncijus Lietuvoje - buvęs kandidatas į Vatikano diplomatijos vadovus
Bu­vu­siam apaš­ta­li­niam nu­nci­jui Lie­tu­vo­je Lui­gi Bo­naz­zi iš­vy­kus dirb­ti į Ka­na­dą, šian­dien jo įpė­di­niu pa­skir­tas iki pra­ėju­sių me­tų bū­tent Ka­na­do­je dir­bęs is­pa­nas ar­ki­vys­ku­pas Ped­ro Lo­pe­zas Quin­ta­na.
Kremliaus propaganda liejasi laisvai
Ka­ro veiks­mais gra­si­nan­ti Ru­si­ja skau­džiai pla­ka Ukrai­ną ir in­for­ma­ci­nia­me fron­te. Jo ske­veld­rų taip pat ten­ka Lie­tu­vai. Krem­liaus pro­pa­gan­da per re­trans­liuo­ja­mus ru­siš­kus te­le­vi­zi­jos ka­na­lus pa­sie­kia mū­sų ša­lies žiū­ro­vus. Da­lis po­li­ti­kų jau ra­gi­na kuo sku­biau juos iš­jung­ti, o te­le­vi­zi­jos erd­vės prie­vaiz­dai dar nė­ra ti­kri, kad ri­bos per­ženg­tos.
Išieškoti iš „Gazprom“ milijardus užtruks ilgai
Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė 2012 me­tais ini­ci­ja­vo maž­daug 5 mlrd. li­tų ieš­ki­nį kon­cer­nui „Gazp­rom“ Stok­hol­mo Tarp­tau­ti­nia­me ar­bi­tra­že prie Pre­ky­bos rū­mų. Vy­riau­sy­bės skai­čia­vi­mu, to­kią su­mą Lie­tu­va per­mo­kė­jo Ru­si­jos kon­cer­nui dėl ne­tei­sin­gos du­jų kai­nos for­mu­lės.
Kritikos strėlės Z.Vaigausko nebaugina
Sei­mo opo­zi­ci­ja, su­er­zin­ta Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) ne­įga­lu­mo skai­čiuo­jant re­fe­ren­du­mui reng­ti su­rink­tus par­ašus, vėl pra­kal­bo apie jos va­do­vo Ze­no­no Vai­gaus­ko at­sta­ty­di­ni­mą. Val­dan­tie­ji tei­gia per­mai­nų ne­sku­bin­sian­tys bent jau iki ge­gu­žę vyk­sian­čių rin­ki­mų.
Paveldo paieškoms stinga pinigų
Per įvai­rias ne­gan­das po už­sie­nio ša­lis yra iš­blaš­ky­ta ne­ma­ža da­lis Lie­tu­vos kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do. Ta­čiau me­tai iš me­tų ne­ran­da­ma pa­kan­ka­mai lė­šų net nu­sta­ty­ti vi­soms iš­vež­toms su mū­sų ša­li­mi su­si­ju­sioms ver­ty­bėms, ar­chy­vi­niams do­ku­men­tams.
Kariuomenės kūrėjai: tai - susidorojimas
Iš anks­čiau jiems pa­ža­dė­tų tar­ny­bi­nių bu­tų ve­ja­mi Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jai – ke­lios de­šim­tys at­sar­gos bei tar­ny­bą bai­gian­čių ka­ri­nin­kų – skun­džia Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją (KAM) teis­mams bei tarp­tau­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms.
Statomi barjerai žemės pirkėjams
Gre­sian­tis re­fe­ren­du­mas dėl drau­di­mo par­duo­ti že­mę už­sie­nie­čiams pri­ver­tė val­džią ge­ro­kai pa­sku­bė­ti ieš­kant tik ne­se­niai pa­ža­dė­tų sau­gik­lių, apie ku­rių bū­ti­ny­bę mū­sų ša­liai įsto­jus į Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) rim­čiau ne­kal­bė­ta. Siū­lo­mos prie­mo­nės jau ke­lia dis­ku­si­jų, ar jos iš tie­sų bū­tų efek­ty­vios.
Kad dovanota ugnelė
Jau tiek pri­dū­sau­ta, kad mū­sų Ne­prik­lau­so­my­bė – tai gū­daus vi­dur­žie­mio kū­ri­nys, jog šie­met, va­sa­riui žen­giant pir­myn, žie­ma su­vis pra­ša­po. Iš­sik­vė­pė, stvė­rė ki­tą kąs­nį ar pa­bū­go mū­sų rūs­ty­bės. Sek­ma­die­nį, užuot mi­nė­ję Si­bi­rą, sto­vė­si­me sau links­mi ir pa­va­sa­riš­ki po Sig­na­ta­rų na­mų bal­ko­nu.
Lietuvos logistikos paslaugų sistemos ateitis - tripolis
Kau­nas at­ei­ty­je tu­ri vi­sas ga­li­my­bes tap­ti Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no (BJR) vals­ty­bių lo­gis­ti­kos pa­slau­gų cen­tru. Ta­čiau ne ma­žiau stip­rūs lo­gis­ti­kos cen­trai yra ir bus Vil­nius bei Klai­pė­da. Vi­sų jų tei­kia­mos pa­slau­gos ir ski­ria­si, ir pa­pil­do vie­na ki­tą. Klai­pė­da jau yra sa­vi­tas vie­ša­sis lo­gis­ti­kos cen­tras dėl jū­rų uos­to. Kau­nas gar­sė­ja pla­ti­ni­mo, Vil­nius – san­dė­lia­vi­mo pa­slau­go­mis. 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginių programa
Sa­vo skai­ty­to­jams pri­sta­to­me ofi­cia­lią 96-ųjų Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo me­ti­nių mi­nė­ji­mo ren­gi­nių prog­ra­mą.
(Ne)teisingumas po juodomis kaukėmis
Jei­gu teis­mo po­sė­dy­je iš­dės­ty­ta in­for­ma­ci­ja pa­sit­vir­tins, tai bus pir­mas toks at­ve­jis ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos is­to­ri­jo­je: Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) dar­buo­to­jai ne tik įti­ki­no pi­lie­tį pro­vo­kuo­ti aukš­tą val­di­nin­ką, bet ir vė­liau pa­so­di­no sa­vo bend­ra­dar­bį į tei­sia­mų­jų suo­lą. Ko­men­tuo­ti šį at­ve­jį STT, sie­kian­ti tap­ti di­de­lį vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą tu­rin­čia įstai­ga, at­si­sa­ko.
Referendumui žiebiasi žalia šviesa
Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) tre­čia­die­nį ke­ti­na pa­dė­ti taš­ką re­fe­ren­du­mui dėl že­mės par­da­vi­mo už­sie­nie­čiams su­reng­ti rei­ka­lin­gų par­ašų ti­kri­ni­mo is­to­ri­jo­je. Aiš­kė­ja, kad jo iš­veng­ti vis dėl­to ne­pa­vyks.
Antanas Terleckas - neokupuotas laisvės šauklys
Ne­se­niai pa­si­ro­džiu­si die­no­raš­čiais ir laiš­kais iš trem­ties par­em­ta An­ta­no Ter­lec­ko kny­ga "Ne pats pa­si­rin­kau sa­vo da­lią" ne tik pa­sa­ko­ja ži­no­mo re­zis­ten­to, po­li­ti­ko, ko­vo­to­jo už Lie­tu­vos lais­vę gy­ve­ni­mo įvy­kius ir de­ta­les, bet ir pui­kiai nu­pie­šia oku­puo­tos Lie­tu­vos at­mos­fe­rą ir ne­oku­puo­tos as­me­ny­bės at­vi­rą, drą­sų prieš­ini­mą­si sis­te­mai.
Lenkijos politikų paramą aptirpdys mokesčiai
Lė­šas bau­dai už ne­nu­ka­bin­tas dvi­kal­bes len­te­les Šal­či­nin­kuo­se su­mo­kė­ti už­si­mo­ju­si su­rink­ti Lie­tu­vos len­kų są­jun­ga (LLS) da­lį su­mos tu­rės at­sei­kė­ti mo­kes­čiams.
Čia nėra vietos senukams
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trei Al­gi­man­tai Pa­be­dins­kie­nei tre­čia­die­nio va­ka­rą par­eiš­kus, kad pen­si­nin­kams mi­rus jų pa­vel­dė­to­jai ne­gaus prieš ke­le­rius me­tus su­ma­žin­tos pen­si­jų da­lies, ne vie­nam se­ne­liui pri­rei­kė vais­tų. Pen­si­nin­kų žo­džiais, pi­ni­gus su­sig­rą­ži­nu­si val­džia da­bar lau­kia, kol jie pa­ma­žu iš­mirs.
Korupcijos voratinklis nesutraukomas
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai (EK) pa­skel­bus ko­vos su ko­rup­ci­ja at­as­kai­tą ir gy­ven­to­jų apk­lau­sos duo­me­nis, vėl te­ko kons­ta­tuo­ti ne­ma­lo­nų fak­tą – ko­rup­ci­jos mas­tai Lie­tu­vo­je iš­lie­ka di­de­li, o pa­gal tai, kiek žmo­nių bu­vo pra­šo­mi duo­ti ky­šį, net di­džiau­si Eu­ro­po­je. Me­tų me­tais be­si­kar­to­jan­tys liūd­ni ty­ri­mų re­zul­ta­tai ne­įk­ve­pia po­li­ti­kų ir vie­šo­jo sek­to­riaus at­sto­vų efek­ty­viau ko­vo­ti su šia pikt­žaiz­de.
D.Grybauskaitė: su M.Burokevičiaus partija nekolaboravau
Va­kar pa­skel­bu­si siek­sian­ti an­tros ka­den­ci­jos, šian­dien pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė nu­spren­dė sa­vo so­cia­li­nio tink­lo "Fa­ce­book" pa­sky­ro­je iš­sklai­dy­ti abe­jo­nes dėl sa­vo biog­ra­fi­jos.
EK: Lietuva išlieka tarp šalių, stipriai paveiktų korupcijos
Lie­tu­va yra su­kū­ru­si tei­si­nę ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos ir ko­vos su ja sis­te­mą, ta­čiau iš­lie­ka tarp ša­lių, stip­riai pa­veik­tų ko­rup­ci­jos, pir­ma­die­nį pa­skelb­to­je at­as­kai­to­je skel­bia Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK).
Mokslo ir kultūros atstovai reikalauja mesti iš koalicijos LLRA
Dau­giau nei 60 ži­no­mų Lie­tu­vos moks­li­nin­kų, me­ni­nin­kų, Lie­tu­vos Per­sit­var­ky­mo Są­jū­džio kū­rė­jų ir re­zis­ten­tų krei­pė­si į aukš­čiau­sius Lie­tu­vos vals­ty­bės par­ei­gū­nus, rei­ka­lau­da­mi pa­ša­lin­ti Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mi­nę ak­ci­ją (LLRA) iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, o jos at­vi­rai prieš vals­ty­bę nu­kreip­tus veiks­mus įver­tin­ti Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bo­je.
Skautas Vydūnas Trapinskas: tikro patriotizmo nepamatuosi
Nors skau­tų or­ga­ni­za­ci­jų Lie­tu­vo­je – be­veik tu­zi­nas, jų na­riai yra vie­no­dai pa­ti­ki­mi Lie­tu­vos vals­ty­bės pi­lie­čiai. 16 me­tų skau­tau­jan­tis Lie­tu­vos skau­tų są­jun­gos na­rys Vy­dū­nas Tra­pins­kas – vie­nas jų. Su se­niau­sios skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vo­je na­riu kal­ba­mės apie skau­ty­bę, emig­ra­ci­ją ir pa­trio­tiz­mą.
A. Strumskis: Lietuvos proveržį lems 5 tūkst. žmonių
Lie­tu­vo­je yra maž­daug 5 tūkst. vers­lių žmo­nių, ku­riems se­ka­si ir, ti­kė­ti­na, at­ei­ty­je sek­sis dar ge­riau – jie ir lems ša­lies at­ei­tį. Ko­kį ke­lia pa­si­rinks nau­jo­ji verslininkų kar­ta: tie­siog [...]
Ina Pukelytė: „Aktorius ar atlikėjas?“
Nukritęs rublio kursas supurtė Rusiją
Šią sa­vai­tę rub­lio kur­sas ne­val­do­mai ri­to­si že­myn. „Ti­mes“ žur­na­lis­tai juo­ka­vo, kad rub­lio kur­sas krin­ta grei­čiau, nei ga­li­ma iš­tar­ti „Vla­di­mi­ras Vla­di­mi­ro­vi­čius“. Pir­ma­sis Ru­si­jos cen­tri­nio ban­ko va­do­vės pa­va­duo­to­jas Ser­ge­jus Šve­co­vas tei­gė, kad pa­dė­tis kri­tiš­ka. „Prieš me­tus to ne­bū­tu­me sap­na­vę net pa­čia­me bai­siau­sia­me sap­ne“, - sa­kė jis.
Žiemą kariauti niekas nenori
An­tras ban­dy­mas įves­ti pa­liau­bas Ry­tų Ukrai­no­je kol kas, at­ro­do, yra sėk­min­gas. Ukrai­nos ly­de­riai nu­si­tei­kę ga­na op­ti­mis­tiš­kai, lau­kia dar ke­lių su­pla­nuo­tų de­ry­bi­nin­kų su­si­ti­ki­mų ir ti­ki­si, kad [...]
Pretenzijų žaidimas Arktyje
Vakarų demokratijos stiprybė ir silpnybė
Pa­skel­bus JAV Se­na­to at­as­kai­tą dėl CŽV ka­lė­ji­mų, vi­suo­me­nė tiek Lie­tu­vo­je, tiek ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos bei NA­TO ša­ly­se ją ver­tin­da­ma pa­si­da­li­jo į dvi da­lis. 
Moralinis dvylipumas po Vakarų vertybių pamatais
Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo įvy­kių, ver­čian­čių su­abe­jo­ti, ar Va­ka­rų iš­pa­žįs­ta­mos ver­ty­bės yra jau to­kios fun­da­men­ta­lios. Su­pran­tu, ga­liu bū­ti ap­kal­tin­tas, kad skelbiu pro­ru­siš­ką pro­pa­gan­dą, [...]
Taip, Lietuva nyksta
Redakcijos paštas. Pakeliui į bažnyčią
Spa­lio pa­bai­go­je sek­ma­die­nį pa­ke­liui į baž­ny­čią pa­žįs­ta­mas par­api­jie­tis pa­si­di­džiuo­da­mas ta­rė: „Nu­si­pir­kau kny­gą „Rau­do­no­ji da­lia“... Pa­si­tiks­li­nau pa­va­di­ni­mą, ka­dan­gi ne­sup­ra­tau, apie ką kal­ba: ar žmo­gaus da­lią, ar žmo­gaus var­dą (at­min­ty­je tuoj pat iš­ki­lo Ba­lio Sruo­gos is­to­ri­nės dra­mos pa­va­di­ni­mas „A­pyauš­rio da­lia“). 
Redakcijos paštas. Nebijokite mąstyti laisvai, ieškokite savo erčių
Pers­kai­tęs Vė­jū­nos Sa­lo­mė­jos Šli­žie­nės  laiš­ką, ku­ria­me au­to­rė pik­ti­na­si li­tua­nis­tais, pra­šan­čiais,  stab­dy­ti pa­grin­di­nio ug­dy­mo lie­tu­vių kal­bos bendrosios prog­ra­mos pro­jek­tą, [...]
Redakcijos paštas. Kiek svarbi visuomenei verslo socialinė atsakomybė?